Haku

PKL 42/16

Tulosta

Asianumero: PKL 42/16 (2016)

Asiaryhmä: Muut asiat

Ratkaisu annettu: 15.11.2016

Oliko pankilla oikeus vaatia legaattien maksua tai valtuutusta legaatinsaajilta ennen tilinkäyttöoikeuden antamista kuolinpesän osakkaalle? Kuolinpesä. Legaatti. Tilinkäyttöoikeus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaana on kuolinpesä, jossa perunkirjoitus toimitettiin 9.4.2016. Läsnä olivat kuolinpesän neljästä osakkaasta kolme, neljäs osakas oli edustettuna valtakirjalla. Kuudesta legaatinsaajasta kaksi oli läsnä osakkaana ja kaksi oli legaatinsaajana. Kaksi legaatinsaajaa, jotka eivät olleet osakkaita, eivät olleet läsnä perunkirjoituksessa.

Perukirjan mukaan vainajan nettovarallisuus oli 133.024,90 euroa, josta asunto-osakkeiden arvoksi oli arvioitu 66.000 euroa. Perinnönjakosopimuksen, joka allekirjoitettiin perunkirjoituksen yhteydessä, mukaan kuolinpesän osakkaina olevat kaksi legaatinsaajaa saivat 24.170,40 euroa ja 7.400 euroa. Muut neljä legaatinsaajaa, jotka eivät olleet pesän osakkaita, saivat kukin 5.000 euroa.

Perinnönjakosopimuksen mukaan asunto-osakkeet myydään ennen perinnönjakoa. Edelleen sopimuksen mukaan muilta osin tilivaroista tilitetään jakokirjan mukaiset osuudet saajilleen asunto-osakkeiden myynnin jälkeen. Legaatit voidaan suorittaa ennen asunto-osakkeiden myyntiä, jos pesän varat sen sallivat.

Osakkaat valtuuttivat A:n, joka on yksi osakkaista, saamaan vainajan tilien käyttöoikeudet. Pankki vaati 19.4.2016, että jakosopimuksessa mainitut legaatit täytyy maksaa ennen käyttöoikeuksien myöntämistä. Neuvottelujen jälkeen pankki vaati joko legaattien maksamista tai valtakirjan saamista legaatinsaajilta käyttöoikeuden antamiseksi A:lle. A vastusti pankin vaatimusta, mutta lopulta pankki ja A sopivat, että tilin käyttöoikeus myönnetään A:lle ja hän suorittaa legaatit pankin tiloissa pankkitoimihenkilön läsnä ollessa.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan katsonut, että pankin olisi tullut myöntää tilinkäyttöoikeudet A:lle ilman legaattien maksamista. Koska legaatit muodostivat noin 40 % pesän perukirjaan merkitystä nettovarallisuudesta, asunto-osakkeiden myynnistä saatavan myyntitulon poikkeama perunkirjoituksessa käytetystä arviosta voisi johtaa siihen, että legaattien maksaminen täysimääräisinä loukkaisi kuolinpesän osakkaiden lakiosaa.

Kuolinpesän osakkaat olivat antaneet valtuutuksensa tilinkäyttöoikeuksien antamiseksi A:lle. Legaatinsaajat eivät ole pesän osakkaita, joten he eivät voi valtuuttaa henkilöä hoitamaan kuolinpesän asioita. Legaatinsaajien tavoittaminen valtakirjan antamiseen olisi käytännössä ollut hankalaa ja vienyt aikaa. Pankilla ei ole oikeutta vaatia legaattien maksamista osakkaiden yhdessä sopimasta aikataulusta poiketen.

A suostui pankin vaatimukseen legaattien maksamisesta pankin tiloissa, koska kuolinpesän asioiden hoitaminen olisi käynyt muuten liian hankalaksi ja siitä olisi aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia mm. pankin maksuista veloittamien palvelumaksujen vuoksi.

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan asian selvittelyyn kuluneesta ajasta ja selvittelystä aiheutuneista kustannuksista 282,10 euroa. 

Pankin vastine

Pankki on vastineissaan katsonut, että perinnönjako kuolinpesässä voidaan suorittaa, kun kaikki kuolinpesän velat on maksettu ja mahdolliset legaatit suoritettu. Legaatti on täytettävä jakamattomasta pesästä.

Huolellisesti toimiva pankki valvoo kuolinpesän osakkaiden oikeuksien lisäksi muiden kuolinpesästä saatavia omistavien tahojen oikeuksia. Pankki on huolehtinut legaatinsaajien oikeuksista antamalla A:lle tilin käyttöoikeudet vasta, kun pankki on varmistunut legaattien maksusta.

Pankin pyyntö valtakirjoista myös legaatinsaajilta on perustunut siihen, että mikäli legaatteja ei täytetä jakamattomasta pesästä, pankki on halunnut valtuutuksen legaatinsaajilta, että he suostuvat menettelyyn, jossa heidän legaattejaan ei suoriteta pesän varoista päältä.

Pankki on toiminut lain mukaisesti ja pyrkinyt löytämään asiakkaan kannalta tyydyttävän ratkaisun tilin käyttöoikeusasiassa. Pankki katsoo, ettei se ole aiheuttanut kuolinpesälle korvattavaa vahinkoa.

Selvitykset

Valitusta koskevien osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Tiliehdot

- Perukirja, allekirjoitettu 9.4.2016.

- Perinnönjakosopimus, allekirjoitettu 9.4.2016.

- Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi, allekirjoitettu 9.4.2016.

- Kuolinpesän tilin käyttöoikeussopimus, jossa A:lle on annettu laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet 21.4.2016. Sopimuksen liitteen mukaan A suorittaa ennen pankista poistumista jakosopimuksessa luetellut legaatit niiden saajille.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, onko pankilla oikeus estää tilin käyttö kuolinpesän osakkaiden yhteisellä päätöksellä ennen kuin legaatit on maksettu.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Perintökaaren (5.2.1965/40) 11 luvun 2 §:n mukaan erityisjälkisäädös on täytettävä jakamattomasta pesästä.

Saman lain 18 luvun 1 §:n mukaan legaatinsaaja ei ole kuolinpesän osakas.

Saman luvun 2 §:n mukaan osakasten tulee, milloin ei, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään, ole järjestetty erityistä kuolinpesän hallintoa, pesän selvittämistä varten yhteisesti hallita pesän omaisuutta. He edustavat tällöin kuolinpesää kolmatta henkilöä vastaan sekä kantavat ja vastaavat pesää koskevissa asioissa.

Saman lain 23 luvun 2 §:n mukaan jos erityisjälkisäädös tai tarkoitemääräys on täytettävä jakamattomasta pesästä, älköön jakoa vastoin osakkaan kieltoa toimitettako, ennen kuin jälkisäädös tai määräys on täytetty taikka siihen tarvittava omaisuus pantu erityiseen hoitoon.

Saman luvun 3 §:n mukaan osakkaat saavat toimittaa perinnönjaon sopimallaan tavalla.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että kuolinpesän osakkaat olivat asianmukaisesti antaneet kuolinpesän tilinkäyttöoikeuden A:lle. Riitaa on siitä, oliko pankilla oikeus vaatia legaattien maksamista ennen käyttöoikeuden myöntämistä. Asiakkaan mukaan kuolinpesän varojen käytöstä päättävät kuolinpesän osakkaat ja jakokirjan mukaan kuolinpesän osakkaat olivat päättäneet legaattien maksusta asunto-osakkeiden myynnin jälkeen varmistaakseen sen, että legaatit voidaan maksaa perillisten lakiosaa loukkaamatta. Pankki katsoo, että legaatit tulee maksaa jakamattomasta pesästä ja legaatinsaajien oikeuksien varmistamiseksi käyttöoikeutta kuolinpesän tiliin ei tule antaa ennen kuin nämä legaatit on maksettu.

Pankkilautakunta toteaa, että kun kuolinpesän omaisuutta ei ole luovutettu pesänselvittäjän hallintoon eikä muutakaan perintökaaressa tarkoitettua erityistä kuolinpesän hallintoa ole järjestetty, kuolinpesän osakkaat hallitsevat pesän omaisuutta yhteisesti. Kuolinpesän osakkaat voivat tällöin esimerkiksi sopia tilinkäyttöoikeuden antamisesta yhdelle kuolinpesän osakkaalle yksin. Jos kaikki osakkaat ovat asianmukaisesti valtuuttaneet henkilön käyttämään kuolinpesän tiliä, tällä on siihen oikeus, eikä pankki voi asettaa tilinkäytön edellytykseksi esimerkiksi sellaisia vaatimuksia, jotka liittyvät pesänselvitykseen tai kuolinpesän hallintoon. Myös vastuu siitä, että pesän varoja käytetään perintökaaren mukaisesti – esimerkiksi siitä, että erityisjälkisäädökset pannaan asianmukaisesti täytäntöön – on pesää hallinnoivilla osakkailla eikä pankilla.

Pankkilautakunta katsoo, ettei pankilla ollut oikeutta asettaa legaattien maksamista tai legaatinsaajien valtuutusta tilinkäyttöoikeuden myöntämisen edellytykseksi.

Asiakas on vaatinut pankkia korvaamaan 282,10 euroa asian selvittelykuluina. Tästä 262,50 euroa muodostuu pankin ja lakimiehen kanssa käytyihin neuvotteluihin A:n käyttämästä ajasta. Pankkilautakunta katsoo, että yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan oman ajan käyttö ei ole korvattavaa vahinkoa. Lautakunta katsoo, että siten asiakkaan vaatimuksista on korvattava vain välttämättömiin matkakuluihin ja pysäköintimaksuun liittyneet kulut.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo, että pankilla ei ollut oikeutta vaatia legaattien maksamista tai legaatinsaajien valtuutusta tilinkäyttöoikeuden myöntämisen edellytyksenä.

Pankkilautakunta suosittaa pankkia korvaamaan asiakkaalle 19,60 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Atrila

Lehtonen

Lilja

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia