Haku

PKL 55/16

Tulosta

Asianumero: PKL 55/16 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 16.05.2017

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortti anastettiin ja kortilla tehtiin oikeudettomia automaattinostoja Tampereella 18.6.2016 klo 01.24 - 01.29 välisenä aikana yhteensä 2.800,00 euron arvosta. Kortti suljettiin asiakkaan sulkuilmoituksen johdosta 19.6.2016 klo 12.44.

Tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan asiakas kertoi menneensä 17.6.2016 töiden jälkeen terassille ja tavanneensa siellä naisporukan. Asiakas kertoi viettäneensä iltaa naisten kanssa ravintoloissa. Jossakin vaiheessa seurueen istuessa terassilla naiset sanoivat, että asiakkaan kortti on maassa. Asiakas nosti kortin. Asiakas kävi välissä kotona ja tapasi saman seurueen uudestaan illan aikana. Lisäksi jossain vaiheessa iltaa joukko ulkomaalaisia naisia ympäröivät asiakkaan ja halailivat häntä. Aamulla asiakkaan kortti oli hänen asuntonsa ulko-oven kynnyksellä, mahdollisesti postiluukusta pudotettuna. Asiakkaan tililtä oli tehty 7 kertaa 400 euron suuruiset automaattinostot. Asiakas epäilee, että joko suomalaiset tai ulkomaalaiset naiset olisivat saaneet hänen korttinsa haltuunsa ja nostaneet sillä rahaa. Asiakas ei osannut sanoa, miten joku olisi saanut hänen tunnuslukunsa selville.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo vastuunsa asiassa rajoittuvan 150,00 euroon ja vaati pankkia korvaamaan 2.650,00 euroa.

Asiakas ei ole ollut huolimaton kortin käytön suhteen. Asiakas on muun muassa jättänyt kaikki muut kortit työsuhdeasunnolleen ja ottanut mukaan vain yhden kortin. Kortin tunnusluku on urkittu ja kortti on otettu asiakkaan taskusta ja palautettu. Tutkittuaan asiaa asiakas on ymmärtänyt, että sirukortinkin magneettijuovan voi kopioida ja kopiokorttia voi käyttää, jos on tunnusluku tiedossa.

Pankin vastine

Kaikki tapahtumat on tehty kortin tunnusluvulla kortin sirua lukien ennen kuin kortti suljettiin. Kortti on ollut asiakkaan hallussa oikeudettomien nostojen jälkeenkin.

Asiakas epäilee, että hänen korttinsa on kopioitu. Kertomuksessa ei ole tarkemmin selvitetty sitä, miten kortin väärinkäyttäjä olisi saanut kortin ja tunnusluvun käyttöönsä ja kopioitua. Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän kortin avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Sirullista korttia ei käytännössä ole kopioitu niillä laitteilla mitä rikollisilla on nykyisin käytössä. Poliisin internetsivuilla julkaistun tiedotteen mukaan rikolliset eivät ole vielä löytäneet tietoturva-aukkoja sirukortin osalta. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan tietojen mukaan missään päin maailmaa ei ole todettu kortin väärinkäyttötapausta, jossa rikolliset olisivat onnistuneet saamaan kortin tunnusluvun tietoonsa kortin sirusta tai magneettinauhasta taikka onnistuneet ohittamaan maksupäätteen tai nostoautomaatin edellyttämän oikean tunnusluvun näppäilyn. On hyvin epätodennäköistä, että asiakkaan kortti olisi kopioitu ja siru saatu sitä kautta tietoon, joten kyseessä on hyvin suurella todennäköisyydellä sama kortti joka oli asiakkaalla hallussa tapahtumien jälkeenkin.

Pankin asiassa saaman selvityksen perusteella ja tapauksen olosuhteet kokonaisuutena huomioon ottaen pankki katsoo, että asiakas käyttäessään ja säilyttäessään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua on menetellyt törkeän huolimattomasti ja ei ole noudattanut korttiehtojen ja maksupalvelulain edellyttämää riittävää huolellisuutta. Tästä johtuen hän vastaa vahingosta täysimääräisesti.

Edellä mainituin perustein pankki katsoo, että pankki ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Tutkintailmoitus (ilmoitusaika 19.6.2016)

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko tapauksessa kyse kortin kopioinnista vai onko riitautetut korttitapahtumat tehty asiakkaan alkuperäistä korttia käyttäen. Mikäli kyse ei ole kopioinnista, on lautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.
Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehdoissa kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnuslukua on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua tai muuta tunnistetta helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua nappaillessaan suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Asian arviointi

Kortin kopiointi

Pankkilautakunta toteaa, että yhtenä merkittävänä syynä sirukortteihin siirtymiselle ainoastaan magneettijuovalla varustetuista maksukorteista on ollut korttimaksamisen turvallisuuden lisääminen. Pankkilautakunnan käsityksen mukaan sirukortin kopioiminen ja väärentäminen on hyvin vaikeaa kortin sisältämän turvaprosessorin takia eikä Pankkilautakunnan tiedossa ole kortin väärinkäyttötapausta, jossa kortin siru olisi kopioitu.

Koska tapauksessa saadun selvityksen mukaan asiakkaan riitauttamat automaattinostot on tehty kortin sirua lukien Tampereella, jossa asiakas on itsekin tapahtuma-aikaan ollut ja asiakkaan kortti on saadun selvityksen mukaan ollut välillä poissa asiakkaan hallusta, Pankkilautakunta katsoo, että tapauksessa ei ole kyse kortin kopioinnista ja että asiakkaan riitauttamat automaattinostot on siten tehty asiakkaan alkuperäistä korttia käyttäen.

Kortinhaltijan huolellisuus

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Pankkilautakunta toteaa asiakkaan antaneen tässä tapauksessa hyvin suppean selvityksen illan ja yön 17.6. - 18.6.2016 tapahtumista ja niiden aikataulusta ja erityisesti siitä, miten hän on itse korttiaan ja tunnuslukuaan käyttänyt ja säilyttänyt. Asiakas on tekemässään valituksessa todennut, että kortin tunnusluku on urkittu ja kortti on otettu asiakkaan taskusta ja palautettu. Asiakas ei kuitenkaan ole esittänyt sen tarkempaa näkemystä siitä, miten kortti ja tunnusluku olisivat voineet päätyä sivullisen haltuun/tietoon ja miten kortti olisi sen oikeudettoman käytön jälkeen palautettu asiakkaalle tämän huomaamatta.

Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän olennaisilta osin epäselväksi, mitä 17.6. - 18.6.2016 on tapahtunut, ja ettei lautakunnan ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua. Tarkemman selvityksen puuttuessa Pankkilautakunnan on arvioitava asiakkaan menettelyä asiassa nyt saadun selvityksen perusteella.

Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo mahdolliseksi, että asiakas on luovuttanut korttinsa ja tunnuslukunsa niiden käyttöön oikeudettomalle. Pankkilautakunta katsoo myös mahdolliseksi, että kortti ja tunnusluku ovat päätyneet sivullisen haltuun/tietoon nyt selvittämättömäksi jääneellä tavalla. Ottaen huomioon asiassa saatu kokonaisselvitys ja erityisesti se, kortti on sen oikeudettoman käytön jälkeen ollut jälleen asiakkaan hallussa, lautakunta katsoo jälkimmäisessä tapauksessa kortin oikeudettoman käytön johtuneen asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta. Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa on asiakkaalla.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, että joko asiakas on luovuttanut korttinsa ja tunnuslukunsa niiden käyttöön oikeudettomalle tai sitten sivullinen on päässyt käyttämään asiakkaan korttia ja tunnuslukua asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta johtuen. Molemmissa tapauksissa vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä jää asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakkaalle.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Atrila
Kallio
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia