Haku

PKL 36/11

Tulosta

Asianumero: PKL 36/11 (2011)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 08.12.2011

Laina viitekoron vaihtaminen yleiset ehdot erityisehdot

Tapahtumatiedot

Asiakas oli sopinut pankin kanssa lainasta 5.11.2008. Velkakirjaan merkittiin erityisehdoksi, että ”velallinen voi muuttaa lainan korkosidonnaisuutta 4 kertaa kuluitta laina-aikana”. Velan korko sidottiin 3 kuukauden euriboriin. Asiakas halusi muuttaa viitekoron 12 kuukauden euri-boriin 27.7.2010, mutta vaihto toteutettiin vasta 5.8.2010 ja muutos astui voimaan 6.8.2010.


Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas sopi pankin kanssa, että viitekorkoa voi vaihtaa milloin tahansa, mihin viittaa sopimusehdon ilmaisu ”kuluitta laina-aikana”. Asiakkaan mukaan näin keskusteltiin pankin toimihenkilön kanssa lainaneuvottelujen aikana. Pankin mukaan muutoksen pystyi tekemään vain koron tarkistuspäivänä, mutta hinnastonkin mukaisesti muutoksen voi tehdä muulloin.

Asiakkaan mukaan hänellä on edelleen mahdollisuus vaihtaa lainan korkosidonnaisuutta neljä kertaa, sillä ensimmäinen muutos ei tapahtunut sopimuksen mukaisesti. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan 100 euroa asiaan kulutetusta ajasta. Lisävastineessaan asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle asian selvittelyyn kuluneesta ajasta, arviolta noin kahdeksan tuntia, 50 euroa tunnilta.


Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki katsoo menetelleensä asiassa velan ehtojen mukaisesti.

Velkakirjan yleisissä ehdoissa mainitaan:

“Velan korko pysyy samana koronmääräytymisjakson ajan. Koron määräytymisjakson pituus ilmenee viitekoron nimestä. Ensimmäinen koronmääräytymisjakso alkaa velan ensimmäisen erän nostopäivänä. Seuraava koronmääräytymisjakso alkaa edellisen koronmääräytymisjakson päätyttyä.”

Asiakkaalla on velkakirjaan kirjattu korkosidonnaisuuden vaihtoa koskeva erityisehto. Pääsäännön mukaan korkosidonnaisuuden vaihdosta peritään pankin hinnaston mukainen toimitusmaksu. Asiakkaalle on palvelutilanteessa luvattu korkosidonnaisuuden vaihto kuluitta neljä kertaa laina-aikana.

Kun asiakkaalle tarjotaan/asiakas on saanut neuvottelutuloksen, jossa erityisehdolla hänellä on mahdollisuus muuttaa lainan korkosidonnaisuutta kuluitta, tilanteessa myös kerrotaan, että korkosidonnaisuuden muutos on mahdollista tehdä koron tarkistuspäivänä. Tämän asian suhteen pankissa ei ole tarjolla toisenlaista toimintatapa. Toimihenkilön toiminnassa ei ole tapahtunut virhettä. Asiakas on vahvistanut, että hänelle on kerrottu velkakirjan ja velan yleisten ehtojen keskeiset kohdat. Tästä on velkakirjassa nimenomainen vahvistus.

Velkakirjassa kohdassa “Velan korko” on koron ensimmäiseksi tarkistuspäiväksi merkitty 5. päivä helmikuuta 2009. Tarkistuspäiväksi annetaan se päivä kuukaudesta milloin korko tarkistetaan. Velkakirjan korkosuunnitelman tarkistuspäivä on näin ollen 5. päivä. Asiakas on halunnut muuttaa korkosidonnaisuutta 27.7.2010. Velkakirjan uusi korkosidonnaisuus on 12 kk euribor, koron tarkistuspäivä on ollut 5.8.2010 ja muutos on astunut voimaan 6.8.2010. Korontarkistusajanjakson osalta noudatetaan velkakirjan yleisiä ehtoja ja sen pääsääntöä.

Pankin käsitys on, ettei sen toiminnassa ole tapahtunut virhettä. Pankki on halunnut tarjota asiakkaalle edukkaan erityisehdon ja on noudattanut sovittua.


Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Asiakkaan ja pankin 5.11.2008 allekirjoittama velkakirja, jossa on sovittu asiakkaalle myönnettävästä 220.000 euron lainasta, jonka viimeinen takaisinmaksupäivä on 31.10.2033. Velan viitekoroksi on sovittu 3 kuukauden euribor-korko ja ensimmäiseksi koron tarkistuspäiväksi 5.2.2009. Velkakirjaan on kirjattu otsikolla ”Erityisehdot” seuraavaa: ”Velallinen voi muuttaa lainan korkosidonnaisuutta 4 kertaa kuluitta laina-aikana”.

- Velan yleiset ehdot, jotka olivat käytössä 21.11.2007 alkaen. Ehtojen kohdassa ”Viitekoron arvon muutoksen vaikutus velan korkoon” todetaan seuraavaa:

”Euriborkorko on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, jota hallinnoivat velkakirjan allekirjoitushetkellä Euroopan unionin Pankkiyhdistysten liitto (FBE) ja Rahoitusmarkkinayhdistys (ACI). Euriborkoron arvon määräytyminen perustuu kulloinkin voimassa olevaan kansainväliseen käytäntöön.

Euriborkoron noteerauspäivä on päivä, jona sen arvo määrätään kulloinkin voimassaolevan kansainvälisen käytännön mukaisesti.

Velan viitekoron arvo muuttuu kunkin koronmääräytymisjakson alkamispäivää edeltävän pankkipäivän eli korontarkistuspäivän arvon mukaiseksi. Velan korko muuttuu yhtä paljon kuin viitekoron arvo on muuttunut.

Velan korko pysyy samana koronmääräytymisjakson ajan. Koronmääräytymisjakson pituus ilmenee viitekoron nimestä. Ensimmäinen koronmääräytymisjakso alkaa velan ensimmäisen erän nostopäivänä. Seuraava koronmääräytymisjakso alkaa edellisen koronmääräytymisjakson päätyttyä.

Kun korontarkistuspäivä ei ole pankkipäivä, viitekoron arvona käytetään tarkistuspäivää edeltävän pankkipäivän viitekoron arvoa.”

- Pankin yleisimmät palvelumaksut 1.1.2011. Hinnaston mukaan pankilla on oikeus periä 150 euroa luoton viitekoron muuttamisesta. Viitekoron muuttamisesta on todettu lisäksi seuraavaa:

”Jos viitekoron muuttaminen ei ajoitu korontarkistuspäivään, pankki voi periä lisäksi jäljellä olevan lainamäärän uudelleen sijoittamisesta tai jälleenrahoituksen purkamisesta aiheutuvat kustannukset”.


Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, milloin asiakkaalla on oikeus muuttaa kuluitta lainansa korkosidonnaisuutta.

Sovellettavat lainkohdat ja lainaehdot

Velkakirjan ”Erityisehtoja”-kohdan mukaan ”velallinen voi muuttaa lainan korkosidonnaisuutta 4 kertaa kuluitta laina-aikana”.

Velan yleisten ehtojen mukaan:

”Velan viitekoron arvo muuttuu kunkin koronmääräytymisjakson alkamispäivää edeltävän pankkipäivän eli korontarkistuspäivän arvon mukaiseksi. Velan korko muuttuu yhtä paljon kuin viitekoron arvo on muuttunut.

Velan korko pysyy samana koronmääräytymisjakson ajan. Koronmääräytymisjakson pituus ilmenee viitekoron nimestä. Ensimmäinen koronmääräytymisjakso alkaa velan ensimmäisen erän nostopäivänä. Seuraava koronmääräytymisjakso alkaa edellisen koronmääräytymisjakson päätyttyä.

Ratkaisun perustelut

Asiakkaan mukaan hänellä on oikeus vaihtaa lainan korkosidonnaisuutta neljä kertaa kuluitta milloin tahansa laina-aikana. Asiakkaan mukaan tämä todettiin myös suullisesti lainaneuvottelujen aikana. Pankin mukaan vaihto-oikeus koskee vain korontarkistuspäiviä, mikä selitettiin asiakkaalle lainaneuvotteluissa.

Pankkilautakunta toteaa asiakkaan ja pankin kertomusten lainaneuvottelujen sisällöstä eroavan toisistaan, eikä lautakunnan ole mahdollista saada lisäselvitystä asiaan sillä käytettävissä olevin keinoin. Lautakunta on tehnyt ratkaisunsa kirjallisen aineiston perusteella.

Pankin mukaan korkosidonnaisuuden vaihtaminen on mahdollista vain korontarkistuspäivänä, joka asiakkaalla on joka kuun viides päivä. Pankkilautakunta toteaa, että velan yleisten ehtojen mukaan korontarkistuspäivä on kunkin koronmääräytymisjakson alkamispäivää edeltävä pankkipäivä. Edelleen ehdoissa on todettu koronmääräytymisjakson pituuden ilmenevän viitekoron nimestä. Lautakunta katsoo, että velan yleisten ehtojen mukaisesti korontarkistuspäivä ei asiakkaalla ollut ennen muutosta joka kuukausi, vaan joka kolmas kuukausi, sillä asiakkaan laina oli sidottu kolmen kuukauden euriboriin.

Lautakunta toteaa, että velan yleisissä ehdoissa ei ole mainittu korkosidonnaisuuden vaihtamisesta. Ehtojen mukaan pankilla on oikeus veloittaa asiakkaalta voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Korkosidonnaisuuden vaihtohetkellä voimassa olleen hinnaston mukaan luoton viitekoron muuttamisesta perittävä palkkio oli 150 euroa. Edelleen hinnaston mukaan pankilla oli oikeus periä lisäksi jäljellä olevan lainamäärän uudelleen sijoittamisesta tai jälleenrahoituksen purkamisesta aiheutuvat kustannukset, jos viitekoron muuttaminen ei ajoitu korontarkistuspäivään. Lautakunta toteaa kuitenkin, että velkakirjan erityisehtona oli, että ”velallinen voi muuttaa lainan korkosidonnaisuutta 4 kertaa kuluitta laina-aikana”.

Pankkilautakunta toteaa, että lähtökohtaisesti vastuu epäselvästä ehdosta on sopimuksen laatineella osapuolella. Lautakunta katsoo, että pankin olisi tullut kirjata velkakirjaan, että korkosidonnaisuuden muuttaminen olisi ollut mahdollista vain koron tarkistuspäivänä tai joka kuun viides päivä, mikäli pankki olisi halunnut näin sovitun. Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaalla on ollut perusteltu käsitys ymmärtää velkakirjan lisäehdon tarkoittavan sitä, että hänellä on oikeus muuttaa lainan korkosidonnaisuutta milloin tahansa. Lautakunta katsoo edellä mainitun huomioon ottaen, että asiakkaalla on oikeus muuttaa lainansa korkosidonnaisuutta minä pankkipäivänä tahansa. Lautakunta katsoo edelleen, että pankin olisi pitänyt muuttaa asiakkaan lainan viitekorko 27.7.2010.

Asiakas vaatii, että hänellä on edelleen mahdollisuus vaihtaa lainan korkosidonnaisuutta neljä kertaa, sillä ensimmäinen muutos ei tapahtunut sopimuksen mukaisesti. Lisäksi asiakas on vaatinut korvausta asian selvittelyyn kuluneesta ajasta 100 euroa ja myöhemmin asian käsittelyn aikana noin 400 euroa.

Lautakunta toteaa, että menetetty vapaa-aika ei ole korvattavaa vahinkoa Suomen vahingonkorvausoikeuden mukaan sopimusta koskevissa riidoissa. Lautakunta toteaa asiakkaan saaneen vaihtaa kuluitta lainansa korkosidonnaisuutta, vaikka hinnaston mukaan pankilla on oikeus periä siitä 150 euron palkkio. Lautakunta katsoo, että asiakkaalla on oikeus muuttaa lainansa korkosidonnaisuutta vielä kolme kertaa kuluitta laina-aikana minä pankkipäivänä tahansa.

Suositus

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaalla on oikeus muuttaa lainansa korkosidonnaisuutta minä pankkipäivänä tahansa. Lautakunta ei suosita korvausta asiassa.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Laine, Lampela ja Lehtonen sekä varajäsen Kallonen. Sihteerinä toimi Heino.


PANKKILAUTAKUNTA

 

Tulosta