Haku

PKL 51/12

Tulosta

Asianumero: PKL 51/12 (2013)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 10.06.2013

Kortin oikeudeton käyttö Huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakkaan maksukortti anastettiin ja kortilla tehtiin 5.8.2012 klo 02:27-02:28 kaksi oikeudetonta yhteensä 530 euron arvoista automaattinostoa. Asiakas käytti itse korttiaan viimeisen kerran ravintolassa ennen kortin anastusta. Asiakas sulki korttinsa 6.8.2012 klo 14:36.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas katsoo joutuneensa rikoksen uhriksi ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Asiakkaalta varastettiin kortti ja urkittiin sen tunnusluku selville. Asiakas huomasi kortin puuttumisen myöhemmin tuona päivänä, mutta sai löydetyn kortin takaisin soitettuaan ravintolaan. Asiakas oli hämmästynyt kortin omituisesta katoamisesta, mutta ei osannut vielä epäillä rikosta. Verkkopankissa asioidessaan asiakas kuitenkin huomasi, että tili oli tyhjennetty. Hän teki rikosilmoituksen ja ilmoitti asiasta pankkiinsa, jonka kehotuksesta hän sulki kortin.

Asiakas oli kyseisessä ravintolassa hääjuhlassa ja juhlan luonteen vuoksi asiakkaalla oli suuremman käsilaukun sijaan pieni vetoketjulla suljettava ja ranteeseen kiinnitettävä pussukka tavaroiden säilytystä varten ja pankkikortti oli tuon suljetun pussin vetoketjullisessa sisäsivutaskussa. Korttivarkaus on tehty erittäin taiten ja ammattimaisesti, kun se on yllä mainittu huomioon ottaen onnistunut.

Asiakas suoritti ravintolan tiskillä yhden oston noudattaen normaalia varovaisuutta kortin tunnusluvun näppäilyn kanssa. Pankin mukaan asiakkaan olisi pitänyt tarkastaa ravintolassa vähän väliä kortin tallella olo, mutta asiakkaalla ei ollut mitään syytä olettaa joutuneensa rikoksen uhriksi ja sitä paitsi nostot kortilla oli tehty heti varkauden jälkeen. Niinpä kortin sulkemisella vasta myöhemmin ei ollut merkitystä. Asiakas oli varkaudesta järkyttynyt, mutta vielä järkyttyneempi asiakas on siitä, että toimittuaan normaalin kortinhaltijan tavoin pankki katsoo tapahtumien osoittavan erittäin vakavaa varomattomuutta ja asiakkaan toiminnan olleen törkeän huolimatonta. Asiakas on vahvasti eri mieltä ja kokee, että pitkäaikaisena pankin asiakkaana ja yhteiskunnan kunniallisena jäsenenä hänellä tulisi olla jokin turva ammattirikollisia vastaan. Asiakas korostaa vielä, että hän huomasi kortin kadonneen vasta 12 tuntia tapahtuneen jälkeen ja vaikka hän ymmärsi sulkea kortin vasta seuraavana päivänä koska kortti oli hänen hallussaan, ei siitä ole aiheutunut mitään vahinkoa.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas kertoo pankin saamissa selvityksissä, että hänen pankkikorttinsa on varastettu 5.8.2012 aamuyön aikana hänen arvionsa mukaan noin kello 02:00-03:00. Asiakkaan mukaan hän on käyttänyt korttia ravintolassa vain yhden kerran, jolloin tunnusluku on hänen käsityksensä mukaan häneltä urkittu. Asiakkaan kertoo huomanneensa kortin katoamisen vasta 5.8.2012 iltapäivällä, eli noin 12 tuntia katoamisen jälkeen. Tällöinkään hän ei kuitenkaan ilmoittanut kortin katoamisesta ja sulkenut korttia, vaan ilmoitus on tehty vasta 6.8.2012 kello 14:36.

Kaikkien kortinhaltijan kiistämien debit-puolella tehtyjen käteisnostojen yhteydessä kortin siru on luettu käteisnostoautomaatilla, ja tapahtumat on hyväksytty veloitettavaksi kortin oikeaa tunnuslukua käyttäen, jolloin on kiistatonta että nostojen suorittajalta on ollut hallussa sekä alkuperäinen kortti että siihen liitetty tunnusluku. Kortin tunnuslukua ei ole saatavilla kortista, joten sen on täytynyt joutua ulkopuoliseen tietoon muulla tavalla. Kortinhaltijan selvityksen perusteella voidaan olettaa, että kortti on varastettu ja tunnusluku on urkittu häneltä hänen tekemänsä ostoksen yhteydessä.

Pankki katsoo, että kortinhaltija ei ole noudattanut korttiehtoja, sillä tunnusluku on luultavasti joutunut sivullisten tietoon kortinhaltijan näppäillessä tunnuslukuaan. Kortinhaltija on velvollinen suojaamaan tunnuslukua näppäillessään näppäimistön esimerkiksi kädellään, varsinkin tilanteissa, joissa on vaarana, että joku voi nähdä tunnusluvun. Viime kädessä kortinhaltijalla on velvollisuus pyytää rauhallisempaa maksupaikkaa, mikäli hän epäilee jonkun voivan urkkia tunnusluvun hänen sitä näppäilleessään. Koska tunnusluku on urkittu kortinhaltijalta hänen sitä näppäillessään, pankki katsoo, että hän ei ole suojannut sitä riittävällä tavalla ja on siten laiminlyönyt ehtojen mukaisen velvollisuutensa.

Asiakas on myös huomannut kortin katoamisen vasta noin 12 tunnin kuluttua tapahtuneesta, minkä perusteella pankki katsoo, että hän ei ole säännöllisesti tarkistanut kortin olevan tallessa, vaikka on oleskellut sellaisessa paikassa (ravintola), jossa kortin katoamisriskin voidaan katsoa olevan erityisen suuri väentungoksen sekä taskuvarkauden mahdollisuuden vuoksi. Niinpä kortinhaltija on laiminlyönyt ehtojen mukaisen velvollisuutensa varmistaa olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa.

Korttiehtojen mukaan kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, jäämisestä ulkomailla automaattiin, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden. Pankki katsoo, että kortinhaltija ei ole noudattanut ko. ehtokohtaa, sillä kortin katoamisen ja katoamisilmoituksen välillä on kulunut yli vuorokausi.

Pankki katsoo, että tässä tapauksessa kortinhaltijan menettely osoittaa kokonaisuudessaan erittäin vakavaa varomattomuutta ja poikkeavan olennaisesti huolellisesta ja sopimusehtojen mukaisesti toiminnasta. Pankki ei pidä asiakkaan väitettä siitä, että rikos on suoritettu ammattimaisten rikollisten toimesta merkityksellisenä pankin vastuun arvioinnin kannalta, vaan pankki katsoo, että kortinhaltijan törkeän huolimaton menettely korttiehtojen on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön. Siksi asiakkaan vastuulle on jäänyt oikeudeton käyttö kokonaisuudessaan.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-tutkintailmoitus (ilmoitusaika 5.8.2012)

-pankin yleiset korttiehdot

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo joutuneensa rikoksen uhriksi ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon. Pankki katsoo, että asiakkaan törkeän huolimattoman menettely on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön ja aiheutuneen vahingon tulee jäädä asiakkaan vastuulle.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen ja sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistöä esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Tunnusluvun käyttäminen

Tapauksessa osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että asiakkaan kortin tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen tietoon siten, että ulkopuolinen on onnistunut urkkimaan tunnusluvun asiakkaan tehdessä omaa ostostaan ravintolassa ennen kortin anastusta. Asiakas kertoo noudattaneensa ravintolan tiskillä normaalia varovaisuutta kortin tunnusluvun näppäilyn kanssa. Asiakas on viitannut valituksessaan myös rikollisten ammattimaisuuteen.

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistöä esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttaa maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on muita ihmisiä.

Pankkilautakunta toteaa, että lautakunta on korttien oikeudettomia käyttöjä koskevassa ratkaisukäytännössään kortinhaltijoiden huolellisuutta arvioidessaan ottanut huomioon yhtenä kokonaisarviointiin vaikuttavana seikkana rikollisten ammattimaisuuteen viittaavat tekijät. Edelleen lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut yleisellä tasolla, että kortinhaltijan valikoituessa tietämättään järjestelmällisesti toimivien rikollisten uhriksi, ei kortinhaltija välttämättä voi ehkäistä kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuvaa vahinkoa korttiehtojen edellyttämää huolellisuutta noudattamalla.

Pankkilautakunta katsoo kuitenkin ilmeiseksi, että tässä tapauksessa esiin tulleella tavalla toimivien rikollisten lopullisiksi uhreiksi, joilta kortti anastetaan, valikoituvat ravintolan asiakkaat, joilta on saatu tunnusluku urkittua ja jotka todennäköisemmin ovat laiminlyöneet tunnuslukunsa asianmukaisen suojaamisen baaritiskillä asioidessaan. Pankkilautakunta katsoo, että tässä tapauksessa asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tunnuslukua yöllä ravintolan tiskillä näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Kortin säilyttäminen, tallella olon seuraaminen ja katoamisilmoituksen tekeminen

Asiakas on kertomansa mukaan säilyttänyt korttiaan pienen vetoketjulla suljetun ja ranteeseen kiinnitetyn pussukan vetoketjullisessa sisäsivutaskussa. Asiakkaan mukaan hänellä ei ollut mitään syytä olettaa joutuneensa rikoksen uhriksi ja hän huomasi kortin puuttumisen noin 12 tuntia myöhemmin. Soitettuaan ravintolaan hän sai sieltä löydetyn korttinsa takaisin. Rikosta asiakas ei vielä osannut epäillä, mutta verkkopankista hän huomasi tilinsä tyhjennetyn. Ilmoittaessaan asiasta pankille häntä kehotettiin sulkemaan kortti.

Pankin korttiehdoissa kortinhaltija on sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti. Ehtojen mukaan kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden.

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa sitä millaisia varotoimia kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain esitöiden (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta kortinhaltijan voidaan odottaa säilyttävän korttiaan vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Kortinhaltijalta ei voida vaatia kohtuuttoman pitkälle meneviä turvajärjestelyjä, mutta kohtuullisiin varotoimiin voidaan katsoa kuuluvan se, että kortinhaltija seuraa kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Se, kuinka usein tapahtuvaa tarkistamista kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, riippuu olennaisesti olosuhteista ja erityisesti niihin liittyvistä katoamis- ja anastusriskeistä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan näiden olosuhteiden ohella huomioon on otettava tapa, jolla kortinhaltija on kyseisissä olosuhteissa korttiaan säilyttänyt. Lisäksi on otettava huomioon tapahtumienkulku ja se, onko niissä mahdollisesti ilmennyt jotain tavallisesta poikkeavaa, jonka johdosta huolellisen kortinhaltijan tulisi nimenomaisesti tarkistaa kortin tallella olo.

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan tavan säilyttää korttiaan vastaavan tavanomaista ja lähtökohtaisesti huolellista menettelyä, jota päivittäisessä maksamisessa käytettäväksi tarkoitetun maksuvälineen haltijalta voidaan edellyttää. Pankkilautakunta kuitenkin katsoo, että huolellisen kortinhaltijan tulisi kiinnittää aamuyöllä ravintolassa aikaa viettäessään erityistä huomiota korttinsa turvalliseen säilyttämiseen ja tallellaolon seuraamiseen. Tässä tapauksessa asiakkaan olisi olosuhteet huomioon ottaen ollut hyvä tarkistaa korttinsa tallellaolo aamuyöllä ravintolasta lähtiessään tai viimeistään kotiin saavuttuaan. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan seurata korttinsa tallellaoloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen myös maksupalvelulain 54 §:n ja korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan ilmoittaa pankille kortin katoamisesta ilman aiheetonta viivytystä. Ottaen kuitenkin huomioon, että asiakas on kortin katoamisen huomattuaan saanut ravintolasta löydetyn korttinsa takaisin eikä hän tämän johdosta ole ymmärtänyt sulkea korttiaan ennen pankin kehotusta, lautakunta katsoo, ettei tämän asiakkaan laiminlyönnin voida katsoa osoittavan erityisen vakavaa varomattomuutta tai asiakkaan piittaamatonta suhtautumista kortin hallintaan liittyviin turvallisuusriskeihin. Lautakunta toteaa edelleen, ettei asiakkaan kortin katoamisilmoitusta koskeva laiminlyönti ole muutoinkaan ollut syy-yhteydessä kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneeseen vahinkoon eikä se näin ollen myöskään vaikuta asiakkaan vastuuseen tapauksessa.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen maksupalvelulain 53 § 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun käyttämisen, kortin tallellaolon seuraamisen sekä katoamisilmoituksen tekemisen suhteen. Pankkilautakunta katsoo kuitenkin, ettei asiakkaan menettely osoita törkeää huolimattomuutta, ja että asiakkaan vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta rajoittuu näin ollen 150 euroon.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon vastatakseen siltä osin kuin se ylittää 150 euroa.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Lehtonen ja Pulkkinen sekä varajäsenet Railas ja Samun. Sihteerinä toimi Hidén.

 

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta