Haku

PKL 31/13

Tulosta

Asianumero: PKL 31/13 (2014)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 25.03.2014

Maksukortin oikeudeton käyttö. Huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortti anastettiin yöllä hostellihuoneesta asiakkaan nukkuessa. Kortilla tehtiin oikeudettomia ostoja yhteensä 420,53 euron arvosta ennen kuin asiakas herättyään ja kortin katoamisen havaittuaan teki kortistaan sulkuilmoituksen.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas katsoo, että hän on yrittänyt parhaansa mukaan pitää kaiken arvotavaransa turvassa ja että hänen toimintansa ei ollut törkeän huolimatonta.

Varkaus on tapahtunut 17.5.2012 asiakkaan nukkuessa kuuden hengen hostellihuoneessa Melbournessa. Asiakkaalla oli lukollisessa kaapissa 50 dollarin seteli. Kaapin avain ja lompakko asiakkaalla oli omassa sängyssään käsilaukussa, mistä hän ei tietenkään uskonut kenenkään julkeavan niitä varastaa. Asiakkaan herättyä hänen käsilaukkunsa oli jostain syystä lattialla ja hän huomasi ensimmäiseksi kaapin avaimen puuttuvan. Asiakas pyysi hostellin henkilökuntaa murtamaan lukon ja hän huomasi 50 dollarin setelin puuttuvan kaapista. Hän tutki heti lompakkonsa ja huomasi myös Suomen maksukorttien puuttuvan. Hän soitti heti korttien sulkupalveluun ja myöhemmin teki rikosilmoituksen paikalliselle poliisille sekä kertoi hostellin henkilökunnalle tapahtuneesta. Henkilökunta oli myös yhteydessä poliisiin, jonka piti tulla käymään hostellilla, mutta jostain syystä heitä ei kuitenkaan näkynyt.

Asiakas on vahvasti eri mieltä pankin kanssa siitä, että hän olisi itse törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut korttien väärin käsiin joutumisen. Asiakas haluaisi pankilta selkeän kuvauksen siitä, miten luottokorttia/lompakkoa tulisi vastaavassa tilanteessa säilyttää, kun lukollinen kaappikaan ei selvästi aina takaa turvallisuutta. Avain vietiin laukusta, joten vaikka kaikki asiakkaan omaisuus olisi ollut kaapissa, sillä ei olisi ollut merkitystä. Asiakas ei keksi muuta järkevää paikkaa avaimen säilytykselle kuin käsilaukkunsa, joka oli sängyssä hänen siinä nukkuessaan. On kohtuutonta vaatia, että avain tai muut arvotavarat täytyy olla säilytettynä sukanvarressa tai yöpuvun taskussa. Tunnusluku ei ollut varkaiden tiedossa vaan ostot on tehty väärennetyillä allekirjoituksilla.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin käsityksen mukaan asiakas on toiminut törkeän huolimattomasti ottaessaan tietoisen riskin mahdollisesta varkaudesta säilyttäessään käsilaukkuaan, jossa maksukortit olivat, sängyssään, näkyvällä paikalla hänelle entuudestaan tuntemattoman viiden ihmisen kanssa samassa huoneessa. Jos asuu viiden ventovieraan ihmisen kanssa samassa huoneessa, tulisi olla erityisen varovainen säilyttäessään arvotavaroita, koska riski varkauteen on poikkeuksellisen suuri. Asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää riski ja säilyttää kortit siten, ettei kukaan ulkopuolinen olisi voinut saada niitä haltuunsa hänen nukkuessaan.

Pankin käsityksen mukaan, mikäli asiakas ei olisi toiminut tilanteessa törkeän huolimattomasti, hänen olisi ensisijaisesti tullut säilyttää korttiaan hostellin tarjoamassa turvalokerossa. Mikäli tällaista turvalokeroa ei hostellissa ollut saatavilla, olisi asiakkaan tullut varmistaa, ettei korttia voida hänen nukkuessaan käsilaukusta anastaa. Tämän hän olisi voinut tehdä mm. siten, että olisi säilyttänyt laukkua lukitussa kaapissa ja kaapin avainta tai toissijaisesti korttia esimerkiksi yöasunsa taskussa, päällään olevassa vyölaukussa, sukassa tai muussa sellaisessa paikassa, että hän olisi herännyt mikäli avainta tai korttia olisi yritetty häneltä varastaa.

Pankki katsoo, että asiakas vastaa itse vaatimuksen kohteena olevista korttitapahtumista kokonaisuudessaan, myös 150 euroa ylittävältä osalta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- lista korttitapahtumista

- kuittikopioita

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan riitauttamista korttitapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo, ettei hänen toimintansa ole ollut törkeän huolimatonta. Pankki katsoo asiakkaan toimineen törkeän huolimattomasti ja vastaavan itse kyseessä olevista korttitapahtumista.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloisten olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon.

Ratkaisun perustelut

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä ja käyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Arvioitaessa sitä, millaisia varotoimia kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain esitöiden (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta kortinhaltijan voidaan odottaa säilyttävän korttiaan vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Ympäröivät olosuhteet ovat olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää. Mikäli tietyissä olosuhteissa voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa olevan esimerkiksi kohonnut riski taskuvarkauksille, voidaan myös huolellisen kortinhaltijan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota kortin säilyttämiseen.

Tässä tapauksessa asiakas on saadun selvityksen mukaan yöpynyt kuuden hengen hostellihuoneessa viiden hänelle entuudestaan tuntemattoman henkilön kanssa. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan tällaisen yöpymismuodon valitseminen voi yleisen elämänkokemuksen perusteella katsoa aiheuttavan jonkinasteisen riskin mm. mukana kulkevan omaisuuden suhteen ja osoittavan näin yöpymismuodon valitsijalta jonkinasteisen tietoisen riskin ottamista. Pankkilautakunta katsookin, että asiakkaan olisi hostelliin kuuden hengen huoneeseen majoittautuessaan tullut kiinnittää erityistä huomiota korttinsa turvalliseen säilyttämiseen varmistuakseen siitä, ettei se joutuisi sivullisen haltuun.

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin säilyttämisen suhteen. Edelleen lautakunta kuitenkin katsoo tätä asiakkaan huolimattomuutta osin lieventävän sen, että asiakas on saadun selvityksen mukaan pyrkinyt säilyttämään korttiaan olosuhteet huomioiden ja turvallisesti. Pankkilautakunta katsookin, ettei asiakkaan menettely kokonaisuutena osoita sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, joka osoittaisi hänen suhtautuvan selvästi piittaamattomasti kortin hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan menettely osoita maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin säilyttämisen suhteen. Pankkilautakunta kuitenkin katsoo, ettei asiakkaan menettely kokonaisuutena osoita maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se ylittää 150 euroa.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää sekä jäsenet Kallio, Lampela ja Lehtonen. Sihteerinä toimi Hidén.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia