Haku

PKL 50/11

Tulosta

Asianumero: PKL 50/11 (2011)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 08.12.2011

Kortin oikeudeton käyttö törkeä huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää itse tehneensä Tallinnassa hänen yhdistelmäkortillaan ja tunnusluvullaan 5.11.2010 klo 04:38 tehdyn 487,59 euron ostoksen sekä kolme klo 04:48-04:49 tehtyä automaattinostoa yhteissummaltaan 1.643,34 euroa.

Poliisin tutkintailmoituksen mukaan asiakas on ollut Tallinnassa 4.11.-5.11.2010 ja kertomansa mukaan käyttänyt Tallinnassa korttiaan taksissa ja kuudessa ravintolassa. Suomeen palattuaan hän on huomannut em. korttitapahtumat, joiden tekijälle hän vaatii rangaistusta. Kortti on suljettu 8.11.2010 klo 17:02. Tutkinta on siirretty Tallinnaan tutkittavaksi laajan rikoskokonaisuuden yhteydessä, jossa rikosnimikkeenä on tietotekniikan avulla suoritettu petos.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas katsoo, ettei hän ole missään vaiheessa toiminut pankin korttiehtojen vastaisesti, ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon 2.122,29 euroa viivästyskorkoineen 5.11.2010 lähtien.

Asiakas oli työmatkalla Tallinnassa 4.11.2010 klo 14:30 - 5.11.2010 klo 14:00 välisen ajan. Matkan aikana hän käytti Tallinnassa yhdistelmäkorttiaan seitsemän kertaa eri laskujen maksamiseen aikavälillä 4.11.2010 klo 15:34 – 5.11.2010 klo 02:14. Maksutapahtumat asiakas maksoi eri maksupäätteillä tunnusluvun normaalisti oikealla kädellä näppäillen ja vasemmalla varjostaen. Tunnusluku on ollut ainoastaan asiakkaan muistissa eikä hän missään vaiheessa ei luovuttanut sitä kenellekään tai kirjannut sitä paperille taikka käyttänyt sitä huolimattomasti.

Tarkastaessaan tilinsä saldoa 8.11.2010 asiakas huomasi maksuvarauksia tilillään, minkä johdosta hän otti välittömästi yhteyttä pankkiin ja kuoletti kortin.

Kortin oikeudettoman käytön aikana 5.11.2010 klo 04:38-04:49 asiakas nukkui hotellihuoneessaan. Kortti oli väärinkäytösten tapahtumahetkellä ja on edelleen asiakkaan hallussa. Asiakas säilytti korttiaan koko matkan ajan lompakossaan, joka oli hänen pikkutakkinsa povitaskussa lukuun ottamatta yötä, jolloin se oli hotellihuoneen pöydällä. Nukkumaan käytyään noin klo 03:00 asiakas heräsi aamulla herätyskelloon 09:00. Aamulla hotellin uloskirjauksessa asiakas ei huomannut mitään poikkeavaa lompakkonsa sisällössä.

Asiakkaan mukaan tapaus on poliisitutkinnassa todettu olevan osa laajaa kansainvälistä tietotekniikan avulla suoritettua petoskokonaisuutta. Asiakas katsoo, että korttien tekninen turvallisuus, josta pankki on vastuussa, on tässä tapauksessa pettänyt.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki katsoo, että asiakas on todennäköisesti tehnyt itse kiistämänsä korttitapahtumat tai sivullinen on tehnyt tapahtumat asiakkaan tietäen, ja että vastuu kiistetyistä korttitapahtumista jää näin ollen asiakkaalle itselleen.
Pankki viittaa pankin korttiehtojen kohtiin, jotka koskevat kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä ja kortinhaltijan velvoitteita säilyttää ja tunnuslukuaan huolellisesti.

Asiakas on kertonut korttinsa olleen hänen hallussaan kiistettyjen korttitapahtumien tapahtumahetkellä. Kaikki oikeudettomiksi väitetyt tapahtumat ovat tehty käyttäen asiakkaan alkuperäistä korttia kortin sirupuolta lukien ja tapahtumat on hyväksytty kortin salaisella, henkilökohtaisella tunnusluvulla, joka ei ole saatavissa kortista. Kyse ei ole ollut suinkaan pankin asiakkailleen tarjoaman korttiturvallisuuden puutteesta.

Kortin tunnusluku ei ole saatavissa selville fyysiseltä kortilta, joten kiistettyjen korttitapahtumien tekijällä on tullut olla sekä kortti että kortin salainen tunnusluku käytössään. Pankki katsoo, ettei asiakas ole osoittanut tapauksessa sitä, että joku muu henkilö kuin asiakas itse olisi tehnyt korttitapahtumat. Pankki pitää epätodennäköisenä vaihtoehtoa, että kortti olisi ollut tunnuslukuineen väliaikaisesti sivullisen hallussa asiakkaan tietämättä, mutta se olisi myöhemmin palautettu takaisin asiakkaan haltuun. Tapauksen ri-kostutkinnassa ei ole tullut esille mitään, mikä vaikuttaisi pankin arvioon asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
-tutkintailmoitus
-kuittikopio korttiostoksesta 5.11.2010 klo 04:38

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan riitauttamista korttiostosta ja -nostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas ei kertomansa mukaan ole tehnyt kyseisiä korttitapahtumia vaan katsoo niiden olleen seurausta korttien teknisen turvallisuuden pettämisestä. Asiakas vaatii pankkia ottamaan aiheutuneen vahingon vastuulleen. Pankki katsoo, että asiakas on tehnyt itse kiistämänsä korttitapahtumat tai sivullinen on tehnyt tapahtumat asiakkaan tietäen, ja että vastuu kiistetyistä korttitapahtumista jää asiakkaalle itselleen.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

1.5.2010 voimaan tulleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloisten olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnuslu-vun joutumisesta sivullisen tietoon.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunta toteaa, että yhtenä merkittävänä syynä sirukortteihin siirtymiselle ainoastaan magneettijuovalla varustetuista maksukorteista on ollut korttimaksamisen turvallisuuden lisääminen. Pankkilautakunnan käsityksen mukaan sirukortin kopioiminen ja väärentäminen on hyvin vaikeaa ja kallista kortin sisältämän turvaprosessorin takia eikä Pankkilautakunnan tiedossa ole kortin väärinkäyttötapausta, jossa kortin siru olisi kopioitu.

Tapauksessa asiakkaan riitauttamat ravintolassa tehty ostos ja automaattinostot on tehty aamuyöstä 5.11.2010 Tallinnassa, jossa asiakas on ollut 4.11.-5.11.2010, ja riitautetut korttitapahtumat on tehty kortin sirua lukien ja ne on hyväksytty kortin tunnusluvulla. Saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että tapauksessa ei voi olla kyseessä kortin kopiointi ja että asiakkaan riitauttamat ostot on siten tehty asiakkaan alkuperäistä korttia käyttäen.

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on näin ollen ratkaistava, onko riitautetut korttitapahtumat tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia ja sen tunnuslukua käyttäen.

Mikäli asiakkaan katsotaan tehneen korttitapahtumat itse, ei kyseessä ole kortin oikeudeton käyttö ja asiakas vastaa hyväksymistään korttitapahtumista. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on ennen tunnusluvun näppäilemistä tarkistettava maksun määrä ja käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun kanssa kortinhaltija sitoutuu maksamaan tekemänsä nostot tai ostot.

Mikäli asiassa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa asiakas on riitauttanut hänen kortillaan 5.11.2010 klo 04:38 tehdyn ostoksen sekä kolme klo 04:48-04:49 tehtyä automaattinostoa. Tutkintailmoituksen mukaan asiakas on käyttänyt itse korttiaan taksissa sekä kuudessa ravintolassa/yökerhossa/baarissa ja asiakkaan kertoman mukaan viimeinen hänen itse kortillaan maksama ostos tapahtui klo 02:14 ja hän oli kortin oikeudettoman käytön aikaan hotellihuoneessaan. Kortti on asiakkaan mukaan ollut sen oikeudettoman käytön aikaan ja on edelleen hänen hallussaan ja korttiaan hän säilytti koko matkan ajan lompakossaan, joka oli hänen pikkutakkinsa povitaskussa lukuun ottamatta yötä, jolloin lompakko oli hotellihuoneen pöydällä. Tunnusluku on ollut ainoastaan asiakkaan muistissa ja maksutapahtumat asiakas hyväksyi kertomansa mukaan tunnusluvun oikealla kädellä näppäil-len ja vasemmalla varjostaen. Asiakas olettaa, että hänen korttinsa olisi kopioitu, mitä Pankkilautakunta ei kuitenkaan edellä todetun mukaisesti pidä tässä tapauksessa mahdollisena.

Pankkilautakunta toteaa asiakkaan asiassa esittämän selvityksen olevan osittain ristiriidassa sen kanssa, että hänen riitauttamansa korttitapahtumat on tehty hänen kortillaan ja sen tunnusluvulla. Asiakas ei ole myöskään esittänyt näkemystään siitä, miten kortti ja tunnusluku olisivat voineet päätyä ulkopuolisen haltuun/tietoon ja miten kortti olisi voitu kortin ja tunnusluvun oikeudettoman käytön jälkeen palauttaa hänelle.

Tapahtumienkulun jäädessä asiakkaan antaman selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi Pankkilautakunta katsoo todennäköiseksi, että asiakas on itse kortillaan ja tunnusluvullaan tehnyt riitaisiksi ilmoittamansa aamuyöstä 5.11.2010 tehdyt korttioston ja -nostot tai hän on sallinut jonkun muun tehdä ne. Pankkilautakunta katsoo myös mahdolliseksi, että kortti ja sen tunnusluku ovat päätyneet ulkopuoliselle, joka on käyttänyt niitä oikeudetta ja tämän jälkeen palauttanut kortin asiakkaalle hänen huomaamattaan. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että tällöin kortin oikeudeton käyttö on johtunut siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa, ja että asiakkaan huolimattomuus on ollut törkeää.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella, että asiakkaan riitauttamat korttitapahtumat ovat hänen itsensä kortillaan ja tunnusluvullaan tekemiä tai asiakas on sallinut jonkun muun tehdä ne taikka ulkopuolinen on asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta johtuen päässyt käyttämään asiakkaan korttia oikeudetta. Pankkilautakunta toteaa, että kaikissa mainituissa tapauksissa asiakas vastaa riitauttamistaan korttitapahtumista pankin ja asiakkaan välisessä suhteessa.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Laine, Lampela ja Lehtonen sekä varajäsen Kallonen. Sihteerinä toimi Hidén.


PANKKILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia