Haku

PKL 72/11

Tulosta

Asianumero: PKL 72/11 (2011)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 29.05.2011

Kortin oikeudeton käyttö Huolimattomuus Yksinkertaistettu menettely

 

Tapahtumatiedot

Asiakkaan lompakko, jossa hänen yhdistelmäkorttinsa oli, anastettiin huomaamattomasti käsilaukusta hänen ollessaan nousemassa junaan Oslon rautatieasemalla, mitä ennen hän oli ostanut junalipun automaatista klo 17.14. Asiakas sulki korttinsa klo 17.25, mutta sillä oli ehditty tehdä oikeudettomia nostoja kortin credit-puolelta PIN-koodia käyttäen kello 17.21-17.23 välisenä aikana yhteensä 3033,56 eurolla, mistä pankki on hyvittänyt asiakkaalle 150 euroa ylittävän määrän.

Osapuolten lausumat

Asiakkaan näkemyksen mukaan hän on toiminut asiassa huolellisesti, minkä vuoksi hänen vastuulleen ei tulisi jäädä edes 150 euroa. Asiakkaan näkemyksen mukaan kukaan ei ole voinut saada tunnuslukua selville oston yhteydessä eikä se ole ollut ylhäällä missään, minkä vuoksi ainoa vaihtoehto tunnusluvun selville saamisessa on ollut automaattiin asetettu urkintalaite.

Pankin näkemyksen mukaan asiakas on säilyttänyt korttiaan huolellisesti ja tehnyt katoamisilmoituksenkin asianmukaisesti, mutta koska tunnusluku on saatu selville lipunoston yhteydessä, asiakas ei ole suojannut tunnuslukuaan huolellisesti, minkä vuoksi asiakkaan vastuulle jää 150 euroa.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapaukseen sovellettavan maksupalvelulain ja pankin korttiehtojen mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien määräysten mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista ja säilytettävä niitä siten, ettei ulkopuolisen ole niitä mahdollista yhdistää.

Asiakas vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos hän on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle, maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että on huolimattomuudesta laiminlyönyt velvollisuutensa tai jos asiakas on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, kortin joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai sen oikeudettomasta käytöstä. Mikäli asiakas ei ole menetellyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti, rajoittuu hänen vastuunsa kuitenkin 150 euroon. Toisaalta jo lieväkin asiakkaan huolimattomuus synnyttää 150 euron vastuun. Asiakkaan vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä katkeaa hänen tekemäänsä katoamisilmoitukseen.

Tapauksessa asiakas on kiistänyt huolimattomuutensa tunnuslukua näppäillessään, kun taas pankin mukaan tunnusluku on saatu selville juuri oston yhteydessä.  Tapauksen osapuolet ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että tunnusluku on saatu selville lipunoston yhteydessä, mutta erimielisiä siitä onko urkinnan yhteydessä käytetty jotain erityistä teknistä apuvälinettä vai ei.

Korttiehtojen mukaan asiakkaan tulee suojata tunnusluvun näppäily siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä sitä. Pankkilautakunta toteaa, että oikeudeton käyttö on alkanut suhteellisen nopeasti asiakkaan oman kortin käytön ja kortin anastuksen jälkeen. Lautakunnan tiedossa ei ole tapauksia, joissa mahdollisella urkintalaitteella saatu tunnusluku olisi pystytty välittämään lähes reaaliaikaisesti ulkopuolisten tietoon. Lisäksi asiassa esitetylle väitteelle urkintalaitteen käytöstä tapauksessa ei ole esitetty mitään muuta näyttöä kuin asiakkaan väite.

Asiasta saadun selvityksen ja aikaisemman ratkaisukäytäntönsä perusteella lautakunta toteaa, että mikään muu kuin se, että tunnusluku on saatu selville lipunoston yhteydessä näkemällä silmin sen näppäily, ei selitä uskottavasti tapahtunutta. Lautakunta katsoo asiakkaan siten huolimattomuudestaan laiminlyöneen maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, minkä vuoksi lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Tämän päätöksen antoi puheenjohtaja Sillanpää sihteerin esittelystä.

 

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta