Haku

PKL 36/12

Tulosta

Asianumero: PKL 36/12 (2013)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.03.2013

Yhdistelmäkortin oikeudeton käyttö törkeä huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää yhdistelmäkortillaan 4.12.2011 klo 01:40-02:27 tehdyt neljä, yhteensä 1.010 euron automaattinostoa. Pankki on vastaanottanut asiakkaan ilmoituksen kortin sulkemisesta 6.12.2011 klo 17:09.

Poliisin tutkintailmoitukseen (7.12.2011) kirjatun mukaan asiakkaalle on mahdollisesti annettu ”tyrmäystippoja”, hänen tililtään on nostettu yhteensä 1010 euroa ja hänen matkapuhelimensa varastettiin. Asiakas oli viettämässä iltaa kavereidensa kanssa Kouvolan keskustassa olevassa ravintolassa, josta hän poistui noin klo 23:40-00:10. Asiakas meni syömään ravintolan lähellä olevaan pizzeriaan, jossa hänen seuraansa lyöttäytyi seurue. Jollain lailla asiakas on ajautunut heidän kyytiin. Asiakas oli jätetty sekavana jonnekin Lapinjärvelle, hänen silmäkulmansa oli verillä, vaatteet märät ja likaiset. Taksi otti asiakkaan kyytiin ojanpientareelta. Myöhemmin ilmeni, että asiakkaan matkapuhelin oli varastettu ja hänen kortillaan oli nostettu yhteensä 1010 euroa (luottotoiminnolla 950 euroa ja pankkitililtä 60 euroa). Asiakkaalla on muistikuva, että häntä on uhattu aseella tai puukolla.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas katsoo, että hänen korttiaan on käytetty vastoin hänen tahtoaan väkivaltaisin keinoin, mihin hän ei ole huolellisuudellaan voinut vaikuttaa, ja hän vaatii, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Asiakas on rikoksen uhri ja hänellä on vahva epäilys huumaamisestaan, joka on hyvin todennäköistä. Poliisilla on kuvia, joissa näkyy ihminen yhdessä kuvassa ja toisessa noston tekee kasvonsa peittänyt ihminen. Kuten asiakas on poliisille lausunut, oli hänen humalatilansa vahva, mutta hän ei ikinä anna rahaa tuntemattomilla. Kortin tunnusluku ei ole kirjattuna ylös missään ja se on ainoastaan asiakkaan muistissa. Tunnuslukua asiakas ei anna kenellekään vapaaehtoisesti ja sen saa ainoastaan uhkaamalla. Asiakkaan muistikuvien mukaan häntä on uhattu puukolla tai muulla aseella. Tuntemattomien kyytiin hän ei yöllä vapaaehtoisesti nouse ja hän oli vielä vieraalla paikkakunnalla, mikä viittaa kyytiin pakottamiseen. Tarvittaessa asiakkaalla on varaa liikkua taksilla.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas on lautakunnalle antamansa selvityksen sekä poliisille tekemänsä tutkintailmoituksen mukaan ollut riidanalaisten tapahtumien aikaan 3.12.2011 viettämässä iltaa kouvolalaisessa ravintolassa. Vuorokauden vaihtuessa hän on mennyt pizzalle, jota syödessään hän on joutunut seurueen seuraan, ja lopulta tämän seurueen kyytiin autoon. Poliisi on kirjannut tapahtumien kulusta: "Jollain lailla asiakas on ajautunut […] kyytiin." Asiakas on ollut kertomansa mukaan sekaisin ja häntä on muistikuvien puitteissa saatettu uhata puukolla taikka muulla aseella. Lopulta hänet on viskattu tienpenkkaan jossakin Lapinjärvellä. Asiakas on luonnehtinut illan aikaista sieluntilaansa seuraavasti: "Humalatilani oli vahva, mutta en ikinä anna rahaa tuntemattomille."

Asiakas ei osaa lautakunnalle antamassaan selvityksessä tämän tarkemmin kertoa, miten kortin salainen tunnusluku, jota käyttäen oikeudettomat korttitapahtumat on tehty, on voinut joutua korttia oikeudettomasti käyttäneen tietoon.

Asiakkaan riitauttamat korttitapahtumat ovat korttitapahtumaotteen varmennuskoodien mukaan tehty asiakkaan alkuperäisen kortin sirulla sekä käyttäen kortin salaista tunnuslukua. Veloituksia on credit-puolella kolme ja debit-puolella yksi.

Asiakkaan alkuperäinen kortti on ilmeisestikin koko ajan ollut hänen hallussaan, tai ainakaan selvityksestä ei ilmene, missä kortti on seurueen kanssa matkatessa ollut. Koska tapahtumat on hyväksytty tunnusluvulla, on erittäin epätodennäköistä, että riitautetut tapahtumat olisivat syntyneet oikeudettomasti muun henkilön kuin asiakkaan itsensä tekeminä.

Pankki katsoo, että asiakas on joko itse tehnyt riidanalaiset korttitapahtumat, tai vaihtoehtoisesti antanut korttinsa ja siihen liittyvän tunnusluvun sivulliselle automaattinostojen tekemistä varten. Koska asiakas on korttiehtojen vastaisesti itse luovuttanut korttinsa sivulliselle, riidanalaiset korttitapahtumat kuuluvat korttiehtojen mukaan asiakkaan vastattavaksi myös 150 euroa ylittävältä osalta.

Asiakkaan selvitys siitä, miten korttia oikeudettomasti käyttänyt on voinut saada korttiin kuuluvan salaisen tunnusluvun tietoonsa, jää pankin näkemyksen mukaan epäselväksi. Selvää on joka tapauksessa se, että seurueen matkassa salainen tunnusluku on joutunut saman sivullisen tietoon, joka on saanut haltuunsa myös asiakkaan kortin. Pankki katsoo, ettei asiakas ole säilyttänyt korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua korttiehtojen mukaisesti erillään.

Pankin näkemyksen mukaan yöllä täysin tuntemattomien henkilöiden matkaan lähteminen osoittaa piittaamatonta suhtautumista kortin ja tunnusluvun käyttöön liittyviin riskeihin. Pankki katsoo, että vaatimuksen kohteena olevasta korttitapahtumasta vastaa asiakas itse myös 150 euroa ylittävältä osalta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-tutkintailmoitus (ilmoitusaika 7.12.2011)

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan riitauttamista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo, että hänen korttiaan on käytetty vastoin hänen tahtoaan väkivaltaisin keinoin, mihin hän ei ole huolellisuudellaan voinut vaikuttaa, ja hän vaatii, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon. Pankki katsoo, että asiakas on joko itse tehnyt riidanalaiset korttitapahtumat tai vaihtoehtoisesti antanut korttinsa ja siihen liittyvän tunnusluvun sivulliselle automaattinostojen tekemistä varten ja että asiakas vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta kokonaisuudessaan.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloisten olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon.

Ratkaisun perustelut

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ratkaistava, onko riitautetut automaattinostot tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia käyttäen. Mikäli asiakkaan katsotaan tehneen nostot itse, ei asiassa ole kyse kortin oikeudettomasta käytöstä ja asiakas vastaa tekemistään nostoista. Mikäli asiassa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan ratkaistava, onko asiakas luovuttanut korttinsa ja kortin tunnusluvun niiden käyttöön oikeudettomalle maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1) kohdassa tarkoitetulla tavalla, ja muussa tapauksessa arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän osittain epäselväksi, mitä aamuyöllä 4.12.2011 on tapahtunut asiakkaan lähdettyä noin puolen yön aikaan ravintolasta pizzeriaan syömään. Tarkemman selvityksen puuttuessa ja sen saamisen ollessa tapauksessa muutoinkin epätodennäköistä Pankkilautakunnan on arvioitava asiakkaan menettelyä asiassa nyt saadun selvityksen perusteella.

Asiassa saatu kokonaisselvitys huomioon ottaen Pankkilautakunta pitää asiakkaan asiassa esittämää selvitystä uskottavana ja katsoo näin ollen, että asiakas ei ole itse tehnyt riitauttamiaan automaattinostoja. Edelleen lautakunta pitää saadun selvityksen perusteella todennäköisenä, että korttia oikeudetta käyttäneet ovat saaneet asiakkaalta tämän kortin haltuunsa ja kortin tunnusluvun tietoonsa väkivallalla uhkaamalla. Pankkilautakunta toteaa, että tällöin kyseessä ei voi katsoa olevan maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1) kohdan mukaisesta luovutuksesta, jolla tarkoitetaan lain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009 vp) mukaan vapaaehtoista ja tietoista luovutusta toiselle. Edelleen Pankkilautakunta katsoo, että vaikka asiakkaan myöntämä vahva humalatila on todennäköisesti vaikuttanut osaltaan tapahtumienkulkuun ja asiakkaan valikoitumiseen rikollisten uhriksi, ei asiakas ole tässä tapauksessa huumatuksi tultuaan voinut korttiehtojen mukaista huolellisuutta noudattamalla vaikuttaa korttinsa oikeudettomaan käyttöön tai siitä aiheutuneen vahingon määrään.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella tapauksessa olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, joka ei ole johtunut siitä, että asiakas olisi maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1) kohdassa tarkoitetulla tavalla luovuttanut korttinsa ja sen tunnusluvun niiden käyttöön oikeudettomalle taikka siitä, että asiakas olisi huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan. Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää sekä jäsenet Kallio, Lampela, Lehtonen ja Pulkkinen. Sihteerinä toimi Hidén.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia