Haku

PKL 52/14

Tulosta

Asianumero: PKL 52/14 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 03.11.2015

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaat-tinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Törkeä huolimattomuus. Tunnusluvun säilyttäminen. Kortin tallellaolon seuraaminen. Katoamisilmoituksen tekeminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ravintolassa aamuyöllä 9.8.2014. Poliisin tutkintailmoituksessa asiakkaan kertoman mukaan hänelle entuudestaan tuntemattomat henkilöt harhauttivat häntä ja anastivat hänen lompakkonsa. Lompakossa oli asiakkaan Visa-kortti ja sen tunnusluku sekä verkkopankkitunnukset. Verkkopankkitunnuksilla muutettiin asiakkaan tilille ja kortille asettamia nostorajoja ja siirrettiin rahaa säästötililtä käyttötilille. Kortilla tehtiin asiakkaan reklamoimia automaattinostoja credit-ominaisuudella klo 3:11–3:30 välisenä aikana ja debit-ominaisuudelle klo 3:18–8:40. Asiakas ilmoitti kortin katoamisesta pankille 9.8.2014 klo 9:29.

Asiakkaan toisen pankin korttia koskeva asia on käsitelty tapauksessa PKL 51/14.

Asiakkaan valitus

Asiakas on kertonut valituksessaan säilyttäneensä kortin tunnuslukua lompakossaan, koska hänen kesälomansa oli alkanut ja hänellä oli lomamatkoja tiedossa. Tämän vuoksi asiakas oli ottanut tunnukset tilapäisesti mukaansa mahdollisen unohtamisen varalta. Asiakas ei osannut varautua varkauteen.

Asiakas teki katoamisilmoituksen aamulla herättyään, kun hän huomasi, että hänen korttinsa oli ollut varastetussa lompakossa. Hän oli yöllä olettanut kortin olevan taskussa nostamansa käteisen kanssa.

Asiakas katsoo toimineensa vain hetkellisesti ajattelemattomasti ja huolimattomasti. Lisäksi asiakas katsoo, että varkaiden käyttämän automaatin turvatoimet on laiminlyöty, kun varkaat ovat onnistuneet peittämään automaatin kameran peukalolla niin, ettei heitä ole voitu tunnistaa.

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan 12.900 euron oikeudettomat nostot nostokuluineen.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että kaikki nostot on tehty kortinhaltijan alkuperäistä korttia käyttäen. Tapahtumat on hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla. Asiakkaan mukaan sekä kortin salainen tunnusluku että verkko-pankkitunnukset olivat varastetussa lompakossa. Asiakas on kertonut havainneensa lompakon ja kortin katoamisen vähän sen jälkeen, kun hänen ympärillään pyörineet miehet olivat poistuneet paikalta. Hän ei kuitenkaan reagoinut kortin puuttumiseen mitenkään.

Varkaat ovat verkkopankkitunnuksia ja salasanoja käyttäen pystyneet muuttamaan asiakkaan Visa-kortille ja tilille asettamia nostorajoja. Tunnuksia käyttäen varkaat ovat myös siirtäneet rahaa asiakkaan säästötililtä hänen käyttötililleen. Kortilla ja kortin salaisella tunnusluvulla varkaat ovat voineet nostaa rahat käyttötililtä ja Visa- luotolta.

Korttiehdoissa sanotaan yksiselitteisesti, että korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää samassa paikassa, esimerkiksi lompakossa. Pankin verkkopalvelutunnusten ja verkkopalveluiden yleisten ehtojen mukaan myöskään verkkopankkitunnuksia ja salasanoja ei saa säilyttää yhdessä. Lisäksi näiden ehtojen mukaan kortin, tunnusluvun tai verkkopalvelutunnusten katoamisesta tai niiden joutumisesta ulkopuolisen haltuun on viipymättä ilmoitettava palveluntarjoajalle.

Asiakas on rikkonut kortti- ja verkkopalveluehtoja säilyttämällä korttia sekä kortin salaista tunnuslukua ja verkkopalvelutunnuksia sekä salasanoja samassa paikassa. Lisäksi hän on rikkonut ehdoissa mainittua kortin tai tunnusten katoamisesta aiheutuvaa ilmoitusvelvollisuutta. Hän on huomannut, että lompakko, jossa kortti, tunnusluku ja verkkopalvelutunnukset salasanoineen ovat, on kadonnut, mutta ei ole tarkastanut niiden tallella oloa eikä ole viipymättä ilmoittanut palveluntarjoajalle niiden katoamisesta.

Mikäli kortin ja tunnusten vääriin käsiin joutumisesta olisi ilmoitettu palveluntarjoajalle korttiehtojen edellyttämällä tavalla heti, kun katoaminen havaittiin, olisi koko väärinkäyttö todennäköisesti estetty. Pankki katsoo kokonaisuutena asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti korttiehtoihin nähden.

Pankkiautomaatit, joista asiakkaan kiistämät nostot on tehty, ovat Automatia Oy:n, eivät palveluntarjoajan hallinnoimia.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Korttiehdot.

- Verkkopalvelutunnusten ja verkkopalveluiden yleiset ehdot.

- Poliisin tutkintailmoitus 11.8.2014.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja minkä asiakkaan mahdollinen huolimattomuus on.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 56 §:n mukaan palveluntarjoajan on estettävä maksuvälineen käyttö, kun maksuvälineen haltija on ilmoittanut maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään kortin huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, jäämisestä ulkomailla automaattiin, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta se, että asiakas on säilyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua lompakossa, joka anastettiin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta ja lisäksi hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo tässä tapauksessa asiakkaan menettelyn osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei asiassa ole tarvetta arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen. Lautakunta katsoo kuitenkin, että asiakas on myös laiminlyönyt velvollisuutensa seurata kortin tallella oloa, kun hän ei ole tarkastanut sitä lompakon varastamisen huomattuaan, vaan olettanut sen olevan taskussaan.

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa maksupalvelulain mukaista vastuunjakoa kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta asiakkaan ja pankin välillä, asiakkaan väitteellä automaattien turvatoimien puutteellisuudesta ei ole merkitystä.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Atrila

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia