Haku

PKL 61/16

Tulosta

Asianumero: PKL 61/16 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 06.03.2017

Miten vastuu asiakkaan kiistämistä hänen kortillaan tehdyistä ostotapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Maksukortin oikeudeton käyttö.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen kortillaan 28.9.2016 klo 05:55-06:47 välisenä aikana Suomen aikaa Puolassa yökerhossa tehdyt ja tunnusluvulla hyväksytyt kolme ostoa. Kortti on suljettu asiakkaan sulkuilmoituksen johdosta 28.9.2016 klo 9:23.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle hänen kortillaan tehdyt kolme oikeudetonta ostoa, yhteensä 1.571,59 euroa.

Asiakas oli Puolassa ja kävi norjalaisen työtuttavansa kanssa baareissa. Joissakin asiakas maksoi kortillaan. Aamulla hän huomasi, että tili oli tyhjä. Liikaveloitusta oli noin 1.600-1.700 euroa. Asiakas kuoletti kortin heti aamulla ja rahat palautettiin tilille. Asiakas lähti aamulla takaisin Suomeen ja teki rikosilmoituksen. Tänä aikana tili oli jälleen tyhjentynyt. Kortti oli tallessa koko ajan.

Asiakas kävi tekemässä pankissa oikaisupaperit asiasta, jolloin asiakkaan pankkineuvoja pahoitteli tapahtunutta ja sanoi, että kyseinen paikka/veloittaja on heille tuttu. Hän kertoi, että he saavat lukuisia valituksia saman veloittajan nimellä viikoittain. Kaikissa näissä tapauksissa ihmiset eivät ole edes käyneet samoissa paikoissa vaan "siellä on jokin rikollisrinki menossa eri ravintoloiden kesken."

Pari päivää tämän jälkeen asiakkaan norjalainen seuralainen otti yhteyttä ja kertoi, että hänelle oli käynyt samalla tavalla kyseisenä iltana. Hänen tililtään oli myös lähtenyt iso summa, useaan otteeseen. He päätyivät veikkaukseen, että huijaus tapahtui eräässä paikassa, jossa molempia pyydettiin maksamaan uudestaan, internet-yhteyden puuttumisen/pätkimisen takia muutaman kerran. He eivät olleet siis tiskillä yhtä aikaa, vaan olivat tilaamassa eri aikoihin ja eri seurueissa. Kumpikaan ei nähnyt maksupäätteen summissa mitään outoa ja maksupääte oli paikallisella kielellä. Kuittia ei tarjottu eikä tajuttu vaatiakaan niin pienistä ostoksista.

Ylimääräisten veloitusten summat olivat noin 75, 750 ja 750 euroa, jotka eivät kyllä mene normaaliin kaljalla käyntiin Puolassa mitenkään. Asiakas ei ole hyväksynyt noin suuria ostoksia missään muodossa, vaan asiakasta sekä hänen seuralaistaan on huijattu. Pankki jopa tietää, että tällä veloittajalla on hämäräpeliä meneillään, tunnustaa sen, ja silti kielteinen päätös. Tässä on selvä huijaus, jota ei olisi voinut normaalilla huolellisuudella kortinhaltija estää mitenkään. Pankin tulisi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta pankin asiakkaiden huijausveloitukset tästä paikasta saataisiin loppumaan.

Asiakas myöntää, että teki virheen kun ei valituksessaan kehdannut heti sanoa, että hänen ostoksensa ei ollut juoma, vaan sylitanssi joka huijaritahon kuvista näkyykin. Asiakas keksi valkoisen valheen, koska oli työmatkalla eikä halunnut että hänen työnantajansa saa tietoonsa mitään kautta ei niin imartelevasta käytöksestä työmatkalla mutta kuitenkin vapaa-ajalla. Sehän ei nyt sinänsä muuta lopullista riita-asiaa, minkä yhteydessä tämä huijaus tapahtui.

Pankin vastine

Asiakkaan kiistämät tapahtumat on tehty alkuperäisellä kortilla ennen kortin sulkemista ja kaikki tapahtumat on hyväksytty korttiin liittyvällä tunnusluvulla. Kortti ei asiakkaan kertomuksen mukaan ollut missään vaiheessa ulkopuolisen hallussa.

Asiakas on Puolassa ollessaan mennyt yökerhoon, jossa hän kertomansa mukaan oli kortilla ostanut ainoastaan yhden oluen. Myyjä pyysi häntä kuitenkin näppäilemaan tunnusluvun muutaman kerran maksupäätteeseen Internet-yhteyden puuttumisen takia. Asiakas epäileekin, että tässä yhteydessä oikeudettomat tapahtumat on tehty. Asiakas ilmoittaa kuitenkin tarkistaneensa hyväksymänsä summat, eivätkä ne olleet nyt reklamoitujen maksujen suuruisia.

Pankin reklamoitua oikeudettomiksi väitetyt ostot myyjälle, pankki sai myyjän selvityksenä kuittikopioita maksuista sekä valokuvia kyseisen illan tapahtumista. Tapahtumissa näkyy mieshenkilö näppäilemässä maksupäätettä aikuisviihdepaikassa kameran kellon näyttäessä samaa aikaa kuin milloin kyseiset oikeudettomat tapahtumat ovat syntyneet.

Asiakkaan ja myyjän selvitykset yön tapahtumista eroavat merkittävästi toisistaan. Tilitapahtumien ja kuittien kellonajat kuitenkin pitävät hyvin paikkansa myyjän lähettämien kuvien kellonaikojen kanssa. Myyjän antaman selvityksen perusteella pankki katsookin, että asiakas on itse tehnyt kyseiset ostot taikka hän ei ole tarkistanut, että hänen salaisella tunnusluvulla hyväksymänsä summat vastaavat hänen tekemiään ostoksia.

Kummassakin edellä mainitussa tapauksessa pankki katsoo, että asiakkaan tulee vastata kiistetyistä maksuista kokonaisuudessaan itse.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- tilitapahtumaluettelo
- korttien sisältämät toiminnot ja sovellettavat ehdot
- maksunsaajan toimittama selvitys maksutapahtumista

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko korttitapahtumat tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia käyttäen. Mikäli asiakkaan katsotaan tehneen korttitapahtumat itse, ei kyseessä ole kortin oikeudeton käyttö ja asiakas vastaa hyväksymistään korttitapahtumista. Mikäli asiassa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 38 §:n 1 momentin mukaan maksutapahtuma saadaan toteuttaa vain maksajan suostumuksella. Maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla.

Lain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.
Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen kortin säilyttämistä koskevan kohdan mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti ja tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta pankista saamaansa tai itse valitsemaansa tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai haltuun.

Korttiehtojen kortin käyttämistä koskevan kohdan mukaan ennen maksutositteen allekirjoittamista tai tunnuslukunsa näppäilemistä kortinhaltijan on tarkistettava tapahtumaan merkityn valuutan, maksun määrän ja maksutavan oikeellisuus.

Asian arviointi

Tapauksessa saadun kokonaisselvityksen ja erityisesti maksunsaajan toimittamien valvontakameran kuvien perusteella Pankkilautakunta katsoo, että asiakas on itse tehnyt ko. riidanalaiset ostokset kortillaan ja hyväksynyt ne kortin tunnusluvulla. Lautakunta pitää myös mahdollisena, että asiakasta on tapauksessa harhautettu hyväksymään ja/tai hän on epähuomiossa hyväksynyt tuolloin käsittämäänsä useampia ja suurempia veloituksia. Asiakkaan tällöin kuitenkin itse hyväksyttyä tunnusluvullaan korttitapahtumat ja hänen näin ollen annettua pankille suostumuksensa korttitapahtumien veloittamiselle tililtään ei tapauksessa ole kyse maksupalvelulaissa tai korttiehdoissa tarkoitetusta kortin oikeudettomasta käytöstä ja näin ollen asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakas vastaa hyväksymistään maksutapahtumista täysimääräisesti.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, että asiakas on itse tehnyt riitaisiksi ilmoittamansa maksutapahtumat.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Kallio
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia