Haku

PKL 6/16

Tulosta

Asianumero: PKL 6/16 (2016)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 06.09.2016

Verkkopankkitunnukset. Sopimuksen pätevyys.

Tapahtumatiedot

Asiakas ei osaa juurikaan suomea eikä myöskään englantia. Hän oli mennyt pankkiin suomalaisen puolisonsa kanssa tarkoituksenaan avata itselleen tili. Asioinnin yhteydessä hän oli allekirjoittanut kuitenkin myös verkkopalvelutunnuksia koskevan sopimuksen. Tunnusten avulla asiakkaan mies sittemmin siirsi varoja asiakkaan tililtä ja muutti viranomaissuoritusten tilitietoja.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan pankin toimihenkilö asioi pelkästään suomeksi hänen miehensä kanssa ikään kuin kyse olisi ollut miehen nimiin avattavista palveluista. Keskustelujen päätteeksi esitäytettyihin sopimuksiin otettiin lopuksi vain asiakkaan allekirjoitus. Asiakkaan mukaan kukaan ei hänelle missään vaiheessa selittänyt sopimusten sisältöä ja merkitystä, mistä syystä hän oletti allekirjoittavansa vain tiliin avaamiseen liittyviä asiakirjoja. Hän ei myöskään saanut haltuunsa mitään verkkopalvelutunnuksia. Asiakas katsoo, että pankki laiminlöi omia velvoitteitaan, kun se ei millään tavalla varmistanut, että hän ymmärsi allekirjoittamiensa sopimusten merkityksen ja sisällön. Asiakas vaatii verkkopalvelutunnuksia koskevan sopimuksen toteamista pätemättömäksi. Hän myös kritisoi pankin suhtautumista asian selvittämiseen ennen valituksen tekemistä.

Pankin vastine

Pankin mukaan mikäli asiakas haluaa asioida konttorissa muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, hän voi käyttää valitsemaansa tulkkia, jonka toiminnasta hän myös vastaa. Pankin näkemyksen mukaan asiakkaan suomalainen mies toimi tulkkina. Pankki toteaa myös, että verkkopalvelutunnuksia ei koskaan luovuteta muille kuin asiakkaalle itselleen. Tapauksessa asiakas on allekirjoituksellaan vahvistanut, että hän on ymmärtänyt sopimusten ehdot ja että on myös vastaanottanut käyttäjätunnuksen, salasanan ja avainlukulistan. Luovutuksen yhteydessä myös asiakkaan henkilöllisyys todennetaan.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- pankin asiakkaan pyynnöstä toimittama selvitys tileistä, joihin asiakkaalla on ollut käyttöoikeus

- ote asiakkaan miehen laatimasta selvityksestä liittyen asiakkaan tilille tulleisiin KELA-korvauksiin

- verottajan selvitys asiakkaan veronpalautuksista ja tilinumeron muutoksesta

- tapahtumaote ja lopetuskysely asiakkaan tilistä

- luotonhakijan tiedot -selvitys asiakkaan puolisosta

- sopimus päivittäisten raha-asioiden palveluista

- verkkopalvelusopimus

- Visa Electron korttisopimus

- asiakkaan miehen korttiluottosopimus, jossa asiakas on merkitty rinnakkaiskortinhaltijaksi ja yhteisvastuulliseksi velalliseksi

- lääkärintodistus

- todistus asiakkaan kielitaidosta

- asiakirja kortinluovutuksesta

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Voidakseen arvioida osapuolten välisen sopimuksen mahdollisen pätemättömyyden Pankkilautakunnan on arvioitava, onko pankki ollut tietoinen tai onko sen katsottava olleen tietoinen siitä, että asiakas ei olisi lainkaan halunnut verkkopankkitunnuksia itselleen.

Sovellettavat lainkohdat

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/1929) 32 §:ssä todetaan, että jos jonkun tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun hänen erehdyksensä johdosta saanut toisen sisällyksen, kuin on tarkoitettu, ei tahdonilmaisu sellaisena sido sen antajaa, jos se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksestä. Lain 33 §:ssä puolestaan todetaan, että oikeustointa, jota muuten olisi pidettävä pätevänä, älköön saatettako voimaan, jos se on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä tietäneen.

Asian arviointi

Yleistä

Lautakunta antaa suosituksensa tapauksista sille esitetyn kirjallisen materiaalin ja muun selvityksen perusteella, minkä lisäksi lautakunta voi perustaa suosituksensa vain osapuolten asiassa tekemiin vaatimuksiin ja niiden tueksi esittämiin seikkoihin. Lautakunta ei voi tuomioistuimen tapaan kuulla todistajia.

Asiassa on riidatonta, että asiakas on allekirjoittanut verkkopalvelutunnuksia koskevan sopimuksen. Sen sijaan sopimuksen allekirjoittamista edeltävistä olosuhteista osapuolet ovat erimieltä, eikä niistä ole lautakunnan käytettävissä olevien keinojen puitteissa saatavissa lisäselvitystä. Lautakunta katsoo kuitenkin voivansa arvioida asiaa siitä saamansa kirjallisen selvityksen perusteella.

Sopimuksen solmimisen olosuhteet

Lautakunta toteaa, että osapuolten näkemykset sopimuksen solmimisen olosuhteista poikkeavat toisistaan, eikä niistä ole lautakunnan käytettävissä olevien keinojen puitteissa saatavissa lisäselvitystä. Asiasta saadun selvityksen perusteella on sopimuksen teon yhteydessä asiakkaan lisäksi läsnä ollut myös hänen suomalainen aviopuolisonsa. Tilannetta olisi arvioitava toisin, mikäli asiakas olisi ollut asioimassa yksin. Asiakas ei ole tapauksessa edes väittänyt, että hänet olisi jollakin tavalla painostettu solmimaan myös verkkopalvelutunnuksia koskeva sopimus tai että hänen omista yrityksistään huolimatta kukaan ei olisi pyrkinyt selvittämään hänelle vapaaehtoisesti allekirjoittamiensa sopimusten sisältöä. Lautakunnan näkemyksen mukaan sopimuksen allekirjoittamisen olosuhteissa ei siten ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella pankin olisi tullut havaita tai epäillä, että asiakas olisi poikkeuksellisesti halunnut itselleen vain rajoitetusti jonkun tietyn tilinkäyttövälineen tai ettei asiakas olisi lainkaan tietoinen allekirjoittamiensa asiakirjojen sisällöstä tai olevansa muutoin huolissaan sellaisten asiakirjojen allekirjoittamisesta joiden sisältöä hän ei ymmärrä.

Lopputulos

Lautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa ei ole lain edellyttämiä perusteita verkkopalvelutunnuksia koskevan sopimuksen katsomiseksi pätemättömäksi.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Sainio

 

Jäsenet:

Atrila

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia