Haku

PKL 61/15

Tulosta

Asianumero: PKL 61/15 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 03.11.2015

Miten vastuu asiakkaan kortin tiedoilla internetissä tehdyistä ostotapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan huolimattomuus. Maksunsaajan huolellisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortin tiedoilla tehtiin internetissä 8.4.2014 kaksi erillistä 42,29 euron maksutapahtumaa kahdelle kiinalaiselle yritykselle.

Asiakkaan valitus            

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Verkkokauppoja, joissa ko. kaksi erillistä ostotapahtumaa tehtiin, ei ole olemassa. Asiakas ei ole itse ostoja tehnyt. Pankin mukaan myös muita vastaavia ostoja on yritetty tehdä, mutta tuolloin tilillä ei ole ollut rahaa. Pankki ei katso olevansa korvausvelvollinen, vaikka pankki ei ole selvittänyt asiaa kunnolla vaan ainoastaan sen, että veloitukset saaneita Pekingiläisiä yrityksiä ei ole olemassa.

Pankin vastine                 

Yleisten korttiehtojen mukaan kortinhaltija ja tilinomistaja vastaavat kortin oikeudettomasta käytöstä vain, jos kortti on luovutettu sen käyttöön oikeudettomalle tai kortin katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että kortinhaltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt kortin ja tunnusluvun säilyttämisen korttiehtojen mukaisesti. Käytön luovutusta lukuun ottamatta kortinhaltija vastaa näissä tapauksissa kortin oikeudettomasta käytöstä enintään 150 euroon saakka.

Asiakas ei ole väittänyt, että maksuväline olisi kadonnut, joutunut oikeudettomasti toisen haltuun, tai että hän olisi luovuttanut kortin säilytettäväksi kolmannelle henkilölle. Korttia ei myöskään ole väitetty kopioidun. Näin ollen on oletettavaa, että kortinhaltija on tehnyt ostoksia internetin kautta käyttäen maksuvälineenä maksukorttia, tai ilmoittanut kortin tiedot muun internetin kautta tapahtuneen lunastuksen yhteydessä kolmannelle taholle. Internetissä omien henkilötietojen tai maksukorttitietojen lähettäminen on aina turvallisuusriski. Jos kortin tietojen joutuminen ulkopuolisen haltuun on johtunut tästä seikasta, on asiakkaan huolimattoman menettelyn vahingon välillä selkeä syy-yhteys.

Maksupalvelulain mukaan kortinhaltijan vastuu kuluttaja-asiakkaana lievässä huolimattomuustapauksessa rajoittuu 150 euroon. Aikaisempaan lainsäädäntöön verrattuna tämä on tarkoittanut asiakkaan vastuun ankaroitumista. Kääntäen vastuu syntyneestä vahingosta on pankilla, jos asiakkaan voidaan katsoa menetelleen huolellisesti. Mikäli asiakas ei ole ollut täysin huolellinen, muttei myöskään törkeän huolimaton, jää asiakkaan vastuulle 150 euron omavastuu ja pankin vastuulle loppuosa vahingosta.

Asiakkaan asiassa kärsimä vahinko on ollut 84,58 euroa. Ottaen huomioon asiakkaan kärsimän vahingon euromäärä sekä asiakkaan mahdollinen lievä tai lievää vakavampi huolimattomuus asiassa, pankki katsoo, että se ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Tämänkaltaisiin korttimaksuihin pankilla ei ole Charge Back -mahdollisuutta. Pankin saaman tiedon mukaan, jos asiakas erehtyy syöttämään korttitiedot kiinalaisen verkkokaupan sivuille, on suuri riski, että kortin tiedot myydään edelleen. Asiakkaan on verkkokaupan osalta syytä noudattaa erityistä varovaisuutta varmistaakseen turvallisen verkkomaksamisen.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- tutkintailmoitus (ilmoitusaika 9.4.2015) Suomen poliisille

- pankin yleiset korttiehdot

- kuitit riitautetuista maksutapahtumista

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko maksunsaaja maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisten korttiehtojen mukaan kortti on henkilökohtainen, eikä kortinhaltija saa luovuttaa sitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle. Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden.

Asian arviointi

Pankkilautakunnan ei ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida sitä, miten asiakkaan kortin korttitiedot ovat päätyneet sivullisen tietoon. Lautakunta ei näin ollen voi myöskään arvioida asiakkaan menettelyn mahdollista myötävaikutusta korttitietojen päätymiseen sivullisen tietoon ja korttitietojen oikeudettomaan käyttöön ja siten asiakkaan menettelyn mahdollista huolimattomuutta kortinhaltijana.

Pankkilautakunta toteaa kuitenkin, että vaikka kortinhaltijan katsottaisiin menetelleen huolimattomasti, ei hän maksupalvelulain 62 §:n 3 momentin mukaan ole vastuussa kortin oikeudettomasta käytöstä, jos voidaan katsoa, että maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Pankkilautakunta on asian kirjelmöintivaiheen jälkeen pyytänyt pankilta vielä erikseen selvitystä siitä, millä korttitiedoilla kyseessä olevat maksutapahtumat on onnistuttu tekemään. Pankin mukaan asiaa ei voida selvittää. Edelleen pankin mukaan verkkomaksu on mahdollista toteuttaa pelkällä korttinumerolla, vaikka tämä on poikkeuksellista.

Pankin tapauksessa antaman selvityksen mukaan maksujärjestelmä ei siis välttämättä edellytä verkkomaksun toteuttamiseksi muuta tietoa kuin kortin korttinumeron. Pankki ei ole myöskään pystynyt selvittämään, että maksunsaaja olisi kyseessä olevien verkkomaksujen kohdalla pyytänyt maksajalta muita tietoja kuin korttinumeron.

Pankkilautakunta katsoo, että maksunsaajan hyväksyessä ja toteuttaessa verkkomaksun pelkän korttinumeron perusteella maksunsaajan ei voida katsoa varmistuneen maksupalvelulain 62 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla asianmukaisesti maksajan oikeudesta käyttää korttia. Edelleen Pankkilautakunta toteaa, ettei pankki ole osoittanut tässä tapauksessa verkkomaksut vastaanottaneiden maksunsaajien pyytäneen maksajalta muita tietoja kuin korttinumeron. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, että asiakas ei vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo, ettei asiassa saadun selvityksen perusteella ole mahdollista arvioida asiakkaan menettelyn mahdollista myötävaikutusta hänen korttitietojensa päätymiselle sivullisen tietoon eikä siten asiakkaan menettelyn mahdollista huolimattomuutta kortinhaltijana. Pankkilautakunta kuitenkin katsoo, ettei pankki ole osoittanut maksunsaajien varmistuneen maksupalvelulain 62 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla asianmukaisesti maksajan oikeudesta käyttää korttia.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila                                   

Lehtonen

Lilja                                     

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia