Haku

PKL 9/10

Tulosta

Asianumero: PKL 9/10 (2011)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 20.01.2011

Kortin väärinkäyttö lievää suurempi huolimattomuus Kuluttajansuojalaki

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas on saattanut asian vireille Pankkilautakunnan käsiteltäväksi 15.6.2010 saapuneella valituksellaan.
Asiakkaan luottokortti oli varastettu yöllä Hong Kongissa ja sillä tehty oikeudettomia automaattinostoja 24.4.2010 yhteensä noin 1.800 euron määrän. Tunnuslukunsa Asiakas kertoo säilyttävänsä muistissaan. Asiakas oli ollut baarissa viettämässä iltaa, jonka jälkeisistä tapahtumista hänellä ei ole tarkkaa muistikuvaa, mutta että häneltä oli varastettu luottokortti, rahat ja matkapuhelin. Hän ilmoitti kortin kadonneeksi 24.4.2010 klo 5:27 Suomen aikaa.

Asiakas katsoo toimineensa huolellisesti ja vaatii pankkia vastaamaan kortin väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki toteaa, että asiakkaan kertoman mukaan hänen luottokorttinsa on varastettu 23.4.2010 illalla Hong Kongissa ja korttia on käytetty oikeudettomasti useisiin automaattinostoihin 24.4.2010. Hong Kongin poliisille antamansa selvityksen mukaan asiakas ei ole tietoinen baarissa vietetyn ajan jälkeisistä tapahtumista, mutta herättyään 24.4.2010 aamulla hän huomasi omaisuutensa kadonneen taskustaan.

Pankin selvityksen mukaan asiakkaan kortilla on tehty automaattinostoja 24.4.2010 kello 01:38-02:30 välisenä aikana Suomen aikaa yhteensä 12 kappaletta, yhteissummaltaan 1.868,23 euroa. Asiakas on sulkenut kortin 24.4.2010 klo 05:27 Suomen aikaa, joten nostot on tehty ennen kortin sulkemista. Nostoissa on käytetty kortin salaista tunnuslukua, joten korttia käyttäneellä taholla on ollut hallussaan kortti sekä kortin salainen tunnusluku.

Tapaukseen sovellettavien korttiehtojen mukaan kortinhaltijan vastuu kortin maksukorttikäytöstä lakkaa silloin, kun pankki tai sulkupalvelu on vastaanottanut ilmoituksen kortin tai tunnusluvun katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun ja pyynnön kortin sulkemisesta. Korttiehtojen mukaan kortinhaltija vastaa kortin käytöstä aiheutuneesta vahingosta vain, jos kortin joutuminen sivullisen haltuun tai tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon johtuu kortinhaltijan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta tai jos tunnusluku tai kortti on joutunut sivullisen haltuun eikä kortinhaltija osoita sitä, että se johtui tapahtumasta, jota ei voida kohtuudella katsoa hänen syykseen.

Korttiehtojen mukaan kortinhaltija on sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti ja erillään toisistaan siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon.

Koska automaattinostoissa on käytetty kortin salaista tunnuslukua, pankki katsoo erittäin todennäköiseksi sen, että asiakkaan korttia käyttänyt sivullinen on saanut tunnusluvun tietoonsa korttivarkauden yhteydessä. Asiakas on siten toiminut korttiehtojen vastaisesti ja säilyttänyt korttiaan ja tunnuslukuaan siten, että sivullisen on ollut mahdollista yhdistää tunnusluku korttiin. Tämä osoittaa kortinhaltijan lievää suurempaa huolimattomuutta.

Edellä esitetyn perusteella pankki katsoo, että vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista on asiakkaalla itsellään, eikä pankki ole velvollinen korvaamaan hänelle tämän kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutunutta vahinkoa.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys tapahtuma-aikana voimassa olleiden kuluttajansuojalain 7 luvun 19 §:n (385/1986) pakottavien säännösten sekä asiakkaan korttisopimuksen yleisten ehtojen soveltamisesta. Pankin yleisissä korttiehdoissa on sovittu pankin ja kortinhaltijan välisestä vastuusta kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti. Lisäksi korttiehdoissa on määritelty kortinhaltijan velvollisuudet kortin ja tunnusluvun säilyttämisessä ja käyttämisessä.

Korttiehtojen mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin.  Korttiehtojen mukaan kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuulliseksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin turvallisesti, jotta se ei joutuisi sivullisen haltuun, sekä varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa.

Kortinhaltijan on aina viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon. Kortinhaltijan vastuu kortin maksukorttikäytöstä lakkaa silloin, kun pankki on vastaanottanut kortinhaltijan ilmoituksen ja pyynnön kortin sulkemisesta. Automaattikäytöstä vastuu lakkaa silloin, kun pankilla ilmoituksen saatuaan on ollut kohtuullinen aika estää kortin automaattikäyttö. Kortinhaltija vastaa kortin käytöstä aiheutuneesta vahingosta vain, jos

• kortinhaltija on antanut kortin tai tunnusluvun sivulliselle,
• kortin joutuminen sivullisen haltuun tai tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon johtuu kortinhaltijan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta,
• tunnusluku tai kortti on joutunut sivullisen tietoon, eikä kortinhaltija osoita sitä, että se johtui tapahtumasta, jota ei voida kohtuudella katsoa hänen syykseen,
• kortin joutuminen sivullisen haltuun tai tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon johtuu kortinhaltijan lievästä huolimattomuudesta tai tapahtumasta, jota ei voida lukea hänen syykseen, eikä hän ole viipymättä asian havaittuaan ilmoittanut siitä pankille edellä kerrotulla tavalla.

Riidatonta asiassa on, että asiakkaan kortti on joutunut ulkopuolisen käsiin ja korttia on käytetty oikeudettomasti ennen kuin asiakas on ilmoittanut kortin kadonneeksi.

Riitaista asiassa on se, onko kortin ja tunnusluvun joutuminen sivullisen haltuun johtunut asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta tai onko asiakas osoittanut, että kortin ja tunnusluvun joutuminen sivullisen haltuun on johtunut tapahtumasta, jota ei kohtuudella voida lukea asiakkaan syyksi. 

Kortin huolellinen säilyttäminen edellyttää lähtökohtaisesti kortin säilyttämistä niin, ettei se päädy ulkopuolisen haltuun. Velvollisuudesta säilyttää kortti huolellisesti ja velvollisuudesta ilmoittaa välittömästi sen katoamisesta vahinkojen rajoittamiseksi on johdettavissa myös velvollisuus seurata kortin tallella oloa olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta noudattaen, vaikkei tätä velvollisuutta olekaan kuluttajansuojalaissa nimenomaisesti mainittu (KKO 2006:81). Ympäröivät olosuhteet ovat olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää. Mikäli tietyissä olosuhteissa voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa olevan kohonnut riski taskuvarkauksille, voidaan myös huolellisen kortinhaltijan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota kortin säilyttämiseen. Tällöin myös kortin tallella olon tarkistamisvelvollisuus on korostunut, koska ammattimaisesti suoritettua taskuvarkautta ei yleensä huomata sen ta-pahtuessa.

Kortin tunnusluvun huolellinen säilyttäminen edellyttää korttiehtojen mukaan muun muassa sitä, että kortinhaltija hävittää pankilta saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen. Mikäli kortinhaltijalla on tarvetta pitää tunnusluku ylhäällä muuallakin kuin muistissaan, ei tunnuslukua tule kirjata helposti tunnistettavaan muotoon ja sitä tulee säilyttää erillään kortista. Tunnusluvun huolellinen käyttäminen puolestaan edellyttää lähtökohtaisesti sitä, että kortinhaltija toimii maksua tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Tunnusluvun näppäileminen tulee mahdollisuuksien mukaan suojata esimerkiksi toisella kädellä. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttaa maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet.

Asiakas on kertonut, että hänellä ei ole ollut tunnuslukua kirjoitettuna mukanaan. Asiakas ei kuitenkaan ole esittänyt mitään selvitystä siitä, kuinka tunnusluku on voinut päätyä sivullisen tietoon. Pankkilautakunta pitää selvitettynä, että korttia oikeudettomasti käyttäneellä on ollut asiakkaan tunnusluku ja että oikeudettomat automaattinostot on tehty tällä tunnusluvulla. Muun selvityksen puuttuessa Pankkilautakunta toteaa, että on pidettävä todennäköisenä, että tunnusluku on saatu tietoon korttivarkauden yhteydessä tai tilanteessa, jossa asiakas itse on käyttänyt tunnuslukua.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo tapauksen kokonaisolosuhteet huomioon ottaen selvitetyksi, että asiakas ei ole kyseisissä olosuhteissa säilyttänyt korttiaan ja tunnuslukuaan tavalla, jota korttiehdot huolelliselta kortinhaltijalta edellyttävät.  Näin ollen kortin joutuminen sivullisen haltuun ja tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon ovat johtuneet asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta. Asiakas ei myöskään ole näyttänyt, että kortin ja tunnusluvun joutuminen sivulliselle olisi johtunut tapahtumasta, jota ei voida kohtuudella katsoa hänen syykseen.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita hyvitystä asiakkaalle kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Laine, Lampela, Lehtonen ja Ruokanen. Sihteerinä toimi Mäntyranta.


PANKKILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia