Haku

PKL 29/12

Tulosta

Asianumero: PKL 29/12 (2013)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.03.2013

Yhdistelmäkortin oikeudeton käyttö huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakkaan maksukortti anastettiin ja kortilla tehtiin oikeudettomia nostoja 29.4.2012 noin klo 00:53 yhteensä 300,00 euron arvosta. Asiakas käytti itse korttiaan ja sen tunnuslukua viimeisen kerran ravintolassa klo 00:05.  Asiakas teki kortistaan katoamisilmoituksen 29.4.2012 klo 01:00. Pankki on korvannut asiakkaalle kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingon 150 euroa ylittävältä osalta.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas katsoo noudattaneessa korttiehtojen edellyttämää huolellisuutta ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Asiakas oli Helsingissä viettämässä ravintolailtaa ystäviensä ja aviomiehensä kanssa. Juuri ennen lompakkovarkautta he olivat kuuntelemassa bändiä ja tanssimassa eturivissä. Sillä hetkellä lompakko oli vielä vetoketjulla suljetussa käsilaukussa, kun asiakas katsoi käsilaukkuunsa. Asiakas meni baaritiskille ja tilasi juomat. Kun hän alkoi maksaa juomia, huomasi hän käsilaukkunsa vetoketjun olevan auki ja lompakon kadonneen. Asiakas ilmoitti heti asiasta ravintolan henkilökunnalle ja soitti välittömästi korttien sulkupalveluun.

Ravintola oli tuona iltana tungokseen asti täynnä ihmisiä. Eteenpäin pääsi liikkumaan vain todella lähikontaktissa muihin asiakkaisiin. Näissä tilanteissa ei mitenkään olisi voinut huomata sitä vaikka joku tönäisee, vetäisee laukun vetoketjun auki ja vie lompakon. Tämä ei ole käyttäjän huolimattomuutta. Asiakas on varkauden uhri eikä huolimaton kortinkäyttäjä.

Ravintolassa käytetään irrallisia maksupäätteitä, jotka tarjoilija nostaa kasvojen korkeudelle asiakkaan maksaessa kortilla. Vaikka asiakas aina kortilla maksaessaan peittää tunnuslukunsa, on se tässä tapauksessa nähty.

Kyseisenä iltana asiakas oli ravintolan kolmas lompakkovarkauden uhri. Tämän kertoi ravintolan ovimies. Myös poliisi totesi, että alueella on paljon vastaavia tapauksia, joten asiakas epäilee, että kyse on hyvin ammattimaisesta rikollisuudesta.

Asiakas katsoo, ettei hän ole käyttänyt korttiaan ja tunnuslukuaan huolimattomasti, sillä tunnusluku on aina ollut vain hänen muistissaan ja kortti aina lompakossa. Lisäksi hän säilyttää lompakkoaan käsilaukussa, jota hän kantaa aina kainalossa vetoketju suljettuna. Siksi asiakas olikin hyvin hämmästynyt siitä, miten lompakko pystyttiin viemään.

Asiakas on mielestään noudattanut korttiehtojen ja maksupalvelulain edellyttämää riittävää huolellisuutta ja katsoo, ettei hänellä ole mitään vastuuta oikeudettomista tapahtumista, sillä hän säilytti korttiaan ja tunnuslukuaan niin huolellisesti kuin se suinkin on mahdollista kyseiset olosuhteet huomioon ottaen ja tämän lisäksi hän ilmoitti sulkupalveluun korttivarkaudesta välittömästi varkauden huomattuaan.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki viittaa maksupalvelulain 53 ja 62 §:in sekä pankin yleisiin korttiehtoihin.

Korttiehtojen perusteella asiakkaalla on ollut velvollisuus toimia huolellisesti, eli hänen olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista käyttää hänen korttiaan. Normaali huolellisuus ja kortin turvallinen käyttötapa tai maksupäätteellä asioitaessa edellyttävät toimimaan siten, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Tunnusluvun lisäksi myös korttia tulee säilyttää huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullinen voi saada sitä käyttöönsä. Kortin väärinkäyttö automaatilla ei ole mahdollista pelkän kortin tai pelkän tunnusluvun avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Jos sekä kortti että kortin tunnusluku päätyvät ulkopuolisen haltuun, ei voida puhua korttiehtojen ja maksupalvelulain mukaisesta huolellisuudesta.

Mikäli tunnuslukua ei pysty riittävästi suojaamaan maksupäätteellä, on asiakkaan omalla vastuulla tällöin käyttää tällaista maksupäätettä. Huolellisuusvelvoitteen mukaisesti ei tällaisessa tilanteessa tule korttia käyttää.

Lisäksi kortinhaltijan tulisi toimia korostuneen huolellisesti tilanteissa, joissa varkauksien riski on suuri, kuten esimerkiksi ravintolassa. Olosuhteet ovat erilaisia eri tilanteissa ja on kortinhaltijan vastuulla toimia kulloistenkin olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Asiassa saamansa selvityksen perusteella ja tapauksen olosuhteet huomioon ottaen pankki katsoo, että maksuvälineen joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun ja oikeudeton käyttö johtuvat siitä, että asiakas on laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja pankin korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa. Pankin näkemyksen mukaan asiakkaan toiminta on kokonaisuutena arvioiden ollut huolimatonta. Näin ollen asiakkaan vastuu oikeudettomista tapahtumista rajautuu korttiehtojen ja maksupalvelulain perusteella 150 euroon.

Edellä mainituin perustein pankki katsoo, että pankki ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-tutkintailmoitus (ilmoitusaika 1.5.2012)

-pankin yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, vastaako asiakas hänen korttinsa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta 150 euron osalta vai vastaako pankki 300 euron vahingosta täysimääräisesti. Asiakas katsoo noudattaneessa korttiehtojen edellyttämää huolellisuutta ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti. Pankki katsoo, että asiakkaan toiminta on kokonaisuutena arvioiden ollut huolimatonta ja näin ollen asiakkaan vastuu rajautuu 150 euroon eikä pankki ole enää korvausvelvollinen asiassa.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään ja käsittelemään korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista ja mieluiten vain muistissa.  Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai sen tunnusluku katoaa, on syytä epäillä kortin tai tunnusluvun joutuneen sivullisen haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi arvioi-tava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp) on lain 62 §:n perusteluissa todettu, että lieväkin huolimattomuus riittää synnyttämään vastuun.

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella todennäköiseksi, että asiakkaan kortin tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen tietoon siten, että ulkopuolinen on onnistunut urkkimaan sen asiakkaan maksaessa omaa juomaostostaan klo 00:05.

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttaa maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on paljon muita ihmisiä.

Asiakkaan kertoman mukaan ravintola oli tungokseen asti täynnä ihmisiä. Maksaessaan ostostaan irrallisella maksupäätteellä hän on peittänyt tunnuslukunsa ja mielestään hän on käyttänyt tunnuslukuaan niin huolellisesti kuin se suinkin on ollut mahdollista kyseiset olosuhteet huomioon ottaen. Asiakas viittasi myös siihen, että hän oli kyseisenä iltana ravintolan kolmas lompakkovarkauden uhri ja myös poliisi on todennut alueella olevan paljon vastaavia tapauksia, minkä perusteella asiakas epäili kyseessä olleen hyvin ammattimaisesta rikollisuudesta.

Pankkilautakunta toteaa, että lautakunta on korttien oikeudettomia käyttöjä koskevassa ratkaisukäytännössään kortinhaltijoiden huolellisuutta arvioidessaan ottanut huomioon yhtenä kokonaisarviointiin vaikuttavana seikkana rikollisten ammattimaisuuteen viittaavat tekijät. Edelleen lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut yleisellä tasolla, että kortinhaltijan valikoituessa tietämättään järjestelmällisesti toimivien rikollisten uhriksi, ei kortinhaltija välttämättä voi ehkäistä kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuvaa vahinkoa korttiehtojen edellyttämää huolellisuutta noudattamalla.

Pankkilautakunta katsoo kuitenkin ilmeiseksi, että tässä tapauksessa esiin tulleella tavalla toimivien rikollisten lopullisiksi uhreiksi, joilta kortti anastetaan, valikoituvat baarin asiakkaat, joilta on saatu tunnusluku urkittua ja jotka todennäköisemmin ovat laiminlyöneet tunnuslukunsa asianmukaisen suojaamisen baaritiskillä asioidessaan. Pankkilautakunta katsoo, että tässä tapauksessa asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tunnuslukua ruuhkaisen ravintolan baaritiskillä klo 00:05 näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun suojaamisen suhteen.

Koska edellä todettu johtaa asiakkaan 150 euroon rajattuun vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei Pankkilautakunta ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvoitteiden suhteen.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun käyttämisen suhteen, mikä johtaa asiakkaan 150 euroon rajattuun vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta. Maksupalvelulain mukaan jo lieväkin huolimattomuus riittää synnyttämään kortinhaltijan 150 euroon rajatun vastuun.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää sekä jäsenet Kallio, Lampela, Lehtonen ja Pulkkinen. Sihteerinä toimi Hidén.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia