Haku

PKL 60/12

Tulosta

Asianumero: PKL 60/12 (2013)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 10.06.2013

Maksukortin oikeudeton käyttö Törkeä huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakkaan lompakko anastettiin 12.8.2011 Helsingissä laivaterminaalissa ja toisella lompakossa olleista kahdesta pankin myöntämästä kortista toisella tehtiin neljä oikeudetonta automaattinostoa klo 20:57-20:59 yhteensä 1.340 euron arvosta. Pankki vastaanotti asiakkaan ilmoituksen korttien sulkemisesta klo 20:59. Korttia, jolla oikeudettomat nostot tehtiin, asiakas oli itse käyttänyt viimeisen kerran automaattinostoon 12.8.2011 klo 10:35.

Poliisin tutkintailmoitukseen (13.8.2011) kirjatun mukaan asiakkaan lompakko anastettiin laivaterminaalissa 12.8.2011 klo 20:40 hänen takataskustaan hänen poistuessaan terminaalista ruuhkassa.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas katsoo, että hän ei ole menetellyt huolimattomasti, ja hän vaatii, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Asiakkaan lompakko anastettiin laivaterminaalissa. Asiakas huomasi anastuksen heti sen tapahduttua ja soitti sulkupalvelunumeroon klo 20:59. Asiakas katsoo ilmoittaneensa välittömästi sulkupalveluun tiedot kadonneista korteista. Asiakas katsoo myös säilyttäneensä korttejaan asianmukaisesti. Tunnusluku ei ole ollut anastetussa lompakossa eikä asiakkaalla ole tietoa siitä, miten oikeudettomia nostoja tehneet ovat saaneet tunnusluvun tietoonsa.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Helsingin poliisilaitoksen tutkintailmoituksen mukaan asiakas oli säilyttänyt lompakkoa takataskussaan. Asiakas on kertonut, ettei hänellä ollut mitään tunnuslukuja varastetussa lompakossa. Hänellä ei kertomansa mukaan ole tietoa siitä, miten oikeudettomat nostot tehneet henkilöt ovat saaneet tunnusluvun selvitettyä.

Pankin tietojen mukaan asiakkaan viimeisin oma korttitapahtuma sillä kortilla, jolla anastuksen jälkeen tehtiin oikeudettomat nostot, oli tunnusluvulla hyväksytty 240 euron automaattinosto 12.8.2011 klo 10:35 Katajanokanrannassa Helsingissä. Tutkintailmoituksessa asiakas kertoo lompakon sisältöineen varastetun klo 20:40. Pankki katsoo hyvin epätodennäköiseksi sen, että joku olisi urkkinut asiakkaan tunnusluvun automaatilla ja yli 10 tuntia myöhemmin anastanut hänen lompakkonsa. Pankin kokemuksen mukaan kortinanastustapauksissa, joissa tunnusluku on onnistuttu urkkimaan, kortti anastetaan yleensä hyvin pian tunnusluvun urkinnan jälkeen.

Asiakkaan korttia oikeudettomasti käyttäneellä on ollut hallussaan alkuperäisen kortin lisäksi kortin salainen tunnusluku. Koska asiakas itse ei ole käyttänyt korttiaan välittömästi ennen lompakon anastusta, pankki katsoo, että myös kortin tunnusluvun on täytynyt päätyä sivulliselle lompakon anastuksen yhteydessä. Tunnusluku on päätynyt ulkopuoliselle siitä syystä, että se on ollut lompakossa helposti tunnistettavassa muodossa ja siten lompakon anastaneen henkilön yhdistettävissä korttiin. Pankki katsookin asiakkaan menetelleen tunnusluvun säilyttämisen suhteen korttiehtojen vastaisesti.

Todettakoon lisäksi, että pankin näkemyksen mukaan on huolimatonta säilyttää kortit sisältävä lompakko takataskussa liikuttaessa tungoksessa. Tällöin varkauden kohteeksi joutumisen riski on tavallista suurempi, minkä vuoksi kortinhaltijan tulisi kiinnittää lompakkonsa säilyttämistapaan erityistä huomiota.

Edellä esitetyillä perusteilla pankki katsoo asiakkaan menettelyn osoittavan sen laatuista piittaamattomuutta korttiehtojen noudattamista sekä kortin käyttöön liittyviä turvallisuusriskejä kohtaan, että asiakkaan itsensä tulee vastata korttinsa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta myös 150 euroa ylittävältä osin.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-tutkintailmoitus (ilmoitusaika 13.8.2011)

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan riitauttamista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo, että hän ei ole menetellyt huolimattomasti, ja hän vaatii, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon. Pankki katsoo asiakkaan menettelyn osoittavan sen laatuista piittaamattomuutta korttiehtojen noudattamista sekä kortin käyttöön liittyviä turvallisuusriskejä kohtaan, että asiakkaan tulee vastata korttinsa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloisten olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakas oli itse käyttänyt kyseessä olevaa korttia ja sen tunnuslukua viimeisen kerran automaattinostoon 12.8.2011 klo 10:35 lompakon anastuksen ja kortin oikeudettoman käytön tapahduttua laivaterminaalissa noin kymmenen tuntia myöhemmin.

Pankkilautakunta pitää asiassa saadun selvityksen ja korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella epätodennäköisenä, että kortin tunnusluku olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon asiakkaan oman automaattiasioinnin yhteydessä. Saadun kokonaisselvityksen perusteella lautakunta katsoo todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on ollut asiakkaan lompakossa tunnistettavassa muodossa ja lompakon anastaneen henkilön yhdistettävissä korttiin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta. Olosuhteet huomioon ottaen lautakunta katsoo tapauksessa asiakkaan menettelyn osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei Pankkilautakunta ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Kallio, Lehtonen ja Pulkkinen sekä varajäsen Railas. Sihteerinä toimi Hidén.

 

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia