Haku

PKL 9/15

Tulosta

Asianumero: PKL 9/15 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 03.11.2015

Miten vastuu asiakkaan maksukortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää hänen kortillaan 15.9.2014 klo 02.07-02.12 tehdyt yhteensä 5.700,00 euron automaattinostot. Asiakas oli itse tehnyt kortillaan klo 01.53 10,00 euron polttoaineostoksen hänelle kyydin tarjonneiden autoon. Pankki vastaanotti asiakkaan sulkuilmoituksen kortista 16.9.2015 klo 10.03.

Asiakkaan valitus            

Asiakas ei koe olleensa huolimaton vaan tekijät ovat olleet alansa ammattilaisia. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan oikeudettomat automaattinostot nostokuluineen eli yhteensä 5.800,00 euroa.

Asiakas oli sunnuntaina 14.9.2014 viettämässä ystäviensä kanssa iltaa, josta noin kello 23.30 he suuntasivat Tampereen keskustaan. Noin klo 01.30 asiakas poistui ravintolasta lähteäkseen kotiin. Asiakkaan ystävä soitti asiakkaalle noin klo 01.45 ja hänelle asiakas kertoi olevansa auton kyydissä. Klo 02.00 aikoihin he kävivät otto-automaatilla, joka on myös samalla suunnalla asiakkaan yöpymispaikan kanssa. Automaatin kamera oli peitetty.

Aamulla asiakkaan herätessä kortti oli tallella ja nostot asiakas huomasi vasta illalla käytyään verkkopankissa. Asian huomattuaan hän soitti heti pankin päivystykseen sekä teki rikosilmoituksen.

Koko tapahtumaa ajatellen voidaan uskottavasti todeta, että kyseisellä kylmäasemalla on ollut jonkinlainen tunnusluvun lukulaite/kamera tai muu vastaava asennettuna näppäimistöpaneeliin tai sen läheisyyteen, joka on ryöstön jälkeen poistettu ja mahdollisesti käytetty muillekin ryöstön kohteeksi joutuneille. Nykytekniikalla taitaville rikollisille tunnusluvun selvittäminen ei ole mahdottomuus tai edes kovin vaikeaa. Kyseinen asema on yöaikaan varsin rauhallinen eikä siellä ole videovalvontaa. Asiakas on vakuuttunut, että tankkaustilanteessa hänen juomaansa, joka on ollut joko hänen mukanaan kyytiin noustessa tai hän on kyyditsijöiltä saanut, on lisätty tyrmäävää ainetta.

Korttien tunnusluvut asiakas opettelee aina ulkoa, joten niitä hän ei kanna mukanaan vaan hävittää ne heti kortin saatuaan. Tunnusluvun laittaessaan hän peittää aina näppäinpaneelin muilta ihmisiltä, joten lähes varmasti sitä ei ole maksutapahtumassa pystytty urkkimaan.

Asiakas ei koe, että tapahtuma olisi sattunut hänen huolimattomuudestaan, koska hänet oli saatettu täysin tiedottomaan tilaan ryöstäjien toimesta. Heti ryöstön huomattuaan asiakas teki ilmoituksen kadonneesta kortista alle vuorokausi tapahtuneesta ja hän toimi ohjeiden mukaan. Korttia ei olisi tarvinnut sulkea, koska se oli tapahtuman jälkeen palautettu asiakkaan tietämättä, kuten se oli myös hänen hallustaan otettu. Rikosilmoituksen hän teki heti. Asiakas sulki kortin myöhemmin, ettei kortin numerosarjaa voitaisi käyttää. Asiakkaalle ei ole koskaan vastaavaa sattunut ja hänen korttien käyttöhistoria on täysin moitteeton.

Pankin vastine                 

Korttiehtojen perusteella asiakkaalla on velvollisuus toimia huolellisesti, eli asiakkaan olisi tullut omalla toiminnalla varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista saada haltuunsa korttia tai sen tunnuslukua. Normaali huolellisuus ja kortin turvallinen käyttötapa maksupäätteellä asioitaessa edellyttävät toimimaan siten, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Erityistä huolellisuutta kortin säilytyksessä ja käytössä tulee noudattaa tilanteissa, joissa on huomattava riski joutua rikoksen kohteeksi, kuten esimerkiksi tässä tapauksessa asiakkaan ollessa yöaikoihin ravintolassa ja nauttiessa alkoholia. Asiakkaan kertomuksen mukaan hän oli kyseessä olevana iltana sellaisessa tilassa, ettei muista tapahtumista mitään. Huumauksesta ei ole reklamaatiossa mitään muita todisteita kuin asiakkaan kertomus poliisille, joten se jää tapauksessa selvittämättömäksi.

Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän kortin avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Kortinhaltijan toimintaa ei voida kokonaisuutena arvostellen pitää huolellisena, jos sekä tunnusluku että kortti päätyvät ulkopuolisen käytettäviksi.

Asiakas oli tapahtumailtana poistunut ravintolasta noin klo 1.30 ja klo 1.45 ystävän kanssa käydyn puhelun perusteella ollut seurueen kyydissä, joiden autoa oli myöhemmin klo 01.53 tankattu kylmäasemalla 10,00 eurolla. Asiakas pitää mahdollisena, että hänet oli saatettu tiedottomaan tilaan kyyditsijöiden toimesta. Kyyditsijät ovat olleet tapauksen olosuhteet huomioiden hänelle entuudestaan tuntemattomia.

Pankki pitää todennäköisenä sitä, että asiakas on noussut tutkintailmoituksessa mainitun seurueen kyytiin ja seurueen henkilöt ovat urkkineet hänen tunnus-lukunsa hänen näppäillessään sen kylmäasemalla ja tämän jälkeen tehneet oikeudettomat nostot nostoautomaatilla. Tapauksessa saman sirullisen kortin, jota aiemmin käytettiin kylmäaseman automaatilla, on oltava se kortti, jolla oikeudettomat nostot oli tehty. Pankki ei pidä uskottavana, että oikeudettomat tapahtumat olisivat tapahtuneet kopioidulla kortilla tai käyttämällä hyväksi muita teknisiä apuvälineitä.

Pankin näkemyksen mukaan ravintolaillan jälkeen entuudestaan tuntemattoman seurueen kyytiin nousua voidaan pitää korttiehtojen mukaisen huolellisuusvelvollisuuden vastaisena tekona. Pankin asiassa saaman selvityksen perusteella ja tapauksen olosuhteet kokonaisuutena huomioon ottaen pankki katsoo, että käyttäessään ja säilyttäessään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua asiakas on menetellyt törkeän huolimattomasti ja osoittanut piittaamatonta suhtautumista kortin käyttöön ja tunnusluvun hallintaan eikä ole noudattanut korttiehtojen ja maksupalvelulain edellyttämää riittävää huolellisuutta. Tapaus kokonaisuutena arvioiden osoittaa törkeää huolimattomuutta, jolloin asiakas vastaa täysimääräisesti hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Edellä mainituin perustein pankki katsoo, että pankki ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- rikosilmoitus (ilmoitusaika 16.9.2015)  Suomen poliisille

Tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan asiakas ilmoitti, että hänen pankkikortillaan on nostettu luvattomasti pankki- ja luottotililtä yhteensä 5800 euroa. Asiakas ilmoitti sähköpostilla, että hän oli ollut Tampereen keskustassa eri ravintoloissa. Loppuillasta asiakkaalla ei ole muistikuvia tapahtumista. Maanantaina 15.9.2014 asiakas oli havainnut verkkopankistaan, että hänen pankkitililtään oli nostettu luvattomasti 800 euroa sekä luottotililtä nostettu myös luvattomasti 5 x 1000 euroa. Asiakas ei osaa kertoa tapahtumista sen enempää. Pankkikortti on edelleen hänen hallussaan, mutta epäilee, että joku on jotenkin saanut nostettua luvattomasti em. rahat, jonka jälkeen pankkikortti oli palautettu hänelle.

- tiliote

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään ja käsittelemään korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa.  Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai siihen liittyvä tunnusluku katoaa tai on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Asian arviointi

Asiassa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan kortin tunnusluvun on täytynyt päätyä korttia oikeudetta käyttäneiden tietoon asiakkaan maksaessa bensaostosta klo 01:53. Lautakunta pitää hyvin epätodennäköisenä, että tunnusluvun saamiseksi olisi tässä tapauksessa käytetty teknisiä apuvälineitä, ja lautakunta katsookin, että tunnusluku on todennäköisesti onnistuttu urkkimaan. Ottaen huomioon tapahtumaolosuhteet ja erityisesti sen, että asiakas on mennyt yöllä alkoholia nauttineena hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin, Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tunnuslukua näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Mikäli asiakas ei näissä olosuhteissa ole voinut varmistua turvallisesta tunnusluvun käytöstä, olisi hänen tullut kieltäytyä bensaostoksen maksamisesta. Asiassa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa.

Asiakkaan valituksessaan esittämän käsityksen mukaan hänet on kylmäasemalla asioinnin jälkeen huumattu ja hänen tiedottomana ollessaan hänen korttinsa on anastettu häneltä. Tapauksessa ei ole esitetty huumaamisesta asiakkaan kertoman lisäksi muuta selvitystä eikä huumausepäilyä mainita myöskään asiakkaan 16.9.2015 poliisille tekemässä rikosilmoituksessa. Näin ollen myös asiakkaalle epäilys mahdollisesta huumaamisesta on Pankkilautakunnan käsityksen mukaan tullut jälkikäteen. Ottaen tämän lisäksi huomioon sen, että asiakkaan itse hyväksymän polttoaineoston ja ensimmäisen oikeudettoman nostotapahtuman välillä on ainoastaan 14 minuuttia, Pankkilautakunta pitää epätodennäköisenä, että asiakas olisi tässä tapauksessa huumattu hänen tekemänsä maksutapahtuman jälkeen ennen kortin oikeudetonta käyttöä.

Ottaen huomioon asiassa saatu kokonaisselvitys Pankkilautakunta pitää mahdollisena, että asiakas on polttoaineostoksen tekemisen jälkeen esimerkiksi nukahtanut auton kyytiin ja asiakkaan nukkuessa hänen korttinsa on anastettu ja kortilla on tehty oikeudettomia nostoja, minkä jälkeen kortti on palautettu asiakkaalle tämän huomaamatta. Edelleen Pankkilautakunta pitää mahdollisena, että kortin anastus, oikeudeton käyttö ja palautus asiakkaalle tämän huomaamatta on voinut tapahtua myös asiakkaan ollessa valveilla.

Pankkilautakunta katsoo joka tapauksessa tapahtumien olleen seurausta siitä, että asiakas lähti yöllä alkoholia juoneena hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kyytiin. Edelleen Pankkilautakunta katsoo bensaostoksen jälkeisiin tapahtumiin myötävaikuttaneen olennaisesti sen, että asiakas on näissä olosuhteissa käyttänyt tunnuslukuaan huolimattomasti siten, että ulkopuolinen on saanut sen tietoonsa.

Pankkilautakunta katsoo, että mikäli asiakas on näissä olosuhteissa nukahtanut hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin ja on näin jättänyt korttinsa valvonnatta, voidaan asiakkaan tämän johdosta katsoa huolimattomuudestaan laiminlyöneen velvollisuuksiaan kortin turvallisen säilyttämisen suhteen vakavaa varomattomuutta osoittavalla tavalla. Asiakkaan voidaan vastaavalla tavalla katsoa laiminlyöneen velvollisuuksiaan myös siinä tapauksessa, että kortin anastaminen ja oikeudeton käyttö on onnistunut asiakkaan huomaamatta asiakkaan ollessa valveilla. Mikäli kortin anastamisen olisi osaltaan mahdollistanut asiakkaan huumaaminen, katsoo Pankkilautakunta tapahtuneen olleen siinä tapauksessa seurausta siitä tietoisesta riskistä, jonka asiakas on ottanut noustuaan yöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin ja juotuaan näiden hänelle tarjoamaa juomaa. Kussakin mainitussa tapauksessa Pankkilautakunta katsoo tunnusluvun lisäksi myös kortin joutumisen ulkopuoliselle johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n mukaiset velvollisuutensa vakavaa varomattomuutta osoittavalla tavalla.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo kaikissa edellä mainituissa tapauksissa asiakkaan menettelyn kokonaisuutena selvästi ja olennaisesti poikkeavan siitä, mitä huolelliselta kortinhaltijalta vaaditaan, ja asiakkaan menettelyn kokonaisuutena arvioiden osoittavan selvästi piittaamatonta suhtautumista kortin ja sen tunnusluvun hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudesta laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin mukaiset velvollisuutensa. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia