Haku

PKL 58/12

Tulosta

Asianumero: PKL 58/12 (2013)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 23.01.2013

Laina marginaalin korottaminen yleiset ehdot erityisehdot

Tapahtumatiedot

Asiakkaat ovat nostaneet lainan vuonna 2004,missä yhteydessä velkakirjan liitteen kohtaan Muuta on kirjattu maininta ”viitekoron voi vaihtaa kerran ilman kuluja”. Asiakkaat ovat elokuussa 2012 ilmoittaneet pankille halustaan muuttaa lainan viitekorkoa Primesta 3 kk euriboriin. Pankki on ilmoittanut suostuvansa muutokseen vain mikäli asiakkaat allekirjoittavat uudet lainaehdot, joissa on korotettu marginaali.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakkaat vaativat, että pankki noudattaa heidän sen kanssaan tekemää sopimusta ja tekee heidän toivomansa viitekoron vaihdon ilman kustannuksia. Asiakkaiden näkemyksen mukaan luoton ehdoissa on yksiselitteisesti ja kirjallisesti sovittu, että ensimmäisestä vaihtokerrasta ei aiheudu kustannuksia. Lisäksi asiakkaat vaativat, että mahdollisista seuraavistakin muutoksista pankki saa periä vain hinnastonsa mukaisen maksun, mutta ei muuttaa marginaalia.   

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin mukaan se suhtautuu sinänsä positiivisesti asiakkaiden pyyntöön, mutta edellyttää marginaalin tarkistamista, koska sen näkemyksen mukaan kirjauksella ei ole annettu asiakkaille yksipuolista oikeutta viitekoron vaihtoon ilman luottosuhteeseen tehtäviä muita muutoksia, vaan sillä on sovittu ainoastaan muutoksen olevan maksuton, jos pankki vaihtoon suostuu.

Pankki toteaa, että velkakirjan ehdot sitovat sekä velallista että velkojaa ja jos velallinen ehdottaa muutoksia sovittuihin ehtoihin, on velkojalla oikeus asettaa omia ehtoja muutokseen suostumiselle. Koska lisäehto on kirjattu hinnastoliitteeseen ja kun siinä puhutaan kuluista, on ilmeistä että niillä on tarkoitettu pankin hinnaston mukaista palvelumaksua. Ehdolla pankki ei ole tarkoittanut luopua oikeudestaan asettaa asiakkaan haluamille muutoksille omia ehtojaan. Lisäksi pankin mukaan luottosuhteen aikana finanssimarkkinoilla tapahtuneet muutokset ovat tehneet kirjatusta ehdosta kohtuuttoman, minkä vuoksi ehtoa ei voi vallitsevassa markkinatilanteessa pitää pankkia sitovana.

Lisäksi pankki toteaa, että koska osapuolten käsitykset lainaneuvottelujen sisällöstä poikkeavat toisistaan, niin Pankkilautakunnan tulisi jättää asia tutkimatta tai ainakin järjestää asiassa suullinen kuuleminen. Jos kuitenkin lautakunta katsoo voivansa antaa ratkaisun asiassa, on pankin yksiselitteinen käsitys se, että velkakirjaehtojen mukaan sillä on oikeus asettaa viitekoron vaihdon edellytykseksi samanaikainen marginaalin tarkistus.

Selvitykset

Osapuolten keskinäisen ja lautakunta-aikaisen kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- asiakkaiden velkakirja, jonka Maksut ja palkkiot mukaan ”—velallinen on velvollinen maksamaan pankille velkakirjan allekirjoitushetkellä voimassa olevaan palveluhinnastoon sisältyvät velan myöntämiseen, nostoon, takaisinmaksuun ja muuhun hoitoon liittyvät maksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Pankki voi korottaa velasta perittäviä palveluhinnastoon velkakirjan allekirjoitushetkellä sisältyviä maksuja ja palkkioita yleisen hintatasonnousun ja kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä.—”

- pankin yksityishenkilön velan yleiset ehdot, jonka mukaan Pankista riippumattomien syiden vaikutus velan kustannuksiin ”Velallisen on korvattava pankille muutoksen aiheuttamat menot tai vähentyneet tulos, jos lainsäädännön tai viranomaispäätöksen vuoksi pankin tähän velkaan liittyvät kustannukset velkasuhteen voimassaoloaikana kasvavat tai pankin tästä velasta saamat tulot vähentyvät verojen tai veronluonteisten maksujen johdosta. Tähän velkaan kohdistuva suhteellinen osuus kustannusten kasvamisesta tai tuottojen vähentymisestä lisätään vuosittaiseksi prosenttiyksikkömääräksi muutettuna velan korkoon tai peritään erillisenä maksuna. Pankin oikeus edellä mainittuun lisäykseen tai maksuun lakkaa, kun peruste on poistunut.”

- liite yksityishenkilön velkakirjaan, johon on kirjattu pankin sen hetkiset palvelumaksut sekä näiden lisäksi kirjattu kohtaan Muuta maininta ” Viitekoron voi vaihtaa kerran ilman kuluja. Lyhennyksen aloittaminen ennen 07/2006 ei aiheuta lisäkuluja.”

- artikkeli Kuluttajaviraston julkaisusta ”Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 5/2009” Asuntolainan viitekoron muuttaminen ei käynytkään leikiten., www.kuluttajavirasto.fi

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko pankilla oikeus asettaa ehtoja viitekoron muuttamiseksi.

Sovellettavat sopimusehdot

Asiakkaan velkakirjassa pankin oikeus korottaa velkakirjan allekirjoitushetken mukaisia maksuja on sidottu yleiseen hintatasonnousuun ja kustannusten lisääntymiseen tai muuhun perusteltuun syyhyn.

Velan yleisissä ehdoissa pankin oikeus periä asiakkaalta lisäkustannuksia on sidottu veronluonteisiin lain muutoksiin tai viranomaispäätöksiin.

Asiakkaan Velkakirjan liitteeseen kohtaan Muuta on lisätty teksti, jonka mukaan ”Viitekoron voi vaihtaa kerran ilman kuluja.”

Ratkaisun perustelut

Asiakkaiden mukaan pankin kanssa on sovittu kirjallisesti ensimmäisen viitekoron muutoksen tapahtuvan kustannuksitta ja ilman että sillä on vaikutuksia muihin velan ehtoihin. Pankin mukaan näin ei ole tehty, vaan liitteeseen kirjattu ehto tarkoittaa sitä, että mikäli muista ehdoista päästään sopuun, ei itse vaihdosta peritä kuluja.

Pankkilautakunta toteaa asiakkaan ja pankin kertomusten lainaneuvottelujen sisällöstä eroavan toisistaan, eikä lautakunnan käytettävissä olevin keinoin ole mahdollista saada lisäselvitystä asiaan. Lautakunta katsoo voivansa kuitenkin ratkaista asian kirjallisen aineiston perusteella.

Pankkilautakunta toteaa, että yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan vastuu epäselvästä ehdosta on sopimuksen laatineella osapuolella ja että jostakin asiasta mahdollisesti sovittu erityisehto syrjäyttää siitä yleisissä ehdoissa mainitun. Pankin yleisissä ehdoissa ei ole mainittu korkosidonnaisuuden vaihtamisesta. Ehdoissa todetaan, että pankilla on oikeus veloittaa asiakkaalta voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut sekä palkkiot ja että velan ehtoja voidaan muuttaa erillisellä velallisen ja pankin allekirjoittamalla sopimuksella. Lautakunta katsoo, että tapauksessa syntynyt ehtokokonaisuus ei ole yksiselitteinen. Pankin olisi tullut kirjata velkakirjan liitteeseen, että se voi asettaa viitekoron muuttamiselle omia ehtojaan, mikäli se olisi halunnut näin sovitun. Pankkilautakunta katsoo, että tässä tapauksessa sopimuksen liitteeseen kirjatun ehdon sanamuodon perusteella asiakkaalle on voinut syntyä perusteltu käsitys, jonka mukaan hänellä on oikeus kerran muuttaa lainan korkosidonnaisuutta ilman kuluja. Lautakunta katsoo myös, että velkakirjan liitteen tulkinnanvarainen sanamuoto mahdollistaa asiakkaalle jatkossakin oikeuden muuttaa lainansa viitekorkoa, mutta tuolloin pankki voi periä siitä hinnastonsa mukaisen maksun.  

Suositus

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo, että tapauksessa ei ole kyse asiakkaan aloitteesta tapahtuvasta sopimuksen muuttamisesta, vaan sopimukseen jo kirjatun ehdon täytäntöönpanosta, minkä johdosta pankilla ei ole oikeutta asettaa ehdon täytäntöönpanolle muita lisäehtoja.   

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää ja jäsenet Lampela, Lehtonen ja Kallio. Sihteerinä toimi Sainio.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta