Haku

PKL 47/16

Tulosta

Asianumero: PKL 47/16 (2016)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.11.2016

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Käräjäoikeuden tuomion mukaan asiakas käytti maksukorttiaan 4.10.2014 huoltoasemalla. Hänen seurassaan oli tuttava P, jonka asiakas oli tavannut muutamaa kuukautta aikaisemmin. Asiakas huomasi P nähneen, kun asiakas näppäili tunnusluvun. Tuomion mukaan P katsottiin kertoneen 1.12.2014 tunnusluvun E:lle, joka oli myös asiakkaan tuttava. E kävi samana iltana asiakkaan luona ja varasti asiakkaan maksukortin. E nosti kortilla 2.12.2014 01:45–02:36 automaateista tililtä 1.260 euroa ja luotolta 8.200 euroa eli yhteensä 9.460 euroa. Asiakas sulki kortin 2.12.2014 klo 13:25. Asiakas oli viimeisen kerran käyttänyt korttia itse 1.12.2014 klo 22:18.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut kortin varastetun 1.12.2014 ja että sitä on käytetty oikeudetta 2.12.2014. Asiakas on huomannut kortin katoamisen iltapäivällä 2.12.2014, jolloin hän teki katoamisilmoituksen pankkiin. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan oikeudettomista nostoista 9.460 euroa, korkona 757,25 euroa sekä rahan siirtämisestä aiheutuneina kuluina 37,06 euroa.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että asiakas oli käyttänyt korttia edellisen kerran noin kolme tuntia ennen kortin oikeudetonta käyttöä. Pankki pitää epäuskottavana, että tunnusluku olisi päätynyt korttia oikeudetta käyttäneen tietoon tuolloin. Käräjäoikeuden tuomion mukaan P oli nähnyt aikaisemmin asiakkaan syöttävän tunnusluvun. Toisaalta tuomion mukaan kortin varastanut henkilö kertoo, että tunnusluku on ollut samassa lompakossa kortin kanssa.

Riippumatta siitä kummalla tavalla tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen tietoon, on kyse joka tapauksessa kortinhaltijan törkeästä huolimattomuudesta. Joko sivullinen on nähnyt asiakkaan tieten tunnusluvun eikä asiakas ole sulkenut korttia, tai asiakas on säilyttänyt korttiehtojen vastaisesti tunnuslukua samassa lompakossa kortin kanssa.

Pankki katsoo lisäksi, että kun asiakkaan luo tuli puolituttu vierailemaan epätavalliseen aikaan yöllä, ja tämä henkilö jäi yksin keittiöön, jossa asiakkaan kortti oli, kortin tallella olo olisi tullut tarkastaa vieraan poistuttua.

Pankki katsoo, että korttia ja tunnuslukua ei ole säilytetty korttiehtojen edellyttämällä tavalla eikä kortin tallella oloa ole valvottu olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Pankki katsoo asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomalla tavalla, jolloin vahinko jää asiakkaan vastuulle täysimääräisesti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Korttiehdot.

- Tutkintailmoitus.

- Käräjäoikeuden tuomio. Tuomiossa E:n katsottiin varastaneen asiakkaan kortin ja käyttäneen sitä oikeudetta ja P:n katsottiin kertoneen E:lle asiakkaan kortin tunnusluvun, jonka hän oli havainnut aikaisemmin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään kortin huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, jäämisestä ulkomailla automaattiin, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden.

Asian arviointi

Tunnusluvun käyttäminen

Pankkilautakunta katsoo, että turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttavat maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä tai automaatista on muita ihmisiä.

Asiakas on käräjäoikeuden käsittelyssä kertonut, että tunnusluku ei ole voinut päätyä ulkopuolisen tietoon muuten kuin 4.10.2014 huoltoasemalla, kun P näki sen näppäilyn. Käräjäoikeuden tuomion mukaan tunnusluvun on katsottu päätyneen E:n tietoon siten, että P on nähnyt näppäilyn huoltoasemalla kertonut sen E:lle kahta kuukautta myöhemmin.

Pankkilautakunta toteaa, että käräjäoikeuden mahdollisuudet tosiasioiden selvittämiseen ovat mm. todistajien kuulemisen vuoksi paremmat kuin lautakunnalla. Lautakunta katsoo, että tapahtumankulun pohjana on pidettävä käräjäoikeuden tuomiosta ilmeneviä seikkoja. Lautakunta katsoo siten, että kortin tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen tietoon 4.10.2014 huoltoasemalla, kun P on nähnyt asiakkaan näppäilevän tunnusluvun.

Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Katoamisilmoituksen tekeminen

Pankkilautakunta toteaa, että korttiehtojen mukaan tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava pankille.

Asiakas on käräjäoikeudessa kertonut huomanneensa, että P näki tunnusluvun 4.10.2014. Asiakas oli näppäillyt tunnuslukua ja oli nähnyt ennen viimeisen numeron näppäilyä, että P oli katsonut suoraan näppäimistöön. Asiakas oli laittanut tällaiset erikoisemmat tapahtumat muistiin kalenteriin heti tapahtuman jälkeen.

Asiakas ei kuitenkaan ole ilmoittanut pankille tunnusluvun päätymistä ulkopuolisen tietoon. Käräjäoikeus tuomiossa on todettu, että korttia käytettiin oikeudetta 2.12.2014. Asiakas on samana päivänä ilmoittanut kortin katoamisesta pankille.

Pankkilautakunta toteaa, että asiakas on selvästi mieltänyt riskin tunnusluvun päätymisestä ulkopuolisen tietoon ottaen huomioon sen, että asiakas näki P:n katsovan näppäilyä ja asiakas oli myös kirjoittanut tapahtuman muistiin kalenteriinsa. Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tässä tapauksessa ilmoittaa pankille, että kortin tunnusluku oli joutunut sivullisen tietoon. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen maksupalvelulain 54 §:n ja korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan ilmoittaa pankille kortin oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä.

Kortin säilyttäminen

Pankkilautakunta toteaa yleisellä tasolla ympäröivien olosuhteiden olevan olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää, ja toisaalta arvioitaessa kortinhaltijan mahdollisen huolimattomuuden astetta ja vakavuutta.

Asiakas on käräjäoikeudessa kertonut, että E oli ollut asiakkaan kotona vain kerran aikaisemmin, silloin korttiringissä. Sen lisäksi he olivat olleet aiemmin ravintolassa juomassa alkoholia sekä autossa. Asiakas on käräjäoikeudessa kertonut, että hänen korttinsa oli lompakossa, joka oli keittiössä olevan piirongin ylälaatikossa, kun E tuli paikalle myöhään illalla 1.12.2014. E on esitutkinnassa kertonut, että asiakkaan lähdettyä pois keittiöstä kolmannen henkilön kanssa tupakoimaan lämmönjakohuoneeseen, E jäi keittiöön ja vei lipaston päällä olevasta lompakosta asiakkaan kortin.

Lautakunta katsoo, että asiakas on jättänyt kortin keittiöön siten, että E:n on ollut helppo se löytää, kun hän on jäänyt yksin keittiöön. Lautakunta katsoo, että tässä tilanteessa asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut huomioida kortin vartioimatta jättämisestä omaisuudelleen aiheutuva riski ja tullut kiinnittää erityistä huomiota korttinsa turvalliseen säilyttämiseen. Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin turvallisen säilyttämisen suhteen.

Tallella olon seuraaminen

Pankkilautakunta toteaa maksukortin tallella olon seuraamisen kuuluvan kortin turvallisen säilyttämisen tavoin olennaisesti huolellisen kortinhaltijan velvollisuuksiin. Ainoastaan kortin katoamisen havaittuaan kortinhaltija voi katoamisilmoituksen tekemällä varmistua siitä, ettei kadonnutta korttia voida enää käyttää oikeudetta hänen vahingokseen.

Arvioitaessa, kuinka usein tapahtuvaa kortin tallella olon tarkistamista voidaan kohtuudella edellyttää, huomioon otettavaksi tulevat samat olosuhteita koskevat seikat, jotka huomioidaan arvioitaessa huolellisuutta kortin säilyttämisessä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan näiden olosuhteiden ohella huomioon on otettava tapa, jolla kortinhaltija on kyseisissä olosuhteissa korttiaan säilyttänyt. Lisäksi on otettava huomioon tapahtumienkulku ja se, onko niissä mahdollisesti ilmennyt jotain tavallisesta poikkeavaa, jonka johdosta huolellisen kortinhaltijan tulisi nimenomaisesti tarkistaa kortin tallella olo.

Asiassa saadun selvityksen perusteella asiakas on huomannut kortin katoamisen E:n vierailua ja kortin katoamista seuraavana päivänä.

Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut huomata korttinsa katoaminen nyt toteutunutta aikaisemmin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan kortin tallella olon seuraamisen suhteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja 54 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja tunnusluvun säilyttämisen, tallella olon seuraamisen ja sulkuilmoituksen tekemisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely kokonaisuutena osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Atrila

Lehtonen

Lilja

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia