Haku

PKL 9/13

Tulosta

Asianumero: PKL 9/13 (2013)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 10.06.2013

Maksukortin oikeudeton käyttö Törkeä huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakkaan lompakko anastettiin 2.11.2012 Las Palmasissa ja hänen kortillaan tehtiin klo 11:24 alkaen oikeudettomia automaattinostoja yhteensä 2.000 euron arvosta. Pankki vastaanotti asiakkaan ilmoituksen kortin sulkemisesta klo 11:58. Asiakas oli itse käyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua viimeisen kerran Suomessa 22.10.2012.

Poliisin tutkintailmoitukseen (6.11.2012) kirjatun mukaan asiakas oli huomannut Las Palmasin lentokentällä lompakkonsa kadonneen. Lompakko oli ollut suljetussa etureisihousutaskussa.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas katsoo toimineensa huolellisesti ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon 150 euroa ylittävältä osalta.

Asiakas on säilyttänyt korttia huolella sopimuksen mukaan. Kortti oli ns. varakortti, joka oli lähtöaamuun asti hotellin kassakaapissa passin ym. kanssa. Kukkaro oli reisitaskuhousun etutaskussa, joka oli suljettuna, ja se on hävinnyt linja-autosta tulon ja turvatarkastuksen välisissä ruuhkissa. Huomattuaan kukkaronsa kadonneeksi asiakas sulki kortin etsittyään sitä ensin oppaan kanssa linja-autosta ja lähtöselvitystiskiltä. Opas sanoi, ettei paikallinen poliisi ole kiinnostunut pikkujutuista ja lentokoneen lähtöaika oli lähellä, joten asiakas teki rikosilmoituksen vasta kotona huomattuaan oikeudettomat nostot. Asiakas oli itse käyttänyt korttiaan viimeksi kotimaassa nostaessaan sillä matkarahaa 22.10.2012.

PIN-koodi on ollut ainoastaan asiakkaan muistissa. Alkuperäisen tunnuslukutulosteen asiakas on ohjeiden mukaisesti hävittänyt. Myös autojen ajonestoa on pidetty murtovarmana, minkä perusteella vakuutusyhtiöt ovat evänneet korvauksia, mutta nyt on lehdissä kerrottu laitteista, joilla ajonesto voidaan murtaa.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki kiistää velvollisuutensa korvata asiakkaalle kortilla tehtyjä nostoja, koska pankki katsoo asiakkaan laiminlyöneen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisen velvollisuuden kortin tunnusluvun säilyttämisestä.

Ottaen huomioon asiakkaan asiassa antama selvitys siitä, että korttia on viimeksi käytetty Suomessa 22.10.2012, voidaan kohtuullisella varmuudella todeta, että urkintamahdollisuus on asiassa suljettu pois. Pankin tiedossa ei ole myöskään yhtään tapausta, jossa tunnusluku olisi saatu selville kortista itsestään, joten tunnusluvun on täytynyt päätyä muutoin korttia käyttäneen tahon tietoon.

Asiakas on viitannut sirukorttien murtamiseen liittyvään nettiartikkeliin. Nettiartikkelissakin viitataan vain ja ainoastaan tutkijoiden laboratorio-olosuhteissa tekemään kokeeseen. Artikkelissa ei ole otettu kantaa, onko murtaminen mahdollista muutoin kuin laboratorio-olosuhteissa. Tutkimustulokset on esitelty jo vuonna 2010 eikä pankilla ole tiedossa, että kyseisellä menetelmällä olisi siruja murrettu rikollisessa tarkoituksessa. Viitteitä ei asiasta ole myöskään tullut esille nyt puheena olevassa tapauksessa.

Pankki katsoo, ettei ole muuta mahdollisuutta kuin että tunnuslukua on säilytetty kortin kanssa samassa paikassa niin, että se on myös voitu yhdistää korttiin. Sekä kortin että tunnusluvun on siis täytynyt lompakkovarkauden yhteydessä päätyä kortin väärinkäyttäjän käsiin. Pankki katsoo, että asiakas on laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentissa säädetyn sekä korttiehdoissa olevan huolellisuusvelvoitteen tunnusluvun säilyttämisestä. Pankin näkemystä tukee pankkilautakunnan ratkaisulinja vastaavissa asioissa. Näitä mainittakoon mm. ratkaisut PKL 1/12, PKL 33/12 ja PKL 53/11.

Ottaen huomioon edellä todettu pankki katsoo, ettei pankki ole asiassa miltään osin korvausvelvollinen.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-tutkintailmoitus (ilmoitusaika 6.11.2012)

-yleiset korttiehdot

-tapahtuneesta tehty ilmoitus/todistus matkanjärjestäjälle (2.11.2012)

-verkkolehtiartikkeli ”Varmana pidetyt sirukortit murtuvat” (29.3.2011)

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan riitauttamista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo toimineensa huolellisesti ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon 150 euroa ylittävältä osalta.  Pankki katsoo, että asiakas on säilyttänyt tunnuslukua kortin kanssa samassa paikassa ja että asiakkaan tulee vastata korttinsa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään kortin ja siihen liittyvän henkilökohtaisen tunnusluvun huolellisesti siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Kortinhaltijan on säännöllisesti seurattava olosuhteiden edellyttämällä tavalla, että kortti on tallella. Korttiehtojen mukaan henkilökohtainen tunnusluku on säilytettävä erillään kortista niin, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltijan on tunnuslukua näppäillessään suojattava näppäimistö siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortinhaltija sitoutuu olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavassa muodossa. Kortin katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun taikka henkilökohtaisen tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava pankille.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakas oli itse käyttänyt kyseessä olevaa korttia ja sen tunnuslukua viimeisen kerran Suomessa 22.10.2012 ennen matkaansa Kanarian saarille kortin anastuksen ja oikeudettoman käytön tapahduttua 2.11.2012 Las Palmasissa. Asiakkaan mukaan tunnusluku on ollut ainoastaan hänen muistissaan ja hän epäilee kortin tietoturvan murtuneen.

Pankkilautakunnan tietojen mukaan missään päin maailmaa ei ole todettu kortin väärinkäyttötapausta, jossa rikolliset olisivat onnistuneet saamaan kortin tunnusluvun tietoonsa kortin sirusta tai magneettinauhasta taikka onnistuneet ohittamaan maksupäätteen tai nostoautomaatin edellyttämän oikean tunnusluvun näppäilyn. Pankkilautakunta pitää tässä tapauksessa saadun selvityksen ja korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella lisäksi poissuljettuna, että kortin tunnusluku olisi päätynyt korttia oikeudetta käyttäneen tietoon asiakkaan oman automaattiasioinnin yhteydessä Suomessa lähes kaksi viikkoa ennen kortin anastamista Las Palmasissa.

Saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on ollut asiakkaan kukkarossa tunnistettavassa muodossa ja kukkaron anastaneen henkilön yhdistettävissä korttiin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on nimenomaisesti mainittu esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn tässä tapauksessa osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei Pankkilautakunta ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Kallio, Lehtonen ja Pulkkinen sekä varajäsen Railas. Sihteerinä toimi Hidén.

 

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta