Haku

VKL 102/05

Tulosta

Asianumero: VKL 102/05 (2005)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 19.05.2005

Lakipykälät: 3, 30, 31, 34

Kuorma-auton nosturin vaurioituminen Vakuutuksen kohde Rajoitusehdon tulkinta Osan tai laitteen taitamaton tai varomaton käsittely

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan palveluksessa oleva kuljettaja oli jättämässä puutavaranosturia kuorma-autosta 1.11.2004 klo 07.30 pimeällä ja valaisemattomalla pysäköintialueella. Nosturia jätettäessä nosturin letkut jäivät paikoilleen, ja autoa siirrettäessä nosturi kaatui ja vaurioitui. Korvausta vaadittiin kuorma-auton vaunuvahinkovakuutuksesta tai vakuutuksenottajalla olevasta liikenteenharjoittajan lisäturvavakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Autovakuutusehtojen mukaan vakiovarusteet ja lisälaitteet ovat vakuutuksen kohteena, kun ne ovat kiinteästi asennettuna itse ajoneuvossa. Palo- ja varkausvakuutuksen kohteena ne ovat myös ollessaan säilytettävänä ajoneuvosta erillään olevassa säilytyssuojassa. Vakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoja, jotka aiheutuvat ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.
 
Liikenteenharjoittajan lisäturvavakuutuksen mukaan vakuutuksen kohteena ovat ajoneuvossa käytettäväksi tarkoitetut siirtolavat, jalkalavat ja puutavara- ja kappaletavaranosturi sekä muut erikseen nimetyt lisälaitteet sen mukaan kuin vakuutuskirjaan on merkitty. Nämä lisälaitteet ovat vakuutuksen kohteena silloin, kun ne eivät ole itse ajoneuvossa.
 
Saatujen selvitysten perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että vahingon sattuessa nosturi ei ollut kiinteästi asennettuna itse ajoneuvossa. Vahinko ei myöskään ole aiheutunut mistään autovakuutusehtojen tarkoittamasta korvattavasta syystä eli jostain nosturia ulkoapäin vahingoittavasta syystä, vaan vahinko on aiheutunut nosturin taitamattomasta käsittelystä sen irrottamisen yhteydessä. Tämän vuoksi nosturin korjauskuluja ei korvata vaunuvahinkovakuutuksen perusteella. Kyseistä nosturia ei myöskään ole vakuutettu liikenteenharjoittajan lisäturvavakuutuksella. Siksi korjauskuluja ei voida korvata tämänkään vakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja toteaa, että nosturi jätetään usein kuormanteon jälkeen pois autosta. Nosturi on telineessä, joka kiinnitetään hydraulisylinterillä ja pikaliittimin (3 kpl) auton perään. Nosturi on auton kiinteä osa.
 
Tässä tapauksessa kuljettajan inhimillisen erehdyksen vuoksi nosturia jätettäessä hydraulipaineletkut jäivät pikaliittimistään irrottamatta. Tämän vuoksi auto liikkeelle lähtiessään veti nosturia perässään noin viisi metriä, jonka jälkeen nosturi kaatui ja vaurioitui.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö toteaa, että vahinko on tässä tapauksessa sattunut jätettäessä nosturia pois kuorma-auton kyydistä. Nosturi oli poissa auton päältä, mutta hydrauliletkut olivat jääneet liittimistään kiinni, jolloin auton lähtiessä liikkeelle nosturi oli kaatunut ja raahautunut jonkin matkaa auton perässä.
 
Autovakuutuksen osalta vakuutusyhtiö katsoo, että nosturi ei vahingon sattuessa ollut kiinteästi asennettuna ajoneuvoon, eikä se sen vuoksi ole ollut autovakuutuksen kohteena. Vakuutusyhtiön mielestä nosturi on ehtojen tarkoittamalla tavalla kiinteästi asennettuna silloin, kun se on kiinnitettynä kuorma-autoon siten, että sitä voidaan autolla kuljettaa. Pelkistä hydrauliletkuista kiinni ollessaan nosturi ei ole ehtojen mukaisesti kiinteästi asennettuna itse ajoneuvoon.
 
Rajoitusehtojen mukaan autovakuutuksesta ei korvata ajoneuvon osan tai laitteen taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa. Irrotettaessa nosturia autosta nosturia on siis käsiteltävä siten, ettei sen käsittely aiheuta laitteelle itselleen vahinkoa. Irrottamistoimenpiteisiin kuuluu kaikkien liittimien ja siis myös hydrauliletkujen irrotus. Jos irrottamistyössä muut liittimet irrotetaan, mutta letkut jätetään kiinni, kyseessä on sellainen nosturin taitamaton ja varomaton käsittely, joka ehtojen mukaan on jätetty vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.
 
Liikenteenharjoittajan lisäturvavakuutuksen osalta vakuutusyhtiö toteaa, että irrallaan ollessaan erikseen nimetyt lisälaitteet kuten mm. puutavaranosturit voivat olla vakuutuksen kohteena, jos näin on sovittu. Tällöin vakuutus on kuitenkin voimassa palon, varkauden tai tahallisen vahingonteon varalta. Nyt käsillä olevassa tapauksessa tällaisesta laajennuksesta ei ole etukäteen sovittu, ja vaikka olisikin, sattunut vahinko ei ole ehtojen tarkoittama palo-, varkaus tai ilkivaltavahinko.
 
Näillä perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, ettei nosturin vaurioituminen tule korvattavaksi autovakuutuksesta eikä liikenteenharjoittajan lisäturvavakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 22.2 mukaan vakiovarusteet ja lisälaitteet ovat vakuutuksen kohteena, kun ne ovat kiinteästi asennettuna itse ajoneuvossa. Palo- ja varkausvakuutuksen kohteena ne ovat myös ollessaan säilytettävänä ajoneuvosta erillään olevassa säilytyssuojassa.
 
Ehtojen kohdan 24.1.1 mukaan vaunuvahinkovakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut yhteentörmäyksestä, tieltä suistumisesta, ajoneuvon kaatumisesta, tien sortumisesta tai muusta vakuutettua ajoneuvoa sen ulkopuolelta äkillisesti vahingoittavasta syystä.
 
Ehtojen kohdan 24.7.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoja, jotka aiheutuvat ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta taikka taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.
 
Tapaukseen sovellettavien liikenteenharjoittajan lisäturvavakuutuksen laajennuksen erityisehdon 1 mukaan vakuutuksen kohteena ovat ajoneuvossa käytettäväksi tarkoitetut siirtolavat, jalkalavat ja puutavara- ja kappaletavaranosturi sekä muut erikseen nimetyt lisälaitteet sen mukaan kuin vakuutuskirjaan on merkitty. Nämä lisälaitteet ovat vakuutuksen kohteena silloin, kun ne eivät ole itse ajoneuvossa.
 
Ehtojen kohdan 2.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut
-         palosta (irtipäässyt tuli)
-         varkaudesta tai
-         tahallisesta vahingonteosta.
 
Esitetyn selvityksen mukaan vakuutuksenottajan palveluksessa oleva kuljettaja oli irrottamassa puutavaranosturia vakuutuksenottajan kuorma-autosta. Vahingon sattuessa nosturi oli jo poissa auton päältä, mutta sen hydrauliletkut olivat jääneet pikaliittimistään kiinni. Kuljettajan lähtiessä kuorma-autolla liikkeelle nosturi raahautui auton perässä ja vaurioitui.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohta 22.2 on tulkinnanvarainen sen suhteen, milloin jonkin lisälaitteen tai vakiovarusteen kiinnitys on niin luja, että sitä on pidettävä kiinteästi asennettuna. Lautakunta katsoo, että nyt käsillä olevassa rajatapauksessa kyseistä vakioehtoa on tulkittava asiakasmyönteisesti siten, että nosturin on katsottava olleen vielä ajoneuvoon kiinteästi asennettuna, vaikka se vahinkohetkellä olikin jo osittain irrotettuna ajoneuvosta.
 
Taitamatonta ja varomatonta käsittelyä koskevan rajoitusehdon osalta Vakuutuslautakunta viittaa vakuutussopimuslain 3 §:ään ja lain 30, 31 ja 34 §:n määräyksiin tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta ja suojeluohjeista sekä korvauksen alentamisesta ja epäämisestä. Lautakunta katsoo, ettei vakuutusehdoissa voida pätevästi asettaa kuluttajaan rinnastettavissa olevalle vakuutuksen­ottajalle vakuutussopimuslain määräyksiä pidemmälle meneviä huolellisuusvelvoitteita. Tässä tapauksessa lautakunta katsoo käytettävissään olevan selvityksen pohjalta, ettei kuljettaja ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta taikka vakuutuksen suojeluohjeiden vastaisella menettelyllä. Näillä perusteilla lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö tässä tapauksessa voi alentaa maksettavaa korvausta tai evätä sitä kuljettajan menettelyn perusteella.
 
Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa nosturin vaurioitumisen vakuutusehtojen mukaisesti.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo ja jäsenet Tuomela, Sario ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia