Haku

PKL 54/16

Tulosta

Asianumero: PKL 54/16 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 16.05.2017

Onko pankilla oikeus lakkauttaa e-laskujen maksu ilman ennakkoilmoitusta tilinomistajan kuoleman jälkeen? E-lasku. Automaattinen hyväksyntä. Palvelun keskeyttäminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas on ollut osakkaana EH:n kuolinpesässä, jossa vainajalla oli eläessään e-laskuja automaattisessa veloituksessa pankin verkkopalvelussa. EH kuoli 5.7.2016. EH:n pankkitunnukset suljettiin 13.7.2016. Tätä ennen EH:n verkkopankkiin oli tullut neljä laskua, jotka oli automaattisesti hyväksytty. Pankki on poistanut e-laskutilaukset 18.7.2016. Vainajan e-laskut jäivät maksamatta. Pankki lähetti jälkikäteen vainajan osoitteeseen e-laskuista ilmoituksen hylätystä maksutoimeksiannosta.

Pankki veloitti ilmoituksista hinnaston mukaisen palkkion. Pankki on palaut­tanut asiakkaalle palkkiot. Lisäksi pankki on korvannut asiakkaalle e-laskun viivästymisestä aiheutuneesta maksumuistutuksesta 5 euroa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on valituksessaan todennut, että vainajan e-laskut olivat automaatti­sesti hyväksyttyjä ja vainajan tilillä oli riittävästi varoja niiden hoitamiseksi. Vainajan elinaikanaan tekemät maksuliikennesopimukset, kuten automaatti­sen maksupalvelun sopimukset, pitäisi pitää voimassa. Pankilla ei ole mitään hyväksyttävää syytä hylätä ja siten jättää maksamatta selvästi vainajan elinaikaan kohdistuvia laskuja eikä myöskään tavanomaisia toistuvia maksuja. Asiakas haluaa Pankkilautakunnan kannan erääntyvien e-laskujen käsittelyyn henkilön kuoltua.

Pankki on vastineessaan todennut, että ehtojen mukaan pankilla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen ja käyttäminen, jos pankkitunnusten haltija on kuollut. Asiakkaan kuoltua kukaan ei voi enää suorittaa maksutoimeksiannon erillistä hyväksyntää, koska pankkitunnukset ovat henkilökohtaiset ja ne on kuoleman vuoksi suljettu. Pankki katsoo, että kuolinpesän kannalta on yleensä parempi, että e-laskutilaukset lopetetaan, jottei käy niin, että laskut menevät verkkopankkiin, mutta jäävät hyväksymättöminä roikkumaan. Lisäksi vainajalle saattaa tulla e-laskuja, joiden maksamiseen kuolinpesä ei ole vel­vollinen. Tämän vuoksi pankki on katsonut, että myöskään laskua, jonka maksamisen asiakas on etukäteen hyväksynyt, ei voida maksaa.

Asian arviointi

Asiakas on pyytänyt Pankkilautakunnan kannanottoa asiaan. E-laskun mak­samiseen liittyvät tilanteet ovat moninaisia ja sopimusehdot vaihtelevat pankkikohtaisesti. FINEn ohjesäännön 10 §:n 5 kohdan mukaisesti lautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos riitaan ei liity euromääräistä tai muuta ta­loudellista intressiä. Pankki on maksanut kaikki asiakkaan vaatimat korvauk­set.

Lopputulos

Pankkilautakunta jättää asian käsittelemättä ohjesääntönsä mukaisesti.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia