Haku

PKL 57/12

Tulosta

Asianumero: PKL 57/12 (2013)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.03.2013

Maksukortin oikeudeton käyttö Huolimattomuus Syy-yhteys

Tapahtumatiedot

Asiakkaan lompakko anastettiin hänen käsilaukustaan Helsingin rautatieasemalla 11.5.2012. Asiakas oli klo 18.48 ostanut matkalipun juna-aseman automaatilta käyttäen yhdistelmäkorttiaan. Asiakas oli ollut nousemassa klo 19.06 lähtevään junaan, kun häntä oli tönäissyt turistilta näyttänyt mies. Pian junan lähdettyä konduktööri oli kuuluttanut mahdollisesti joltakin matkustajalta puuttuvan jotain, jolloin asiakas oli tarkistanut lukumääräisesti matkatavaroidensa olevan tallessa. Asiakas huomasi lompakkonsa kadonneen noin klo 20. Tavoitettuaan konduktöörin hän oli tarkistanut lompakkonsa sisällön ja havainnut yhdistelmäkorttinsa puuttuvan, minkä jälkeen asiakas oli soittanut miehelleen, joka oli kuolettanut kortin klo 20.26.  Kortilla oli tehty oikeudettomia automaattinostoja klo 19.10-19.14 välisenä aikana debit-puolelta 240 euron nostorajaan asti sekä credit-puolelta 2000 euron luottorajaan asti, yhteensä 2.240 euroa.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas katsoo, että hän ei ole ollut ainakaan pankin esittämällä tavalla törkeän huolimaton. Hän vaatii pankkia hyvittämään koko aiheutuneen vahingon 2.240 euroa tai ainakin sen 150 euroa ylittävältä osin.

Asiakkaan mukaan hän käytti tuolloin ensimmäistä kertaa uusittua lippuautomaattia ja tyrmistyi sen rakenteesta, koska yrittäessään suojata näppäimistöä hän pystynyt näkemään näppäimiä eikä hänellä ollut mukanaan mitään suurta esinettä, jolla olisi voinut kunnolla peittää näppäilyn. Lompakon asiakas olettaa varkaan saaneen haltuunsa esittäessään eksynyttä turistia ja siinä yhteydessä järjestämänsä törmäyksen yhteydessä omien kantamustensa varjossa. Jälkikäteen omaksi virheekseen asiakas katsoo sen, ettei ollut tutkinut läpikotaisin kaikkia kassejaan konduktöörin kuulutuksen jälkeen, mutta toteaa että siitä huolimatta nostot olisi ehditty tehdä ennen kortin sulkemista. 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki viittaa korttiehtoihinsa, joiden mukaan asiakkaan on tullut toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista käyttää hänen korttiaan. Automaatilla asioitaessa on toimittava siten, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Myös korttia on säilytettävä turvallisesti siten, ettei sivullinen voi saada sitä käyttöönsä.

Pankki katsoo, ettei asiakas ole noudattanut korttiehtojen ja maksupalvelulain edellyttämää riittävää huolellisuutta korttiaan ja sen tunnuslukua ja käyttäessään, koska ulkopuolisen on onnistunut saamaan selville tunnusluvun näppäily. Lisäksi asiakas on pankin mukaan laiminlyönyt kortin tallellaolon seuraamisen, koska ei ole sattuneen tapahtuneen poikkeuksellinen tapahtuman johdosta tarkistanut korttinsa tallellaoloa. Edelleen asiakas on pankin mukaan viivytellyt kortin kuolettamisessa, koska ei ole heti kuolettanut sitä, vaan ensin keskustellut asiasta sekä konduktöörin että miehensä kanssa. Tarkistamalla lompakkonsa tallellaolon heti kuulutuksen jälkeen ainakin osa nostoista olisi voitu estää. Pankin näkemyksen mukaan asiakkaan toiminta kokonaisuutena arvioiden on ollut törkeän huolimatonta. Asiakas on täysimääräisesti vastuussa ennen katoamisilmoitusta tehdyistä oikeudettomista nostoista, eikä pankki ole korvausvelvollinen.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu

- osapuolten reklamaatio kirjeenvaihtoa ja lomakkeita sekä tilitapahtumatulosteita, joista oikeudettomat nostot ilmenevät

- asiakkaan poliisille tekemä tutkintailmoitus 16.5.2012

- asiakkaan toimittama puheluerittely

- pankin  yleiset korttiehdot

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan yhdistelmäkortin oikeudettomasta käytöstä jakautuu pankin ja asiakkaan välillä. Asiakas katsoo menetelleensä huolellisesti, kun taas pankki katsoo asiakkaan olleen kokonaisuutena arvioiden törkeän huolimaton. 

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista. Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista alkaa, kun hän vastaanottaa ne.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia, siihen liittyvää tunnuslukua ja kortin käyttöön liittyvää muuta tunnistetta huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnuslukua tai muuta tunnistetta on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa. Korttia, tunnuslukua ja muuta tunnistetta ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa.

Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun tai muun tunnisteen sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua tai muuta tunnistetta helposti tunnistettavaan muotoon.

Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää.

Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan ja/tai tilinomistajan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos

- kortti tai siihen liittyvä tunnusluku tai muu tunniste katoaa tai

- on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai

- korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti taikka

- kortti on esimerkiksi jäänyt automaattiin.

Korttiehdoissa on maksupalvelulain 62 §:ää vastaavia määräyksiä.

Perustelut

Todennäköinen tapahtumainkulku

Esitetyn selvityksen perusteella asiakas on rautatieaseman lippuautomaatilla asioituaan pannut lompakkonsa olkalaukkuunsa ja noussut junaan, missä yhteydessä hänen huomionsa on kiinnitetty toisaalle ja samalla anastettu asiakkaan lompakko. Asiakas oli vain hetkeä ennen käyttänyt itse korttiaan ja korttia on alettu käyttämään oikeudettomasti oikeudetta hyvin pian varkauden jälkeen.

Asiassa saadun selvityksen perusteella lautakunta pitää todennäköisenä, että kyseessä ei ollut satunnainen rikos, vaan korttien oikeudettoman käytön takana on järjestelmällisesti toimivia rikollisia. Tällaisten rikollisten voidaan olettaa pyrkivän toimimaan siten, ettei kortinhaltija huomaa anastusta, minkä lisäksi oikeudetta haltuun saatuja kortteja pyritään käyttämään mahdollisimman nopeasti, ettei kortinhaltija ehdi estää oikeudetonta käyttöä tekemällä katoamisilmoituksen.

Rikoksen tarkoituksena on ollut käteisvarojen saaminen oikeudettomia automaattinostoja tekemällä. Nostojen tekeminen ei onnistu pelkän maksukortin avulla, minkä vuoksi lautakunta pitää todennäköisenä, että asiakas on tapauksessa valikoitunut korttivarkauden uhriksi sen vuoksi, että tekijä oli jo ennen anastusta saanut tietoonsa asiakkaan kortin tunnusluvun. Esitetyn selvityksen perusteella asiakkaan yhdistelmäkortin tunnusluku on voitu urkkia hänen ostaessa lippua juna-aseman lippuautomaatilla, vaikka hän on kertonut suojanneensa tunnusluvun näppäilyä. Toisaalta asemalla on ollut muitakin ihmisiä, ja asiakas on pitänyt tunnusluvun suojaamista vaikeana lippuautomaatin rakenteen vuoksi.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta pitää todennäköisenä, että asiakkaan yhdistelmäkortin tunnusluku on urkittu rautatieaseman lippuautomaatilla.

Asiakkaan menettelyn arviointi

Lautakunta toteaa, että yhdistelmäkortin käyttäminen matkalippuautomaatilla tai sen säilyttäminen olkalaukussa olevassa lompakossa ei poikkea siitä, mitä huolelliselta kortinhaltijalta yleensä voidaan edellyttää. Kortti on saatu edellä kuvatulla tavalla anastettua asiakkaalta harhautuksen avulla. Lautakunta katsoo, ettei asiakas ole ollut huolimaton yhdistelmäkortin käytön tai säilyttämistavan suhteen, eikä korttien joutuminen ulkopuoliselle johdu asiakkaan huolimattomuudesta.

Tunnusluvun osalta lautakunta toteaa, että korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Jo maksupalvelulain perusteella kortinhaltijan tulee korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään pyrkiä toimimaan niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Asiakas on kertonut yrittäneensä suojata tunnuslukunsa näppäilyn junamaatilla asioidessaan, mutta siitä huolimatta on edellä todetuin tavoin todennäköistä, että anastaja oli nähnyt asiakkaan lippuautomaatilla käyttämän tunnusluvun.

Vaikka korttiehdoissa onkin edellytetty sellaista toimimista, ettei sivullinen voi nähdä tunnuslukua, lautakunta katsoo, ettei tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon maksutapahtuman yhteydessä vielä itsessään osoita kortinhaltijan menetelleen huolimattomasti. Maksutapahtuman olosuhteet vaikuttavat siihen, miten kortinhaltijan tulee toimia ollakseen korttiehtojen ja lain edellyttämällä tavalla huolellinen. Tunnusluvun suojaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota esimerkiksi tilanteissa, joissa on paljon muita ihmisiä näköetäisyydellä maksupäätteestä.

Tässä tapauksessa tunnusluvun urkkiminen on tapahtunut Helsingin rautatieasemalla, jossa liikkuu ihmisiä ja jossa yleisesti tiedossa olevin tavoin voidaan katsoa olevan kohonnut taskuvarkausriski. Asiakas on pitänyt lippuautomaattia rakenteeltaan sellaisena, että tunnusluvun näppäilyn asianmukainen suojaaminen on vaikeaa. Maksutapahtuman olosuhteisiin on siten liittynyt useampia sellaisia tekijöitä, jotka asiakas itsekin oli voinut huomata ja joiden vuoksi hänen on tullut suojata tunnuslukunsa näppäileminen poikkeuksellisen huolellisesti. Tunnusluvun urkkinut henkilö oli seurannut asiakasta junaan ja järjestänyt harhautuksen anastaakseen kortin. Hän on siten ottanut riskin kiinnijäämisestä ja nähnyt jonkin verran vaivaa kortin saadakseen, mistä päätellen hän on ollut vakuuttunut urkkimalla saamansa tunnusluvun oikeellisuudesta. Näiden seikkojen perusteella lautakunta pitää todennäköisenä, ettei asiakas ollut suojannut tunnuslukunsa näppäilemistä korttiehtojen ja maksutapahtuman olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Lautakunta katsoo asiakkaan käyttäneen yhdistelmäkorttinsa tunnuslukua huolimattomasti.

Asiakas on itse käyttänyt korttiaan klo 18.48, minkä jälkeen hän on noussut junaan kertomansa mukaan noin klo 19.00. Konduktööri on kuuluttanut kateissa olevasta omaisuudesta pian junan lähdön eli klo 19.06 jälkeen ja asiakas on huomannut lompakkonsa kadonneen noin klo 20. Oikeudettomat nostot on tehty klo 19.10-19.14 välisenä aikana. Lautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tönimisen ja viimeistään kuulutuksen jälkeen tarkistaa lompakkonsa tallellaolo. Samoin ottaen yleisissä korttiehdoissa asetettu velvollisuus välittömästi sulkea kortti jo pelkän epäilyn nojalla sen joutumisesta ulkopuolisen haltuun, niin lautakunta katsoo että konduktöörin tavoittaminen ja soitto puolisolle ovat viivästyttäneet kortin sulkemista. Ottaen kuitenkin huomioon tapahtumien nopea eteneminen kortin anastuksen jälkeen lautakunta toteaa, että vahinko olisi todennäköisesti ehtinyt tapahtua asiakkaan toisenlaisesta menettelystä huolimatta, joten näillä seikoilla ei ole syy-yhteyttä vahinkoon.

Huolimattomuuden aste

Vahingon synnyn kannalta merkitykselliseksi asiakkaan laiminlyönniksi jää tässä tapauksessa se, että hän on ollut huolimaton tunnuslukunsa näppäilemisen suojaamisessa. Selvityksen mukaan asiakas oli kuitenkin pyrkinyt suojaamaan tunnusluvun näppäilyn. Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan menettely osoita sellaista piittaamatonta suhtautumista maksuvälineen hallintaan ja käyttöön liittyviin riskeihin, että asiakas olisi ollut törkeän huolimaton.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan yhdistelmäkortin oikeudeton käyttö on johtunut asiakkaan huolimattomasta menettelystä kortin tunnusluvun käyttämisessä. Asiakkaan menettely ei kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden ole ollut törkeän huolimatonta, minkä vuoksi lautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen yhdistelmäkortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se ylittää 150 euroa.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää ja jäsenet Lampela, Lehtonen, Pulkkinen sekä varajäsen Samun. Sihteerinä toimi Sainio.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta