Haku

PKL 65/16

Tulosta

Asianumero: PKL 65/16 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 06.03.2017

Onko pankki veloittanut oikean suuruisen maksun vanhojen tiliotteiden toimittamisesta asiakkaalle?

Tapahtumatiedot

Asiakas tilasi kahdesta tilistä tiliotteet vuosilta 2008–2015 käräjäoikeudessa käsiteltävää asiaa varten. Asiakas pyysi tiliotteet konttorista 28.7.2016. Vuoden 2008 tiliotteista veloitettiin 70 euroa tunnilta ja sen jälkeiseltä ajalta 5 euroa tiliotteelta. Vuoden 2008 tiliotteista veloitettiin toisen tilin osalta 326,67 euroa ja toisen tilin osalta 350 euroa eli yhteensä 676,67 euroa. Vuoden 2008 jälkeisistä tiliotteista veloitettiin yhteensä 395 euroa, mistä ei ole riitaa. Asiakas sai tiliotteet konttorissa 12.8.2016

Asiakkaan reklamoitua maksun suuruudesta, pankki palautti asiakkaalle 120 euroa tiliotteiden toimittamisesta myöhemmin kuin oli luvattu.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan ilmoittanut, että ei ole hyväksynyt pankin ilmoittamia kuluja tilaushetkellä. Asiakkaan on ollut pakko tilata tiliotteet asian ajamiseksi tuomioistuimessa ja pankki on käyttänyt määräävää asemansa hyväkseen määrätessään palvelulle korkean hinnan. Asiakas katsoo pankin palvelumaksujen olevan kohtuuttomat. Asiakas vaatii maksujen kohtuullistamista vuoden 2008 tiliotteiden osalta siten, että tiliotteista veloitettaisiin 5 euroa kappaleelta ottaen huomioon pankin maksaman 120 euron korvauksen. Asiakas vaatii siten pankkia palauttamaan 436,67 euroa.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut asiakkaan pyytäneen 23.6. ja uudestaan 28.7.2016 pankkia toimittamaan hänelle tiliotteita pyytämistään tileistä. Asiakkaalle on tällöin kerrottu, että uusintatiliotteet maksavat kuluvalta ja viideltä edelliseltä vuodelta 5 euroa kappale. Sitä aikaisemmalta ajalta tiliotteita ei ole enää pankilla arkistoituina.

Asiakkaalle ilmoitettiin, että vuoden 2008 tiliotteet joudutaan tekemään tuntityönä ja hakemaan kaikki tilitapahtumat erikseen. Koska tuntityön veloitus on 70 euroa tunti, saattaisi lasku muodostua suureksi. Konttorinjohtaja on vielä erikseen ollut yhteydessä asiakkaaseen asiassa. Asiakas halusi tiliotteen kaikista tapahtumista pyytämältään ajalta ja hyväksyi tässä vaiheessa pankin ilmoittamat kulut. Pankki ei katso olevansa velvollinen palauttamaan perittyjä palkkioita.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Pankin 23.6.2016 asiakkaalle lähettämä viesti, jossa on ilmoitettu jälkeenpäin tilatun tiliotteen maksavan 5 euroa kappaleelta kuluvan vuoden ja viiden edellisen vuoden osalta.
- Pankin muistiot tapaamisista 28.6., 29.6., 27.7. ja 28.7.2016.
- Kuitit tiliotteista perityistä palkkioista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Pankin ja asiakkaan välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava onko asiakkaalle ilmoitettu tiliotteiden toimittamisesta perittävästä palkkiosta. Edelleen lautakunnan on arvioitava ovatko pankin perimät palkkiot kohtuulliset.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan jos kuluttajansuojalaissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Asian arviointi

Palkkiosta ilmoittaminen

Asiassa on riidatonta, että asiakkaalle on ilmoitettu vuodelta 2009 ja sen jälkeiseltä ajalta toimitettavien tiliotteiden hinta, 5 euroa kappaleelta. Sen sijaan asiakas on kiistänyt hyväksyneensä vuoden 2008 tiliotteiden hintaa, 70 euroa tunnilta. Pankin mukaan asiakkaalle on kerrottu hinta ja asiakas on hyväksynyt sen.

Pankin muistion 27.7.2016 tapaamisesta mukaan asiakas on ilmoittanut haluavansa tiliotteet vuodelta 2008. Pankin muistion 28.7.2016 tapaamisesta mukaan asiakkaalle on kerrottu tiliotteiden tilauksen hinta eriteltynä ja asiakkaan haluavan keskustella asiasta puolisonsa ja lakimiehen kanssa.

Pankkilautakunta pitää pankin kertomusta perittävän palkkion määrän ilmoittamisesta uskottavana ottaen huomioon sen, että pankin muistion mukaan asiakas on halunnut keskustella vuoden 2008 tiliotteiden tilaamisesta puolisonsa ja lakimiehen kanssa ennen tilauksen tekemistä.

Palkkion kohtuullisuus

Asiakkaan mukaan pankin veloittama 676,67 euron palkkio kahden tilin tiliotteiden toimittamisesta vuodelta 2008 on kohtuuton. Pankki on veloittanut työstä 70 euroa tunnilta, joten pankki on käyttänyt tiliotteiden laatimiseen selvityksensä mukaan 9 tuntia 40 minuuttia. Pankki on palauttanut asiakkaalle 120 euroa. Pankin vastineen mukaan sillä ei ole vuoden 2008 tiliotteita arkistoituna, vaan ne joudutaan tekemään tuntityönä ja hakemaan kaikki tapahtumat erikseen.

Pankkilautakunta pitää uskottavana pankin selvitystä siitä, että pankin järjestelmä on sellainen, että vuoden 2008 tiliotteet täytyy tehdä hakemalla kaikki tapahtumat erikseen. Pankin selvityksen mukaan lautakunta pitää siten uskottavana, että tiliotteiden laatiminen on voinut viedä lähes kymmenen tuntia, kun se on jouduttu tekemään manuaalisesti.

Pankki ei ole antanut tarkempaa selvitystä siitä, mistä sen veloittama 70 euron tuntiveloitus muodostuu. Paremman selvityksen puutteesta huolimatta lautakunta katsoo, että pankin tuntiveloitus on kohtuullinen. Pankkilautakunta katsoo siten, että pankin tiliotteiden toimittamisesta veloittama palkkio on ollut kohtuullinen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo, että pankilla on ollut oikeus veloittaa asiakkaalta hinnaston mukainen palkkio tiliotteiden toimittamisesta.

Pankkilautakunta ei suosita korvausta.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Atrila
Kallio
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia