Haku

PKL 98/15

Tulosta

Asianumero: PKL 98/15 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.12.2015

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortti anastettiin ja kortilla tehtiin Helsingissä 25.3.2015 klo 16.40-17.22 välisenä aikana automaattinostoja aiheuttaen nostopalkkioineen yhteensä 2.996,50 euron vahingon. Asiakas oli itse käyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua viimeisen kerran klo 11.47 risteilylaivan myymälässä. Pankki vastaanotti sulkuilmoituksen kortista klo 17:34.

Asiakkaan valitus            

Asiakas katsoo, ettei hän ole toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti, ja hän vaatii pankkia korvaamaan oikeudetta tehdyt automaattinostot nostopalkkioineen.

Asiakas oli miehensä kanssa risteilyllä. He kävivät ostoksilla laivan tax-free -myymälässä päivällä ja ostokset asiakas maksoi kortillaan käyttäen tunnuslukuaan. Laiva saapui satamaan klo 16.10 ja he lähtivät kotiinpäin raitiovaunulla ja junalla. Kotiin päästyään asiakas huomasi noin klo 17.15 lompakkonsa kadonneen käsilaukustaan, joka oli suljettu vetoketjulla. Asiakas soitti sulkupalveluun, mutta kortilla oli ehditty nostaa rahaa.

Asiakas ei mielestään ole toiminut törkeän huolimattomasti vaan kortti on ollut asiakkaan lompakossa suljetussa käsilaukussa ja laukku on ollut koko ajan asiakkaan hallussa. Tunnusluku ei ole ollut lompakossa, vaikka asiakas järkyttyneenä niin sulkupuhelussa virheellisesti sanoikin. Sulkupuhelun aikana asiakas oli niin järkyttynyt, että ei ymmärtänyt kysymyksiä täydellisesti ja tarkoitti koko ajan korttiaan. Asiakas ei ole koskaan säilyttänyt tunnuslukua lompakossaan.

Asiakkaan näkemyksen mukaan tunnusluku urkittiin laivalla ennen varkautta ruuhkaisessa tilanteessa. Koska laivalla ei ole nostoautomaattia, ei korttia ole voitu käyttää ennen kuin laiva tuli satamaan. Asiakkaalle on täysi arvoitus, missä vaiheessa kortti on hävinnyt.

Pankin vastine

Kaikki reklamoidut nostot on tehty ennen kortin sulkemista. Kortin salaista tunnuslukua ei voi saada selville itse kortista. Asiakas epäilee, että kortin tunnusluku olisi urkittu asiakkaan oman oston yhteydessä. Varkautta ennen asiakas on itse käyttänyt korttia klo 11:47 eli lähes viisi tuntia ennen oikeudettomia tapahtumia. Pankki pitää erittäin epätodennäköisenä, että varas olisi seurannut asiakasta monta tuntia ja onnistunut sitten sopivassa tilanteessa varastamaan häneltä lompakon. Pankin näkemyksen mukaan tunnusluvun on täytynyt olla lompakossa sellaisessa muodossa, että varkaan on ollut helppo yhdistää se korttiin. Asiakas on soittamassa sulkupuhelussa myös itse epäillyt, että tunnusluku on lompakossa.

Ruuhkainen tilanne laivalla ja maihin noustessa on sellainen, jota taskuvarkaat yleensä käyttävät hyväkseen. Pankki katsoo, että kortin tallella oloon olisi kuvatuissa olosuhteissa tullut kiinnittää tavallista suurempaa huomiota. Mikäli kortin tallella olo olisi tarkistettu asiakkaan maihin saavuttua ja kortti olisi ilmoitettu kadonneeksi, olisi todennäköisesti ainakin osa väärinkäytöstä saatu estettyä.

Korttia on säilytetty niin, että ulkopuolinen on voinut saada sen haltuunsa. Lisäksi kortin salaisen tunnusluvun on täytynyt päätyä varkaan tietoon yhdessä kortin kanssa. Pankki katsoo, että asiakas on toiminut törkeän huolimattomasti säilyttäessään kortin tunnuslukua samassa lompakossa kortin kanssa. Tämän vuoksi hänen tulee maksupalvelulain ja pankin korttiehtojen mukaan vastata kortin väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta kokonaisuudessaan itse.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- yleiset korttiehdot

- kirjallinen selvitys sulkupuhelusta

- sulkupuhelutallenne

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen (korttiehdot) kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloisten olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon.

Asian arviointi

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakkaan korttia on käytetty ensimmäisen kerran oikeudettomaan automaattinostoon Helsingissä 25.3.2015 klo 16.40. Asiakkaan laiva saapui satamaan noin klo 16.10 ja asiakas oli itse käyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua viimeisen kerran laivan myymälässä klo 11.47 noin viisi tuntia ennen kortin oikeudettoman käytön alkamista. Korttiaan asiakas säilytti lompakossa suljetussa käsilaukussaan. Asiakkaan mukaan tunnusluku ei ollut lompakossa, vaikka hän järkyttyneenä niin sulkupuhelussa virheellisesti sanoikin.

Pankkilautakunta katsoo korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa, asiassa saadun selvityksen ja erityisesti sulkupuhelutallenteen perusteella todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on päätynyt kortin anastaneen tietoon lompakon anastuksen yhteydessä. Edelleen lautakunta katsoo todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on ollut lompakossa tunnistettavassa muodossa ja lompakon anastaneen yhdistettävissä korttiin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo tässä tapauksessa asiakkaan menettelyn tunnusluvun säilyttämisen suhteen osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa maksupalvelulain 62 §:n mukaan asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei Pankkilautakunta ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia