Haku

PKL 28/14

Tulosta

Asianumero: PKL 28/14 (2014)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 16.12.2014

Kortin oikeudeton käyttö. Vastuun alkaminen. Kortin tilaaminen ja toimittaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas on ollut rahoitusyhtiön asiakas vuodesta 2006 lähtien. Vuosien 2008–2014 aikana asiakas on ilmoittanut puhelimitse kortin väärinkäytöstä kuusi kertaa ja lähes jokaisella kerralla asiakas on nimennyt epäillyksi täysi-ikäisen poikansa. Käräjäoikeus tuomitsi 13.8.2013 pojan maksuvälinepetoksista neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen sekä korvauksiin asiakkaalle ja rahoitusyhtiölle.

Asiakkaan poika soitti rahoitusyhtiön asiakaspalveluun 21.5.2014 esiintyen isänään (=asiakas). Poika antoi asiakkaan henkilötunnuksen ja tilasi uuden kortin asiakkaan luotolliselle tilille. Asiakkaalle lähetettiin uusi luottokortti asiakkaan kotiosoitteeseen, jossa myös asiakkaan poika asuu. Korttia käytettiin 28.5.–17.6.2014 välisenä aikana yhteensä 2.578,42 eurolla. Asiakas reklamoi kortin käytöstä saatuaan laskun kortin käytöstä.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan rahoitusyhtiö on puhelimitse myöntänyt hänen pojallensa kortin, joka oli liitetty asiakkaan luotolliseen tiliin. Asia tuli asiakkaan tietoon vasta, kun hän sai luotosta kesäkuun laskun, jonka summa oli noin 2.800 euroa. Hän oli välittömästi yhteydessä rahoitusyhtiöön ja teki rikosilmoituksen poliisille.

Virhettä ei olisi päässyt tapahtumaan, jos kortin myöntänyt toimihenkilö olisi toiminut yleisten pankkiehtojen mukaan ja vaatinut korttia hakevan todistamaan fyysisesti henkilöllisyytensä. Ikäero olisi ollut helposti havaittavissa.

Asiakas vaatii rahoitusyhtiötä ottamaan täyden vastuun aiheutuneesta vahingosta.

Rahoitusyhtiön vastine

Rahoitusyhtiö on vastaanottanut vuosina 2012–2014 kolme korttien väärinkäyttöön liittyvää rikosilmoitusta. Tapahtumien kulku on kaikissa tapauksissa ollut pääosin samankaltainen. Asiakkaan poika on myöntänyt isänsä kortin luvattoman käytön olevan tavanomaista omalle toiminnalleen. Käräjäoikeus on tuominnut 13.8.2013 pojan ehdolliseen vankeuteen eri pankkien kortteihin liittyvistä maksuvälinepetoksista. Poika on tuomittu vuonna 2010 ehdolliseen vankeusrangaistukseen myös vuonna 2008 tehdyistä rikoksista. Aikaisemmassa poliisitutkinnassa on ilmennyt, että väärinkäytetty kortti on ollut lippaassa, jonka avaaminen on ollut helppoa eikä minkäänlaista murtautumista ole tarvittu.

Asiakkaalle lähetettiin uusi kortti 21.5.2014 asiakaspalveluun tehdyn noin neljä minuuttia kestäneen puhelun perusteella. Puhelun soittanut mieshenkilö esittäytyi asiakkaana ja antaa hänen henkilötunnuksensa. Puhelun aikana soittaja puhuu korteista, automaattinostoista ja tilinostomahdollisuudesta. Soittajan ääni vastasi asiakkaan ikää.

Rahoitusyhtiö toimittaa luottokorttisopimuksen ehtojen mukaisesti kortin ja pin-koodin asiakkaalle aina postitse. Pin-koodi saapuu asiakkaalle noin kaksi päivää ennen korttia. Kortti toimitetaan asiakkaan väestötiedon mukaiseen osoitteeseen. Mikäli kortti toimitetaan johonkin toiseen osoitteeseen asiakkaan pyynnöstä, vaaditaan asiasta tarkka selvitys.

Ottaen huomioon asiakkaan itse kertomat seikat, aikaisemmat poliisitutkinnat sekä asiakkaan poikaa vastaan annetut tuomiot maksuvälinepetoksista rahoitusyhtiö katsoo, että asiakas on ollut hyvin tietoinen poikansa toimintatavasta sekä hyväksynyt sen. Pojalla on 36 julkista maksuhäiriömerkintää, jotka osoittavat hänet ulosotossa varattomaksi jo usean vuoden ajan ja samalla luonnollisesti sen, ettei hänellä itsellään ole mahdollisuuksia normaaliin asiointiin rahoituslaitosten kanssa.

Kaikesta edellä kerrotusta huolimatta asiakas on sallinut poikansa asua samassa osoitteessa kanssaan näin mahdollistaen maksuvälineiden ja henkilötietojen väärinkäytön. Rahoitusyhtiöllä ei ollut tietoa siitä, että poika oli muuttanut asiakkaan luokse asumaan. Asiakas olisi välttääkseen esillä olevan ongelman voinut ilmoittaa rahoitusyhtiön asiakaspalveluun, että hänelle ei saa toimittaa uutta korttia pelkän puhelinkeskustelun perusteella.

Rahoitusyhtiö katsoo asiakkaan toimineen törkeän huolimattomasti ja vähintään tuottamuksellisesti aiheuttanut käsillä olevan tilanteen syntymisen. Rahoitusyhtiö katsoo, että asiakas on vastuussa kortin oikeudettomasta käytöstä.

Selvitykset

- Korttiehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta jakautuu asiakkaan ja rahoitusyhtiön välillä. Asiakkaan mukaan rahoitusyhtiön ei olisi pitänyt lähettää korttia puhelinsoiton perusteella. Rahoitusyhtiön mukaan asiakas on ollut tietoinen riskeistä, kun hän on antanut aiemminkin asiakkaan korttia oikeudettomasti käyttäneen poikansa asia luonaan. Lisäksi rahoitusyhtiö katsoo, että asiakas olisi voinut kieltää kortin lähettämisen puhelinkeskustelun perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista. Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista alkaa, kun hän vastaanottaa ne.

Lakia koskevassa hallituksen esityksessä HE 169/2009 todetaan vastuun alkamisesta seuraavaa:

”Direktiivin 57 artiklan 2 kohdan mukaan palveluntarjoajan on kannettava riski, joka aiheutuu maksuvälineen tai siihen liitettyjen henkilökohtaisten turvatekijöiden lähettämisestä maksajalle. Tämä säännös ehdotetaan pantavaksi täytäntöön 1 momentin viimeisen virkkeen säännöksellä, jonka mukaan maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista alkaa siitä ajankohdasta, kun hän on vastaanottanut ne.

Vastuu siis siirtyy vasta, kun maksuvälineen haltija on tosiasiallisesti vastaanottanut maksuvälineen ja siihen liittyvät tunnistetiedot. Jos pankki on esimerkiksi lähettänyt asiakkaalleen pankkikortin tavallisena kirjeenä ja kirje varastetaan asiakkaan postilaatikosta, asiakas ei vastaa pankkikortin oikeudettomasta käytöstä. Palveluntarjoajalla on näyttövelvollisuus siitä, että maksuvälineen haltija on vastaanottanut maksuvälineen ja siihen liittyvät tunnistetiedot.”

Luottotilin ehtojen mukaan luottokortti toimitetaan sopimusehtoja noudattaneelle tilinhaltijalle postitse tilinhaltijan ilmoittamaan kotimaiseen osoitteeseen.

Asian arviointi

Tapauksessa asiakkaan poika on tilannut isänsä (=asiakkaan) nimissä uuden kortin puhelimitse rahoitusyhtiön asiakaspalvelusta asiakkaan henkilötunnusta käyttäen. Rahoitusyhtiö on lähettänyt postitse kortin ja tunnusluvun asiakkaan kotiin, jossa asui myös asiakkaan täysi-ikäinen poika. Asiakkaan kertoman mukaan poika otti kortin ja tunnusluvun asiakkaan huomaamatta ja käytti sitä oikeudetta. Asiakkaan kertoman mukaan hän sai tiedon kortista vasta saatuaan sitä koskevan luottolaskun.

Pankkilautakunta toteaa, että maksupalvelulain mukaan kortinhaltijan velvollisuus huolehtia kortista ja tunnusluvusta alkaa, kun hän vastaanottaa ne. Säännös perustuu maksupalveludirektiivin (2007/64/EY) 57 artiklan 2 kohtaan, jonka mukaan maksupalveluntarjoajan on kannettava riski, joka aiheutuu maksuvälineen tai maksuvälineeseen liitettyjen henkilökohtaisten turvatekijöiden lähettämisestä maksajalle. Maksupalvelulain esitöissä todetaan, että palveluntarjoaja vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä, jos kortti on lähetetty kirjeenä ja kirje varastetaan asiakkaan postilaatikosta. Edelleen esitöissä todetaan, että palveluntarjoajalla on näyttövelvollisuus siitä, että kortinhaltija on vastaanottanut kortin ja tunnusluvun.

Pankkilautakunta toteaa, että palveluntarjoaja voi vastaanottaa korttitilaukset ja toimittaa kortin tunnuslukuineen parhaaksi katsomallaan tavalla. Lautakunta toteaa kuitenkin, että palveluntarjoaja kantaa riskit siitä, että kortti tai tunnusluku päätyy vääriin käsiin. Tässä tapauksessa rahoitusyhtiö olisi voinut rajoittaa sitä, miten asiakas olisi voinut tilata kortin tai miten kortti olisi hänelle voitu toimittaa. Vaatimalla asiakkaan henkilökohtaista paikallaoloa korttia tilattaessa tai sitä luovutettaessa rahoitusyhtiö olisi voinut estää vahingon tapahtumisen.

Pankkilautakunta toteaa, että rahoitusyhtiö ei ole esittänytkään, että asiakas olisi saanut haltuunsa hänen kotiosoitteeseensa lähetettyä korttia tai tunnuslukua. Lautakunta katsoo siten, että kortinhaltijan vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä ei ollut siten alkanut, joten rahoitusyhtiö vastaa aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella jääneen osoittamatta asiakkaan saaneen haltuunsa korttia ja tunnuslukua eikä hänen vastuunsa ollut siten alkanut. Lautakunta katsoo siten, että rahoitusyhtiön tulee vastata aiheutuneesta vahingosta.

Pankkilautakunta suosittaa rahoitusyhtiötä korvaamaan asiakkaalle kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta 2.578,42 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA                                   

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Kallio
Railas
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia