Haku

PKL 63/16

Tulosta

Asianumero: PKL 63/16 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 22.08.2017

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista ostotapahtumista ja automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan lompakko anastettiin Umeåssa 29.7.2016 asiakkaan auton takapenkillä olleesta ostoskassista. Asiakkaan kahta eri pankkien myöntämää korttia käytettiin oikeudettomiin ostotapahtumiin ja automaattinostoihin. Kyseessä olevalla kortilla tehtiin nostoja klo 16.54-16.57 välisenä aikana ja ostoja 17.35-20.07 välisenä aikana yhteensä 1.746,31 euron arvosta. Kortti suljettiin klo 20.15. Asiakas oli itse käyttänyt kyseessä olevaa korttiaan viimeksi 16.6.2016.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo hänellä olleen riittävä valvonta kortista ja hän vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Ko. pankkikortti oli asiakkaalla mukana, kun hän meni ostamaan vaatteita. Asiakkaan autosta rikottiin parkkipaikalla rengas puukolla. Asiakas lähti ajamaan ja häntä seurattiin. Paikalle ilmestyi ulkomaalainen mies, joka alkoi muka vaihtamaan rengasta. Mies kierteli autoa ja asiakas yritti kieltää, mutta mies ei uskonut. Asiakas yritti hakea apua ja pysäyttää toisia autoja ja sinä aikana mies varasti autosta lompakon, joka oli ostoskassissa auton takapenkillä. Asiakas huomasi kotiin tultuaan, että lompakko oli poissa, mutta mies oli jo käyttänyt korttia automaatilla ja kaupoissa. Asiakas ymmärsi seuraavana päivänä, että kyse oli harkitusta ryöstöstä, kun auton rengas oli puukolla rikottu.

Korttien tunnusluvut olivat lompakossa salassa, pienellä paperilla ilman pankkien nimiä ja numerot ilman erityistä mainintaa mihin ne kuuluvat. Asiakas on leikattu neljä kertaa kuukauden sisällä ja tämän jälkeen numeromuisti on mennyt huonoksi.

Pankin vastine

Pankki on tutkinut asiakkaan tekemän poliisi-ilmoituksen sekä siinä esitetyn tapahtumakuvauksen. Asiakas on säilyttänyt korttiaan korttiehtojen ja maksupalvelulain vastaisesti. Asiakkaan antamien tietojen perusteella pankkikortin tunnuslukua on säilytetty samassa paikassa maksukortin kanssa. Tämän on edesauttanut kortin luvatonta käyttöä.

Tämän vuoksi pankki katsoo, ettei se ole velvollinen korvaamaan kortilla tehtyjä ostoja tai varojen nostamista automaatista.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- rikosilmoitus Ruotsin poliisille (ilmoitusaika 1.8.2016) ja täydentävä ilmoitus (15.8.2016)

- toisen maksukortin oikeudetonta käyttöä koskeva toisen pankin päätös (26.8.2016)

- Yleiset korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä

1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;

2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai

3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Yleisten korttiehtojen mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Kortinhaltijan on säännöllisesti seurattava olosuhteiden edellyttämällä tavalla, että kortti on tallella ja erityisesti tilanteissa, joissa kortin katoamisriski on suuri. Henkilökohtainen tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltijan on henkilökohtaista tunnuslukua näppäillessään suojattava näppäimistö siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortinhaltija sitoutuu olemaan kirjaamatta henkilökohtaista tunnuslukuaan helposti tunnistettavassa muodossa. Kortin katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun taikka henkilökohtaisen tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava pankille.

Asian arviointi

Asiakas oli itse käyttänyt kyseessä olevaa korttiaan viimeksi 16.6.2016 eli yli kuusi viikkoa ennen kortin anastusta ja oikeudetonta käyttöä 29.6.2016. Asiakkaan mukaan hänen maksukorttiensa tunnusluvut olivat lompakossa salassa, pienellä paperilla ilman pankkien nimiä ja erityistä mainintaa mihin ne kuuluvat.

Pankkilautakunta pitää tapauksessa saadun selvityksen ja korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella poissuljettuna, että ko. kortin tunnusluku olisi päätynyt korttia oikeudetta käyttäneen tietoon asiakkaan oman kortin käytön yhteydessä. Pankkilautakunta katsoo, että kortin tunnusluvun on täytynyt päätyä kortin anastaneen tietoon lompakon anastuksen yhteydessä. Ottaen huomioon, että kortilla ja sen tunnusluvulla on asiassa saadun selvityksen mukaan tehty oikeudettomia korttitapahtumia pian anastuksen jälkeen, lautakunta katsoo lisäksi todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on ollut asiakkaan lompakossa tunnistettavassa muodossa ja lompakon anastaneen henkilön yhdistettävissä korttiin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Ehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Lisäksi kortinhaltijaa sitoutuu olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavassa muodossa. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta. Olosuhteet ja asiassa saatu kokonaisselvitys huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo tässä tapauksessa asiakkaan menettelyn tunnusluvun säilyttämisen suhteen osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei Pankkilautakunta ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia