Haku

PKL 49/14

Tulosta

Asianumero: PKL 49/14 (2015)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 26.03.2015

Onko pankilla sopimuksen mukaan oikeus vaatia, että asiakas valitsee kahden maksullisen laskutusvaihtoehdon väliltä? Opintolaina. Paperilasku. Automaattinen veloitus. Palvelumaksu. Sopimuksen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Pankki on myöntänyt asiakkaalle opintolainan 28.2.2009. Pankki ilmoitti asiakkaalle 18.12.2012 lainan takaisinmaksun alkamisesta 15.6.2014. Asiakas otti yhteyttä pankkiin kesäkuun alussa, kun hänen tililtään veloitettiin 6 euron laskutuspalkkio paperilaskun lähettämisestä. Asiakas pyysi pankkia lopettamaan maksullisen laskutuksen, mutta pankki kieltäytyä tästä vedoten velkakirjaan.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, ettei hän ole sitoutunut siihen, että hänelle lähetetään opintolainan takaisinmaksueristä maksullinen lasku tai että hän joutuisi valitsemaan vaihtoehtoisesti automaattisen veloituksen, josta myös veloitetaan palvelumaksu.

Velkakirjassa ja sen liitteissä ei ole missään sovittu velan takaisinmaksun kuukausittaisesta tai muustakaan ilmoituksesta eikä asiakkaalla ole sopimuksen mukaan velvollisuutta valita tällaista palvelua. Paperilasku ja automaattinen veloitus ovat lisäpalveluja, jotka asiakas voi halutessaan valita. Hinnastossa on muitakin vastaavia lisäpalveluja, jotka asiakas voi halutessaan valita eikä hän ole velvoitettu niitä ottamaan.

Velkakirjassa on mainittu velan takaisinmaksuksi joka kuukauden 15. päivä. Lisäksi lainan korko ja lyhennystapa on määrätty sopimuksessa. Asiakas voi halutessaan laskea itse erääntyvän summan määrän ja maksaa erän tilisiirrolla. Mikäli maksu on liian pieni, asiakas maksaa siitä aiheutuvat kustannukset. Mikäli suoritus on liian suuri, katsotaan ylimenevä osa sopimuksen mukaisesti lainan ennakkolyhennykseksi.

Asiakas vaatii, että hän saa suorittaa sopimuksen mukaiset velvoitteet lainaehtojen mukaisesti maksuttomasti. Lisäksi asiakas vaatii pankkia korvaamaan aiheettomasti perityt maksut viivästyskorkoineen.

Pankin vastine

Pankin mukaan asiakas on allekirjoittamassaan velkakirjassa sitoutunut maksamaan luoton takaisinmaksuun liittyvät palkkiot. Velkakirjassa todetaan lisäksi, että sen liitteestä ilmenevät velasta perittävien maksujen ja palkkioiden perusteet ja senhetkiset määrät. Liitteenä olevan hinnaston mukaan lainan erääntyvistä eristä ilmoittamisen vaihtoehtoina ovat joko paperilasku tai suoraveloitus (nykyään automaattinen veloitus), joista peritään hinnaston mukainen maksu. Oletuksena on paperilasku.

Se, että asiakas saa lainastaan laskun, on osa sopimuskokonaisuutta, jotta asiakas tietäisi täsmälleen lainansa erääntyvän erän suuruuden ja voi näin maksaa laskunsa oikeaan aikaan ja oikean määräisenä.

Palveluhinnastoon sisältyy muitakin maksuja ja palkkioita, jotka veloitetaan, jos asiakas pyytää jotakin tiettyä palvelua, mutta lainan takaisinmaksu ei ole tällainen valinnainen palvelu. Asiakas on sitoutunut maksamaan luoton takaisinmaksuun liittyvät palkkiot.

Pankki katsoo toimineensa lain ja velan ehtojen mukaisesti ja että pankki ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Velkakirja, joka on päivätty 28.2.2009. Velkakirja sisältää myös liitteen, jossa on todettu lainaan liittyvät maksut ja palkkiot, jotka olivat voimassa velkakirjan allekirjoitushetkellä.
- Ennakkoilmoitus opintolainan takaisinmaksun alkamisesta 15.6.2014. Kirje on päivätty 18.12.2012.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, onko pankilla velkakirjan ja sen liitteiden mukaan oikeus vaatia, että asiakas valitsee joko laskutuksen tai automaattisen veloituksen, joista molemmista veloitetaan maksu.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:ssä on säädetty, että jos kuluttajansuojalaissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Velkakirjan mukaan velallinen on velvollinen maksamaan pankille velkakirjan allekirjoitushetkellä voimassa olevaan pankin palveluhinnastoon sisältyvät velan myöntämiseen, nostoon, takaisinmaksuun ja muuhun hoitoon liittyvät maksut ja palkkiot velan yleisten ehtojen kohdan 10.1 mukaisesti. Pankilla on oikeus veloittaa maksut ja palkkiot niiden eräpäivänä velallisen pankille ilmoittamatta tililtä.

Velan yleisten ehtojen kohdan 5 mukaan velallisella on oikeus maksaa velka tai sen osa ennenaikaisesti ilman ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta aiheutuvia kuluja.

Velan yleisten ehtojen kohdan 10.1 mukaan velkakirjan liitteestä ilmenevät velasta perittävien sellaisten maksujen ja palkkioiden perusteet ja allekirjoitushetkellä perittävät määrät, jotka velallinen on velvollinen maksamaan pankille nostaessaan velan tai hoitaessaan velan takaisinmaksun velkakirjan, velan yleisten ehtojen ja takaisinmaksusitoumuksen mukaisesti. Liitteestä eivät siten käy ilmi esim. sellaiset maksut, palkkiot ja korvaukset, jotka velallisen on maksettava pankille sen johdosta, että hän on laiminlyönyt täyttää maksuvelvollisuutensa tai jotka aiheutuvat takaisinmaksusitoumukseen tai velan ehtoihin tehtävistä muutoksista.

Velkakirjan maksuja ja palkkioita koskevan liitteessä todetaan ”Lainan erääntyvistä eristä ilmoittaminen” -kohdassa seuraavaa:

- Erääntyvien erien ilmoituslaskelmasta tilisiirtolomakkeineen EUR 5,00
- Suoraveloituksessa olevien lainojen erääntyvien erien ennakkoilmoituksista EUR 2,50

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että asiakas on velkakirjassa sitoutunut maksamaan lainan takaisinperintään liittyvät maksut ja palkkiot hinnaston mukaisesti. Pankin näkemyksen mukaan laskun toimittaminen on osa sopimuskokonaisuutta ja asiakkaan tulee valita toinen annetuista vaihtoehdoista. Asiakkaan mukaan sopimuksessa ei edellytetä laskun toimittamista ja annetut vaihtoehdot ovat lisäpalveluja, jotka asiakas voi halutessaan valita.

Pankkilautakunta toteaa, että velkakirjassa ja velan yleisissä ehdoissa ei erikseen mainita mitään lainan erääntyvistä eristä ilmoittamisesta. Ainoa maininta asiasta on hinnastossa, jossa todetaan kuinka paljon paperilasku ja suoraveloitus (nykyään automaattinen veloitus) maksavat. Hinnaston muut maksut ja palkkiot liittyvät toimenpiteisiin, joihin vaaditaan asiakkaan suostumus, kuten luoton lisänosto tai takaisinmaksusuunnitelman muutokset.

Pankin näkemyksen mukaan asiakkaalle lähetetään lasku, jotta asiakas tietäisi täsmälleen lainansa erääntyvän erän suuruuden ja voi näin maksaa laskunsa oikeaan aikaan ja oikean määräisenä. Pankkilautakunta toteaa, että velallisen on pystyttävä lainasopimuksensa perusteella selvittämään mitkä hänen vastuunsa ovat. Velkakirjassa onkin todettu takaisinmaksuerien eräpäivät ja erien suuruuden määräytymisen perusteet. Lautakunta katsoo, että asiakkaalla on mahdollisuus halutessaan selvittää takaisinmaksuerien oikea ajankohta ja määrä ilman erillistä ilmoitusta.

Kuluttajansuojalain mukaan vakioehtoa on tulkittava kuluttajan eduksi, mikäli sen merkityksestä syntyy epätietoisuutta. On kuitenkin huomattava, että kuluttaja ei voi vedota sopimuksen epäselvyyteen, mikäli hän oli tietoinen siitä, mitä sopimuskumppani tarkoitti kyseisellä sopimusehdolla. Pankkilautakunta toteaa, että velkakirjakokonaisuudessa ei ole missään erikseen mainittu, että asiakkaalle pitäisi ilmoittaa erääntyvistä eristä erikseen. Hinnaston asiaa koskevaa kohtaa voidaan tulkita kahdella eri tavalla: 1) paperilasku ja suoraveloitus ovat vaihtoehtoja, joista toinen pitää valita tai 2) ne ovat lisäpalveluja, jotka asiakas voi halutessaan ottaa. Pankkilautakunta katsoo, että sopimusehto on epäselvä. Lautakunta katsoo, että pankki ei ole osoittanut asiakkaan ymmärtäneen maksullisen ilmoituksen kuuluvan sopimuskokonaisuuteen. Lautakunta katsoo siten, että sopimusehtoa on tulkittava kuluttajansuojalaki huomioon ottaen kuluttajan eduksi eikä pankilla siten ole oikeutta vaatia, että se ilmoittaa asiakkaalle erääntyvistä eristä ja perii siitä maksun.

Pankkilautakunta toteaa kuitenkin, että asiakas kantaa vastuun siitä, että hänen suorituksensa ovat ajallaan ja riittävän suuria. Velallisella on oikeus maksaa yleisten ehtojen mukaan lainan osa ennenaikaisesti ilman kuluja. Mikäli asiakas maksaa liian vähän tai myöhässä, pankilla on oikeus periä sopimuksen mukainen korvaus ja viivästyskorko. Mikäli asiakas maksaa liian paljon, pankki kirjaa sen luoton pääoman lyhennykseksi.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo, että pankilla ei ole velkakirjan ja sen liitteiden mukaan oikeutta vaatia, että asiakas valitsee joko laskutuksen tai automaattisen veloituksen.

Pankkilautakunta suosittaa pankkia lopettamaan erääntyvistä eristä ilmoittamisen asiakkaalle ja korvaamaan aiheettomasti perityt maksut viivästyskorkoineen.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino                                      

Jäsenet:
Atrila
Kallio
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia