Haku

VKL 104/07

Tulosta

Asianumero: VKL 104/07 (2007)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.06.2007

Valaisimien putoaminen myymälän katosta Vuokralaisena olleelle jalkineliikkeelle aiheutunut vahinko Sopimusvastuuta koskeva rajoitusehto Kiinteistönomistajan vastuu

Kenkäliike SL Oy oli 10.6.2005 vuokrannut liikehuoneiston vakuutuksenottaja FI Oy:n omistamasta kiinteistöyhtiöstä. Vuokrakausi alkoi 15.6.2005. Ennen vuokrakauden alkamista oli ulkopuolinen sähköasentaja asentanut liiketilaan kaksi loisteputkivalaisinta. Nämä valaisimet putosivat 29.6.2005. Toinen jäi roikkumaan sähköjohdon varaan ja toinen putosi lattialle rikkoutuen. Tästä aiheutui vahinkoa putoamispaikkaa lähellä oleville jalkineille.

Loppuvuonna 2005 P.L. kenkäliikkeen edustajana vaati vakuutuksenottaja FI Oy:ltä korvausta valaisimen putoamisen aiheuttamista vahingoista yhteensä 28.936 euroa korkoineen. Valaisimesta levinneet lasinsirut olivat tehneet satoja jalkine- ja kengännauhapareja myyntikelvottomiksi, koska niitä ei imuroimalla oltu saatu varmuudella puhtaiksi. Myymälän lattialla ollut matto oli tuhoutunut, ja sähköjen katkeamisen vuoksi liike oli jouduttu pitämään suljettuna kuusi päivää.
 
Korvausta vahingosta haettiin FI Oy:n yritystoiminnan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 8.12.2006 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Tapaukseen noudatettavien yritystoiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen 670 kohdan 2 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun
-         vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja
-         vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu vakuutuksenottajan tai vakuutetun tekemään sopimukseen tai muuhun sitoumukseen, ellei korvausvastuuta olisi ilman kyseistä sitoumusta.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan kiinteistönomistaja voi joutua vastuuseen (vuokra)sopimuksen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Oikeuskäytännössä on katsottu, että kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite kiinteistön yleisten tilojen turvallisuudesta sekä kiinteistön piha-alueen hoidosta. Sen sijaan vuokralaiselle aiheutuneesta esinevahingosta kiinteistönomistaja vastaa lähtökohtaisesti sopimuksen perusteella tai myös vahingonkorvauslain perusteella. Sopimussuhteen ulkopuolisessa vahingonkorvausoikeudessa korvausvastuun edellytyksenä on, että vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta. Tässä tapauksessa väitetty vahinko on aiheutunut sen seurauksena, että huoltomiehen kiinnittämät loisteputkivalaisimet ovat pudonneet liiketilan katosta. Kiinteistönomistaja ei ole toiminut asiassa huolimattomasti. Kiinteistönomistajan vastuu vuokralaista kohtaan huoltomiehen mahdollisesta huolimattomuudesta voi tässä tapauksessa perustua vain vuokrasopimukseen. Kiinteistönomistajan ei ole itse näytetty toimineen millään tavoin huolimattomasti.
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.6 mukaan vahinkoa ei korvata vakuutuksesta, jos korvausvastuu perustuu vakuutuksenottajan tekemään sopimukseen, ellei vastuuta olisi ilman sopimusta. Tässä tapauksessa korvausta on vaatinut FI Oy:n sopimuskumppani kenkäliike SL Oy, joka on nostanut asiassa myös haasteen perustuen vuokrasopimusrikkomukseen. Koska vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan sopimukseen perustuvat vahingot tai korvausvaatimukset eivät ole vakuutuksesta korvattavia, korvausta ei voida suorittaa FI Oy:n vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtojen tulkinnan osalta myös Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 301/00.
 
Käräjäoikeuden tuomio
Tapauksen johdosta kenkäliike SL Oy on vaatinut korvauksia FI Oy:ltä oikeusteitse. Käräjäoikeuden 28.12.2006 antaman lainvoimaiseksi jääneen tuomion vuokranantajan vastuuta koskevissa perusteluissa oikeus on todennut, että FI Oy on vuokranantajana ollut liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 18 §:n nojalla velvollinen huolehtimaan siitä, että kohde on ollut lainkohdan ja myös vuokrasopimuksen mukaisessa kunnossa. FI Oy on ollut velvollinen huolehtimaan siitä, että valaisin on asianmukaisesti kiinnitetty. Liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 21 §:n 3 momentin mukaan vuokralaisella on oikeus saada korvaus vuokranantajan laiminlyönnin aiheuttamasta vahingosta, jos huoneiston puutteellinen kunto on aiheutunut vuokranantajan toimenpiteestä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta. Tämän lainkohdan säätämiseen johtaneissa esitöissä on todettu, että oikeutta korvaukseen ei ole, jos vuokranantaja pystyy osoittamaan, että huoneiston puutteellinen kunto ei johtunut vuokranantajasta. Valaisimen putoamisen syy on jäänyt epäselväksi. FI Oy ei ole siten näyttänyt, että putoaminen olisi johtunut sellaisesta seikasta, josta se ei olisi ollut velvollinen huolehtimaan. FI Oy on tämän vuoksi velvollinen korvaamaan kenkäliike SL Oy:lle valaisimen putoamisesta aiheutuneen vahingon.
 
Vahingon määräksi jalkineiden osalta käräjäoikeus on arvioinut 1.350 euroa ja menetetyn liikevoiton osalta liikkeen suljettuna olon vuoksi 400 euroa. Muut vaatimukset oikeus on näyttämättä jääneinä hylännyt.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 9.2.2007 FI Oy valittaa vakuutusyhtiön korvauspäätöksestä.
 
Vuokranantajan eli FI Oy:n pyynnöstä kiinteistöhuolto eli sähköasennusliike asensi lamput huolellisesti, joten vahinko on ollut yllättävä ja tahaton. Näin ollen vakuutuksenottaja katsoo vakuutusyhtiön olevan korvausvelvollinen.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 14.3.2007 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot sekä käräjäoikeuden päätöksen sisällön ja sovellettavat vakuutusehdot.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan kiinteistönomistaja voi joutua vastuuseen sopimuksen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Sopimussuhteen ulkopuolisessa vahingonkorvausoikeudessa korvausvastuun edellytyksenä on, että vahingonkärsinyt näyttää vahingon aiheutuneen jonkun huolimattomuudesta. Oikeuskäytännössä on katsottu, että kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite kiinteistön yleisten tilojen turvallisuudesta sekä kiinteistön piha-alueen hoidosta. Sen sijaan vuokralaiselle aiheutuneesta esinevahingosta kiinteistönomistaja vastaa lähtökohtaisesti vain sopimuksen perusteella.
 
Sopimussuhteisiin liittyvät riskit poikkeavat niistä riskeistä, joita sisältyy sopimussuhteen ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Sopimussuhteessa osapuolten vastuu toisiaan kohtaan on ankarampaa kuin sopimussuhteen ulkopuolisten kesken. Sopimussuhteessa osapuolet ovat pääsääntöisesti vastuussa sopimuskumppanilleen, mikäli sopimusosapuolen käyttämä aliurakoitsija tai muu toimija aiheuttaa toiselle sopimuskumppanille vahinkoa. Sopimussuhteessa sen, jolta korvausta vaaditaan, tulee osoittaa toimineensa huolellisesti, jotta hän ei joudu korvausvastuuseen.
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.6 mukaan vahinkoa ei korvata vakuutuksesta, jos korvausvastuu perustuu vakuutuksenottajan tekemään sopimukseen, ellei vastuuta olisi ilman sopimusta.
 
Tässä tapauksessa vahinkoa on aiheutunut sen seurauksena, että kiinteistönomistajan FI Oy:n toimeksiannosta itsenäisenä yrittäjänä toimiva sähköasentaja on kiinnittänyt loisteputkivalaisimet liiketilan kattoon, josta ne ovat pudonneet. Vuokralainen, kenkäliike SL Oy, on nostanut asiassa haasteen sopimuskumppaniaan FI Oy:tä vastaan vuokrasopimuksen perusteella, koska liiketila ei ole ollut vuokrasopimuksessa edellytetyssä kunnossa. Myös käräjäoikeuden tuomio perustuu vahingonkorvaukseen sopimussuhteessa ja sopimussuhteessa noudatettavaan ns. kontrollivastuuseen sekä käännettyyn todistustaakkaan.
 
Kiinteistönomistaja ei vakuutusyhtiön tietojen mukaan ole toiminut asiassa millään tavalla huolimattomasti. Kiinteistönomistajan vastuu vuokralaista kohtaan huoltomiehen huolimattomuudesta johtuvasta vahingosta on tuomion mukaan perustunut kiinteistönomistajan ja vuokralaisen väliseen vuokrasopimukseen. FI Oy:n ja kenkäliike SL Oy:n välinen sopimus on ollut välttämätön edellytys sille, että kysymys korvausvastuusta on ylipäänsä realisoitunut.
 
Koska vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3.6 mukaan sopimukseen perustuvat vahingonkorvaukset eivät ole vakuutuksesta korvattavia, korvausta ei voida suorittaa FI Oy:n vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainkohta, vakuutusehdot
 
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta
Lain 21 § 3 mom.
Vuokralaisella on myös oikeus saada korvaus vuokranantajan edellä tässä luvussa tarkoitetun toimenpiteen tai laiminlyönnin aiheuttamasta vahingosta, jos huoneiston puutteellinen kunto tai sen käyttöön saamisen viivästyminen on aiheutunut vuokranantajan toimenpiteestä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta. Korvausoikeutta ei ole, jos korjaus- tai muutostyö on suoritettu vuokralaisen vastattavan vahingon johdosta.
 
Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus, ehdot voimassa 1.11.2000 alkaen
Kohta 2, Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun
-         vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja
-         vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.
 
Kohta 3, Korvausrajoitukset
Kohta 3.6, Sopimusvastuu
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu vakuutuksenottajan tai vakuutetun tekemään sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei korvausvastuuta olisi ilman kyseistä sitoumusta.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse valaisimien putoamisesta myymälän katosta, vuokralaisena olleelle jalkineliikkeelle aiheutuneesta vahingosta, sopimusvastuuta koskevasta rajoitusehdosta sekä kiinteistönomistajan vastuusta.
 
Vakuutuksenottaja FI Oy:n omistamassa kiinteistöyhtiössä toimineelle kenkäliike SL Oy:lle on 29.6.2005 aiheutunut vahinkoa kahden loisteputkivalaisimen irrottua liiketilan katosta. Toinen valaisin on jäänyt roikkumaan sähköjohdon varaan, mutta toinen on pudonnut lattialle ja rikkoutunut. Siitä levinneet lasinsirut ovat vahingoittaneet myytävinä olleita jalkineita. Lisäksi tapaus on aiheuttanut liikevoiton menetystä, kun myymälä on jouduttu pitämään suljettuna. Valaisimet on ennen 15.6.2005 alkanutta vuokrakautta asentanut ulkopuolinen sähköasennusliike. Se on kertonut asennuksen olleen normaalikäytännön mukainen. Irtoamisen syy on jäänyt epäselväksi.
 
Kenkäliike on hakenut korvausta FI Oy:ltä oikeusteitse. Käräjäoikeuden lainvoimaisessa tuomiossa 28.12.2006 FI Oy on katsottu korvausvelvolliseksi liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain nojalla. Vuokranantaja vastaa vuokralaiselle aiheutuneesta vahingosta, jos se on ollut seurausta vuokranantajan huolimattomuudesta aiheutuneesta vuokrahuoneiston puutteellisesta kunnosta. Tässä tapauksessa FI Oy ei ollut näyttänyt, että putoaminen olisi johtunut muusta kuin sen huolellisuusvelvollisuuden piiriin kuuluvasta seikasta.
 
FI Oy on tehnyt vahinkoilmoituksen toiminnan vastuuvakuutuksensa perusteella. Sen ehtojen perusteella vakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinko, kun vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan siitä vastuussa. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu vastuu, joka perustuu vakuutuksenottajan tekemään sopimukseen, ellei korvausvastuuta olisi ilman kyseistä sopimusta.
 
Lautakunta toteaa, että kenkäliikkeen kanne ja käräjäoikeuden tuomiossa FI Oy:lle langetettu korvausvelvollisuus on perustunut vuokrasopimuksesta johtuvaan sopimusvastuuseen. Tällaisessa vastuussa noudatetaan ns. käännettyä todistustaakkaa, eli vaatimuksen kohteena olevan sopimusosapuolen on voitava osoittaa toimineensa huolellisesti. FI Oy ei tuomion mukaan ole tätä osoittanut. Käräjäoikeuden tuomio ei kuitenkaan vastuuvakuutuksessa olevan sopimusvastuurajoituksen takia anna lopullista vastausta siihen, onko vahinko korvattava FI Oy:n vastuuvakuutuksesta. Yksinomaan sopimukseen perustuvaa vastuuta koskevan rajoitusehdon seurauksena vastuuvakuutuksesta korvataan vahinko vain siinä tapauksessa, että vakuutuksenottaja olisi vahingosta vastuussa myös sellaista kohtaan, jonka kanssa vakuutuksenottajalla ei ole sopimussuhdetta. Tämä tarkoittaa niitä vastuuperusteita ja oikeussääntöjä, joita sovellettaisiin pelkästään sopimussuhteen ulkopuolella. Sopimussuhteen ulkopuolella on kiinteistön omistajalla oikeuskäytännön mukaan tavanomaista vahingonkorvauslain mukaista tuottamusvastuuta ankarampi, ns. korostuneeseen huolellisuusvelvollisuuteen perustuva vastuu. Tämän mukaisesti on kiinteistönomistajan vastuusta vapautuakseen pystyttävä näyttämään, että kunnossapidon suhteen on menetelty huolellisesti.
 
Tässä tapauksessa lautakunta katsoo käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevien tapahtumatietojen perusteella, että vahinko on johtunut sellaisesta kiinteistön turvallisuuspuutteesta, josta kiinteistönomistaja olisi vastuussa korostuneen huolellisuusvelvollisuuden perusteella. Tämän vuoksi vakuutuksenottaja olisi siitä vastuussa myös sopimussuhteen ulkopuolista kohtaan. Siten vahinko on myös korvattava vastuuvakuutuksesta sopimukseen perustuvaa vastuuta koskevasta rajoitusehdosta huolimatta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kaivola ja Sjögren sekä varajäsenet Paloranta ja Ruikka. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia