Haku

PKL 45/13

Tulosta

Asianumero: PKL 45/13 (2014)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 14.05.2014

Kortin oikeudeton käyttö. Tunnusluvun kertominen puhelimessa.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan MasterCard Debit -kortti oli kadonnut. Hän kertoi puhelimessa 2.9.2013 korttinsa tunnusluvun sitä pyytäneelle henkilölle noin klo 19. Kortilla tehtiin oikeudettomia nostoja tunnuslukua käyttäen yhteensä 3.200 eurolla. Asiakas teki pankkiin kortin katoamisilmoituksen 2.9.2013 klo 20.18.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas säilytti korttiaan makuuhuoneessa käsilaukussa. Hän ei tiedä miten varkaat ovat saaneet kortin haltuunsa. Asiakas pitää ovet yöllä lukittuna, mutta päiväsaikaan saattaa olla lukitsematta roskakatoksella käydessään. Asiakkaan naapuri on tiennyt, missä asiakas säilytti laukkuaan.

Asiakkaalle soitti 2.9.2013 henkilö, joka esitteli olevansa pankista. Hän kertoi, että pankkiin oli tuotu asiakkaan lompakko, jossa oli hänen korttinsa. Henkilö pyysi useampaan kertaan asiakasta kertomaan kortin tunnusluvun, jotta he voisivat palauttaa sen seuraavana aamuna. Asiakas kieltäytyi aluksi, mutta alkoi pelätä, että he tulisivat hakemaan tunnusluvun. Henkilö totesi, että he saavat sen tunnusluvun muutenkin, jolloin asiakas muisti kuulleensa, että etevät varkaat voivat saada tiedot kortissa olevista numeroista. Asiakas kertoi lopulta tunnusluvun henkilölle.

Noin klo 20 asiakas päätti kuitenkin sulkea korttinsa. Asiakas ei löytänyt heti sulkupalvelun puhelinnumeroa, koska hän säilytti sitä lompakossa, joka oli varastettu.

Lisävastineessaan asiakas on kertonut, että puhelimessa he sanoivat, että jos hän ei kerro tunnuslukua, niin he ottavat sen muutoin kotoa hakien. Asiakas on toiminut henkensä pelastamiseksi kertoessaan tunnusluvun.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on todennut asiakkaan kertoneen puhelimessa tunnusluvun sitä pyytäneelle ja katsoo asiakkaan siten vastaavan korttiehtojen mukaisesti aiheutuneesta vahingosta. Pankki katsoo, ettei se ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Korttiehdot.

- Tutkintailmoitus, päivätty 5.9.2013. Asiakas on kertonut poliisille puhelusta seuraavaa: ”Asiakas kertoo, että hänelle tuli puhelinsoitto noin 19.00. Puhelimessa oli naishenkilö, joka oli sanonut, että asiakkaan rahapussi on tuotu heille. Nainen oli sanonut olevansa pankista. Nainen oli sanonut asiakkaalle, että sinun pitää antaa pankkikortin pin-tunnukset, että he voivat tehdä uuden kortin hänelle. Ensin asiakas ei ollut suostunut antamaan, mutta lopulta hän oli antanut naiselle tunnukset.”

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan riitauttamista korttiostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo, että hän on kertonut korttinsa tunnusluvun puhelimessa, koska on pelännyt henkensä puolesta. Pankki katsoo, että asiakkaan tulisi vastata vahingosta, koska hän on luovuttanut tunnusluvun ulkopuoliselle.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä. Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä myöskään, jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään ja käsittelemään korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista ja mieluiten vain muistissa. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai sen tunnusluku katoaa, on syytä epäillä kortin tai tunnusluvun joutuneen sivullisen haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Ratkaisun perustelut

Asiassa on selvää, että asiakas on kertonut korttinsa tunnusluvun ulkopuoliselle. Asiakas on kertonut soittajan esitelleen soittavansa pankista. Asiakas on Pankkilautakunnalle kertonut soittajan sanoneen, että jos hän ei kerro tunnuslukua, niin he ottavat sen muutoin kotoa hakien. Aiemmin poliisille tekemässään tutkintailmoituksessa asiakas ei kuitenkaan mainitse mitään uhkailuista.

Lautakunta katsoo asiakkaan kertomuksen perusteella, että asiakas on ymmärtänyt tai hänen olisi tullut ymmärtää, ettei henkilö ole soittanut pankista. Lautakunta katsoo, että koska asiakas on ensin useaan kertaan kieltäytynyt antamasta tunnuslukuaan soittajalle, hän on näin ollen mieltänyt, että tunnuslukua ei saa antaa vieraalle, vaikka soittaja olikin esiintynyt pankin toimihenkilönä. Tätä asiakkaan ymmärrystä tukee lisäksi se, että asiakas on kohta puhelun jälkeen soittanut sulkupalveluun korttinsa sulkemiseksi.

Ottaen erityisesti huomioon poliisille tehdyn tutkintailmoituksen lautakunta katsoo, ettei asiassa ole näytetty asiakasta uhkaillun puhelimessa. Lautakunta katsoo edelleen, ettei asiakas ole maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti luovuttanut tunnuslukuaan tietoisesti ja vapaaehtoisesti. Sen sijaan lautakunta katsoo, että asiakas on toiminut maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla huolimattomasti kertoessaan puhelimessa korttinsa tunnusluvun ulkopuoliselle. Lautakunta katsoo, että asiakkaan toiminta on osoittanut sellaista huolimattomuutta, jota on pidettävä törkeänä.

Suositus

Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Kallio, Lampela, Lehtonen ja Pulkkinen. Sihteerinä toimi Heino.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia