Haku

PKL 51/14

Tulosta

Asianumero: PKL 51/14 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 03.11.2015

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Törkeä huolimattomuus. Tunnusluvun säilyttäminen. Kortin tallellaolon seuraaminen. Katoamisilmoituksen tekeminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ravintolassa aamuyöllä 9.8.2014. Poliisin tutkintailmoituksessa asiakkaan kertoman mukaan hänelle entuudestaan tuntemattomat henkilöt harhauttivat häntä ja anastivat hänen lompakkonsa. Lompakossa oli asiakkaan MasterCard-kortti ja sen tunnusluku. Kortilla tehtiin klo 3:13–8:35 välisenä aikana asiakkaan reklamoimia automaattinostoja. Asiakas ilmoitti kortin katoamisesta pankille 20.8.2014.

Asiakkaan toisen pankin korttia koskeva asia on käsitelty tapauksessa PKL 52/14.

Asiakkaan valitus

Asiakas on kertonut valituksessaan säilyttäneensä kortin tunnuslukua lompakossaan, koska hänen kesälomansa oli alkanut ja hänellä oli lomamatkoja tiedossa. Tämän vuoksi asiakas oli ottanut tunnukset tilapäisesti mukaansa mahdollisen unohtamisen varalta. Asiakas ei osannut varautua varkauteen.

Katoamisilmoitus viipyi sen vuoksi, ettei asiakas muistanut kyseisen kortin olemassaoloa. Hän oli saanut sen tietokoneen oston yhteydessä edeltävänä keväänä eikä ollut käyttänyt sitä aiemmin. Asiakas ilmoitti kortin katoamisesta heti saatuaan tiedon sen oikeudettomasta käytöstä.

Asiakas katsoo toimineensa vain hetkellisesti ajattelemattomasti ja huolimattomasti. Lisäksi asiakas katsoo, että varkaiden käyttämän automaatin turvatoimet on laiminlyöty, kun varkaat ovat onnistuneet peittämään automaatin kameran peukalolla niin, ettei heitä ole voitu tunnistaa.

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan oikeudettomat nostot 1.660 euroa nostokuluineen.

Pankin vastine

Pankki on todennut vastineessaan, että asiakas huomasi varkauden melko pian sen tapahduttua, mutta ei ryhtynyt heti sulkemaan korttejaan ja toisen pankin verkkopankkitunnuksia, koska hänellä oli vielä käteistä rahaa jäljellä. Pankin MasterCard-kortin hän sulki vasta monta päivää tapahtuman jälkeen, vaikka hän oli aikaisemmin havainnut toisen pankin kortilla tehdyt väärinkäytökset.

Pankki katsoo, että asiakas on käyttäytynyt törkeän huolimattomasti säilyttäessään korttejaan ja niiden tunnuslukuja sekä verkkopankkitunnuksiaan lompakossa, mistä ne oli ulkopuolisen henkilön erittäin helppo löytää, yhdistää ja väärinkäyttää. Havaittuaan lompakkovarkauden hän ei heti sulkenut korttejaan vaan toisen pankin kortin ja verkkopankkitunnukset vasta seuraavana päivänä. Siinäkään vaiheessa hän ei vielä tarkistanut pankin MasterCard-kortin tallella oloa vaan vasta sitten, kun hän pankin konttorissa käydessään havaitsi väärinkäytöksen. Kokonaisuutenaan hänen käytöksensä korttien ja niiden tunnuslukujen käsittelyssä osoittaa erittäin vakavaa varomattomuutta. Tämä vuoksi hänen tulee vastata kortin väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta kokonaisuudessaan itse.

Lisäksi pankki toteaa, että rikollisilla on aina mahdollista suojata itsensä siten, että heitä ei pystytä tunnistamaan automaattien valvontakameroista. Vaikka henkilö olisikin tunnistettavissa kamerakuvasta, on silti erittäin epätodennäköistä, että hänet pystyttäisiin löytämään pelkästään automaatin ottaman kuvan perusteella. Kortinhaltijalla on aina henkilökohtainen lakiin ja sopimusehtoihin perustuva velvollisuus säilyttää korttia sopimusehtojen ja maksupalvelulain perusteella huolellisesti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja minkä asteista asiakkaan mahdollinen huolimattomuus on.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 56 §:n mukaan palveluntarjoajan on estettävä maksuvälineen käyttö, kun maksuvälineen haltija on ilmoittanut maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta se, että asiakas on säilyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua lompakossa, joka anastettiin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta ja lisäksi hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta. Asiakas on kertonut säilyttäneensä korttia ja tunnuslukua lompakossaan, joka anastettiin. Lautakunta katsoo, että asiakas on säilyttänyt korttia ja tunnuslukua yhdessä siten, että ne ovat olleet helposti yhdistettävissä toisiinsa. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo tässä tapauksessa asiakkaan menettelyn osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei asiassa ole tarvetta arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen. Lautakunta katsoo kuitenkin, että asiakas on myös laiminlyönyt velvollisuutensa seurata kortin tallella oloa, kun hän on huomannut korttinsa katoamisen vasta yli kymmenen päivän kuluttua lompakon anastuksen huomaamisesta. Pankkilautakunta katsoo, että pankin kanssa korttisopimuksen tehneen asiakkaan voidaan edellyttää muistavan kortin olemassaolon.

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa maksupalvelulain mukaista vastuunjakoa kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta asiakkaan ja pankin välillä, asiakkaan väitteellä automaattien turvatoimien puutteellisuudesta ei ole merkitystä.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Atrila

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta