Haku

PKL 30/16

Tulosta

Asianumero: PKL 30/16 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 19.01.2017

Miten vastuu asiakkaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ravintolassa illalla 18.5.2016. Asiakkaan lompakko, jossa hän säilytti Visa-korttia, varastettiin ravintolassa noin klo 21. Kortilla tehtiin klo 21:16–22:35 välisenä aikana yksi 104 euron ja neljä 200 euron suuruista ostosta eroottisessa ravintolassa. Kortti ilmoitettiin varastetuksi 22.5. klo 9:09.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut lähteneensä kaupungille syömään. Ravintolassa asiakkaan lompakko varastettiin ja sen mukana vietiin kolme korttia. Muut pankit korvasivat korteilla tehdyn oikeudettoman käytön.

Asiakas ei säilytä tunnuslukua lompakossa vaan ainoastaan omassa muistissaan. Lähtiessään ravintolasta pois hän loukkasi nilkkansa ja kaatui. Nilkka leikattiin 20.6. Asiakas ei huomannut heti kotiinsa päästyään kortin katoamista, koska nilkkaa särki erittäin kovasti. Asiakas ei ollut humalassa eikä toiminut huolimattomasti. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan 904 euroa.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut asiakkaan tutkintailmoituksessa antamassaan selvityksessä kertoneen ainoastaan pankin korttia käytetyn väärin. Tutkintailmoituksessa asiakas on kertonut, että ”lompakko oli ravintolan pöydällä, josta se oli hävinnyt”. Ilmaisu viittaa siihen, että lompakko on jätetty pöydälle ilman valvontaa. Pankki katsoo asiakkaan laiminlyöneen velvollisuutensa säilyttää korttia huolellisesti.

Kortilla tehdyt ostot on hyväksytty tunnusluvulla. Korttia oli edellisen kerran käytetty useita kuukausia ennen kortin päätymistä vääriin käsiin. Pankki katsoo, ettei tunnuslukua ole siten voitu urkkia, vaan sen on täytynyt olla korttiehtojen vastaisesti asiakkaan lompakossa.

Asiakkaan kortti on kadonnut 18.5. noin klo 21 ja katoamisilmoitus on tehty 22.5. klo 9:09. Asiakas on ilmoittanut syyksi myöhäiselle ilmoitukselle kovan nilkkasäryn. Pankki katsoo, ettei kovakaan särky ole riittävä syy kortin sulkuilmoituksen laiminlyömiselle. Asiakas ei ole ilmoittanut puhelintaan varastetuksi, joten hän olisi voinut tehdä sulkuilmoituksen jo ravintolassa. Asiakas on tiennyt tarkan kellonajan, jolloin hänen lompakkonsa on viety, sekä paikan, josta se on viety. Nämä seikat viittaavat siihen, että asiakas on todellisuudessa huomannut jo ravintolassa lompakkonsa varastetun. Pankki katsoo asiakkaan laiminlyöneen velvollisuutensa ilmoitta kortin katoamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Pankki katsoo asiakkaan toiminnan kokonaisuutena arvioituna osoittavan törkeää huolimattomuutta korttiin liittyvien huolellisuusvelvollisuuksien täyttämisessä. Pankki katsoo, ettei se ole vastuussa kortin oikeudettomasta käytöstä.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Tiliotteita.

- Poliisille 17.6.2016 tehty tutkintailmoitus.

- Korttiehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.
 
Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Yleisten korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulee säilyttää korttia huolellisesti ja erillään tunnusluvusta tai pankkitunnuksista. Kortinhaltijan on seurattava säännöllisesti kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei sivullisella ole mahdollista saada sitä tietoonsa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, oikeudettomasta käytöstä tai tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava pankille.

Asian arviointi

Asiakas ei ole tapauksessa esittänyt näkemystään siitä, miten korttia oikeudetta käyttänyt on voinut saada tietoonsa asiakkaan kortin tunnusluvun. Korttia oli käytetty edellisen kerran kolme kuukautta ennen korttivarkautta.

Pankkilautakunta pitää asiassa saadun selvityksen ja korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella epätodennäköisenä, että kortin tunnusluku olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon asiakkaan käyttäessä itse korttiaan edellä mainitulla tavalla. Saadun kokonaisselvityksen perusteella lautakunta katsoo todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on päätynyt kortin anastaneen haltuun kortin anastuksen yhteydessä ja että tunnusluku on ollut tunnistettavassa muodossa ja kortin anastaneen yhdistettävissä korttiin. Tunnusluvun säilyttäminen kortin yhteydessä on tässä tapauksessa mahdollistanut kortin käytön nyt kyseessä oleviin oikeudettomiin ostoihin.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään kortin huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Edelleen korttiehdoissa kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei sivullisella ole mahdollista saada sitä tietoonsa.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia nimenomaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn tunnusluvun säilyttämisen suhteen osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa maksupalvelulain 62 §:n mukaan asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei Pankkilautakunta ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia