Haku

VKL 100/04

Tulosta

Asianumero: VKL 100/04 (2004)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2004

Moottorivaurio Rajoitusehdot Ajoneuvon kuljettaminen veden peittämällä tiellä

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottaja ajoi omistamallaan Saab 9-3 –henkilöautolla (vm. 1999) Helsingissä 2.6.2002 klo 18.35. Kadulle oli muodostunut vesilätäkkö, joka osoittautui syvemmäksi kuin miltä vakuutuksenottajan mielestä aluksi näytti. Vakuutuksenottaja hidasti lätäkköä lähestyessään vauhtia ja vaihtoi kakkosvaihteelle. Lätäkköä ylitettäessä auton imuilmakanavaan joutui vettä sillä seurauksella, että auton moottori sammui. Työntäessään autoa pois lätäköstä vakuutuksenottaja huomasi vedenpinnan yltävän paikoittain lähes polviin.
 
Auto ei käynnistynyt, joten vakuutuksenottaja tilasi hinausauton. Korjaamolta vakuutuksenottaja avopuolisoineen ajoi matkaansa taksilla kotiin.
 
Vakuutuksenottajan mielestä lätäkön todellista syvyyttä ei voinut etukäteen arvioida ja lätäkkö oli poikkeuksellisen syvä. Helsingissä isolla kadulla ei voi olettaa olevan niin syviä lätäkköjä, että siihen ajettaessa voisi vaurioittaa ehjää uudehkoa henkilöautoa. Vakuutuksenottaja oli vielä hiljentänyt ajonopeutta välttääkseen veden nousemista auton konetilaan. Vakuutuksenottaja katsoo, että hän ei ole menetellyt huolimattomasti. Vakuutuksenottaja vaati korvausta auton korjauskuluista ja taksimatkasta aiheutuneista kuluista.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Vakuutusyhtiö toteaa, että selvityksen mukaan kadulle oli muodostunut kadun levyinen ja pituussuunnassa useamman metrin matkalta veden peitossa oleva, syvä vesialue. Vakuutuksenottajan lähdettyä ylittämään vesialuetta auton imuilmakanavaan on joutunut vettä ja auto on sammunut. Tämän jälkeen auto ei käynnistynyt, joten se hinattiin korjaamolle.
 
Autovakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu mm. vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella. Tämän rajoitusehdon perusteella vakuutusyhtiö ei korvaa auton vaurioista aiheutuneita kuluja.
 
Uudelleenkäsittelypyyntö
 
Vakuutuksenottaja pyysi asiassaan osittaista uudelleenkäsittelyä. Päätös olla korvaamatta ajoneuvon hinauksesta ja korjaamolta kotiin matkustamisesta aiheutuneita kuluja ei ole vakuutusehtojen mukainen, koska autopalveluvakuutus ei rajaa kyseisten kulujen korvattavuutta sen mukaan, onko auton kärsimä vahinko korvattava vai ei. Vakuutuksenottaja vaatii, että hänelle korvataan auton hinauksesta 198 euroa ja taksimatkasta autokorjaamolta kotiin 16,85 euroa eli yhteensä 214,85 euroa.
 
Vakuutuslautakunnan tiedossa ei ole, antoiko vakuutusyhtiö tämän uudelleenkäsittelypyynnön johdosta uutta päätöstä.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja katsoo, että veden peittämällä tiellä ajamista koskeva rajoitusehto tarkoittaa niitä tilanteita, joissa vahinko on ennalta arvattava. Sateen aikana kaikki tiet ovat veden peittämiä, ja vesi voi aiheuttaa vahinkoja myös epäsuorasti (esim. huono näkyvyys voi aiheutua vedestä). On ymmärrettävää, että vakuutusyhtiö ei ota vastuuta, jos auto vahingoittuu esim. huonolla kelirikkotiellä. Tämä vahinko tapahtui kuitenkin Helsingin keskustan alueella ja sää oli melko normaali. Vakuutuksenottaja ei voinut aavistaa lätäkön syvyyttä ennalta. Ympäröivä liikennekään ei viestinyt poikkeavasta tienkohdasta. Vakuutuksenottaja sattui huonoksi onnekseen ajamaan jonkin kuopan pohjalta, ja näin vesi pääsi vahingoittamaan autoa. Vakuutuksenottaja katsoo, että tämä vahinko tulee korvata, koska se ei ollut arvattavissa ennalta.
 
Vakuutuksenottaja toteaa vielä pyytäneensä uudelleenkäsittelyä auton hinaus­kulujen ja kotimatkan loppuunsaattamiseen liittyvien kulujen osalta. Vakuutuk­senottaja katsoo, että hänelle tulee vähintäänkin korvata auton hinauksesta aiheutuneet kulut ja taksimatka kotiin.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö toteaa päättäneensä 15.3.2004 korvata autopalveluvakuutuksen perusteella hinauskulut ja matkan jatkamiskulut vakuutuksenottajan vaatimusten mukaisesti 214,85 eurolla laillisine viivästyskorkoineen.
 
Ajoneuvon kärsimien vaurioiden osalta yhtiö katsoo, että moottorin vaurioituminen on aiheutunut vedestä, kun ajoneuvoa on kuljetettu veden peittämällä tiellä. Rajoitusehdon perusteella tämä vahinko ei tule autovakuutuksesta korvattavaksi. Vaikka kuljettaja olisi luullut, että vettä on tiellä vain muutama sentti tai vaikka tulvasta ei ole ollut varoitusmerkkejä, kyseessä on kuitenkin vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajattu vahinkotapahtuma. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei maksa korvausta auton korjauskuluista.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 4 mukaan autovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu mm. vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella.
 
15.3.2004 päivätyn korvauspäätöksensä mukaan yhtiö on päättänyt korvata vakuutuksenottajan vaatimat hinauskulut ja taksimatkan kulut laillisine viivästyskorkoineen. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta ei käsittele asiaa tältä osin enemmälti.
 
Esitetyn selvityksen perusteella vakuutuksenottajan auto on vaurioitunut siitä syystä, että vesialuetta ylitettäessä auton imuilmakanavaan joutui vettä. Lautakunta katsoo, että auton vauriot ovat aiheutuneet rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla kuljetettaessa ajoneuvoa veden peittämällä tiellä.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että viitatun rajoitusehdon perusteella yhtiöllä on oikeus kieltäytyä korvaamasta auton korjaamisesta aiheutuneita kustannuksia. Vahinkoa ei vakuutusehtojen mukaan tee korvattavaksi se, että lätäkön syvyys oli vakuutuksenottajalle yllätys, eikä hän pystynyt ennalta arvaamaan tällaisen vahingon mahdollisuutta. Vakuutusehtojen veden peittämää tietä koskevaa rajoitusta ei ole kirjoitettu siten, että se käsittäisi vain esim. taajamien ulkopuoliset tiet.
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta pitää 15.3.2004 päivättyä korvauspäätöstä asianmukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Heikkinen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta