Haku

PKL 6/10

Tulosta

Asianumero: PKL 6/10 (2010)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 06.10.2010

Kortin väärinkäyttö lievää suurempi huolimattomuus Kuluttajansuojalaki

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas on saattanut asian Pankkilautakunnan käsiteltäväksi 11.5.2010 saapuneella valituksellaan.

Asiakas oli lomamatkallaan Roomassa nostamassa käteistä pankkirakennuksen ulkoseinässä olevalta pankkiautomaatilta, jolla pystyi suorittamaan rahanostoja ja maksamaan laskuja. Asiakas laittoi luottokorttinsa automaattiin normaalisti ja näyttöruutuun tuli italiankielinen teksti. Muuta kielivaihtoehtoa ei ollut, mikä tuli asiakkaan tietoon vasta kun hän oli laittanut korttinsa automaatin sisään. Asiakas näppäili tunnuslukunsa ja valitsi nostettavan rahamäärän. Hän suojasi toisella kädellään normaaliin tapaansa näppäimistöä tunnuslukua näppäillessään.

Automaatti ei kuitenkaan antanut normaalisti korttia eikä rahoja ulos. Asiakas ei ymmärtänyt automaatin italiankielellä mahdollisesti antamaa toimintaohjetta. Hän yritti itse ja mukanaan olleilta kahdelta suomalaiselta matkakumppanilta neuvoa tiedustelemalla saada pankkiautomaattia jatkamaan toimintaansa tai keskeyttämään toimintansa, jotta hän saisi korttinsa koneesta ulos. Mitään ei tapahtunut ja asiakas oletti, että automaatti oli toimintavirheen tai muun vastaavan syyn vuoksi ottanut kortin sisäänsä.

Tässä vaiheessa automaatille oli asiakkaaksi tulossa mieshenkilö, jolla oli lompakkonsa kädessään ja joka oli asiakkaan käsityksen mukaan tulossa automaatille hänen jälkeensä. Asiakas kertoi tilanteesta miehelle englanniksi. Mies neuvoi ja osoitti, mitä nappia asiakkaan tulisi painaa. Asiakas teki näin ja samalla automaatti antoi ulos valitun rahasumman. Kortti ei kuitenkaan tullut ulos. Mies sanoi, että automaatti on varmaankin “nielaissut” kortin ja että asiakkaan pitäisi ottaa yhteyttä pankin konttoriin saadakseen kortin takaisin. Koska kysymyksessä oli pääsiäisen pyhäpäivä ja asiakas oli lähdössä seuraavana päivänä kotimatkalle ja muutenkin kaiken varalta turvallisuussyistä asiakas soitti vaimolleen Suomeen ja käski häntä soittaa korttiyhtiöön ja sulkea kortti. Vaimo teki näin ja luottokorttiyhtiöstä ilmoitettiin, että kortti oli jo automaattisesti suljettu. Kotimaahan palattuaan asiakas sai tietää, että kortti olikin varastettu Roomassa ja sillä oli tehty oikeudetta asiakkaan luottotililtä yhteensä 3.640 euron automaattinostot.
 
Asiaa tutkittaessa on selvinnyt, että asiakkaan oman noston jälkeen (250 €) klo 4.4.2010 klo 18:05 (paikallista aikaa) korttia oli käytetty jollakin muulla automaatilla klo 18.10 eli jo viiden (5) minuutin päästä ja tililtä oli nostettu se rahamäärä, mitä sieltä on nostettavissa ollut.

Asiakasta neuvomaan tulleen henkilön on täytynyt anastaa kortti automaatista. Hän on ilmeisesti kiinnittänyt asiakkaan huomion toiseen suuntaan kortin tullessa ulos automaatista. Lähistöllä, noin 10 metrin päässä ollut toinen mieshenkilö sanoi normaalia kovemmalla äänellä italiaksi jotakin samaan aikaan kun asiakas sai rahansa automaatista. Jälkeenpäin asiakas on päätellyt, että nämä kaksi miestä olivat yhteistoiminnassa kortin anastamisen suhteen.

Vaimo on merkitty soittaneen korttiyhtiölle tapahtumapäivänä klo 18.23. Kortin katoamisesta on siten ilmoitettu niin pian kuin se on käytännössä ja vallinneessa tilanteessa ollut mahdollista. Se, miten miehet ovat saaneet kortin tunnusluvun, on asiakkaalle täysin tuntematon seikka. Asiakas ei säilytä korttinsa tunnuslukua missään kirjoitettuna vaan se on hänellä ainoastaan muistissaan. Kukaan ei ollut katsomassa kun hän näppäili tunnusluvun automaattiin toisella kädellä toimintoa suojaten. Eli tuossa vaiheessa ei kukaan ulkopuolinen henkilö ole voinut saada lukua tietoonsa. Ei ole olemassa muuta vaihtoehtoa kuin se, että tunnusluku on saatu tietoon jollakin teknisellä laitteella tai muulla teknisellä tavalla, jota asiakas ei tiedä ja johon hän ei ole voinut toimillaan vaikuttaa. Asiakkaan mielestä on riidatonta, että tällaisella teknisellä laitteella tietoon saatu PIN-koodi on käytännössä välittömästi edelleen käytettävissä.

Asiakas ei ole menetellyt huolimattomasti kortin anastamisen eikä tunnusluvun tietoon saamisen yhteydessä vaan on noudattanut korttiehtojen mukaista huolellisuutta. Asiakas ei ollut alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtumahetkellä eikä hän ole toimillaan myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. Kortin anastaminen ja tunnusluvun joutuminen rikollisten haltuun ei johdu asiakkaasta eikä sitä voida kohtuudella lukea hänen syykseen. Vakuutusyhtiön taholta asiakkaan ei ole katsottu menetelleen huolimattomasti ja vakuutusehtojen mukainen korvaus on maksettu. Asiakkaan mielestä on kohtuutonta, jos pankki ei korvaa aiheutunutta vahinkoa. 

Asiakas vaatii pankkia ottamaan vastuun kortin väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta, 3.220,80 eurosta. Vahinko koostuu oikeudetta tehdyistä automaattinostoista nostokuluineen (80,80 euroa) vähennettynä asiakkaan kotivakuutuksestaan saamalla vakuutuskorvauksella (500,00 euroa). 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas nosti automaatilla rahaa Roomassa 4.4.2010 klo 18.05. Tämän jälkeen hänen kortillaan tehtiin klo 18.10-18.19 oikeudettomia nostoja yhteensä 3.640 eurolla. Nostot hyväksyttiin kortin tunnusluvulla. Asiakkaan kortti suljettiin järjestelmätietojen perusteella klo 18.23. Tämän jälkeen klo 18.28 asiakkaan vaimo soitti Suomesta pankkiin sulkeakseen kortin.

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on aina välittömästi ilmoitettava pankille, mikäli kortti on jäänyt ulkomailla automaattiin. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse ympäri vuorokauden pankin ilmoittamaan katoamisilmoituksia vastaanottavaan puhelinnumeroon. Saatekirjeessä, joka asiakkaalle on toimitettu kortin yhteydessä, on selkeästi ilmoitettu puhelinnumero, johon kortin katoaminen tulee ilmoittaa. Kirjeessä on erikeen mainittu, mihin numeroon ulkomailta tulee soittaa. Kirjeessä on myös kehotus laittaa puhelinnumero talteen ja tallentaa se myös matkapuhelimeen.

Asiakas ei ole toiminut korttiehtojen mukaisesti ja ilmoittanut välittömästi pankille, kun hänen korttinsa jäi ulkomailla automaattiin. Jos asiakas olisi soittanut välittömästi hänelle ilmoitettuun sulkunumeroon kortin jäätyä automaattiin, olisi kortti ennätetty sulkea ennen oikeudettomia nostoja.

Asiakkaan mukaan kukaan ulkopuolinen henkilö ei ole voinut saada PIN-koodia tietoonsa eikä ole muuta vaihtoehtoa kuin se, että koodi on saatu tietoon teknisellä laitteella tai muulla teknisellä tavalla. Pankin näkemykseen mukaan teknisen apuvälineen käyttö ei ole todennäköistä, koska oikeudettomat nostot on tehty melko pian kortin katoamisen jälkeen. Teknisen apuvälineen, kuten kameran, tietojen purkamiseen olisi kulunut paljon pidempi aika. Näin ollen nostojen tekijä lienee saanut PIN-koodin käyttöönsä nähdessään asiakkaan näppäilevän sen automaattiin.
 
Korttiehtojen mukaan kortinhaltija on velvollinen säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää salaista tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä.

Normaali huolellisuus ja kortin turvallinen käyttötapa pankkiautomaatilla asioitaessa edellyttävät toimimaan siten, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Kortinhaltijan tulee suojata tunnusluvun näppäily esim. kädellään niin, ettei sivullinen voi saada tun-nuslukua tietoonsa. Erityistä huolellisuutta tulee noudattaa tilanteissa, joissa muiden on mahdollista nähdä tunnusluku, esimerkiksi tässä tapauksessa asioitaessa automaatilla paikassa, jossa liikkuu paljon ihmisiä.

Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän tunnusluvun avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Kortinhaltijan toimintaa ei voida kokonaisuutena arvostellen pitää huolellisena, jos sekä tunnusluku että kortti päätyvät ulkopuolisen käytettäviksi.

Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan vastuu oikeudettomasta maksukorttikäytöstä lakkaa silloin, kun pankki on vastaanottanut kortinhaltijan sulkuilmoituksen. Kortinhaltija vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä ennen sulkuilmoitusta mm. silloin, kun kortin tai siihen liittyvän tunnusluvun joutuminen sivullisen haltuun/tietoon johtuu kortinhaltijan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta. Tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon aiheuttaa kortinhaltijalle vahingonkorvausvastuun, jos hän ei näytä sen johtuneen tapahtumasta, jota ei kohtuudella voida lukea hänen syykseen. Kortinhaltijan vahingonkorvausvastuu syntyy myös, jos kortin joutuminen sivullisen haltuun tai tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon johtuu kortinhaltijan lievästä huolimattomuudesta tai tapahtumasta, jota ei voida kohtuudella lukea hänen syykseen, eikä hän ole viipymättä asian havaittuaan siitä ilmoittanut.

Asiakkaan mukaan hänen vakuutusyhtiönsä on korvannut tapahtumasta 500 euroa. Pankki toteaa, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on perustunut vakuutusehtoihin, eikä niillä ole merkitystä arvioitaessa asiakkaan huolimattomuutta kuluttajansuojalain tai korttiehtojen kannalta tai sitä, että asiakas on laiminlyönyt viipymättä ilmoittaa pankille, että hänen korttinsa oli ulkomailla jäänyt automaattiin.

Asiassa saadun selvityksen perusteella ja tapauksen olosuhteet huomioon ottaen pankki katsoo, että asiakas ei ole noudattanut korttiehtojen ja kuluttajansuojalain 7 luvun 19 §:n edellyttämää riittävää huolellisuutta säilyttäessään/käyttäessään korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua. Hän ei myöskään ole korttiehtojen ja kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla viipymättä ilmoittanut pankille, että hän oli menettänyt korttinsa hallinnan.

Edellä mainituin perustein pankki kiistää asiakkaan vaatimukset ja katsoo, ettei se ole korvausvelvollinen asiassa.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Kuluttajansuojalaki ja korttiehdot

Pankkilautakunta toteaa, että tapauksessa sovellettavaksi tulee tapahtuma-aikaan 4.4.2010 voimassa ollut kuluttajansuojalain 7 luvun 19 §, jossa säännellään pakottavasti tilinhaltijan vastuusta luottokortin väärinkäyttötilanteissa. Tapahtuma-aikaan voimassa olleissa pankin yleisissä korttiehdoissa on sovittu pankin ja kortinhaltijan välisestä vastuusta kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta kuluttajansuojalain pakottavien säännösten mukaisesti. Lisäksi korttiehdoissa on määritelty kortinhaltijan velvollisuudet kortin ja tunnusluvun säilyttämisen ja käyttämisen suhteen.

Korttiehdoissa kortinhaltija on sitoutunut säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Kortinhaltijan on aina välittömästi ilmoitettava pankille, mikäli kortti tai siihen liittyvä tunnusluku katoaa tai kortinhaltijalla on syytä epäillä, että tunnusluku tai kortti on saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai kortti on jäänyt ulkomailla automaattiin. Korttiehtojen mukaan kortinhaltija vastaa kortin käytöstä aiheutuneesta vahingosta edellä mainittuun ilmoitukseen saakka vain jos:

• kortinhaltija on antanut kortin tai tunnusluvun sivulliselle
• kortin joutuminen sivullisen haltuun tai tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon johtuu kortinhaltijan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta
• tunnusluku on joutunut sivullisen tietoon, eikä kortinhaltija näytä sen johtuneen tapahtumasta, jota ei voida kohtuudella lukea hänen syykseen
• kortin joutuminen sivullisen haltuun tai tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon johtuu kortinhaltijan lievästä huolimattomuudesta tai tapahtumasta, jota ei voida kohtuudella hänen syykseen lukea, eikä hän ole viipymättä asian havaittuaan tehnyt katoamisilmoitusta.

Kysymyksenasettelu

Riidatonta tapauksessa on, että asiakkaan kortti ja tunnusluku ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon ja niitä on käytetty oikeudetta ennen kuin asiakas on ilmoittanut kortin kadonneeksi. Tapauksessa ei ole esitetty, että asiakas olisi antanut korttinsa tai tunnuslukunsa sivulliselle.

Tapauksessa pankki on vedonnut muun muassa siihen, että asiakas ei ole korttiehtojen mukaisesti välittömästi ilmoittanut pankille, kun kortti on jäänyt ulkomailla automaattiin. Tältä osin Pankkilautakunta katsoo, että asiakas oli kyseisessä tilanteessa siinä käsityksessä, että kortti oli jäänyt automaatin sisään, ja näin ollen tapauksessa kyse ei ole siitä, että asiakas olisi laiminlyönyt katoamisilmoituksen tekemisen viipymättä havaittuaan kortin joutumisen sivullisen haltuun. Mainitun seikan ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä kortin jäätyä ulkomailla automaattiin Pankkilautakunta ottaa huomioon arvioidessaan kortinhaltijan huolellisuutta kortin säilyttämisessä.

Näin ollen asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa on se, voidaanko kortin joutumisen sivullisen haltuun katsoa johtuneen asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta tai voidaanko tunnusluvun joutumisen sivullisen tietoon katsoa johtuneen asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta tai tapahtumasta, joka kohtuudella voidaan katsoa hänen syykseen.

Ratkaisun perustelut

Kortin tunnusluvun huolellinen säilyttäminen edellyttää korttiehtojen mukaan muun muassa sitä, että kortinhaltija hävittää pankilta saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen. Mikäli kortinhaltijalla on tarvetta pitää tunnusluku ylhäällä muuallakin kuin muistissaan, ei tunnuslukua tule kirjata helposti tunnistettavaan muotoon ja sitä tulee säilyttää erillään kortista. Tunnusluvun huolellinen käyttäminen puolestaan edellyttää lähtökohtaisesti sitä, että kortinhaltija toimii tunnuslukua käyttäessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Tunnusluvun näppäileminen tulee mahdollisuuksien mukaan suojata esimerkiksi toisella kädellä. Siihen, mitä yksittäisen tapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttavat ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä tai automaatista on muita ihmisiä.

Vastaavasti kortin huolellinen säilyttäminen edellyttää lähtökohtaisesti kortin säilyttämistä niin, ettei se päädy ulkopuolisen haltuun. Ympäröivät olosuhteet ovat olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää. Mikäli tietyissä olosuhteissa voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa olevan esimerkiksi kohonnut riski taskuvarkauksille, voidaan myös huolellisen kortinhaltijan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota kortin säilyttämiseen ja sen tallellaolon seuraamiseen. Kortinhaltijan huolellisuutta arvioitaessa on huomioon otettava myös ne mahdollisuudet, joita kortinhaltijalla on kyseisissä olosuhteissa kortin säilyttämiseen.

Tapauksessa asiakkaan oma nosto tapahtui klo 18.05. Tämän jälkeen hänen kortillaan tehtiin klo 18.10-18.19 oikeudettomia nostoja yhteensä 3.640 eurolla. Kortti ilmoitettiin kadonneeksi klo 18.28 sen jälkeen kun pankki oli jo sulkenut kortin järjestelmätietojen perusteella klo 18.23.

Asiakkaan kertoman mukaan hän säilytti tunnuslukuaan ainoastaan muistissaan ja tässä tapauksessa hän suojasi normaaliin tapaansa toisella kädellään näppäimistöä tunnuslukua näppäillessään. Kukaan ei ollut katsomassa kun asiakas näppäili tunnusluvun, joten hänen käsityksensä mukaan ulkopuolisen on täytynyt saada tunnusluku tietoonsa jollakin teknisellä laitteella. Kortin osalta asiakas on ollut siinä uskossa, että automaatti on niellyt hänen korttinsa, mutta hän on kuitenkin varmuuden vuoksi ja turvallisuussyistä soittanut vaimolleen ja pyytänyt tätä sulkemaan kortin. Asiakkaan käsityksen mukaan ulkopuolinen ilmeisesti sai otettua kortin, kun hänen huomionsa harhautettiin toisaalle.

Pankin näkemykseen mukaan teknisen apuvälineen käyttö tunnusluvun saamiseksi ei ole todennäköistä, koska oikeudettomat nostot on tehty melko pian kortin katoamisen jälkeen ja teknisen apuvälineen tietojen purkamiseen olisi kulunut paljon pidempi aika. Pankin mukaan normaali huolellisuus ja kortin turvallinen käyttötapa pankkiautomaatilla asioitaessa edellyttävät toimimaan siten, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Pankki katsoo lisäksi, ettei asiakas ole korttia säilyttäessään noudattanut korttiehtojen edellyttämää huolellisuutta. Asiakkaan olisi tullut korttiehtojen mukaisesti kortin jäätyä automaattiin ulkomailla tehdä ilmoitus välittömästi ja suoraan katoamisilmoituksia vastaanottavaan puhelinnumeroon.

Pankkilautakunta pitää asiakkaan selvitystä tapahtumien kulusta uskottavana ja asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella todennäköisenä, että asiakas ei joutunut tapauksessa satunnaisen, olosuhteiden ja asiakkaan oman menettelyn mahdollistaman rikoksen uhriksi vaan kortin oikeudettoman käytön takana on ammattimaisesti toimivia rikollisia. Pankkilautakunta toteaa, että kortinhaltijan valikoituessa tietämättään ammattimaisen rikollisuuden kohteeksi, ei vahingon aiheutumista kortin oikeudettomasta käytöstä voida välttämättä ehkäistä korttiehtojen edellyttämää huolellisuutta noudattamalla. Järjestelmällisesti toimivien, kortteja ja näiden tunnuslukuja oikeudettomaan käyttöönsä saavien rikollisten voidaan ymmärtää pyrkivän toimimaan siten, ettei kortinhaltija huomaa mitään tapahtuvan. Jos kortinhaltija välittömästi huomaa ulkopuolisen saaneen tunnusluvun tietoonsa tai kortin hävinneen, mahdollisuus kortin oikeudettomaan käyttöön on huomattavasti heikompi ja myös rikollisten kiinnijäämisriski suurempi kuin siinä tapauksessa, että tämä onnistuu kortinhaltijan huomaamatta.  Jatkuva ja menestyksekäs toiminta ymmärrettävästi edellyttää väärinkäyttäjien myös harjaantuneen menettelytavoissaan siten, ettei kortinhaltija korttiehtojen edellyttämää huolellisuutta noudattamalla välttämättä voi estää kortin ja tunnusluvun joutumista vääriin käsiin.

Tapauksessa on jäänyt osittain epäselväksi, miten tunnusluvun päätyminen ulkopuolisen tietoon on tapahtunut, mutta Pankkilautakunta pitää todennäköisenä, että ulkopuolinen on saanut asiakkaan kortin tunnusluvun tietoonsa samassa yhteydessä, kun asiakas on näppäillyt tunnusluvun automaattiin. Se, että tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen tietoon, ei ole vielä itsessään näyttö siitä, että kortinhaltija ei olisi noudattanut korttiehtojen edellyttämää huolellisuutta tunnuslukua säilyttäessään tai käyttäessään. Pankkilautakunta pitää uskottavana asiakkaan selvitystä tapahtumienkulusta ja siitä, miten hän on tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt. Saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että tunnusluvun joutuminen ulkopuolisen tietoon ei ole johtunut asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta tai tapahtumasta, joka kohtuudella voitaisiin hänen syykseen lukea.

Pankkilautakunta pitää todennäköisenä, että kortti on päätynyt ulkopuolisen käsiin asiakkaan tapahtumien jälkeen päättelemällä tavalla siten, että asiakasta neuvomaan tullut henkilö on napannut kortin automaatista samalla, kun toinen kortin anastamiseen osallistunut henkilö on kiinnittänyt huudoillaan asiakkaan huomion toisaalle. Pankkilautakunta katsoo tapahtumien osoittavan korttivarkaiden toimineen harjaantuneesti ja keskenään sopimiaan menettelytapoja noudattaen ja ettei kortin joutuminen sivullisen haltuun johtunut asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta.

Pankki on vedonnut siihen, että asiakas ei ole korttiehtojen mukaisesti välittömästi ilmoittanut pankille, kun kortti on jäänyt ulkomailla automaattiin. Pankkilautakunta katsoo asiakkaan olleen em. tilanteessa perustellusti siinä uskossa, että automaatti on nielaissut hänen korttinsa, eikä hänellä ole ollut syytä epäillä, että kortti olisi päätynyt tai päätymässä ulkopuolisen haltuun.  Tapauksessa asiakkaan oman noston ja katoamisilmoituksen välillä on 23 minuuttia. Tästä ajasta huomattavan osan on täytynyt kulua asiakkaan yrittäessä saada korttiaan ulos automaatista hänen ollessaan siinä uskossa, että kortti on edelleen automaatin sisällä. Pankkilautakunta katsoo, ettei se, että asiakas ei kyseisissä olosuhteissa ole nopeammin ilmoittanut pankille kortin jääneen automaattiin ja on pyytänyt vaimoaan tekemään ilmoituksen puolestaan, osoita muuta kuin kortinhaltijan lievää huolimattomuutta.

Ratkaisu

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo, että kortin joutuminen sivullisen haltuun ei johtunut asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta ja että tunnusluvun joutumisen sivullisen tietoon ei johtunut asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta tai tapahtumasta, joka kohtuudella voitaisiin katsoa hänen syykseen.

Pankkilautakunta suosittaa, että pankki korvaa asiakkaalle kortin väärinkäytöstä aiheutuneen vahingon.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Laine, Lampela, Lehtonen sekä varajäsen Kallonen. Sihteerinä toimi Hidén.


PANKKILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia