Haku

PKL 3/11

Tulosta

Asianumero: PKL 3/11 (2011)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 09.05.2011

Tilinkäyttöoikeus tilin panttaus sulkutili

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas on saattanut asian Pankkilautakunnan käsiteltäväksi 5.8.2009 päivätyllä valituksellaan.

Asiakas on osakeyhtiö, joka vuokrasi kunnalta satamaa. Vuokranmaksua varten avattiin pankissa tili, jonne asiakkaan edelleen vuokraamien venepaikkojen vuokrat maksettiin.

Asiakkaan hallituksen puheenjohtaja ja ainoa omistaja yritti käyttää osakeyhtiön tiliä verkkopankissa marraskuussa 2006. Hän ei kuitenkaan pystynyt käyttämään tiliä, koska se oli suljettu. Asiakkaan mukaan pankilla ei ollut oikeutta sulkea yhtiön tiliä. Asiakas ei pystynyt maksamaan kunnan vuokria, minkä vuoksi kunnalle syntyi oikeus purkaa sataman vuokrasopimus.

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan 70.000 euroa.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakkaan yritystili on avattu 27.11.2002. Tilisopimuksen ehtojen mukaan tili vapautuu asiakkaan käyttöön sen jälkeen, kun vuosivuokra on kokonaisuudessaan maksettu kunnan tilille. Tilisopimuksen liitteenä on kunnan ja asiakkaan välinen vuokrasopimus.

Tiliä avattaessa on siis sovittu noudatettavaksi kunnan ja asiakkaan välistä vuokrasopimusta. Tarkoitus oli, että tililtä sallitaan ainoastaan vuokran maksu kunnalle ja sulku poistetaan, kun kunta ilmoittaa että vuokra on kokonaisuudessaan maksettu ja sen jälkeen asiakas siirtää lopun rahan toiselle tilille ja sulku asetetaan takaisin. Alkuperäinen vuokrasopimus oli laadittu vuodelle 2003 ja sitä on jatkettu 25.2.2003 siten, että se olisi päättynyt 31.10.2013. Jatkosopimus sisältää venepaikkamaksujen osalta saman ehdon, kuin alkuperäinenkin sopimus. Tilisopimus pankin tiliin on myös voimassa alkuperäisin 27.11.2002 allekirjoitetuin ehdoin.

Virhe pankissa tapahtui, kun ensimmäisen sulun purkamisen jälkeen maaliskuussa 2003 sulku jäi väärinkäsityksen vuoksi laittamatta sopimusehtojen mukaisesti takaisin. Jatkosopimus oli toimitettu pankille, mutta sitä ei ollut liitetty tilisopimukseen. 15.2.2006 kunnanjohtaja soitti pankkiin ja tiedusteli onko asiakkaan venepaikkamaksutilillä sopimuksen mukainen sulku voimassa. Tässä vaiheessa havaittiin, että sulku oli laittamatta. Pankinjohtaja määräsi välittömästi tiliehtojen mukaisen sulun asetettavaksi tilille.

Alkuvuodesta 2007 asiakas vaati tuota sulkua poistettavaksi tililtä, jolloin pankki ilmoitti, että sitä ei voi tehdä koska ehto on kunnan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukainen, eikä voi sitä mennä muuttamaan. Pankki pyysi kunnalta kirjallisesti lupaa varojen vapauttamisesta, mutta kunta antoi siihen kirjallisen kielteisen vastauksen.

Tämän jälkeen asiakas sanoi tyytyvänsä tähän tilanteeseen ja jatkavansa neuvotteluja kunnan kanssa. Neuvottelut tuottivatkin tulosta siten, että tuo vuosivuokra maksettiin kunnan tilille 8.5.2007 ja samana päivänä kunta osti asiakkaan rakennelmia satamasta samalla summalla. Kauppahinta maksettiin samalle tilille. Sen jälkeen tililtä maksettiin asiakkaan luottojen korkoja ja lyhennyksiä ja siirrettiin rahaa asiakkaan toiselle tilille. Loput rahat asiakas siirsi toiseen pankkiin. Tämän jälkeen asiakkaan tilillä on ollut vain palvelumaksuveloituksia, joista on aiheutunut tilin ylitys.

Asiakas väittää, että pankki on aiheuttanut suuria taloudellisia vahinkoja asiakkaalle. Kunta on irtisanonut vuokrasopimuksen asiakkaan kanssa maksamattomien vuokrien vuoksi. Pankki ei ole millään tavalla estänyt asiakasta maksamasta vuokriaan kunnalle. Tilin luonteesta johtuen maksu olisi pitänyt käydä tekemässä pankissa tai lähettää pankille toimeksianto maksun suorittamisesta. Muuten pankki ei olisi pystynyt valvomaan tilin käyttöä sopimusehtojen mukaisesti.

Pankki katsoo, että se on toiminut asiakkaansa kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti, pois lukien laiminlyöntiä sulun asettamisessa, joka ei kuitenkaan aiheuttanut vahinkoa kummallekaan sopimuksen osapuolelle.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Pankkilautakunta toteaa, että asiakkaan tilin käytöstä on sovittu tilisopimuksessa sekä asiakkaan ja kunnan välisissä vuokrasopimuksissa. Tilisopimuksessa on todettu seuraavaa:

”Tili on pantattu.

Tili vapautuu asiakkaan käyttöön sen jälkeen, kun vuosivuokra (26.000 € + ALV 22 %) on kokonaisuudessaan maksettu kunnan tilille. Tilin liitteenä kunnan ja asiakkaan välinen vuokrasopimus.”

Asiakkaan ja kunnan välisessä 9.12.2002 allekirjoitetussa sopimuksessa, joka koski sa-taman vuokrausta vuodelle 2003, oli sovittu vuokra-ajaksi 1.1.–31.12.2003 ja vuokranmaksupäiväksi 15.5.2002 [sic!]. Sopimukseen oli otettu seuraava vakuutta koskeva ehto:

”Asiakas saa laskuttaa venepaikkamaksuja vain nimiinsä avattavalle ehdolliselle pankkitilille. Tili toimii sulkutilinä, joka vapautuu vuokramiehen käyttöön vasta sen jälkeen, kun koko vuosivuokra veroineen on siirretty tältä vuokramiehen tililtä vuokranantajan tilille.”

Asiakkaan ja kunnan välisessä 25.2.2003 allekirjoitetussa sopimuksessa, joka koski sataman vuokrausta ajalle 1.11.2003–31.10.2013, oli sama ehto. Jatkosopimuksen mukaan vuokra tuli maksaa kahdessa osassa, 30.11. ja 30.4. mennessä. Sopimuksen mukaan vuokra-aika koostui vuoden pituisista vuokrakausista, jotka alkoivat 1.11. ja päättyivät 31.10. Ainoastaan vuokranantaja pystyi purkamaan sopimuksen yksipuolisesti vuokra-aikana vuokraajan laiminlyönnin vuoksi. Pankin mukaan tämä sopimus oli toimitettu sille, mutta sitä ei ollut liitetty tilisopimukseen.

Kysymyksenasettelu

Riidatonta tapauksessa on se, että asiakkaan nimiin oli avattu tili, jonne venepaikkojen vuokraajat maksoivat vuokransa ja jolta asiakas maksoi sataman vuosivuokran kunnalle kahdessa erässä.

Asiakkaan mukaan pankki oli sulkenut yrityksen tilin. Pankkilautakunta toteaa, että kyseessä ei ole ollut tilin sulkeminen kokonaan, vaan tilinkäyttöoikeuden rajoittaminen. Riitaa asiassa on kuitenkin siitä, onko asiakkaalla ollut mahdollisuus maksaa satamavuokra yrityksen tililtä.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunta toteaa, että asiakkaan hyväksymien tiliehtojen mukaan asiakkaan yritystili oli pantattu ja sen käyttöä oli rajoitettu vain sataman vuosivuokran maksamiseen, kunnes se oli kokonaan maksettu. Myös asiakkaan ja kunnan välisessä satamanvuokraa koskeneessa sopimuksissa oli todettu sama rajoitus. Satamanvuokran jatkosopimusta ei ollut liitetty osaksi tilisopimusta, mutta se oli toimitettu pankin mukaan sille. Yksikään osapuolista ei ole kiistänyt sopimusten sitovuutta. Pankkilautakunta katsoo, että tilin käyttöä oli rajoitettu tilisopimuksen ja vuokrasopimusten perusteella siten, että tilillä olleita varoja ei voitu käyttää ennen koko vuosivuokran maksua muuhun kuin kyseisen vuokran maksamiseen.

Asiakkaan mukaan hän ei saanut maksettua vuokraa verkkopankissa. Pankin mukaan vuokran pystyi maksamaan milloin tahansa pankin konttorissa tai lähettämällä pankille maksutoimeksiannon. Pankkilautakunta toteaa, että asiassa ei ole esitetty, ettei maksua olisi voinut tehdä pankissa tai lähettämällä pankille maksutoimeksiannon. Lautakunta katsoo, että tilin panttauksesta johtuen on luonnollista, että pankki on estänyt tilin käytön verkkopankissa ja sallimalla satamavuokramaksun maksamisen vain pankissa tai maksutoimeksiannon lähettämisellä.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo, ettei asiassa ole ilmennyt estettä sille, että asiakas ei olisi voinut maksaa satamavuokran vuosimaksua pankin konttorissa tai lähettämällä maksutoimeksiannon pankille. Lautakunta katsoo siten, ettei satamavuokrasopimuksen purku johtunut pankin toiminnasta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää sekä jäsenet Laine, Lampela, Lehtonen ja Ruokanen. Sihteerinä toimi Heino.

PANKKILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia