Haku

PKL 58/16

Tulosta

Asianumero: PKL 58/16 (2016)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 13.12.2016

Miten vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Reklamaation tekeminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas on 23.6.2016 vaatinut pankkia korvaamaan hänen kortillaan 27.5.2015–14.6.2016 tehtyjä veloituksia, yhteensä 1053,59 euroa. Korttiostoilla on useita eri veloittajia ja ostojen suuruudet vaihtelevat 1,79 eurosta 84,35 euroon. Reklamaatiossa ilmoitetulla reilun vuoden pituisella ajanjaksolla asiakkaan tilillä on kuusi ostoa, jotka asiakas on ilmoittanut itse tekemikseen.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut, että kortti on hänellä edelleen tallessa. Asiakas ei yleensä käytä korttia, vaan se on varalla. Asiakas sai toukokuussa 2016 tiliotteen, josta hän huomasi netissä tehtyjä ostoja, joita hän ei ollut itse tehnyt. Asiakas teki reklamaation pankkiin tämän jälkeen. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänen kortillaan tehdyt oikeudettomat ostot.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan ilmoittanut korvaavansa asiakkaalle 1.3.2016 jälkeen tililtä veloittuneet oikeudettomiksi ilmoitetut maksutapahtumat, yhteensä 119,85 euroa. Muut asiakkaan vaatimukset pankki kiistää perusteettomina.

Pankki on antanut tiedon asiakkaan tilitapahtumista tiliehtojen mukaisesti asettamalla ne saataville pankin verkkopalvelussa sekä pankin asiakaspalvelupisteessä. Tiliehtojen mukaan asiakkaan on katsottava saaneen tiedot viimeistään seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Asiakkaalla on käytössään pankkitunnukset, joilla hänellä on ollut pääsy verkkopankkiin ja siten myös hänen tilitapahtumiinsa. Asiakkaan pankkitunnuksien salasana on uusittu sekä joulukuussa 2014 että kesäkuussa 2016.

Pankki katsoo, että asiakas on korttiehdoissa velvoitettu seuraamaan korttitapahtumiaan uhalla, että hän menettää oikeutensa saada hyvitystä kortilla tehdyistä oikeudettomista maksutapahtumista. Asiakkaan on ehtojen mukaan tehtävä virheilmoitus viimeistään kuukauden kuluttua oikeudettoman maksutapahtuman veloittumisesta tililtä.

Asiakas on ilmoittanut oikeudettomista maksutapahtumista pankille 23.6.2016. Tämän vuoksi asiakkaan on katsottava ainakin osittain laiminlyöneen velvollisuutensa tehdä virheilmoitus ilman aiheetonta viivytystä. Pankki katsoo, että asiakas ei ole ilmoittanut asetetussa määräajassa pankille ennen 1.3.2016 veloittuneista maksutapahtumista, eikä sen vuoksi ole oikeutettu vaatimaan niistä hyvitystä pankilta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Asiakkaan pankille tekemä reklamaatio.

- Tiliote.

- Tili- ja korttiehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, onko asiakas tehnyt reklamaation riittävän ajoissa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 70 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada palveluntarjoajalta maksutapahtuman rahamäärän palautusta tai muuta hyvitystä siten kuin tässä luvussa säädetään, jollei hän ilmoita palveluntarjoajalle oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan ja 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman rahamäärän veloittamisesta maksutililtään tai hyvittämisestä maksutililleen.

Tiliehtojen mukaan pankki antaa tiedot tilitapahtumista asettamalla ne asiakkaan saatavilla pankin verkkopalvelussa ja pankin asiakaspalvelupisteessä. Tiedot tilitapahtumista annetaan vähintään kerran kuukaudessa, ellei ole erikseen sovittu, että tiedot annetaan useammin.

Edelleen tiliehtojen mukaan kun pankki antaa tiedot tilitapahtumista tai muun tiliä koskevan ilmoituksen pankin verkkopalvelussa tai lähettää ne edellä mainittuun osoitteeseen, tilinomistajan tai muun henkilön katsotaan saaneen tiedot tai ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen. Tilinomistaja tai tilinomistajan edunvalvoja lähettää pankille näitä ehtoja koskevat ilmoitukset kirjallisesti tai muulla erikseen sovitulla tavalla.

Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on ilmoitettava pankilta oikeudettomista, toteuttamatta jääneistä tai virheellisesti toteutetuista korttitapahtumista ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan ja viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa tilin veloittamisesta. Kortinhaltijalla ei ole oikeutta saada hyvitystä, jos hän on laiminlyönyt edellä mainitun määräajan.

Asian arviointi

Maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009) yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan lain 70 §:n kohdalla virheellisesti toteutettua maksutapahtumaa koskevan ilmoituksen tekemisestä seuraavaa:

”Sitä, onko maksupalvelun käyttäjä täyttänyt reklamaatiovelvollisuutensa asianmukaisesti, arvioidaan tapauskohtaisesti. Yleensä voidaan edellyttää, että maksupalvelun käyttäjä saatuaan esimerkiksi tiliotteen, luottokorttilaskun tai erittelyn telelaskun yhteydessä veloitettavista maksutapahtumista tarkistaa siitä ilmenevien maksutapahtumien oikeellisuuden ja reklamoi oikeudettomasti tai virheellisesti toteutetuista maksutapahtumista ilman aiheetonta viivytystä.”

Pankkilautakunta toteaa näin ollen, että korttiehtojen tavoin myös maksupalvelulaissa lähdetään siitä, että kortinhaltijan/tilinomistajan tulee yleensä seurata tilitapahtumiaan verkkopankissa, tarkistaa toteutuneiden veloitusten oikeellisuus ja reklamoida mahdollisista virheellisistä tapahtumista ilman aiheetonta viivytystä.

Tässä tapauksessa kyseessä olevat veloitukset ovat tapahtuneet 27.5.2015–14.6.2016. Asiakas on reklamoinut asiasta pankille 23.6.2016. Pankki on ilmoittanut vastauksessaan korvaavansa asiakkaalle 1.3.2016 jälkeen tililtä veloittuneet oikeudettomiksi ilmoitetut maksutapahtumat.

Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi tullut tarkistaa veloitusten oikeellisuus hänen verkkopankissa saatavilleen asetetuista tilitapahtumista ja reklamoida virheellisiksi katsomistaan veloituksista pankille ilman aiheetonta viivytystä.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaalla ole oikeutta saada pankilta hyvitystä virheellisesti veloitetuista automaattinostoista enempää kuin mitä pankki on ilmoittanut korvaavansa, koska hän ei ole reklamoinut niistä pankille ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun hän on saanut tiliotteet ja hänen olisi pitänyt tulla tietoiseksi kyseisistä veloituksista.

Pankkilautakunta ei suosita korvausta.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia