Haku

PKL 45/16

Tulosta

Asianumero: PKL 45/16 (2017)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 15.06.2017

Onko asiakkaalle annettu harhaanjohtavaa tietoa korkokaton hinnasta? Korkokatto. Myyntihinta. Markkinahinta.

Tapahtumatiedot

Pankki antoi asiakkaalle ja hänen puolisolleen lainatarjouksen 279.164 euron lainasta 30.4.2015. Velkakirja allekirjoitettiin 8.5.2015. Velan koroksi sovittiin 6 kk euribor 1 %:n marginaalilla sillä ehdolla, että lainaan otettiin korkokatto. Lainaan sovittiin 3,0 %:n korkokatto 7.5.2025 saakka. Velalliset maksoivat korkokatosta pankille 6.364,94 euroa.

Velalliset vaihtoivat pankkia kesäkuussa 2016 ja maksoivat velan pois. Pankki hyvitti heille korkokaton markkinahintana 1.865 euroa.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, että hänelle ja hänen puolisolleen annettiin harhaanjohtavaa tietoa korkokaton hinnasta lainaneuvotteluissa. Pankki ei kertonut, että korkokatosta maksettava hankintahinta ei ollut markkinahinta. Neuvotteluissa kerrottiin, että pankki maksaisi velallisille korkokatosta markkinahinnan, mikäli laina maksettaisiin sen juoksuaikana takaisin. Asiakas ei muista, että pankki olisi ohjeistanut heitä tutustumaan korkokattoon pankin verkkosivuilla.

Pankki ei käynyt läpi hankintahinnan ja markkinahinnan eroa, joten he olettivat maksavansa korkokatosta markkinahinnan. Nyt heille syntyi korkokaton hankintahetkellä heidän tietämättään kulu, joka vastaa hankintahinnan ja hankintahetken markkinahinnan erotusta.

Jos he olisivat tienneet, että hankintahinta on tätä korkeampi, he eivät olisi ottaneet korkokattoa. Ja koska korkokatto oli ehtona 1 %:n marginaalille, olisivat he ottaneet lainan toisesta pankista, jossa olisi ollut tarjolla sama marginaali ilman korkokattoehtoa.

Asiakas vaatii pankkia maksamaan 2.900 euroa, joka on arvio siitä, kuinka paljon heille hyvitetty korkokaton palautussumma on pieni. Arvio perustuu pankin 23.6.2016 mukaisiin korkokattohintoihin.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että korkokatossa on kysymys optiosopimuksesta, jonka arvoon vaikuttavat useat tekijät. Korkokaton arvo on laskenut osto- ja purkuajankohdan välillä johtuen mm. korkotason reippaasta laskusta (10 v. koronvaihtosopimus tekohetkellä n. 0,825 % ja 9 v. koronvaihtosopimus purkuhetkellä n. 0,414 %), volatiliteetin vähentymisestä, maturiteetin pienentymisestä sekä korkokäyrän muodon muutoksesta.

Korkokaton hankintahetkellä korkokaton hankintahinta on esitetty avoimesti ja selkeästä, eikä sen kustannus tai hintataso ole voinut jäädä asiakkaalle epäselväksi, ja asiakas on tämän hinnan hyväksynyt. Velkakirjaehdoissa todetaan pankin palauttavan korkokatosta takaisinmaksuhetken mukaisen markkina-arvon. Myöskään velkakirjaehdoista ei voi tehdä sellaista tulkintaa, että palautettava summa perustuisi korkokattojen hankintahintoihin.

Asiakas opastetaan tutustumaan korkokattoon pankin verkkosivuilta, jossa mainitaan korkokatosta seuraavaa:

”Kertamaksuisesta korkokatosta maksetaan korkokaton tekohetkellä korkokattomaksu. Mikäli korkokattoinen luotto maksetaan korkokattoaikana ennenaikaisesti takaisin, pankki palauttaa asiakkaalle luoton voimassa olevalle pääomalle ja jäljellä olevalle korkokattoajalle lasketun korkokattomaksun takaisinmaksuhetken mukaisen markkinahinnan enintään alkuperäisen korkokattomaksun suuruisena. Maksua ei palauteta, mikäli sovittu luotto jätetään osin nostamatta tai korkokatosta halutaan korkokattoaikana luopua.”

Asiakkaan olisi ollut mahdollista saada tietoonsa indikatiivinen luovutushinta ennen lainan takaisinmaksua, jos hän olisi sitä pankilta pyytänyt. Pankki ei ole antanut ymmärtää, että luovutushinta olisi sama kuin uuden korkokaton hankintahinta. Toisaalta asiakas ei voi olettaa, että hankinta- ja luovutushinta olisi sama tuotteelle, jossa transaktiosta sovitaan nimenomaan hinnalla ilman erillisiä palkkioita tai kuluja. Selvyyden vuoksi korostettakoon, että sekä hankinta- ja luovutushinta ovat nimenomaisesti tuotteen markkinahintoja.

Asiakkaan viittaukset korkokattohinnastoon eivät ole reklamaation kannalta relevantteja, sillä hinnaston mukaiset hinnat kuvaavat uuden korkokaton hankintahintaa, eikä niitä siten voida käyttää luovutushinnan arvioimiseen.

Pankki katsoo antaneensa tässä asiassa kattavasti tarvittavat tiedot pankin maksamasta luovutushinnasta ja sen vastaavuudesta velkakirjaehtojen mukaiseen markkina-arvoon. 

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Pankin 30.4.2015 antama lainatarjous. Tarjouksen mukaan lainan marginaali olisi 1,0 %, jos mm. lainaan otetaan korkosuojaus. Muutoin marginaali olisi 1,3 %. Korkokatosta on todettu seuraavaa: ”Tarjoamme korkokattoa luoton turvaksi. Tällöin korko ei nouse sovitun tason yläpuolelle yleisen korkotason noustessa. Esimerkiksi 3,000 prosentin korkokatto 10 vuoden ajaksi maksaa tällä hetkellä (30.04.2015) 5 779 euroa (kertamaksu).”
- Asiakkaan ja hänen puolisonsa 8.5.2015 allekirjoittama velkakirja. Velan koroksi sovittiin 1,0 %-yksikköä yli 6 kuukauden euriborkoron. 8.11.2015 alkaen velan vuotuinen korko on 7.5.2025 saakka enintään 3,0 %. Korkokattomaksu oli 6.364,94 euroa.
- Pankin 23.6.2016 päivätty korkokattohinnasto yksityisasiakasluotoille, joissa on 6 kk euribor ja velan pääoma 270.000 euroa. Korkokattotasot sisältävät luoton marginaalin 1,0 %. Asiakkaan maksettava hinta 7 vuoden korkokatolle olisi 6.696 euroa (korko enintään 1,5 %), 5.400 euroa (2,0 %) ja 4.590 euroa (2,5 %). Hinta 10 vuoden korkokatolle olisi 10.530 euroa (1,5 %), 8.370 euroa (2,0 %) ja 6.858 euroa (2,5 %).
- Korkokaton luovutushinnan laskentaan liittyvät tiedot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava onko asiakkaalle annettu harhaanjohtavaa tietoa korkokaton hankinta- ja luovutushinnan perusteista.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti mm. kulutushyödykkeen hintaa tai sen määräytymisen perusteita, erityistä hintaetua ja maksuehtoja.

Saman luvun 7 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt. Arvioitaessa tietojen riittävyyttä otetaan huomioon tietojen selkeys, ymmärrettävyys ja oikea-aikaisuus, käytettyyn viestimeen liittyvät rajoitteet sekä elinkeinonharjoittajan muut toimenpiteet olennaisten tietojen antamiseksi kuluttajille.

Velkakirjassa on todettu korkokatosta maksettavasta hinnasta, että mikäli korkokattoinen luotto maksetaan korkokattoaikana ennenaikaisesti takaisin, pankki palauttaa asiakkaalle luoton voimassa olevalle pääomalle ja jäljellä olevalle korkokattoajalle lasketun korkokattomaksun takaisinmaksuhetken mukaisen markkinahinnan enintään alkuperäisen korkokattomaksun suuruisena. Maksua ei palauteta sillä perusteella, että sovittu luotto jätetään osin nostamatta tai korkokatosta halutaan korkokattoaikana luopua.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että pankin korkokatosta maksama luovutushintana on ollut markkinahinta. Edelleen luovutushinnan määrästä ei ole riitaa. Riitaisaa sen sijaan on se, onko asiakkaalle annettu harhaanjohtavaa tietoa korkokaton hankintahinnasta.

Asiakkaan mukaan pankki ei käynyt läpi hankintahinnan ja markkinahinnan eroa, joten he olettivat maksavansa korkokatosta markkinahinnan. Pankin mukaan se ei ole antanut ymmärtää, että luovutushinta olisi sama kuin uuden korkokaton hankintahinta eikä asiakas ei voi olettaa, että hankinta- ja luovutushinta olisi sama tuotteelle, jossa transaktiosta sovitaan nimenomaan hinnalla ilman erillisiä palkkioita tai kuluja.

Asiakkaalle on kerrottu lainaa otettaessa korkokaton myyntihinta ja se, että maksettaessa laina takaisin korkokaton voimassaoloaikana, asiakkaalle maksetaan korkokaton markkinahinta. Asiakas on ostanut pankista tuotteen, jolla on suojattu asiakasta korkojen nousua vastaan. Edellä mainittu huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan on tullut ymmärtää korkokaton myyntihinnan sisältävän pankin perimän palkkion. Luoton takaisinmaksusta asiakkaan saaman korkokaton markkinahinnan suuruudesta ei ole riitaa.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo, että asiakas on ollut tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen korkokaton myyntihintaan sisältyvän pankin palkkiosta eikä pankki siten ole antanut harhaanjohtavia tietoja korkokattosopimusta tehtäessä.

Pankkilautakunta ei suosita korvausta.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Atrila
Lehtonen
Lilja
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia