Haku

VKL 10/13

Tulosta

Asianumero: VKL 10/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 03.06.2013

Vakuutusehtojen tulkinta Lennolla mukana olleen olkalaukun katoaminen Näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta Varkaus tai katoaminen

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja A oli 2.5.2012 palaamassa Turkish Airlinesin lennolla Ammanista Istanbulin kautta Helsinkiin. Lennolla Istanbul - Helsinki A ja hänen puolisonsa B sijoitettiin istumaan varauloskäytävän kohdalle. A:lla oli jalkatilassaan isompi kantokassi sekä pienempi olkalaukku.

Vahinkoilmoituksen mukaan lentoemäntä siirsi molemmat laukut pois jalkatilasta varauloskäyntien vuoksi. A laittoi pienemmän laukun suuremman laukun sisään ja sulki vetoketjun. Lentoemäntä joutui kuitenkin viemään laukun kauemmalla koneessa olevaan tavaratilaan, koska säilytyslokerot olivat A:n ja B:n paikkojen kohdalla aivan täynnä. Koneen saapuessa Helsinkiin lentoemäntä toi laukun takaisin A:lle, joka havaitsi vetoketjun olleen edelleen kiinni. Kotiin saavuttuaan ja avattuaan isomman kantokassin A havaitsi pienemmän olkalaukun puuttuvan kokonaan. Laukusta kysyttiin välittömästi lentoyhtiöltä kuitenkin tuloksetta.

A haki korvausta menetetystä omaisuudestaan kotivakuutuksestaan.

 

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiön korvauspäätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.27 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut katoamisesta tai unohtamisesta. Päätöksen mukaan katoamisesta on kysymys silloin, kun vakuutettu ei ole kyennyt nimeämään mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa, joka on ollut tavaran menettämisen syynä.

Päätöksessään yhtiö viittaa myös vakuutusehtojen kohtaan 4.37, jonka mukaan vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, jos vahinkotapahtumaa ei voida määritellä. Yhtiö toteaa, että tapauksessa esitetyn selvityksen mukaan A:n lentolaukun sisältä on kadonnut olkalaukku joissain vaiheessa lentomatkan aikana. A:lla ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa, mihin ja miten olkalaukku on kadonnut.

Edellä selostetuin perustein yhtiö katsoo, että olkalaukulle aiheutunut vahinko on tapahtunut rajoitusehdon tarkoittamasta katoamisesta taikka muusta sellaisesta tapahtumasta, jota ei voida määritellä. Näin ollen kysymyksessä ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko.

Uudelleenkäsittelypyyntö

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan uudelleenkäsittelyä vakuutusyhtiön sisäiseltä muutoksenhakuelimeltä.

Uudelleenkäsittelypyynnössä A toistaa asian tapahtumatiedot ja toteaa tapauksessa olevan ilmeistä, että olkalaukku on hävinnyt sinä aikana kun se on ollut matkustamon matkatavarahyllyllä säilytyksessä. Laukku ei sen sijaan ole voinut kadota lentokoneen laskeutumisen jälkeen, koska A avasi isomman laukun ensimmäisen kerran vasta saavuttuaan kotiin.

A toteaa lisäksi kertoneensa heti vahinkoilmoituksessaan perusteellisesti asioiden tapahtumienkulun. A:n näkemyksen mukaan tapahtuman äkillisyys ilmenee siinä, että hän joutui luovuttamaan laukkunsa lentoemännälle hänen vaatimuksesta. A toteaa, että koska lentoliikennelaki määrää, että varauloskäynnin kohdalla ei lennon aikana saa olla matkatavaraa, matkustajan on voitava luottaa lentoemäntään luovuttaessaan hänelle matkatavaroitaan.

Uudelleenkäsittelypyynnössä A toteaa vielä, ettei hän ole itse millään lailla edesauttanut olkalaukun häviämistä, eikä hän myöskään millään keinoin olisi voinut ehkäistä vahinkotapahtumaa omilla toimenpiteillään, koska hän luovutti laukun matkustamohenkilökunnalle lentoemännän vaatimuksesta. A katsoo, että hän on kyennyt nimeämään äkillisen tapahtuman, joka on ollut laukun menettämisen syynä.

Muutoksenhakuelimen lausunto

Muutoksenhakuelin toteaa lausunnossaan, että vakuutustapahtuman äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta arvioidaan vahingon käynnistäneen tapahtuman eli syyilmiön perusteella. Arvioinnissa ei sen sijaan vaikuta se, kuinka yllättävänä vahingon havaitseminen koetaan. Lausunnon mukaan vakuutustapahtumalta edellytetään myös, että vakuutettu pystyy selvittämään yksilöidysti missä ja miten tapahtuma on sattunut. Lisäksi vakuutusehdoissa todetaan erikseen, että vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut katoamisesta tai unohtamisesta.

Lausunnon mukaan sitä ei voida pitää odottamattomana, että matkustamohenkilökunta antaa määräyksiä muun muassa matkustamossa säilytettävien tavaroiden sijainnista. Lausunnossa todetaan, ettei myöskään se, että olkalaukku on viimeisen kerran nähty lentoemännän hallussa, riitä selvittämään, mitä olkalaukulle on todellisuudessa tapahtunut. Näin ollen tapauksessa ei ole kysymys vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Edellä mainituin perustein muutoksenhakuelin toteaa, että korvausratkaisu on vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukainen.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja A oli tyytymätön asiansa käsittelyyn vakuutusyhtiössä ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. Valituksessaan A toistaa asian tapahtumainkulun sekä uudelleenkäsittelypyynnössä esittämänsä vaatimukset perusteluineen.

Valituksen mukaan A pitää edelleen vakuutusyhtiön esittämiä perusteluita korvauksen epäämiselle riittämättöminä ja virheellisinä. A toteaa, ettei tapauksessa olisi edes ollut mahdollista esittää enempää selvitystä tavaroiden katoamisesta, eikä enempää olisi tässä tapauksessa voinut vakuutuksenottajalta edes vaatia.

A vetoaa valituksessaan myös vakioehtojen yleiseen tulkintasääntöön, jonka mukaan epäselvissä tapauksissa sopimusehtoja tulee tulkita laatijansa vahingoksi ja näin ollen vakuutuksenottajan eduksi. A viittaa myös miehensä lausuntoon tapahtumien kulusta, jonka tämä on valmis tarvittaessa vahvistamaan käräjäoikeudessa.

Edellä mainituin perustein A katsoo edelleen vakuutusyhtiön olevan velvollinen korvaamaan vahinkoilmoituksessa luetellut matkatavarat vakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot, korvauskäsittelyn vaiheet ja tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Vastineen mukaan nyt kyseessä olevassa tapauksessa vakuutuksenottaja A on luovuttanut kantokassinsa lentokoneen matkustamohenkilökunnan haltuun. Myöhemmin saavuttuaan kotiinsa hän on huomannut kassista puuttuvan olkalaukun.

Vastineen mukaan vakuutuksesta korvataan ehtokohdan 3.4.1 perusteella mukana olevan omaisuuden yksilöity ja välittömästi vahinkopaikalla havaittu varkaus. A:n näkemyksen mukaan laukku on joutunut kadoksiin sinä aikana, kun laukku on ollut matkustamohenkilökunnan hallussa ja A on havainnut laukun puuttumisen saavuttuaan kotiin. Yhtiön näkemyksen mukaan A ei siten ole pystynyt yksilöimään omaisuuteen kohdistunutta varkausvahinkoa. Näin ollen kyse ei ole vakuutusehtojen kohdan 3.4.1 perusteella korvattavasta varkausvahingosta.

Vastineessa todetaan lisäksi, että vakuutusehtojen kohdassa 4.29 vakuutuksen korvauspiiristä on rajattu pois varkausvahingot, joiden tapahtuma-aikaa, -paikkaa tai -olosuhteita ei voida tarkoin määritellä. Koska vakuutuksenottaja on siten havainnut laukun katoamisen vasta kotonaan, katsoo yhtiö että näyttämättä ovat jääneet myös mahdollisen varkausvahingon tapahtumaolosuhteet sekä paikka.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että A on kyseisessä tapauksessa esittänyt, että kassin antamista matkustamohenkilökunnalle on pidettävä äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaisesti omaisuuden luovuttamista jollekin ei itsessään kuitenkaan voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamana äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkona, josta väistämättä aiheutuisi vakuutuksenottajalle taloudellista menetystä ja joka täyttäisi vakuutusehtojen määrittämät äkillisen ja ilman ennakko-oireita syntyvän tapahtuman tunnusmerkit. Objektiivisesti ja yleisen elämänkokemuksen perusteella arvioituna ei ole odottamatonta, että lentokoneen matkustamohenkilökunta antaa määräyksiä matkustamossa säilytettävien tavaroiden sijainnista. Näin ollen laukun luovuttaminen lentoemännälle ei tältäkään osin täytä äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman tunnuspiirteitä riippumatta siitä, onko laukun luovuttaminen lentoemännälle tullut vakuutuksenottajalle yllätyksenä.

Lisäksi yhtiö toteaa, että vakuutusehdoissa on rajattu vakuutuskorvauksen ulkopuolelle vahingot, jotka ovat aiheutuneet katoamisesta sekä vahingot, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa epäselväksi on jäänyt, mitä kassissa olleelle olkalaukulle on tapahtunut. Tapauksessa ei ole myöskään pystytty määrittämään, onko laukku kadonnut vai anastettu. Yleisten sopimusehtojen kohdan 11.1 mukaisesti korvauksenhakijan tulee osoittaa vakuutusyhtiölle, että tapahtunut vahinko kuuluu vakuutuksesta korvattavaksi. Vakuutusyhtiölle ei ole tässä tapauksessa toimitettu sellaisia tietoja ja asiakirjoja, joiden perusteella tämä olisi osoitettavissa.

Vastineen mukaan käsillä olevassa tapauksessa ei myöskään ole kysymys sellaisesta epäselvästä vakuutusehdosta, jota olisi tulkittava laatijansa vahingoksi. Yhtiön näkemyksen mukaan vakuutusehdoissa ilmaistaan selkeästi, millaista tapahtumaa pidetään äkillisenä ja ennalta arvaamattomana. Myös rajoitusehdoissa on selkeästi rajattu pois katoamisesta aiheutuneet vahingot sekä sellaiset vahingot, joiden tapahtumaa ei voida määrittää.

Edellä mainituin perustein yhtiö pitää asiassa annettua korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamat välittömät esinevahingot, jotka eivät johdu kohdissa 3.2 - 3.8 mainituista vahingoista.

Ehtokohdan 3.4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan omaisuuden varkaus, kun rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan rakennukseen, huoneistoon, rakennuksen tilaan tai muuhun säilytyspaikkaan on

• murtauduttu sen rakenteita rikkomalla, lukkoja vahingoittaen tai muunlaista väkivaltaa käyttäen

• tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Ehtokohdan mukaan vakuutuksesta korvataan lisäksi

• mukana olevan irtaimiston yksilöity ja välittömästi vahinkopaikalla havaittu varkaus

Vakuutusehtojen kohdassa 4.27 on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle omaisuuden katoamisesta ja unohtamisesta aiheutuneet vahingot, kohdassa 4.29 varkausvahingot, joiden tapahtuma-aikaa, -paikka ja olosuhteita ei voida tarkoin määritellä ja kohdassa 4.37 vahingot, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä.

Kohdassa 4 todetaan kuitenkin, että poiketen kohdasta 4.27 yli 60-vuotiaan vakuutetun asiakkaan kotivakuutuksesta (laaja turvataso) korvataan irtaimiston äkilliset ja ennalta arvaamattomat katoamis- ja hukkaamisvahingot 500 euroon asti. Korvauksesta vähennetään omavastuu. Rahan, maksuvälineiden tai arvopapereiden katoamista tai hukkaamista ei korvata. Vahingosta on heti ilmoitettava todistettavasti ulkopuoliselle. Vahingon tapahtuma-aika, olosuhteet ja paikka on voitava luotettavasti määritellä.

Vakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutustapahtumalla tarkoitetaan sellaista tapahtumaa, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 11.1 mukaan korvauksenhakijan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Korvauksenhakijan velvollisuus on hankkia ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan. Kuitenkin otetaan huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa vakuutuksenottaja A:n kadonneiden matkatavaroiden korvattavuudesta.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa A:n isommasta kantolaukusta on kadonnut pienempi olkalaukku sisältöineen sillä välillä, kun A on antanut laukkunsa lentoemännälle ennen koneen nousua Istanbulissa ja kun A on kotona avannut laukun ja havainnut pienemmän laukun puuttumisen. A:n näkemyksen mukaan varkauden on täytynyt tapahtua lentomatkan aikana. Vakuutusyhtiö on kuitenkin katsonut, ettei tapauksessa ole kysymys ehtojen mukaan korvattavasta varkausvahingosta. Vakuutusyhtiön mukaan A ei ole ensinnäkään pystynyt yksilöimään omaisuuteensa kohdistuvaa varkausvahinkoa. Lisäksi yhtiö katsoi, että koska A oli havainnut laukun katoamisen vasta kotonaan, näyttämättä olivat jääneet myös mahdollisen varkausvahingon tapahtumaolosuhteet sekä paikka.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan mukana olevan irtaimiston yksilöity ja välittömästi vahinkopaikalla havaittu varkaus. Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 4.29 mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu omaisuuden katoamisesta ja unohtamisesta aiheutuneet vahingot sekä varkausvahingot, joiden tapahtuma-aikaa, -paikka ja olosuhteita ei voida tarkoin määritellä.

Lautakunnan käsityksen mukaan tapauksessa on riidatonta, että A on havainnut laukkunsa puuttumisen vasta saavuttuaan kotiin. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei omaisuuden menettämistä ole havaittu vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla välittömästi vahinkopaikalla ja ettei tapauksessa ole siten kysymys vakuutusehtojen tarkoittamasta varkausvahingosta.

Lautakunnan näkemyksen mukaan tapahtuma, jota ei voida ajan, olosuhteiden ja paikan suhteen osoittaa varkausvahingoksi, katsotaan omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta aiheutuneeksi.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.27 mukaan vakuutuksesta ei myöskään korvata omaisuuden katoamista tai unohtamista. Vakuutusehtoihin on kuitenkin otettu poikkeus ehtojen kohdan 4.27 soveltamiseen. Ehtojen mukaan poiketen kohdasta 4.27 yli 60-vuotiaan vakuutetun asiakkaan kotivakuutuksesta (laaja turvataso) korvataan irtaimiston äkilliset ja ennalta arvaamattomat katoamis- ja hukkaamisvahingot 500 euroon asti omavastuulla vähennettynä. Laajennuksen mukaan Rahan, maksuvälineiden tai arvopapereiden katoamista ja hukkaamista ei korvata. Vahingosta on ehdon mukaan myös heti ilmoitettava todistettavasti ulkopuoliselle ja vahingon tapahtuma-aika, -paikka ja olosuhteet on voitava luotettavasti määritellä.

Vakuutuslautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan A:n pieni olkalaukku sisältöineen oli kadonnut suuremman kantokassin sisältä sillä välin kun A oli antanut lentokonehenkilökunnan vaatimuksesta isomman laukun lentokoneen matkatavaralokeroon ja kun A oli koneen laskeuduttua saanut laukkunsa takaisin. A oli havainnut pienemmän laukun puuttumisen vasta kotonaan, koska lentokoneesta poistuttaessa ja kentältä kotiin siirtyessä hän ei tullut kiireen vuoksi avanneeksi suurempaa kassia aiemmin. A on myös kertonut, että laukun katoamisesta on välittömästi sen havaitsemisen jälkeen sekä kahdesti vielä seuraavan vuorokauden sisällä soitettu lentokoneen siivouksesta vastaavalle taholle. Lautakunnan näkemyksen mukaan selvityksestä ilmenee, että menetetty omaisuus on kadonnut suurella todennäköisyydellä nimenomaan lentomatkan aikana.

Tapauksessa esitetyn selvityksen mukaan A on syntynyt vuonna 1948, joten hän on ollut edellä mainitun ehtojen kohtaa 4.27 koskevan poikkeuksen edellyttämällä tavalla yli 60-vuotias. Vakuutuskirjasta ilmenevän tiedon mukaan, A:lla on niin ikään ollut voimassa kotivakuutuksen laaja turvataso. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan nyt käsillä olevassa tapauksessa on myös pystytty määrittelemään kyllin luotettavasti vahingon tapahtuma-aika, -paikka ja olosuhteet. Lautakunnan näkemyksen mukaan omaisuuden menettämistä on myös pidettävä rajoitusehtoon laaditun poikkeuksen tarkoittamalla tavalla äkillisenä ja ennalta arvaamattomana siinä määrin, kun katoamisesta aiheutuvia vahinkoja voidaan pitää äkillisinä ja ennalta arvaamattomina, ottaen huomioon, että katoamisella tarkoitetaan yleiskielessä tyypillisesti tilannetta, jonka olosuhteita ei edes pystytä täydellisesti yksilöimään.

A on valituksessaan vedonnut myös siihen, että tapauksessa sovellettavaa ehtokokonaisuutta on pidettävä siinä määrin epäselvänä, että sitä tulisi yleisen vakiosopimusoikeudellisen tulkintasäännön mukaan tulkita laatijansa vahingoksi ja korvaus omaisuudesta näin ollen suorittaa täysimääräisenä. Lautakunnan näkemyksen mukaan varkausvahinkoihin korvaamisen liittyvä vahingon yksilöintivaatimus on sellainen vakuutusturvaa rajoittava ehto, jota tulee tulkita suppeasti. Lautakunta toteaa kuitenkin, että kysymys on sellaisesta tavanomaisesta ehtokohdasta, joka on tyypillinen omaisuusvakuutuksille. Lautakunta ei myöskään pidä ehdon sanamuotoa epäselvänä.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta katsoo että A:n kadonnut omaisuus tulee korvata vakuutusehtojen mukaisesti 500 euroon asti, omavastuulla vähennettynä. Näin ollen Vakuutuslautakunta suosittaa yhtiötä muuttamaan korvauspäätöstään tätä vastaavaksi.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen Sihteerinä toimi Hanén.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia