Haku

VKL 105/13

Tulosta

Asianumero: VKL 105/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 29.10.2014

Lakipykälät: 76

Vapaamuotoinen työeläkevakuutus. Ryhmävakuutuksesta annettavat tiedot. Oliko vakuutusyhtiö antanut vakuutetulle virheellistä tietoa lisäeläkkeen määrästä?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan (s. 1950) työnantaja oli vuonna 2005 ottanut henkilöstölleen ryhmäeläkevakuutuksen. Asiakas oli suunnitellut jäävänsä eläkkeelle, kun hän täyttäisi 60 vuotta, minkä vuoksi hän oli tammikuussa 2010 selvittänyt henkivakuutusyhtiöstä tulevaa eläkettään. Yhtiö kertoi, että asiakkaalle maksettaisiin lisäeläkettä 60 vuoden iästä lähtien, ja 62 vuoden iässä hänen tulisi hakea TyEL-eläke varhennettuna lisäeläkkeen rinnalle. Asiakkaan mukaan yhtiö ilmoitti lisäksi, että hänen kokonaiseläkkeensä olisi 62 vuodesta alkaen samansuuruinen kuin siihen asti maksettu lisäeläke.

Asiakas jäi eläkkeelle 1.11.2010. Kun hän kaksi vuotta myöhemmin haki lisäeläkkeen rinnalle varhennettua vanhuuseläkettä, hänen kuukausittaisen kokonais­eläkkeensä määrä alentui 51,65 euroa. Asiakas vaati vakuutusyhtiötä korottamaan lisäeläkkeen määrää siten, että hänen kokonaiseläkkeensä säilyisi aiemmalla tasolla. Yhtiö torjui vaatimuksen. Yhtiön mukaan asiakkaan lisäeläke on vakuutusehtojen mukainen, ja hänen kokonaiseläkkeensä aleneminen johtuu lakisääteisiin eläkkeisiin sovellettavasta elinaikakertoimesta. Yhtiö katsoi lisäksi, että asiakkaan tammikuussa 2010 saamissa sähköpostiviesteissä oli korostettu, että kyse oli arviosta ja eläkkeen määrä voisi muuttua.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii 1.11.2012 alkaen maksettavan lisäeläkkeen korottamista 51,65 eurolla eli sitä, että hänen kokonaiseläkkeensä määrä säilyy samana kuin hänelle 1.11.2012 asti maksettu lisäeläke on ollut.

Asiakas hyväksyy sen, että vakuutusyhtiön tammikuussa 2010 esittämät euromäärät olivat vain arvioita. Asiassa ei kuitenkaan ole kysymys näistä arvioista eikä vakuutusyhtiön ja asiakkaan työnantajan välisen sopimuksen sisällöstä vaan asiakkaan eläkkeen kokonaismäärästä. Vakuutusyhtiö oli 18.1.2010 lähettämässään sähköpostiviestissä selvästi luvannut, että asiakkaalle 62 vuoden iästä alkaen maksettava kokonaiseläke säilyy samansuuruisena kuin siihen asti maksettu lisäeläke. Tätä oli havainnollistettu myöhemmällä esimerkkilaskelmalla. Asiakas oli vielä kirjeenvaihdon lopuksi varmistanut yhtiöltä, että hänen ei tarvitsisi pelätä eläkkeensä alenemista.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toteaa, että vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutetun koko eläke maksetaan ryhmäeläkevakuutuksesta 62 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun, minkä jälkeen lisäeläke rajoitetaan lakisääteisten työeläkkeiden ja eräiden muiden eläkkeiden kanssa. Vakuutusehtojen kohdan 12 mukaan tässä rajoituksessa lakisääteisen eläkkeen määrä otetaan huomioon ilman elinaikakertoimen vaikutusta eli suurempana kuin sitä eläkkeensaajalle maksetaan. Työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 22 momen­tista ilmenee, että lainsäätäjän tavoitteena elinaikakerrointa lisättäessä oli se, etteivät työnantajat kompensoi elinaikakertoimen eläkettä pienentävää vaikutusta. Vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Asiakas oli tammikuussa 2010 käynyt pitkän sähköpostikeskustelun, jossa vakuutusyhtiön edustaja on koko ajan korostanut, että kyse on arviosta eläkkeen määristä puhuttaessa. Hän oli ehdottanut, että tulevista eläkkeistä voidaan tehdä tarkempi arvio, jos asiakas toimittaa vakuutusyhtiölle työeläkeyhtiön arvion lakisääteisten eläkkeiden määristä. Sitä asiakas ei toimittanut, ja vastaus jäi karkean arvion varaan.

Sähköpostikeskustelussa ei ollut otettu kantaa elinaikakertoimen vaikutukseen. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että asia oli tuolloin uusi. Elinaikakerrointa sovellettiin ensimmäisen kerran 2010 alkaviin eläkkeisiin. Vuonna 1950 syntyneille sovellettava elinaikakerroin vahvistettiin vasta marraskuussa 2011. Vakuutusyhtiö toteaa, että 18.1.2010 päivätyssä viestissä on ollut valitettavaa ristiriitaisuutta, kun toisaalta kokonaiseläkkeen on todettu säilyvän samansuuruisena mutta toisaalta on todettu, että normaaliin eläkeikään tultaessa kokonaiseläke jakautuu lisäeläkkeeseen ja TyEL-eläkkeeseen, jolloin kokonaiseläke on arviolta sama 60 ikävuodesta eliniäksi. Myös yhtiön 27.1.2010 lähettämässä viestissä on todettu, että kokonaiseläke 62 vuoden jälkeen on arviolta sama kuin 62 ikävuoteen asti maksettava lisäeläke.

Euromääräisen arvion tarkoituksena on ollut kertoa arviot eläkkeen määristä ja siitä, että lisäeläke muuttuu 62-vuotiaana. Yhtiö ei ole antanut asiakkaalle lu­pausta siitä, että kokonaiseläkkeen määrä pysyisi samana 62 ikävuoden jälkeen.

Selvitykset

Lautakunnalle on toimitettu asiakkaan ja henkivakuutusyhtiön edustajan välistä sähköpostikirjeenvaihtoa ajalta 14.–28.1.2010. Asiakas esitti useita eläkkeelle jäämiseen liittyviä kysymyksiä. Vakuutusyhtiön edustajan 18.1.2010 lähettämässä vastauksessa on todettu muun muassa, että asiakkaan tuleva eläke muodostuu lisäeläkkeestä, lakisääteisestä TyEL-eläkkeestä ja valtion eläkkeestä. Lisäeläkettä maksetaan 60-vuotiaasta lähtien, ja 62 vuoden iässä asiakkaan on haettava TyEL-eläke varhennettuna lisäeläkkeen rinnalle, jolloin lisäeläkkeen ”määrä laskee, mutta saamasi kokonaiseläke [lisäeläke + TyEL] säilyy samansuuruisena.” Viestissä on todettu myös, että asiakkaan tullessa normaaliin eläkeikään hänen kokonaiseläkkeensä jakautuu lisäeläkkeeseen ja 62 vuoden iässä alkavaan TyEL-eläkkeeseen, jolloin ”kokonaiseläkkeesi on arviolta sama 60 ikävuodesta eliniäksi. [Lisäeläkkeesi] määrä on arviolta ikävälillä 60–62 vuotta 3 200 euroa kuukaudessa ja 62 ikävuoden jälkeen noin 480 euroa kuukaudessa (+ TyEL-eläke).”

Asiakas kertoi 26.1.2010 lähettämässään viestissä ruvenneensa miettimään, miten muutokset eläkeiässä saattavat vaikuttaa siihen eläkkeeseen, jonka hän saa sen jälkeen kun lisäeläkettä ei enää makseta. Hän tiedusteli, ”voiko eläkkeen määrä siten laskea siitä, mitä se on tämän lisäeläkkeen kanssa nyt alussa, vai tuleeko lisäeläkkeestä täydennystä vai miten se oikein toimii?”.

Vakuutusyhtiön edustajan 27.1.2010 lähettämän vastauksen mukaan ikävälillä 60–62 vuotta asiakkaalle maksetaan pelkkää lisäeläkettä, ja 62 vuotta täytettyään asiakkaan tulee hakea lisäeläkkeen rinnalle TyEL varhennettu vanhuuseläke. Kun lakisääteinen TyEL-eläke alkaa, tarkistetaan myös lisäeläkkeen määrä. Yhtiön edustaja oli aiemmin arvioinut asiakkaan eläkkeeksi 3.200 euroa ikävälillä 60–62 vuotta, ja lisäeläkkeen määräksi tarkistuksen jälkeen arviolta 480 euroa, jota maksetaan loppuelämän. Viestin mukaan ”kokonais­eläk­keesi on 62 v iän täyttämisen jälkeenkin arviolta 3 200 euroa kun TyEL-eläke tulee tuon 480 euron lisäeläkkeen rinnalle”. Näistä luvuista on muodostettu viestiin myös taulukkomuotoinen laskelma, jossa päädytään 3.200 euron loppusummaan sekä ennen että jälkeen 62 vuoden iän. Viestin lopussa on todettu, että annetut eläkkeen määrät ovat arvioita ja että eläkkeen määrän laskeminen tarkoilla tiedoilla edellyttäisi lakisääteistä eläkettä koskevan arvion toimittamista henkivakuutusyhtiölle.

Lautakunnalle toimitetun keskustelun viimeisessä viestissä (28.1.2010) asiakas kiitti hyvästä vastauksesta ja totesi: ”Ilmeisesti ei tarvitse pelätä että yht’äkkiä eläkesumma laskee siitä mitä se on alkuvaiheessa.”.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Vakuutuslautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan asiakkaan kokonaiseläkkeen alentuminen 1.11.2012 alkaen johtuu siitä, että hänen lisäeläkettään rajoitettaessa hänen muiden eläkkeidensä määrä on otettu huomioon ilman elinaikakertoimen vaikutusta ja siis suurempana kuin muita eläkkeitä on tosiasiassa maksettu. Tämä on lautakunnalle toimitettujen ryhmäeläkevakuutusehtojen kohdan 12 mukainen lopputulos. Vakuutusyhtiön päätös on siten ollut ehtojen mukainen.

Riitaa asiassa on siitä, oliko vakuutusyhtiö antanut ryhmävakuutuksesta vakuutetun asemassa olevalle asiakkaalle virheellisiä, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja tammikuussa 2010 ja oliko vakuutusyhtiön vastuu tämän johdosta muodostunut vakuutuksen ehtoja laajemmaksi. Yhtiön vastuu vakuutetulle annetuista tiedoista määräytyy vakuutussopimuslain mukaisesti.

Sovellettavat lainkohdat

Vakuutussopimuslain 76 §:n 2 momentin mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on jättänyt vakuutetulle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutuksen katsotaan olevan voimassa vakuutetun hyväksi sen sisältöisenä kuin hänellä oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Asian arviointi

Tapauksessa on kyse ennen vakuutustapahtuman sattumista eli ennen eläkkeelle jäämistä annetuista tiedoista. Tällaisilla tiedoilla on vakuutussopimuslain 76 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan suora vaikutus vakuutusyhtiön kor­vaus­velvollisuuden sisältöön. Vakuutusehdoista poikkeavan vastuun syntyminen ei edellytä sitä, että väärät tai puutteelliset tiedot olisi annettu huolimattomuudesta. Olennaista on vain se, mitä tietoja vakuutetulle oli annettu ja mitä hänellä on niiden perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutusyhtiö on myöntänyt 18.1.2010 päivätyn viestinsä olevan ristiriitainen, kun siinä toisaalta todetaan asiakkaalle 62-vuotiaasta alkaen maksettavan kokonaiseläkkeen säilyvän samansuuruisena kuin siihen asti maksettu lisäeläke mutta toisaalta todetaan tämän olevan arvio. Lautakunta kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että asiakas on 26.1.2010 lähettämässään viestissä nimenomaisesti tiedustellut, voiko hänen eläkkeensä määrä laskea siitä mitä se on lisäeläkkeen kanssa nyt aluksi. Viimeistään tässä yhteydessä vakuutusyhtiön olisi pitänyt mainita elinaikakertoimen vaikutuksesta etenkin, kun elinaikakertoimesta oli otettu nimenomainen määräys vakuutusehtojen kohtaan 12. Vaikka elinaikakertoimen suuruutta ei asiakkaan osalta ollutkaan vielä tuolloin määritetty, kertoimen merkitys asiakkaan kokonaiseläkkeen määräytymisen kannalta on ollut selvä. Tällöin sen toteaminen, että asiakkaan kokonaiseläke 62 ikävuoden jälkeen olisi arviolta samansuuruinen kuin ikävuosina 60–62 maksettava lisäeläke, on ollut harhaanjohtavan tai virheellisen tiedon antamista.

Asiakas oli 28.1.2010 lähettämänsä viestin perusteella tuolloin ymmärtänyt, että hänen kokonaiseläkkeensä 62 ikävuodesta alkaen olisi samansuuruinen kuin hänelle siihen asti maksettu lisäeläke. Lautakunta pitää tätä käsitystä perusteltuna, koska vakuutusyhtiö oli ensimmäisessä viestissään näin ilmoittanut, eikä se myöhemmissä esimerkkilaskelmissaan tai muutenkaan ollut tuonut esiin elinaikakerrointa ja sen vaikutusta asiakkaan kokonais­eläkkeeseen. Lautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella vakuutusyhtiö ei myöskään ollut 28.1.2010 päivätyn viestin saatuaan oikaissut asiakkaan siinä ilmoittamaa virheellistä käsitystä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korottaa asiakkaalle 1.11.2012 alkaen maksettua lisäeläkettä 51,65 eurolla siten, että hänen kokonaiseläkkeensä vastaa yhteissummaltaan hänelle tuohon asti maksettua lisäeläkettä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia