Haku

PKL 32/14

Tulosta

Asianumero: PKL 32/14 (2014)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 16.12.2014

Kortin oikeudeton käyttö. Miten vastuu asiakkaan maksukortilla tehdystä oikeudettomasta automaattinostosta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Baaritiski. Huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortilla oli tehty 22.8.2014 klo 23.52 oikeudeton 240 euron automaattinosto. Asiakas oli ollut kyseisenä iltana ravintolassa ja maksanut oman ostoksensa baaritiskillä klo 23.17. Lähtiessään toiseen ravintolaan hän oli huomannut noin klo 00.30 korttinsa kadonneen takkinsa suljetusta etutaskusta. Keskusteltuaan asiasta lyhyesti ravintolan henkilökunnan kanssa asiakas sulki kortin klo 00.51.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan maksupäätteessä ei ollut mitään näkösuojaa ja se ojennettiin hänelle johtoineen baaritiskin ruuhkassa kiinteiden tuolien taakse. Kertomansa mukaan hän pyrki olosuhteet huomioon ottaen suojelemaan tunnuslukunsa näppäilyn huolellisesti vartalollaan, koska maksupäätteen kädessä pitäminen ja tunnusluvun näppäily edellytti molempien käsien käyttöä. Asiakkaan poliisilta saaman tiedon mukaan illan tapahtumiin liittyen on otettu kiinni ulkomaalaistaustainen porukka, joten kysy on ollut järjestäytyneestä rikollisuudesta, mitä vastaan tavallisen kuluttajan on ollut olosuhteet huomioiden lähes mahdotonta suojautua.

Pankin vastine

Pankin mukaan asiakas ei ole noudattanut korttiehtojen mukaista riittävää huolellisuutta tunnusluvun näppäillyssä ja kortin säilyttämisessä. Hän ei ole myöskään asianmukaisesti tarkistanut korttinsa tallellaoloa sekä on myös aiheettomasti viivytellyt kortin sulkemisessa. Olosuhteet maksutapahtuman yhteydessä ovat olleet sellaiset, että asiakkaan olisi tullut noudattaa erityistä huolellisuutta tai jopa käyttää käteistä. Lisäksi kyseisissä olosuhteissa, joissa on ollut korostunut taskuvarkauden riski, ei asiakkaan yli tunnin päästä tapahtunut kortin katoamisen havaitseminen osoita korttiehtojen mukaista huolellisuutta kortin tallellaolon suhteen. Asiakas on myös aiheettomasti viivytellyt katoamisilmoituksen tekemisessä. Edellä mainittujen syiden vuoksi pankki katsoo, että oikeudeton 240 euron nosto jää kokonaisuudessaan asiakkaan vastuulle.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- pankin vastaus 8.9.2014 asiakkaan reklamaatioon
- pankin yleiset korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohdat, joka koskevat kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaavat maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä ja käyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Arvioitaessa sitä, millaisia varotoimia kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain esitöiden (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta kortinhaltijan voidaan odottaa säilyttävän korttiaan vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Ympäröivät olosuhteet ovat olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää. Mikäli tietyissä olosuhteissa voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa olevan esimerkiksi kohonnut riski taskuvarkauksille, voidaan myös huolellisen kortinhaltijan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota kortin käyttöön.

Tässä tapauksessa asiakas on säilyttänyt korttiaan suljetussa takin taskussaan ja maksanut sillä ruuhkaisella baaritiskillä ostoksensa. Hän on huomannut korttinsa katoamisen noin 1 h 15 minuuttia viimeisen oman ostoksensa jälkeen, mistä on vielä kulunut noin 20 minuuttia kortin sulkemiseen. Asiakkaan korttia on kuitenkin jo käytetty oikeudettomasti 35 minuutin kuluttua asiakkaan ostoksesta.

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin säilyttämisen ja tunnusluvun käytön suhteen. Edelleen lautakunta kuitenkin katsoo tätä asiakkaan huolimattomuutta osin lieventävän sen, että asiakas on saadun selvityksen mukaan pyrkinyt säilyttämään korttiaan ja käyttämään tunnuslukua olosuhteet huomioiden ja turvallisesti. Saadun selvityksen perusteella illan aikana ei ole tapahtunut mitään sellaista poikkeuksellista, jonka perusteella asiakkaan olisi tullut kiinnittää erityistä huomiota kortin tallella oloon. Kortin sulkua asiakas ei ole tehnyt viipymättä havaittuaan sen katoamisen, mutta tässä tapauksessa sillä ei ole ollut vaikutusta vahingon syntyyn. Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan menettely kokonaisuutena osoita sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, joka osoittaisi hänen suhtautuvan selvästi piittaamattomasti kortin hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan menettely osoita maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin säilyttämisen ja tunnusluvun käytön suhteen. Asiakas ei ole myöskään viipymättä sulkenut korttiaan havaittuaan sen kadonneen. Pankkilautakunta katsoo kuitenkin, ettei asiakkaan menettely kokonaisuutena osoita maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se ylittää 150 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Sainio                                     

Jäsenet:
Lehtonen
Pulkkinen
Railas
Samun

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia