Haku

PKL 3/13

Tulosta

Asianumero: PKL 3/13 (2014)

Asiaryhmä: Muut asiat

Ratkaisu annettu: 14.05.2014

Kuolinpesä. Testamentin tulkinta. Maistraatti. Tilisopimus.

Tapahtumatiedot

Sisarukset HK ja IK ovat tehneet asiakkaan hyväksi yhteisen testamentin, jonka nojalla heidän varallisuutensa tulee asiakkaalle heidän molempien kuoleman jälkeen. IK kuoli toukokuussa 2007. Pankin hallintoneuvoston jäsen KK, joka oli IK:n etäistä sukua, toimi uskottuna miehenä perunkirjoituksessa.

Asiakas määrättiin tammikuussa 2012 maistraatin päätöksellä HK:n edunvalvojaksi. HK kuoli syyskuussa 2012.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas on valittanut pankin toiminnasta useassa eri asiassa. Asiakkaan väitteen mukaan pankin hallintoneuvoston jäsen KK on paljastanut asiakkaan aviopuolisolle pankkisalaisuuden alaisia tietoja koskien IK:n henkivakuutusvarojen nostamista. Asiakas epäilee lisäksi muitakin IK:n kuolinpesän pankkisalaisuuden alaisia tietoja paljastetun.

PH:lla oli käyttöoikeus HK:n tileihin. PH nosti kuukausittain huomattavia summia ilman, että niitä käytettiin tilinomistajan hyväksi. Pankki ehdotti, että PH:ta varten avattaisiin erillinen tili, jonne siirretään rahaa tarpeen mukaan, mutta tällaista tiliä ei kuitenkaan avattu.

IK:n perunkirjoituksen jälkeen verohallinto pyysi perintöverotusta varten asiakkaalta todistusta kuolinpesän varojen käsittelystä. Kuolinpesän tilivarat oli jäädytetty, mutta pankki ei suostunut ilmoittamaan tätä verohallinnolle. Asiakas joutui antamaan todistuksen verovirastolle, ettei hän nosta kuolinpesän varoja HK:n elinaikana.

Syksyllä 2007 asiakas tiedusteli pankilta voisiko IK:n kuolinpesän varoja tallettaa korkeampikorkoiselle tilille. Pankki vastasi kieltävästi.

Tultuaan HK:n edunvalvojaksi alkuvuodesta 2012 asiakkaalle kävi ilmi, että HK:n kymmenien tuhansien eurojen varat olivat olleet nollakorkoisella tilillä. Pankin olisi tullut antaa HK:lle tietoja paremmista vaihtoehdoista.

Tammikuussa 2012 asiakas pyysi päämiehensä HK:n tiliotteita, mutta niitä ei asiakkaalle toimitettu. Lisäksi hänelle kerrottiin puhelimessa 6.2.2012 virheellisiä tietoja tiliotteiden kokoamisesta perittävästä palkkiosta ja siihen kuluvasta ajasta.

Asiakas halusi keväällä 2012 siirtää IK:n kuolinpesän sekä HK:n tilivarat kahden vuoden määräaikaiselle talletustilille ja myöhemmin toiseen pankkiin. Pankin mukaan kuolinpesän tilien käsittelyn esti tiukka testamenttimääräys ja HK:n varojen siirtoon tarvittaisiin maistraatin lupa. Kumpikaan väitteistä ei pidä paikkaansa. HK:lle ja IK:n kuolinpesälle aiheutui korkomenetyksiä pankin virheen vuoksi.

Pankin toiminta viimeistään kuolinpesän tilien siirtämisessä aiheutti kuolinpesälle korkomenetyksiä. Ylimääräinen työ ja stressi edunvalvojana aiheuttivat asiakkaalle ansionmenetystä. Asiakas katsoo pankin olevan velvollinen korvaamaan edellä mainitut vahingot ja lisäksi asiakkaan kunnian loukkaamisesta ja asiaan käytettyjen asianajopalkkioiden suhteen.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki kiistää, että se olisi kertonut pankkisalaisuuden alaisia tietoja ulkopuolisille.

Pankki on tarkoittanut IK:n kuolinpesän tilivarojen jäädyttämisellä sitä, että varoja voivat käyttää vain kaikki kuolinpesän osakkaat yhdessä. Jäädyttäminen ei siten ole mikään erityinen pankissa tehtävä toimi.

PH on käyttänyt HK:n tilillä olevia varoja HK:n antaman käyttöoikeuden perusteella. Tilinomistaja on itse velvollinen seuraamaan tilin käyttöä. HK ei ole puuttunut PH:n toimintaan. HK ei ole myöskään avannut uutta tiliä PH:ta varten.

Pankki toimitti asiakkaalle ilmoituksen, jossa se totesi, että IK:n kuolinpesän tilejä voivat käyttää vain kaikki osakkaat yhdessä. Tällä tarkoitettiin sitä, että tilivarat on jäädytetty siihen asti, kunnes kaikki osakkaat haluavat kuolinpesän tiliä käyttää. Jos kirjeessä olisi todettu vain, että tilivarat on jäädytetty, olisi siitä saattanut sada sen virheellisen käsityksen, että tilivaroja ei voisi käyttää (kuolinpesän osakkaat yhdessä) ennen HK:n kuolemaa.

Pankilla ei ole tietoa keskustelusta varojen siirtämisestä korkeampikorkoiselle tilille. Pankki ei nauhoittanut puhelinkeskusteluja vuonna 2007.

Pankki ei ole velvollinen huolehtimaan asiakkaan varojen siirtämisestä tuottavampaan sijoituskohteeseen oma-aloitteisesti. Asiakas ja HK eivät olleet yhteydessä pankkiin asiasta ennen vuotta 2012.

Pankki on toimittanut asiakkaalle hänen pyynnöstään HK:n tiliotteet pyyntöä edeltäneen kahden vuoden ajalta. Asiakkaalle on ilmeisesti jäänyt virheellinen käsitys vanhempien tiliotteiden kokoamisesta perittävästä korvauksesta puhelinkeskustelussa 6.2.2012.

Kun IK:n kuolinpesän varoja oltiin siirtämässä, pankki halusi selvittää maistraatin käsityksen mahdollisesta eturistiriidasta, kun asiakas edusti kuolinpesässä sekä itseään että HK:ta hänen edunvalvojanaan. Alkuun asiaa käsiteltiin virheellisesti myös maistraatin lupa-asiana. Tällä ei kuitenkaan ole asiassa merkitystä, koska pankin tuli joka tapauksessa selvittää tarvitsiko HK edunvalvojan sijaista. HK:n omat varat on siirretty kohtuullisessa ajassa toiseen pankkiin.

Pankki katsoo, ettei se ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- IK:n ja HK:n 10.7.1989 päivätty yhteinen testamentti, jossa heidän omaisuutensa on määrätty asiakkaalle testamenttaajien kuoleman jälkeen.

- Veroviraston 18.10.2007 päivätty kehotus perintöverotuksessa tarvittavien tietojen antamiseen. Verovirasto pyytää selvitystä IK:n tilien ja kiinteistön omistusoikeudesta hänen kuolemansa jälkeen.

- Asiakkaan ja HK:n 18.10.2007 päivätty ilmoitus verovirastolle, että asiakas ei ole saanut omistusoikeutta IK:n tileihin.

- Pankin 9.11.2007 päivätty ilmoitus, jossa todetaan seuraavaa: ”edesmenneen IK:n testamentti on epäselvä eikä pankki tiedä kenelle varat testamentin mukaan kuuluvat. Varat voidaan maksaa vain kuolinpesälle tai kaikille kuolinpesän osakkaille yhdessä.”

- Pankin 29.11.2007 päivätty todistus verottajalle, jossa todetaan uudelleen testamentin ja tilivarojen omistuksen epäselvyys sekä se, että varoja voidaan maksaa vain asiakkaan ja HK:n yhteisestä päätöksestä.

- Asiakkaan 30.11.2007 päivätty kirje verovirastolle, jossa asiakas todistaa, ettei IK:n tilillä olevia varoja nosteta HK:n elinaikana.

- Ote holhousasioiden rekisteristä, päivätty 31.1.2012. Otteessa todetaan, että asiakas on HK:n edunvalvoja eikä HK:n toimintakelpoisuutta ole rajoitettu.

- Asiakkaan translitterointi puhelinkeskustelusta 6.2.2012, jossa osapuolina olivat asiakas ja pankin lakimies. Asiakas oli aikaisemmin pyytänyt pankkia toimittamaan tiliotteet kymmeneltä vuodelta. Lakimies ilmoitti, että tiliotteet olisi helposti saatavilla kahdelta viimeiseltä vuodelta, mutta vanhempien osalta selvittely on vaikeampaa ja pankki veloittaa siitä 90 euroa tunnilta. Lakimies totesi lisäksi, että selvitystyöhön menee arviolta kuukausi, mutta selvitystä tekevä toimihenkilö ei voi tehdä kyseistä työtä täysipäiväisesti. Lopuksi osapuolet sopivat kahden vuoden tiliotteiden lähettämisestä.

- Finanssivalvonnan 28.1.2013 päivätty vastaus asiakkaalle koskien käsillä olevaa asiaa. Finanssivalvonta totesi, ettei se voi ratkaista epäselvää näyttö- tai muuta riidanalaista kysymystä. Finanssivalvonta katsoi muilta osin, ettei pankin toiminnassa ollut huomautettavaa.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko pankki toiminut asianmukaisesti hoitaessaan asiakkaan, asiakkaan päämiehen sekä kuolinpesän, jossa he olivat ainoat osakkaat, asioita. Asiakkaan mukaan pankki on paljastanut pankkisalaisuuden alaisia tietoja, toiminut epäasiallisesti ja muutenkin haitannut asiakkaan toimia. Pankin mukaan se on toiminut asianmukaisesti.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunta toteaa, että asiaa on tutkinut FINEn Vakutuus- ja rahoitusneuvonnan lisäksi Finanssivalvonta eikä näissä selvityksissä ole löydetty huomautettavaa pankin toiminnassa.

Asiakkaan mukaan pankki on paljastanut pankkisalaisuuden alaisia tietoja ulkopuolisille. Pankki on kiistänyt tämän. Pankkilautakunta katsoo, ettei asiassa ole näytetty pankin luovuttaneen pankkisalaisuuden alaisia tietoja ulkopuolisille.

PH käytti HK:n tileillä olevia varoja. Asiakkaan mukaan PH:ta varten olisi pitänyt avata erillinen tili. Pankin mukaan HK oli itse velvollinen seuraamaan tiliensä käyttöä eikä hän pyytänyt uuden tilin avaamista. Pankkilautakunta toteaa, että henkilö, jolla on tilin käyttöoikeus, on oikeutettu käyttämään tiliä. Lautakunta katsoo, että asiassa ei ole näytetty, että pankilla olisi ollut aihetta puuttua HK:n tilin käyttöön tai että HK olisi pyytänyt uuden tilin avaamista.

Pankki ei toimittanut verohallinnolle todistusta tilivarojen jäädyttämisestä. Pankin selvityksen mukaan se antoi ilmoituksen, jonka mukaan tiliä voi käyttää vain osakkaat yhdessä. Lisäksi pankki totesi, että ilmoitus, jossa olisi kerrottu vain tilivarojen jäädyttämisestä, olisi voinut olla harhaanjohtava. Pankkilautakunta katsoo pankin toimineen asianmukaisesti ilmoittaessaan, että tiliä voivat käyttää vain osakkaat yhdessä.

Asiakkaan mukaan pankki kieltäytyi siirtämästä IK:n kuolinpesän varoja korkeampikorkoiselle tilille. Pankki kiistää tällaista keskustellun. Lautakunta katsoo, ettei asiassa ole näytetty pankin kieltäytyneen varojen siirrosta.

Asiakkaan mukaan pankin olisi pitänyt antaa tietoja HK:lle varojen paremmista sijoitusvaihtoehdoista. Pankki on todennut, että se ei ole velvollinen huolehtimaan asiakkaan varojen siirtämisestä tuottavampaan sijoituskohteeseen oma-aloitteisesti.Lautakunta toteaa, ettei pankilla ole velvollisuutta hoitaa oma-aloitteisesti asiakkaan varoja.

Asiakkaan mukaan hänelle ei toimitettu HK:n tiliotteita. Pankin mukaan asiakkaalle toimitettiin asiakkaan pyytämät tiliotteet. Lautakunta toteaa, että asiakas ja pankin lakimies sopivat puhelinkeskustelussa 6.2.2012 kahden vuoden tiliotteiden lähettämisestä. Lautakunta toteaa asiakkaan kertoneen selvityspyynnössään FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalle 9.5.2012, että hän sai tiliotteet HK:n tileiltä alkaen 7.2.2010. Lautakunta katsoo, että asiakas on saanut sovitun mukaisesti HK:n tiliotteet.

Asiakkaan mukaan hänelle annettiin virheellistä tietoa vanhojen tiliotteiden toimittamisesta perittävästä palkkiosta. Pankin mukaan asiakkaalle kerrottiin asianmukaisesti hinnaston mukaisesta palkkiosta, mutta asiakkaalle jäi väärinkäsitys palkkion määrästä. Lautakunta toteaa, että pankin lakimies kertoi puhelimessa, että selvitystyöstä veloitetaan 90 euroa tunti ja että selvitystyössä kestäisi noin kuukauden johtuen siitä, että toimihenkilö ei voisi tehdä selvitystä kokopäiväisesti. Lautakunta katsoo, että pankki on kertonut totuudenmukaisesti veloitettavasta palkkiosta ja antanut arvionsa selvitykseen kuluvasta ajasta. Lautakunta toteaa kuitenkin, että pankin olisi ollut hyvä antaa arvio veloitettavien tuntien määrästä. Lautakunta katsoo, ettei asiakkaalle ole aiheutunut vahinkoa tiliotteiden toimittamiseen liittyen.

Asiakkaan mukaan pankki viivytteli aiheettomasti IK:n kuolinpesän ja HK:n tilivarojen siirron suhteen. Pankin mukaan se tarvitsi IK:n kuolinpesän varojen siirtoa varten maistraatin käsityksen mahdollisesta eturistiriidasta kuolinpesässä. Asiakas edusti kuolinpesässä sekä itseään että toista osakasta. Pankin mukaan se toteutti varojen siirrot kohtuullisessa ajassa. Lautakunta katsoo, että pankilla on ollut aihetta pyytää selvitystä mahdollisesta eturistiriidasta. Lisäksi lautakunta katsoo, että pankki on siirtänyt IK:n kuolinpesän ja HK:n varat kohtuullisessa ajassa olosuhteet huomioon ottaen.

Suositus

Pankkilautakunta katsoo, ettei asiassa ole näytetty pankin toimineen virheellisesti.

Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Lampela, Lehtonen ja Pulkkinen sekä varajäsen Samun. Sihteerinä toimi Heino.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia