Haku

PKL 43/11

Tulosta

Asianumero: PKL 43/11 (2011)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 11.11.2011

Kortin oikeudeton käyttö törkeä huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakkaan maksukortti anastettiin aamuyöllä 20.2.2011 ja kortilla tehtiin asiakkaan tililtä yhdeksän oikeudetonta automaattinostoa klo 05:29-05:35 yhteensä 3.290,00 euron arvosta. Viimeinen asiakkaan hyväksymä maksutapahtuma oli 9,50 euron bensiiniostos bensa-automaatilla klo 05:21. Asiakas sulki korttinsa klo 05:51.

Poliisille tehdyn tutkintailmoituksen mukaan asiakas oli ollut Helsingin keskustassa ravintolassa ja saanut tuntemattomalta henkilöltä autokyydin kotiinsa. Asiakas oli maksanut matkalla jollakin huoltoasemalla kortillaan 10 euron arvosta bensiiniä autoon. Tämän jälkeen kuljettaja vei asiakkaan toiseen kaupunginosaan, jossa asiakas oli ottanut toisen taksin kotiinsa. Kotipihallaan asiakas havaitsi korttinsa kadonneen ja teki katoamisilmoituksen välittömästi kotiin päästyään. Asiakkaan arvion mukaan hänen maksaessaan bensiiniä kortillaan kortin anastaneen henkilön on täytynyt nähdä hänen tunnuslukunsa ja tämän jälkeen varastaa kortti ennen kuin asiakas jätettiin kyydistä. Autossa oli etupenkillä myös kuljettajan kaveri, joka oli tullut ulos tankkauksen aikana kuljettajan pysyessä autossa. 

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas on mielestään noudattanut riittävää huolellisuutta ja vaatii pankkia korvaamaan hänen tililtään tehdyt oikeudettomat nostot täysimääräisesti.

Asiakas sai Helsingin keskustasta kyydin kotiinsa hänelle entuudestaan tuntemattomalta mieheltä korvausta vastaan. Matkan aikana he kävivät tankkaamassa auton, minkä asiakas suostui heidän välillään sovitun mukaisesti maksamaan. Tämän aikana asiakkaan kortin tunnusluku onnistuttiin urkkimaan ja kortti varastamaan.

Asiakas on aina ollut varovainen ja huolellinen korttinsa kanssa, kuten myös tässä tilanteessa. Tunnuslukuaan hän ei ole paljastanut kenellekään eikä sitä ole kirjoitettu ylös mihinkään. Huoltoaseman maksutilanteessa asiakas piti huolen siitä, että ketään ulkopuolista ei ollut välittömässä läheisyydessä hänen takanaan tai vieressään. Asiakas teki kortistaan katoamisilmoituksen välittömästi huomattuaan sen kadonneen ja rikosilmoituksen heti seuraavana päivänä.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki katsoo asiassa saamansa selvitys huomioon ottaen, että asiakkaan kortin oikeudeton käyttö on johtunut siitä, että asiakas on huolimattomuudesta laiminlyönyt pankin korttiehtojen ja maksupalvelulain 53 § 1 momentin mukaiset velvollisuutensa, ja että asiakas on täysimääräisesti vastuussa hänen kortillaan 20.1.2010 tehdyistä 3.290,00 euron käteisnostoista.

Maksukortit sekä niihin liittyvä PIN-koodi mahdollistavat maksutapahtumien tekemisen sekä käteisen rahan nostamisen. Näin ollen korttia ja kortin PIN-koodia tulee käsitellä huolellisesti kuten käteistä rahaa. Tästä syystä mm. pankin henkilöasiakkaiden yleisissä korttiehdoissa muistutetaan asiakasta tästä huolenpitovelvollisuudesta.

Käteisnostot on hyväksytty asiakkaan kortin PIN-koodilla ja ne on tehty ennen sulkuilmoituksen tekemistä. Asiakkaan kortin tunnusluku on ilmeisesti päätynyt ulkopuolisen henkilön tietoon kun hän on bensa-asemalla maksanut hänelle tuntemattoman henkilön bensaostoksen, joka lienee maksu autokyydistä.

Korttinsa anastamisesta asiakas ei ole esittänyt mitään selvitystä, joten pankki ei voi ottaa ko. asiaan kantaa.

Olosuhteet, joissa asiakkaan kortti ja kortin tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen henkilön tietoon, liittyy poikkeuksellisia tapahtumia kun asiakas on yöllä ravintolaillan jälkeen mennyt täysin tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin eli ns. pimeään taksiin ja kun hän on bensa-automaatilla ilmeisen riskialttiissa tilassa käyttänyt korttiaan ja kun asiakkaan kortti on selvittämättömissä olosuhteissa päätynyt ulkopuolisen henkilön haltuun. Mikäli bensa-automaatilla yöllinen maksutapahtuma on ollut sellainen, että asiakas ei ole voinut varmistua korttinsa tunnusluvun turvallisesta käyttämisestä, ei asiakkaan olisi tullut tehdä maksutapahtumaa. Pankki katsoo, että kerrotun kaltaisissa olosuhteissa asiakkaan olisi tullut olla korostuneen huolellinen.

Lisäksi asiakas kertoo ottaneensa kyydistä pois jäätyään toisen taksin kotiinsa. Asiakas ei ole mitenkään selvittänyt sitä miten hän on taksikyytinsä maksanut. Asiakkaan kortti oli anastettu eikä hänellä ilmeisesti ollut myöskään käteistä rahaa, koska hän oli yöllä maksanut 9,50 euron bensat kortillaan.

Pankki viittaa vielä Pankkilautakunnan ratkaisusuositukseen PKL 29/10, jossa lausutuilla Pankkilautakunnan perusteluilla on merkitystä nyt kysymyksessä olevan tyyppistä tapausta ratkaistaessa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-tutkintailmoitus
-selvitys käteisnostotapahtumista
-pankin yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille
-pankkilautakunnan ratkaisusuositus PKL 29/10

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo noudattaneensa riittävää huolellisuutta ja vaatii pankkia korvaamaan aiheutuneen vahingon täysimääräisesti. Pankki katsoo, että kortin oikeudeton käyttö on johtunut siitä, että asiakas huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen ja maksupalvelulain 53 § 1 momentin mukaiset velvollisuutensa, ja että asiakas on täysimääräisesti vastuussa kortillaan tehdyistä nostoista.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

1.5.2010 voimaan tulleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään ja käsittelemään korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista ja mieluiten vain muistissa.  Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai sen tunnusluku katoaa, on syytä epäillä kortin tai tunnusluvun joutuneen sivullisen haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaa-tiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tunnusluvun käyttäminen

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttaa maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on paljon muita ihmi-siä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan voi myös olla olosuhteita ja tilanteita, joissa huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kieltäytyvän hyväksymästä korttitapahtumaa tunnusluvullaan, ellei tunnusluvun asianmukainen suojaaminen ole mahdollista.

Tapauksessa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että kortin tun-nusluvun on täytynyt päätyä korttia oikeudetta käyttäneiden tietoon asiakkaan maksaessa bensaostosta maksuautomaatilla. Ottaen huomioon tapahtumaolosuhteet ja erityisesti sen, että asiakas on mennyt yöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin, Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tunnuslukua näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Mikäli asiakas ei näissä olosuhteissa ole voinut varmistua turvallisesta tunnusluvun käytöstä, olisi hänen tullut kieltäytyä bensaostoksen maksamisesta maksuautomaatilla. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa.

Kortin säilyttäminen

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakkaan kortilla tehdyt oikeudettomat nostot ovat tapahtuneet siinä kaupunginosassa, jossa asiakas kertoo jääneensä pois kyydistä ja ottaneensa toisen taksin kotiinsa. Näin ollen asiakkaan kortin on täytynyt päätyä ulkopuolisen haltuun asiakkaan tekemän bensaostoksen ja auton kyydistä pois jäämisen välillä.  Saadun selvityksen mukaan asiakkaalta on anastettu ainoastaan hänen korttinsa, mutta asiakas ei ole tapauksessa esittänyt selvitystä siitä, miten hän on korttiaan säilyttänyt ja miten kortti hänen käsityksensä mukaan on onnistuttu anastamaan hänen huomaamattaan.
 
Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän osittain epäselväksi, millä tavoin ja missä vaiheessa asiakkaan kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun. Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kuitenkin olleen seurausta siitä, että asiakas on lähtenyt yöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kyytiin. Edelleen Pankkilautakunta katsoo bensaostoksen jälkeisiin tapahtumiin ja nimenomaisesti kortin anastamiseen ja oikeudettomaan käyttöön myötävaikuttaneen olennaisesti sen, että asiakas on näissä olosuhteissa käyttänyt tunnuslukuaan huolimattomasti siten, että ulkopuolinen on saanut sen tietoonsa. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteel-la Pankkilautakunta katsoo tunnusluvun lisäksi myös kortin joutumisen ulkopuoliselle johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n mukaiset velvollisuutensa.

Yhteenveto

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen velvollisuuksiaan korttinsa ja sen salaisen tunnusluvun säilyttämisen ja käyttämisen suhteen. Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn näissä olosuhteissa selvästi ja olennaisesti poikkeavan siitä, mitä huolelliselta kortinhaltijalta vaaditaan, ja asiakkaan menettelyn kokonaisuutena arvioiden osoittavan selvästi piittaamatonta suhtautumista kortin ja sen tunnusluvun hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kortinhaltijana osoittavan kokonaisuutena törkeää huolimattomuutta.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan. Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Laine, Lampela, Lehtonen ja Ruokanen. Sihteerinä toimi Hidén.


PANKKILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia