Haku

PKL 4/15

Tulosta

Asianumero: PKL 4/15 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 13.05.2015

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista ostoista ja automaattinostosta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortti anastettiin Puolassa ja kortilla tehtiin kortin tunnusluvulla hyväksyen 18.9.2014 klo 00.59-04.38 Suomen aikaa yhteensä 2.130,11 euron ostot ja yksi automaattinosto (klo 02.26). Asiakas oli itse käyttänyt korttiaan viimeisen kerran automaattinostoon 17.9.2014 klo 16:20. Pankki vastaanotti sulkuilmoituksen kortista 18.9.2014 klo 13:58.

Asiakkaan valitus

Asiakas joutui rikoksen uhriksi ja katsoo, ettei hän ole toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Asiakas oli työmatkalla Puolassa 17.-18.9.2014. Kiireisen päivän jälkeen hän meni illalla ravintolaan ja tämän jälkeen palasi hotellilleen. Seuraavana aamuna lentokentällä hän huomasi korttinsa kadonneen. Hän soitti pankkiin ja sulki kortin. Kun hän palasi Suomeen, hän ilmoitti tapahtumista poliisille ja teki reklamaation pankille.

Asiakas ei ole koskaan kirjoittanut mitään tunnuslukua mihinkään maksukorttiinsa. Asiakas on järkyttynyt siitä, että pankki voi keksiä näin naurettavan syytteen ilman sitä tukevia todisteita.

Pankin vastine

Asiakkaan mukaan hänen korttinsa anastettiin Puolassa 18.9.2014. Ennen oikeudettomia maksutapahtumia, jotka kaikki tehtiin alkuperäisellä kortilla kortin salaista tunnuslukua käyttäen, asiakas oli käyttänyt korttiaan 17.9.2014 klo 16.20. Koska juuri ennen kortin anastusta ei ole maksutapahtumia, joiden yhteydessä joku olisi voinut saada kortin tunnusluvun tietoonsa, pankki katsoo, että tunnusluku on päätynyt varkaan käsiin kortin anastuksen yhteydessä. Tunnusluku on ilmeisesti ollut kirjoitettuna korttiin.

Koska asiakas ei ole säilyttänyt tunnuslukuaan korttiehtojen mukaisesti, vaan on kirjoittanut sen korttiinsa, pankki katsoo, että hän menetellyt törkeän huolimattomasti ja kaikki riitautetut maksutapahtumat kuuluvat hänen vastuulleen.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Selvitys asiakirjan katoamisesta/anastamisesta/tuhoutumisesta –lomake täytettynä poliisilaitoksella 23.9.2014

- lista maksutapahtumista

- pankin korttien yhteiset ehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloisten olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon.

Asian arviointi

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakas on itse käyttänyt korttiaan viimeisen kerran automaattinostoon 17.9.2014 klo 16.20. Tämän jälkeen seuraavat asiakkaan kortilla tehdyt tapahtumat ovat asiakkaan riitauttamat, 18.9.2014 klo 00.59-04.38 tehdyt ja kortin tunnusluvulla hyväksytyt oikeudettomat korttitapahtumat. Lukuun ottamatta klo 02.26 tehtyä automaattinostoa oikeudettomat korttitapahtumat ovat pankin antaman selvityksen ja toimialakoodin mukaan samassa anniskelupaikassa tehtyjä ostotapahtumia.

Asiakkaan mukaan hän ei ole koskaan kirjoittanut mitään tunnuslukua mihinkään maksukorttiinsa. Asiakas ei kuitenkaan ole esittänyt näkemystään siitä, miten tässä tapauksessa korttia oikeudetta käyttänyt on voinut saada tietoonsa asiakkaan kortin tunnusluvun.

Pankkilautakunta pitää asiassa saadun selvityksen ja korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella epätodennäköisenä, että kortin tunnusluku olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon asiakkaan käyttäessä itse korttiaan viimeisen kerran ennen kortin anastusta automaattinostoon yli kahdeksan ja puoli tuntia ennen ensimmäistä oikeudetonta korttimaksua. Saadun kokonaisselvityksen perusteella lautakunta katsoo todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on päätynyt kortin anastaneen haltuun kortin anastuksen yhteydessä ja että tunnusluku on ollut tunnistettavassa muodossa ja yhdistettävissä korttiin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti ja tunnusluvun erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Edelleen korttiehdoissa kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo tässä tapauksessa asiakkaan menettelyn osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa maksupalvelulain 62 §:n mukaan asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei Pankkilautakunta ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia