Haku

VKL 101/11

Tulosta

Asianumero: VKL 101/11 (2011)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.06.2011

Paperikoneen kuivausviiran vaurioituminen Suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaisena sekä huolehdittavana olevaa omaisuutta koskeva rajoitusehto

Lausunnonpyytäjänä oleva paperikoneen asennuksia tekevä yhtiö oli 26.7.2010 – 30.7.2010 asentamassa kuutta radantuentalaatikkoa paperikoneen kuivatusosastolle. Radantuentalaatikoiden tarkoituksena tässä tapauksessa on muodostaa alipaine tuentasuuttimen ja viiran väliin. Alipaineen vuoksi paperirata pysyy kiinni viirassa, eikä ratakatkoja synny. Koneen viiroille tapahtui kolme vahinkoa, joista lausunnonpyytäjältä on vaadittu korvausta. Ensimmäinen vahinko tapahtui, kun radantuentalaatikko numero 10 hankasi viiraa kuluttaen viiran pinnan aiheuttaen viiran repeämisen. Tehdas asensi uuden viiran 12.8.2010. Tästä on aiheutunut 13 000 euron vahinko.

Seuraavassa tarkastuksessa 30.8.2010 huomattiin, että hankautumista tapahtuu edelleen. Tämän vuoksi myös uuden viiran käyttöikä lyheni noin 30 %, mistä aiheutui 3 900 euron vahinko.
 
Kolmas vahinko syntyi, kun lausunnonpyytäjä oli 5.10.2010 asentamassa jälkitoimituksena yhtä radantuentalaatikkoa. Asennuksen yhteydessä laatikossa ollut kannake kääntyi kohti viiraa, minkä seurauksena viira vaurioitui ja viiran käyttöikä lyheni noin puoleen aiheuttaen 5 000 euron vahingon.
 
Korvausta haetaan toiminnan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiön mukaan viirat ovat sijainneet työn kohteen välittömässä läheisyydessä ja työsuorituksia on pidettävä sellaisena, että viiroja on pidettävä vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena sekä muuten huolehdittavana omaisuutena.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössä hyväksytään korvauspäätös 5.10.2010 tapahtuneen asennustyön yhteydessä tapahtuneen vahingon osalta.
 
Ensimmäisen, 12.8.2010 tapahtuneesta vahingosta lausuntopyynnössä todetaan, että laatikon numero 10 kontaktista johtunut viiran repeämä oli täysin odottamaton tapahtuma, joka johtui laatikon liikkumisesta paperikoneen käydessä. Laatikko oli asennettu ohjeiden mukaan viiden millimetrin päähän viirasta. Asennus läpäisi tarkastuksen, eikä sen liikkumisen syytä voida tarkkuudella tietää. Syynä voivat olla lämpölaajeneminen tai sisäisten jännitysten laukeaminen.
 
Myös 30.8.2010 havaittu vahinko on tapahtunut paperikoneen käydessä eikä syytä laatikon liikkumiseen ole voitu todeta. Radantuentalaatikoiden rakenteeseen on nyt tehty muutoksia ja laitteet ovat toimineet viisi kuukautta ilman ongelmia. Käyvän paperikoneen viiroja ei voida mitenkään suojata, koska viirat kulkevat koneessa 25 m/s.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiön mukaan viirat ovat olleet vakuutuksenottajan huolehdittavana. Hankaamisesta johtuvat viiran rikkoutumiset ovat johtuneet siitä, että radantuentalaatikot on asetettu liian lähelle viiroja. Työ olisi tullut suorittaa siten, etteivät viirat vahingoitu työnyhteydessä eivätkä silloin, kun paperikone otetaan asennustyön jälkeen käyttöön. Viirat ovat sijainneet työn kohteen välittömässä läheisyydessä ja työsuoritukset ovat olleet luonteeltaan sellaisia, että viiroja on pidettävä vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena sekä muuten huolehdittavana omaisuutena. Tähän ei vaikuta se, että hankaamisesta aiheutuneet vahingot ovat aiheutuneet paperikoneen käytön aloittamisen jälkeen
 
Lausunnonpyytäjän vastine
 
Lausunnonpyytäjä katsoo lisävastineessaan, ettei radantuentalaatikon siirtyminen ja hankaaminen viiraan olisi johtunut vain lämpölaajenemisesta ja väärin asennetusta laitteesta. Tämä on vain yksi vaihtoehto, mutta varmaa tietoa asiasta ei ole. Laatikot ovat edelleen viiden millimetrin päässä viirasta, eikä vahinkoja ole enää tapahtunut.
 
Lausunnonpyytäjän mukaan kuivausviirat ovat osa paperikonetta, joka on ollut lausunnonpyytäjän valvonnassa työn suorittamisen ja paperikoneen käynnistämisen aikana. Käynnistämisen jälkeisten kuukausien aikana tapahtuneet vahingot eivät voi olla suojausvelvoitteen alaisia, koska kuivausprosessia ei voi häiritä tai suojata.
 
Kyseessä ei ole ollut asennustyön jälkeinen välitön vahinko vaan viikkojen ja kuukausien aikana tapahtunut odottamaton tuentalaatikon siirtyminen kosketukseen viiran kanssa. Vastaavia vahinkoja ei lausunnonpyytäjälle ole aiemmin sattunut.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Kohta 3.3, Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus
 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun
 
·        valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä
·        säilytettävänä
·        suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai
·        muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa on kiista siitä, ovatko lausunnonpyytäjän asennustyön seurauksena vahingoittuneet paperikoneen viirat olleet tämän suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena tai muulla tavoin huolehdittavana. Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa kahden viiran hankaantumisesta aiheutuneen vahingon korvaamisesta.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.
 
Lautakunta toteaa, että kyseessä on vakuutusturvaa rajoittava ehto, joten sitä on tulkittava suppeasti. Ehdon soveltaminen edellyttää sitä, että vakuutettu on laiminlyönyt työn kohteen välittömän ympäristön suojaustoimet, jotka kuuluvat vakuutetun suoritettavakseen ottamaan työhön olennaisena ja luonnollisena osana. Ehtoa ei tule tulkita siten, että kaikki omaisuus, johon työsuorituksen vaikutukset voivat kohdistua, jäisi vakuutuksen ulkopuolelle.
 
Työn suorittajan velvollisuuksiin kuuluu olla aiheuttamatta vahinkoa sekä itse työn kohteelle että sen lähistöllä olevalle omaisuudelle. Tällaisen vahingon riski, joka työsuorituksen vuoksi on yleensä normaalia suurempi, on rajattu perusehtoisen vastuuvakuutuksen ulkopuolelle. Työsuorituksen välittömässä vaikutuspiirissä oleva ehtorajoituksen tarkoittama omaisuus määräytyy kulloinkin kyseessä olevan työn luonteen mukaan.
 
Esillä olevassa tapauksessa paperikoneen kuivausviirat ovat olleet lausunnonpyytäjän työsuorituksen välittömässä läheisyydessä. Viiran vahingoittuminen on ollut todennäköinen seuraus virheellisestä asennustyöstä. Tämän vuoksi niihin on kohdistunut suuri vahinkoriski, joka on vakuutusehdoissa rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä. Sillä seikalla, että vahinko on ilmennyt asennustyön jälkeen tai sillä, että asennustyö läpäisi käyttöönottotarkastuksen, ei ole ehdon soveltamisen kannalta merkitystä. Merkityksetöntä on myös se, ettei vastaavia vahinkoja ole sattunut vakuutuksenottajalle aiemmin.
 
Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo vakuutusyhtiön päätöksen olevan vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsen Taivalmaa. Sihteerinä toimi Mäenpää.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia