Haku

PKL 34/15

Tulosta

Asianumero: PKL 34/15 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.12.2015

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdystä oikeudettomasta automaattinostosta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan jättämän seuranhakuilmoituksen johdosta asiakkaaseen otti yhteyttä nainen, jonka kanssa asiakas sopi tapaamisesta kotonaan. Asiakkaan kotiin tuli 18.10.2014 kaksi naista, jotka poistuivat noin tunnin kuluttua.  Asiakas sai 29.10.2014 pankilta laskun, josta selvisi, että hänen kortillaan oli 18.10.2014 nostettu 500 euroa. Pankki vastaanotti sulkuilmoituksen kortista 3.11.2014.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen 500 euron vahingon sekä 100 euroa kulukorvauksia.

Kaksi umpikieroa naista tekivät anastuksen asiakkaan kotona. Toinen oli keittiössä toisen viedessä asiakkaan huomioon itseensä olohuoneessa. Kortti ja tunnusluku olivat eri kuorissa, jotka olivat suljettuina keittiön hyllyssä. Asiakas ei edes muistanut, että ne olivat ylipäätään olemassa, eikä hän ole koskaan erityisemmin käyttänyt korttia vaan hoitaa asiansa konttorissa. Järkytys oli pöyristyttävä, kun asiakas sai korttilaskun. Asiakas vetoaa myös siihen, että lukuisten perussairauksien vuoksi hänen kuntonsa on erittäin heikko ja taloudellinen tilanteensa erittäin tiukka ja tapahtuneen jälkeen hänen tilanteensa on huonontunut entisestään.

Pankin vastine

Asiakas kertoo tekemässään rikosilmoituksessa, että on kutsunut kotiinsa hänelle kaksi entuudestaan tuntematonta henkilöä, joiden hän epäilee varastaneen kortin ja saaneen tunnusluvun jollain tavoin tietoonsa. Asiakas ei kerro tarkemmin, onko hän jättänyt kyseiset henkilöt tai henkilön yksin niin, että korttivarkaus oli mahdollinen. Asiakas ei myöskään osaa kertoa, missä on kortin tunnuslukua säilyttänyt.

Korttiehtojen ja maksupalvelulain mukaan korttia tulee säilyttää niin, että sitä ei ulkopuolinen voi luvattomasti ja kortinhaltijan tietämättä ottaa käyttöön. Kortin tallessa olo on tarkastettava säännöllisesti ja sen katoamisesta ilmoitettava välittömästi. Kortin tunnuslukua tulee myös säilyttää ja käyttää niin, että ulkopuolinen ei voi korttia ja sen tunnuslukua yhdistää.

Pankki katsoo, että asiakas on ottanut tietoisen riskin kutsuessaan tuntemattomia henkilöitä kotiinsa ja viimeistään heidän poistuessa asunnosta asiakkaan olisi tullut tarkastaa omaisuuden tallessa olo. Koska näin ei ole tehty ja kortin tunnuslukua on säilytetty niin, että sen on varas voinut yhdistää korttiin, jää nosto asiakkaan vastuulle.

Pankin tiedossa ei ole sellaista, mikä vapauttaisi asiakkaan vastuusta luotto-kortin luvattomasta käytöstä. Pankin tiedossa ovat asiakkaan monet sairaudet ja muut inhimilliset tekijät, mutta pankki on käsitellyt asian ennen kaikkea maksupalvelulain ja oman vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti. Hänen ikänsä, sairautensa ja muut esitetyt olosuhteet eivät ole sellaisia seikkoja, että niiden perusteella luottokortin myöntäjälle syntyisi vastuu kortinhaltijan esitetynlaisesta käytöksestä. Hän on omalla toiminnallaan mahdollistanut, että kaksi hänelle ennestään ja ilmeisesti myös lopullisesti tuntematonta henkilöä on pystynyt käyttämään häntä hyväkseen anastamalla sekä luottokortin että PIN-koodin. Mm. Pankkilautakunnan suosituksia pankin läpikäydessä ei ole ilmennyt sellaista, jonka perusteella pankin kanta muuttuisi. Korttitapahtuman tulee siten jäädä asiakkaalle.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Tutkintailmoitus (ilmoitusaika 5.11.2014)

Tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan asiakas epäilee, että hänen korttinsa on anastettu ja sillä nostettu 500 euroa. Asiakas tuli henkilökohtaisesti Turun poliisipäivystykseen ilmoittamaan asiasta. Asiakas kertoi, että hänellä oli MTV3-kanavalla seuranhakuilmoitus, johon vastasi Lauraksi esittäytynyt nainen. Asiakas ja nainen sopivat, että nainen tulee asiakkaan luokse kylään. Naisen puhelinnumero on xxxxxxxx. Nainen tuli paikalle nuoremman naisen kanssa, joka esittäytyi Hannaksi. Asiakas kertoi, että jutteli vanhemman naisen kanssa olohuoneessa ja nuorempi nainen keitti kahvia keittiössä. Noin tunnin kuluttua naiset lähtivät. Asiakas sai 29.10.2014 pankilta laskun, josta selviää, että kortilla on nostettu 500 euroa 18.10.2014. Asiakas ei ole itse käyttänyt korttia moneen vuoteen. Asiakas ei osaa sanoa missä kortin PIN-koodia on säilytetty, mutta epäilee, että naiset anastivat kortin. […]

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa kortinhaltija sitoutuu säilyttämään kortin ja siihen liittyvän henkilökohtaisen tunnusluvun huolellisesti siten, ettei sivulliselle ole mahdollista saada niitä tietoonsa ja käyttää niitä. Kortinhaltijan on säännöllisesti seurattava kortin tallellaoloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Henkilökohtainen tunnusluku on säilytettävää erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukunsa suojattava näppäimistö siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun taikka henkilökohtaisen tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava pankille.

Asian arviointi

Asiakkaan kertoman mukaan hän säilytti korttia ja tunnuslukua suljetuissa kuorissa keittiön hyllyssä, mistä nuorempi naisista on ne vienyt vanhemman viedessä asiakkaan huomioon itseensä olohuoneessa.

Ottaen huomioon, että tapauksessa saadun selvityksen mukaan asiakkaalta ei ole anastettu kortin ja tunnusluvun lisäksi mitään muuta omaisuutta ja kortilla on tehty onnistunut automaattinosto pian kortin anastuksen jälkeen, Pankkilautakunta katsoo todennäköiseksi, että sekä kortti että tunnusluku ovat olleet helposti sivullisen löydettävissä ja kortin tunnusluku on ollut tunnistettavassa muodossa ja kortit anastaneen henkilön yhdistettävissä korttiin.

Pankkilautakunta toteaa, ettei kortin säilyttäminen lukitussa kodissa lähtökohtaisesti osoita kortinhaltijan huolimattomuutta. Edelleen lautakunta katsoo, että kortinhaltija voi säilyttää myös kortin tunnuslukua kotonaan edellyttäen, että tunnuslukua säilytetään korttiehtojen mukaisesti erillään kortista.

Tässä tapauksessa lautakunta katsoo kuitenkin todennäköiseksi, että asiakas on säilyttänyt tunnuslukuaan tunnistettavassa muodossa ja korttinsa läheisyydessä vastoin korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettua nimenomaista velvollisuutta. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Pankkilautakunta toteaa yleisellä tasolla ympäröivien olosuhteiden olevan olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin ja tunnusluvun huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää, ja toisaalta arvioitaessa kortinhaltijan mahdollisen huolimattomuuden astetta ja vakavuutta.

Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan entuudestaan tuntemattoman ihmisen kutsuminen ja päästäminen omaan kotiin voi yleisen elämänkokemuksen perusteella katsoa aiheuttavan jonkinasteisen riskin mm. kodissa säilytetyn omaisuuden suhteen ja osoittavan näin ollen kotiinsa päästäjältä jonkinasteisen tietoisen riskin ottamista. Edelleen lautakunnan näkemyksen mukaan päästäessään entuudestaan tuntemattomia ihmisiä kotiinsa kortinhaltijan tulisi huolellisesti toimiessaan huomioida tästä omaisuudelleen aiheutuva riski ja kiinnittää erityistä huomiota korttinsa ja sen tunnusluvun turvalliseen säilyttämiseen ja tallella olon seuraamiseen.

Tässä tapauksessa asiakas on päästänyt hänelle entuudestaan tuntemattomat naiset käymään kodissaan toisen naisen otettua asiakkaaseen ensin yhteyttä tämän jättämän seuranhakuilmoituksen johdosta. Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi tässä tapauksessa huolellisesti toimiessaan tullut jo tapaamista harkitessaan huomioida tuntemattoman henkilön kotiinsa päästämisestä omaisuudelleen aiheutuva riski ja tapaamisesta sovittuaan tullut kiinnittää erityistä huomiota korttinsa ja sen tunnusluvun turvalliseen säilyttämiseen. Edelleen lautakunta katsoo, että tapaamisen toteuduttua vielä niin, että vieraita onkin ollut yhden sijaan kaksi, asiakkaan olisi tullut kiinnittää erityistä huomiota vieraiden liikkeisiin omassa kodissaan.

Pankkilautakunta katsoo, että asiakas olisi voinut kohtuullisiksi katsottavin toimin korttiehtojen mukaisia velvollisuuksia noudattamalla todennäköisesti voinut välttyä korttinsa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneelta vahingolta kokonaisuudessaan. Esimerkiksi säilyttämällä korttiaan poissa näkyviltä tai kirjaamalla tunnuslukunsa muotoon, joka ei olisi ollut helposti ulkopuolisen tunnistettavissa, ja säilyttämällä tunnuslukua selkeämmin erillään kortistaan, asiakas olisi hyvin kohtuullisin toimin jo ennen sovittua tapaamista voinut pienentää olennaisesti riskiä korttinsa oikeudettomasta käytöstä.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja tunnusluvun turvallisen säilyttämisen suhteen olosuhteet huomioon ottaen vakavaa varomattomuutta osoittavalla tavalla.

Huomioiden asiakkaan tapa säilyttää korttiaan ja tunnuslukuaan keittiössä sekä erityisesti se, että toinen asiakkaalle entuudestaan tuntemattomista naisista on voinut liikkua keittiössä valvonnatta, Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut viipymättä ja viimeistään naisten poistuttua tarkistaa korttinsa tallella olo. Mikäli asiakas olisi toiminut näin ja ilmoittanut korttinsa viipymättä kadonneeksi, olisi kortin oikeudettomalta käytöltä voitu todennäköisesti välttyä. Asiakkaan huomattua kortin oikeudettoman käytön ja katoamisen vasta noin kaksi viikkoa myöhemmin saapuneen laskun johdosta Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan ja vakavaa varomattomuutta osoittavalla laiminlyöneen korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan seurata korttinsa tallella oloa.

Jotta kortinhaltijan huolimattomuutta voitaisiin pitää törkeänä, hänen toiminnan on maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009) mukaan selvästi ja olennaisesti poikettava siitä, mitä huolelliselta menettelyltä vaaditaan. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella ja olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, jota maksupalvelulain mukaisella törkeällä huolimattomuudella tarkoitetaan.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja tunnusluvun säilyttämisen ja tallella olon seuraamisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia