Haku

PKL 53/14

Tulosta

Asianumero: PKL 53/14 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 26.03.2015

Miten vastuu asiakkaan maksukortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot            

Asiakkaan lompakon sisältänyt laukku anastettiin Italiassa 7.10.2014 vuokra-autosta. Asiakkaan kortilla tehtiin oikeudettomia automaattinostoja klo 16.20 -16.26 välisenä aikana yhteensä 2.700,00 euron arvosta. Kortti suljettiin epäilyttävän toiminnan johdosta automaattisesti klo 16.28.

Asiakkaan valitus            

Asiakas ei koe toimineensa missään tapauksessa edes lievän huolimattomasti ja hän vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Asiakas oli luokkaretkellä Italian Riminissä 4.10.-11.10.2014. Tiistaina 7.10. heillä oli sovittuna yritysvierailu San Cesariossa klo 16.00-17.15 Suomen aikaa. He lähtivät kahdella vuokratulla minibussilla matkaan Riministä klo 9.18. He eivät ajaneet suorinta reittiä, koska he halusivat välttää maksullisia moottoriteitä. He pitivät 10 minuutin levähdystauon noin klo 11.00 aukealla parkkipaikalla tien vieressä. Kukaan ei seurannut heitä parkkipaikalle. Kun he saapuivat tehtaalle klo 12.16, he päättivät käydä syömässä lounasta 1,7 kilometrin päässä sijaitsevassa pizzeriassa siirtyen sinne autolla. Klo 16.00-17.15 Suomen aikaa he olivat yritysvierailulla tehtaalla, kun toiseen vuokra-autoon murtauduttiin rikkomalla etusivulasi. Autosta vietiin asiakkaan lompakon sisältänyt laukku kahden muun henkilön laukun lisäksi. Autot oli pysäköity 200 metrin päähän tehtaan sisäänkäynnistä ja laukut oli piilotettu penkkien alle, jotta ne eivät näkyisi ulkopuolelle. He saapuivat autolle klo 17.15, jolloin asiakas soitti välittömästi korttien sulkupalveluun. Sulkupalvelusta ilmoitettiin kortin menneen automaattisesti kiinni klo 16.28 epäilyttävän toiminnan johdosta. Asiakas teki rikosilmoituksen Italiassa 7.10.2014 ja Suomessa 14.10.2014.

Kyseessä oli asiakkaan ensisijainen ja päivittäisessä käytössä ollut kortti. Asiakas oli käyttänyt korttiaan lauantaina 4.10.2014 neljä kertaa ennen sen anastusta. Milanon lentokentällä hän osti junalipun ja Milanon rautatieasemalla toisen junalipun sekä maksoi ravintolaskun. Asiakas maksoi vielä toisen ravintolalaskun 6.10.2014 Riminissä hotellinsa viereisessä ravintolassa pöytään tuodulla maksupäätteellä. He liikkuivat luokan kanssa aina porukalla (17 hlö) ja asiakas varmisti aina maksun yhteydessä, ettei tunnuslukua nähdä. Asiakas ei säilytä tunnuslukua missään, sillä hän muistaa sen ulkoa. Pankin väite siitä, että asiakas olisi säilyttänyt tunnuslukuaan korttinsa kanssa, on naurettava. Kaikki mukana olleet voivat todistaa, että asiakas on aina erittäin tarkka tavaroistaan ja myös sen, että asiakas on täysin raitis.

Internetissä on artikkeleista nykyisten korttien tietoturva-aukoista, jotka ovat olleet pankkien tiedossa jo vuosia. Etelä-Euroopan maissa taskuvarkaudet, pankkikorttien ”skimmaus” ja muu pikkurikollisuus on täysin järjestäytynyttä ja organisoitua toimintaa. Asiakkaankin tapauksessa meni reilu vuorokausi siitä, kun asiakas oli viimeksi käyttänyt korttiaan, siihen kun se anastettiin ja tililtä ehdittiin nopeasti nostaa lähes 3.000 euroa. Mahdollisesti rikollisjengiin on kuulunut myös ravintolan työntekijä, joka on ilmoittanut kortin tiedot ”kenttämiehille”, jotka ovat sitten seuranneet seurueen matkaa ja odottanut sopivaa tilaisuutta iskeä.

Pankin vastine                 

Korttiehtojen perusteella kortinhaltijalla on velvollisuus toimia huolellisesti, eli asiakkaan olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista saada haltuunsa korttia tai sen tunnuslukua. Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän kortin avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Kortinhaltijan toimintaa ei voida kokonaisuutena arvostellen pitää huolellisena, jos sekä tunnusluku että kortti päätyvät ulkopuolisen käytettäviksi.

Kaikki nostotapahtumat on hyväksytty kortin sinua lukien PIN-tunnusluvulla. Asiakas käytti kortin tunnuslukua edellisen kerran ennen oikeudettomia nostoja 6.10.2014 klo 21.45. On epätodennäköistä, että tunnusluvun urkkivat seuraisivat kohdettaan lähes vuorokauden ajan. Tällöin on todennäköisempää, että kortin tunnusluku on päätynyt kortin varastaneiden tietoon kortin varkauden yhteydessä, esimerkiksi kortti ja tunnusluku ovat olleet samassa varastetussa lompakossa. Korttiehtojen mukaan korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa tai laukussa. Pankkilautakunta on ratkaisuissaan päätynyt, että kortin säilyttäminen samassa paikassa tunnusluvun kanssa on katsottu osoittavan selkeää piittaamattomuutta kortin hallintaan ja käyttöön liittyvistä turvallisuusriskeistä ja näin ollen katsottu toiminnan olleen törkeän huolimatonta. Tällöin asiakas vastaa oikeudettomista tapahtumista täysimääräisesti.

Edellä mainituin perustein pankki katsoo, ettei pankki ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- rikosilmoitus Italian poliisille
- tutkintailmoitus (ilmoitusaika 14.10.2014)  Suomen poliisille
- tiliote

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään ja käsittelemään korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa.  Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai sen tunnusluku katoaa tai on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Asian arviointi

Asiakas on 7.10.2014 Italiassa yritysvierailulle mennessään jättänyt korttinsa ja lompakkonsa sisältäneen laukkunsa lukitun vuokra-auton penkkien alle, josta laukku on yritysvierailun aikana klo 16.00-17.15 anastettu. Pankkilautakunta pitää asiassa saadun selvityksen ja korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella epätodennäköisenä, että kortin tunnusluku olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon asiakkaan käyttäessä itse korttiaan edellisen kerran kortin anastusta edeltäneen päivän iltana 6.10.2014 klo 21.45 kaukana kortin anastuspaikasta. Saadun kokonaisselvityksen perusteella lautakunta katsoo näin ollen todennäköiseksi, että myös kortin tunnusluku on päätynyt kortin anastaneen tietoon laukun ja lompakon anastuksen yhteydessä. Ottaen huomioon, että kortilla on tehty oikeudettomia automaattinostoja hyvin pian anastuksen jälkeen, lautakunta katsoo lisäksi todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on ollut tunnistettavassa muodossa ja yhdistettävissä korttiin.

Korttiehtojen mukaan korttia ja tunnuslukua on säilytettävä huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista ja mieluiten vain muistissa. Korttiehdoissa nimenomaisesti kielletään kortin ja tunnusluvun säilyttäminen lukitussa autossa.

Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan arvotavaroiden säilyttäminen autossa osoittaa jo yleisen elämänkokemuksen perusteella jonkinasteisen riskin ottamista.  Tässä tapauksessa riskin voidaan katsoa olleen korostunut asiakkaan liikkuessa vuokra-autolla ulkomailla suurehkon seurueen kanssa, jonka muutkin jäsenet ovat jättäneet laukkujaan autoon.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Edelleen lautakunta katsoo, että asiakas olisi hyvin kohtuullisiksi katsottavin toimin, esimerkiksi ottamalla lompakkonsa mukaan yritysvierailulle, voinut välttyä korttinsa anastukselta ja oikeudettomalta käytöltä.

Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo tässä tapauksessa asiakkaan menettelyn kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen kokonaisuutena osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely kokonaisuutena osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Atrila
Kallio
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta