Haku

PKL 40/16

Tulosta

Asianumero: PKL 40/16 (2016)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 25.10.2016

Onko pankilla ollut oikeus veloittaa asiakkaalta tilinhoitopalkkio luottokorttiin liittyen? Luottokortti. Tilinhoitopalkkio. Harhaanjohtava markkinointi.

Tapahtumatiedot

Pankki oli aiemmin markkinoinut luottokorttia ilmoittamalla, että sillä saa ”korotonta maksuaikaa keskimäärin 30 vrk”. Asiakkaalta ei peritty tilinhoitopalkkiota. Pankki ilmoitti 3.11.2014 asiakkaalle, että pankki aloittaa 2 euron tilinhoitomaksun per lasku 1.6.2015 lähtien. Asiakkaalta on peritty yhteensä 26 euroa tilinhoitomaksuina tämän jälkeen.

Asiakkaan laskutuskausi on edellisen kuukauden 15. päivä – kuluvan kuun 14. päivä. Eräpäivä on kunkin kuukauden viimeinen päivä. Eli esim. 31.7.2016 eräpäivällä olevalla laskulla laskutetaan 15.6.2016–14.7.2016 laskutuskauden ostoja. Tilinhoitopalkkio veloitetaan, jos lasku muodostuu. Laskua muodostuu, jos laskutuskauden viimeisenä päivänä asiakkaalla on velkasaldoa. Tilinhoitopalkkiolta voi välttyä, jos kaikki luotolla tehdyt veloitukset on maksettu laskutuskauden päättyessä.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan ilmoittanut saaneensa pankin 3.11.2014 lähettämän ilmoituksen, jossa on kerrottu tilinhoitomaksusta. Hän on kuitenkin ymmärtänyt lisäkulun koskevan kortin luotto-ominaisuutta, jota mainostettiin samanaikaisesti ja jonka yhteydessä kerrottiin korkoperuste, tilinhoitomaksu ja todellinen vuosikorko. Samassa yhteydessä mainostettiin kulutonta luottokorttia ja korotonta 30 päivän maksuaikaa. Ilmoituksen perusteella ei voi ymmärtää tilinhoitopalkkion koskevan myös maksuaikaominaisuutta. Asiakas vaatii pankkia palauttamaan häneltä veloitetut tilinhoitopalkkiot, n. 26 euroa. Asiakas vaatii lisäksi, että pankin mainonta pitää korjata vastaamaan tuotetta.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan ilmoittanut, että tilinhoitopalkkion veloituksen aloittaminen on tehty korttiehtojen mukaisesti. Pankki on markkinoinut 30 päivän korotonta maksuaikaa, koska asiakas voi tilinhoitomaksun käyttöönoton jälkeenkin maksaa luottonsa pois siten, ettei tilinhoitomaksua veloiteta. Maksu ei tule asiakkaan maksettavaksi, jos asiakas maksaa luottotilin saldon pois siten, että asiakkaan suoritus on kirjautunut luottotilille ennen kyseisen laskutusjakson päättymistä. Nykyisin maksut kirjautuvat nopeasti, mutta asiakkaan kannattaa maksaa luoton koko velkasaldo pois viisi päivää ennen laskutuspäivää, jotta hän välttyisi tilinhoitopalkkiolta.

Luottotiliehdoissa on jaoteltu maksut korkoon, kuluihin ja palkkioihin, joka vastaa näiden erien todellista määrettä ja esimerkiksi niiden muuttamiseen sovelletaan eri ehtoja. Todellisen vuosikoron laskennassa otetaan koron lisäksi huomioon myös muut luottokustannukset. Pankki on ilmoittanut asianmukaisesti mainonnassaan korttiluoton todellisen vuosikoron. Jotta pankin mainonnassaan aikaisemmin käyttämä lause ”korotonta maksuaikaa keskimäärin 30 vrk” olisi sisältänyt myös asiakkaan esittämällä tavalla tilinhoitomaksun, olisi lauseen pitänyt kuulua seuraavasti: ”Maksuaikaa keskimäärin 30 vrk ilman todellista vuosikorkoa”. Pankki on sittemmin luopunut viittaamasta luottokortin markkinoinnissa ”korottomaan maksuaikaan”, koska ilmaisun täsmällinen ymmärtäminen on saattanut edellyttää kykyä erottaa korttiluotossa käytettävä luoton korko todellisesta vuosikorosta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Korttisopimus ja korttiehdot.

- Pankin asiakkaille 4.11.2014 lähettämä ilmoitus palveluhinnaston muutoksesta. Viestin mukaan aiemmin maksuttoman tilinhoitomaksun/laskutuspalkkion hinnaksi 1.6.2015 alkaen tulee 2 euroa per lasku.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, onko pankki antanut puutteellista, virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa korottomaan maksuaikaan tai tilinhoitomaksuun liittyen.

Pankkilautakunnalla ei ole toimivaltaa määrätä pankkia muuttamaan mainontaansa, joten sen osalta lautakunta jättää lausumatta.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n mukaan markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Sopimatonta menettelyä ei saa käyttää myöskään asiakassuhteessa

Luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea mm. kulutushyödykkeen hintaa tai sen määräytymisen perusteita, erityistä hintaetua ja maksuehtoja.

Lain 4 luvun 3 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Lain 7 luvun 6 §:n mukaan luottokustannuksilla tarkoitetaan tässä luvussa luotonantajan tiedossa olevien, kuluttajaluottosuhteen johdosta kuluttajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää; luottokustannuksiin luetaan myös luottosopimukseen liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin.

Saman pykälän mukaan todellisella vuosikorolla tarkoitetaan tässä luvussa korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

Maksupalvelulain 30 §:n mukaan jos palveluntarjoaja ehdottaa muutoksia puitesopimukseen, ehdotus on toimitettava maksupalvelun käyttäjälle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla vähintään kaksi kuukautta ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Palveluntarjoajan on vastaavasti ilmoitettava maksupalvelun käyttäjälle, jos maksupalvelun käyttäjältä veloitettavissa kuluissa tapahtuu muutoksia.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että pankki on tehnyt tilinhoitomaksua koskevan muutokset sopimusehtojen mukaisesti. Riitaisaa on kuitenkin se, olisiko asiakkaan tullut ymmärtää, että tilinhoitomaksu veloitetaan myös sellaisessa tilanteessa, että kaikki luottokortilla tehdyt veloitukset maksetaan takaisin eräpäivänä. Pankki on veloittanut tilinhoitomaksun, jos veloituksia ei ole maksettu laskutuskauden päättyessä.

Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Edelleen lain mukaan epäselvää ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Pankin asiakkaalle 3.11.2014 lähettämässä ilmoituksessa on ilmoitettu, että aiemmin maksuton tilinhoitomaksu/laskutuspalkkio muuttuu maksulliseksi 1.6.2015 alkaen. Ilmoituksessa ei ole mainittu missä tilanteissa kyseinen maksu veloitetaan. Pankkilautakunta katsoo, että pelkästään ilmoituksessa mainittujen seikkojen perusteella ei ole selvää, missä tilanteessa tilinhoitomaksu veloitetaan.

Pankki on markkinoinut korttiaan ilmoittamalla, että sillä saa ”korotonta maksuaikaa keskimäärin 30 vrk”. Tässä yhteydessä ei ole mainittu, että jos avoimia veloituksia ei ole maksettu laskutuskauden päättyessä, veloitetaan tilinhoitomaksu. Pankin ilmoittamaan todelliseen vuosikorkoon tilinhoitomaksu on sisällytetty. Todellinen vuosikorko liittyy tilanteeseen, jossa luottoa käytetään. Lautakunta katsoo siten, että tilinhoitomaksun sisällyttäminen todellisen vuosikoron laskentaan ei vaikuta siihen arviointiin, onko asiakas ymmärtänyt tilinhoitomaksun veloitettavan, jos luottoa ei synny (eli avoimet maksut maksetaan viimeistään eräpäivänä).

Tilinhoitomaksulta välttyäkseen asiakkaan luottokortilla tekemät veloitukset olisivat pitäneet olla maksettuna laskutuskauden viimeisenä päivänä. Pankin mukaan maksujen kirjautumisen viiveen vuoksi veloitukset kannattaa maksaa viisi päivää ennen laskutuskauden päättymistä. Tällöin jos asiakas käyttää luottokorttia laskutuskauden viimeisinä päivinä, muodostuu hänelle välttämättä lasku ja pankki veloittaa tilinhoitopalkkion. Muutoinkin asiakkaalla on ollut pääsääntöisesti alle 30 päivää aikaa maksaa avoimet veloitukset ilman tilinhoitopalkkion veloittamista.

Pankin väite korottomasta maksuajasta ei sinällään ole ollut virheellinen, että luottokorko on aloitettu veloittaa keskimäärin 30 vuorokauden kuluttua veloituksesta. Sen sijaan kuluja on muodostunut jo tätä ennen. Riippuen maksun ajankohdasta asiakas ei ole edes välttämättä voinut välttyä tilinhoitomaksulta. Lautakunta katsoo, että pankkialalla on vakiintuneesti katsottu korottomaan maksuaikaan kuuluvan sen, että siitä ei aiheudu muitakaan kuluja.

Pankkilautakunta katsoo edellä mainittu huomioon ottaen, että asiakas on voinut olla perustellusti siinä käsityksessä, että tilinhoitomaksua ei veloiteta, jos luottokortin veloitukset maksetaan eräpäivänä.

Ottaen huomioon epäselvää ehtoa koskevan tulkintasäännön Pankkilautakunta katsoo, että pankki on antanut harhaanjohtavaa tietoa laskutuspalkkioon liittyen eikä pankilla siten ole oikeutta veloittaa asiakkaalta kyseistä maksua.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo, että pankki on antanut asiakkaalla harhaanjohtavaa tietoa sen veloittamasta tilinhoitopalkkiosta.

Pankkilautakunta suosittaa pankkia palauttamaan sen veloittamat tilinhoitopalkkiot asiakkaalta lainmukaisine korkoineen.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia