Haku

PKL 27/16

Tulosta

Asianumero: PKL 27/16 (2016)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 13.12.2016

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Törkeä huolimattomuus. Kortin säilyttäminen. Tunnusluvun säilyttäminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan ollessa 3.5.2016 klo 7:00–9:00 tennistunnilla hänen autoonsa murtauduttiin rikkomalla ikkuna. Lisäksi auton kangaskattoon oli viilletty puukolla kaksi noin 10 cm:n pituista viiltoa. Asiakkaalta varastettiin autosta käsilaukku, jossa oli asiakkaan MasterCard-kortti. Kortilla tehtiin epäonnistunut nostoyritys klo 7:55. Kortilla tehtiin asiakkaan reklamoimia automaattinostoja klo 8:54–8:56 yhteensä 1.080 euroa. Nostoista aiheutui asiakkaalle kuluja 23,60 euroa. Kortti suljettiin klo 9:09.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut, että parkkipaikka oli vartioitu. Hän oli jättänyt kortin autoon, koska tenniskeskuksen pukuhuoneiden lokeroihin oli tehty paljon murtoja. Asiakas ei ole säilyttänyt tunnuslukua kortin yhteydessä, vaan on tallettanut ne salattuna kännykkäänsä, joka oli hänellä mukana tennistunnilla. Asiakkaalla ei ole käsitystä siitä, miten tunnusluku on voinut päätyä korttia oikeudetta käyttäneen tietoon. Hän epäilee, että tunnusluku on urkittu hänen käytettyään korttia ravintoloissa, tankatessa, taksissa ym. normaaleissa tilanteissa. Asiakkaalta vietiin toinen kortti ja yrityksen luottokortti, mutta niitä ei käytetty oikeudetta.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että nostot oli tehty asiakkaan alkuperäisellä kortilla ja hyväksytty salaisella tunnusluvulla, joten nostot tehneellä henkilöllä on täytynyt olla sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan.

Asiakas on epäillyt, että tunnusluku on urkittu hänen käytettyään korttia, mutta ei ole tarkemmin yksilöinyt milloin ja missä tämä olisi tapahtunut. Asiakas oli edellisen kerran käyttänyt taksimatkojen maksamiseen 30.4. ja 1.5., eikä hän kerro, että joku ulkopuolinen tai puolituttu olisi voinut urkkia tunnusluvun näissä tilanteissa. Kortilla oli edellisen kerran tankattu yli kaksi viikkoa ennen kortin varastamista.

Pankki katsoo, että tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen henkilön tietoon kortin varastamisen yhteydessä niin, että tunnuslukua on säilytetty korttiehtojen vastaisesti varastetussa laukussa tai lompakossa joko sellaisenaan tai muuten tunnistettavassa muodossa. Lisäksi pankki katsoo, että kortin jättäminen vartioimattomaan autoon osoittaa asiakkaalta ilmeistä piittaamattomuutta kortin hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin.

Pankki katsoo, että asiakas ei ole noudattanut kortinhaltijalle korttiehdoissa asetettuja velvollisuuksia ja hänen toimintansa on ollut törkeän huolimatonta. Pankki ei ole velvollinen korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä asiakkaalle aiheutunutta vahinkoa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Korttiehdot.

- Asiakkaan poliisille 13.5.2016 tekemä tutkintailmoitus.

- Tiliotteita ja laskuja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään kortin huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, jäämisestä automaattiin, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille.

Asian arviointi

Asiakas ei ole tapauksessa esittänyt tarkempaa näkemystään siitä, miten korttia oikeudetta käyttänyt on voinut saada tietoonsa asiakkaan kortin tunnusluvun. Asiakas on epäillyt, että tunnusluku on urkittu jossain vaiheessa hänen käytettyään korttia. Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakas on itse käyttänyt korttiaan ja tunnuslukuaan viimeisen kerran taksissa kahta päivää ennen korttivarkautta. Asiakas ei ole maininnut, että näihin matkoihin olisi liittynyt jotain epäilyttävää. Asiakas on pitänyt mahdollisena, että tunnusluku olisi urkittu hänen käytettyään korttia tankkauksen maksamiseen. Korttia oli käytetty edellisen kerran tankkaukseen yli kahta viikkoa ennen varkautta. Kaupassa ja ravintolassa korttia oli käytetty 4–5 päivää ennen varkautta.

Pankkilautakunta pitää asiassa saadun selvityksen ja korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella epätodennäköisenä, että kortin tunnusluku olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon asiakkaan käyttäessä itse korttiaan edellä mainitulla tavalla. Saadun kokonaisselvityksen perusteella lautakunta katsoo todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on päätynyt kortin anastaneen haltuun kortin anastuksen yhteydessä ja että tunnusluku on ollut tunnistettavassa muodossa ja kortin anastaneen yhdistettävissä korttiin. Tunnusluvun säilyttäminen kortin yhteydessä on tässä tapauksessa mahdollistanut kortin käytön nyt kyseessä oleviin oikeudettomiin automaattinostoihin.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään kortin huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Edelleen korttiehdoissa kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnuslukutositteen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua on säilytettävä niin, ettei kenelläkään muulla, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla, ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia nimenomaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn tunnusluvun säilyttämisen suhteen osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa maksupalvelulain 62 §:n mukaan asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei Pankkilautakunta ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Lehtonen

Lilja

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia