Haku

PKL 48/12

Tulosta

Asianumero: PKL 48/12 (2014)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 25.03.2014

Kortin oikeudeton käyttö. Törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan lompakko anastettiin ja asiakkaan yhdistelmäkortilla tehtiin Tampereella 21.6.2012 klo 03:46-03:58 oikeudettomia automaattinostoja nostokuluineen yhteensä 2.520 euron arvosta. Asiakas sulki korttinsa 21.6.2012 klo 04:13.

Poliisin tutkintailmoitukseen (ilmoitusaika 21.6.2012) kirjatun mukaan asiakas huomasi yöllä pubissa, että hänen lompakkonsa oli kadonnut housun etutaskusta. Asiakas soitti sulkupalveluun. Asiakkaan lompakko oli tuotu löytötavaratoimistoon 21.6.2012 aamulla. Lompakosta puuttui yhdistelmäkortti. Asiakas meni pankkiin. Tililtä oli nostettu nostorajaan saakka, neljä 400 euron nostoa ja yksi 80 euron nosto, yhteensä 1.680 euroa. Lompakosta oli hävinnyt käteistä noin 130 euroa. Asiakas kertoo, että ei ollut käyttänyt ollenkaan korttiaan 21.6.2012 ja että tunnusluku on ollut hänellä vain ”päässään” tiedossaan. – 25.6.2012 asiakas ilmoittaa käyneensä pankissa ja sieltä oli kerrottu, että asiakkaan kortilla oli lisäksi nostettu ko. yönä visa-luotolla kaksi 400 euron nostoa, joista nostopalkkio on 2 x 20 euroa. Yhteensä asiakkaan tililtä ja luotolta nostettu 2.520 euroa nostopalkkioineen.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon 2.520 euroa kokonaisuudessaan.

Asiakkaan ollessa asiakastilaisuudessa Tampereella hän poikkesi pubiin. Siellä hän huomasi lompakkonsa kadonneen eikä sitä etsinnässä löytynyt. Asiakas soitti korttisulkuun heti varkauden havaittuaan klo 04:13 ja varmisti vielä klo 04:53, että tilit olivat suljetut. Aamulla poliisin löytötavarasta tuli ilmoitus, että lompakko oli löytynyt, mutta yhdistelmäkortti ja käteinen raha puuttuivat.

Asiakas ei ollut käyttänyt korttiaan 19.6.2012 jälkeen eikä itse nostanut tililtään rahaa. Tuolloin 20.-21.6.2012 aikana hänen ei tarvinnut käyttää korttiaan tai edes käteistä rahaa.

Asiakas on säilyttänyt korttiaan huolellisesti eikä hän ole koskaan antanut kenenkään käyttää korttiaan. Tunnusluku on ollut vain hänellä itsellään päässään tiedossa. Asiakas ei ole myöskään taltioinut lompakkoon tai muuallekaan kortin tunnuslukua, eikä hänen kotiväkensä tai kukaan muukaan henkilö ole sitä häneltä tietoonsa saanut. Internetissäkään hän ei ole tunnuslukua koskaan käyttänyt. Käyttäessään korttiaan ostoksilla, liikkeissä, huoltoasemilla ja pankkiautomaateilla hän on suojannut näppäimistön numerot. Asiakas katsoo, että hän ei ole toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti käyttäessään korttiaan, ja tunnusluku on saatu selville urkkimalla muuta kautta.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas kertoo 25.6.2012 päivätyssä oikaisupyynnössään, että hänen lompakkonsa varastettiin pubissa Tampereella 21.6.2012 yöllä. Asiakas kertoo huomanneensa lompakon katoamisen, kun oli ollut ystävineen lähdössä pois kyseisestä ravintolasta, ja että hän ei ollut itse käyttänyt korttiaan ollenkaan koko iltana, eikä näin ollen ollut näppäillyt kortin PIN-koodia mihinkään.

Asiakas katsoo FINE:lle osoitetussa 30.8.2012 päivätyssä selvityksessä, että hän ei ole toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti käyttäessään korttiaan, ja että tunnusluku on saatu selville urkkimalla muuta kautta. Asiakas kertoo selvityksessä myös, että hän oli itse käyttänyt korttiaan viimeksi 19.6.2012. Tapahtuma-aikana, 20.-21.6.2012 hän ei ole korttiaan käyttänyt.

Pankin asiakkaalle lähettämien päätösten mukaan asiakkaan katsotaan toimineen korttiehtojen noudattamisen suhteen törkeän huolimattomasti ja oikeudeton käyttö on jäänyt täysimääräisesti asiakkaan vastuulle. Päätökset ovat perustuneet korttiehtoihin.

Kaikkien kortinhaltijan kiistämien käteisnostojen yhteydessä kortin siru on luettu käteisnostoautomaatilla, ja tapahtumat on hyväksytty veloitettavaksi kortin oikeaa tunnuslukua käyttäen, jolloin on kiistatonta että nostojen suorittajalla on ollut hallussa sekä alkuperäinen kortti että siihen kuuluva oikea tunnusluku.

Kortin tunnuslukua ei ole saatavilla itse kortista, joten sen on täytynyt joutua sivullisen tietoon muulla tavalla. Asiakas kertoo, ettei hän itse käyttänyt korttiaan eikä näppäillyt tunnuslukua mihinkään 20.-21.6.2012. Kortin tunnuslukua ei siis ole voitu urkkia kortinhaltijan oman kortin käytön yhteydessä, vaan sen on täytynyt joutua kortin käyttäjän tietoon muulla tavoin. Kortin tunnuslukua ei pysty saamaan selville kortista, joten pelkän kortin joutuminen ulkopuolisen haltuun ei selitä sitä, miten tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen tietoon.

Kortin varmennustietojen mukaan heti ensimmäinen nostoyritys klo 03:46 on onnistunut. Kortin tunnusluvun on siis täytynyt olla helposti luettavassa muodossa, koska se on heti ensimmäisellä kerralla onnistuttu syöttämään automaattiin oikein.

Tunnuslukua ei ole voitu urkkia, joten sen on täytynyt joko olla kirjoitettuna varastetussa lompakossa tai päätyä muulla tavoin nostot tehneen henkilön tietoon. Pankki katsoo kokemukseensa perustuen, että ei myöskään ole perusteltua olettaa, että tunnusluku olisi urkittu kortinhaltijan oman oston yhteydessä 19.6.2012, jonka jälkeen häntä olisi seurattu ja kortti varastettu 21.6.2012.

Pankki katsoo asiakkaan toimineen kortin ja tunnusluvun säilyttämisen osalta korttiehtojen suhteen törkeän huolimattomasti ja että asiakkaan törkeän huolimaton menettely korttiehtojen noudattamisessa on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön. Siksi kortin oikeudeton käyttö on jäänyt kortinhaltijan vastuulle täysimääräisesti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Tutkintailmoitus (ilmoitusaika 21.6.2012)

- Tutkinnan päätös (26.6.2012): Tekijää ei saada selville valvontakuvista. Tutkinta keskeytetään toistaiseksi tutkintaedellytysten puuttuessa.

- pankin yleiset korttiehdot

- tiliotteita

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo, että hän ei ole toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti käyttäessään korttiaan, ja hän vaatii pankkia korvaamaan aiheutuneen vahingon täysimääräisesti. Pankki katsoo, että asiakkaan törkeän huolimaton menettely korttiehtojen noudattamisessa on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön ja siksi kortin oikeudeton käyttö jää asiakkaan vastuulle täysimääräisesti.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisten korttiehtojen mukaan kortti on henkilökohtainen, eikä kortinhaltija saa luovuttaa sitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle. Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistöä esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden.

Ratkaisun perustelut

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakkaan kortti anastettiin pubissa aamuyöllä 21.6.2012 ja korttia käytettiin oikeudettomiin automaattinostoihin klo 03:46-03:58.

Asiakkaan mukaan kortin tunnusluku on ollut ainoastaan hänen muistissaan ja tunnusluku on saatu selville urkkimalla muuta kautta. Asiakas ei kuitenkaan ole esittänyt tarkemmin näkemystään siitä, miten korttia oikeudetta käyttänyt on voinut saada tietoonsa asiakkaan kortin tunnusluvun, joita automaattinostojen tekeminen on edellyttänyt.

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakas ei ollut itse käyttänyt korttiaan 20.-21.6.2012. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, että tapauksessa kortin tunnusluvun urkintamahdollisuus asiakkaan oman asioinnin yhteydessä on poissuljettu.

Pankkilautakunnan tietojen mukaan missään päin maailmaa ei myöskään ole todettu kortin väärinkäyttötapausta, jossa rikolliset olisivat onnistuneet saamaan kortin tunnusluvun tietoonsa kortin sirusta tai magneettinauhasta taikka onnistuneet ohittamaan maksupäätteen tai nostoautomaatin edellyttämän oikean tunnusluvun näppäilyn.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo, ettei ole muita vaihtoehtoja kuin että kortin tunnusluku on päätynyt kortin anastaneen tietoon lompakon anastuksen yhteydessä. Ottaen huomioon, että kortilla on asiassa saadun selvityksen mukaan tehty oikeudettomia automaattinostoja hyvin pian anastuksen jälkeen ja heti ensimmäinen nostoyritys on onnistunut, lautakunta katsoo lisäksi todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on ollut tunnistettavassa muodossa ja yhdistettävissä korttiin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta ja lisäksi hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Edelleen korttiehtojen mukaan korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo tässä tapauksessa asiakkaan menettelyn osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa maksupalvelulain 62 §:n mukaan asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei Pankki-lautakunta ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Lampela ja Lehtonen sekä varajäsen Samun. Sihteerinä toimi Hidén.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia