Haku

PKL 266/09

Tulosta

Asianumero: PKL 266/09 (2009)

Asiaryhmä: Muut asiat

Ratkaisu annettu: 21.10.2009

Valuuttakauppa palkkio riskipositio paras hinta

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Pankkilautakunnalle 11.2.2009 päivätyn valituksen. Asiakas antoi 27.10.2008 puhelimitse toimeksiannon pankille vaihtaa 200.000 euroa Yhdysvaltain dollareiksi ja ohjeisti ostamaan rahat markkinoilta. Toimeksianto toteutettiin saman pankkiryhmän toisen pankin välityksellä kurssiin 1,2325. Pankki kieltäytyi kertomasta asiakkaalle perityn palkkion suuruutta.

Asiakkaan mukaan kauppa olisi tullut toteuttaa yksinään markkinoilla liittämättä sitä muuhun kauppaan. Hän toteaa myös, ettei pankilla ollut mitään riskiä kaupassa eikä siitä siten voisi periä palkkiota.

Asiakas vaatii pankkia palauttamaan sen määrän, joka ylittää 0,1 %:n palkkion (200 euroa). Mikäli palkkiota ei voida määrittää, asiakas vaatii pankkia toteuttamaan vaihdon Suomen Pankin kyseisen päivän kurssiin 1,2460 ja palauttamaan asiakkaan tilille 2.700 dollaria.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on kiistänyt asiakkaan korvausvaatimuksen sekä määrältään että perusteeltaan.

Pankin mukaan 200.000 euron kauppaa ei voida toteuttaa yksin valuuttamarkkinoilla. Tämän vuoksi kaupan toteuttanut toinen pankki kerää omalla riskillään pienet toimeksiannot yhteen tehden yhden valuuttakaupan määrältään keskimäärin 5–10 miljoonaa euroa. Tällaisessa pienemmässä valuuttakaupassa riskipositio on sisällytetty vaihtokurssiin, jolloin marginaalin mää-rittäminen on ongelmallista.

Pankki toteaa, että valuuttakaupan hinta 1,2325 on ollut sen hetkinen paras markkinahinta, jolla kauppa on saatu toteutettua. Pankin mukaan valuuttakurssihinta on 27.10.2008 ollut alhaisimmillaan 1,2332 ja korkeimmillaan 1,2635. Tästä hinnasta on vähennetty kaupantekijänä toimineen toisen pankin riskipositio. Pankki on siirtänyt määrän 246.500 USD asiakkaan tilille ottamatta minkäänlaista palkkiota toimeksiannosta. Pankin näkemyksen mukaan palkkion koh-tuullistaminen ei ole mahdollista, koska se ei ole perinyt palkkiota toimeksiannosta. Päivän keskikurssiakaan ei voida käyttää kaupan oikeana hintana, koska se on vain kirjanpitoarvo.

Pankki katsoo toimineensa tapauksessa huolellisesti ja asiakkaan etu huomioiden.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Pankkilautakunnan kannanottoa siihen, onko pankki toteuttanut valuutanvaihtoa koskevan toimeksiannon asianmukaisesti. Asiakas on pyytänyt lautakuntaa selvittämään valuuttakaupasta perityn palkkion suuruuden.

Riidatonta on se, että asiakas ja pankki ovat sopineet 27.10.2008 puhelimitse 200.000 euron vaihtamisesta Yhdysvaltain dollareihin markkinoilla. Riidatonta on myös se, ettei asiasta ole tehty kirjallista sopimusta.

Riitaista asiassa on se, onko pankki perinyt vaihdosta palkkiota ja mikä on mahdollisen palkkion suuruus. Asiakkaan mukaan pankin tulisi kertoa hänelle pankin perimän palkkion suuruus. Riitaista on myös toimeksiannon toteuttamistapa. Asiakkaan mukaan kauppa olisi tullut toteuttaa yksinään markkinoilla liittämättä sitä muuhun kauppaan.

Pankin selvityksen mukaan valuuttakurssihinta 27.10.2008 vaihteli 1,2332:n ja 1,2635:n välillä. Asiakkaan valuuttakaupan hinta oli 1,2325. Pankin selvityksen mukaan se ei ole perinyt kaupasta palkkiota, mutta saman pankkiryhmän toinen pankki, joka toteutti kaupan, on sisällyttänyt valuuttakauppaan riskistä aiheutuvan kustannuksen vaihtokurssiin.
Lautakunnan käsityksen mukaan tavanomaisessa valuuttakaupassa asiakas on yhteydessä yhteen tai useampaan pankkiin, saa pyytämänsä valuuttakurssin ja hyväksyy saamistaan kursseista itselleen edullisimman. Valuuttakaupan menettelyt eroavat siten esimerkiksi arvopaperikaupan menettelyistä. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen saamiinsa tarjouksiin, voi hän hylätä kaikki tarjoukset ja jäädä odottamaan markkinoiden kehitystä itselleen myönteiseen suuntaan.
Tässä tapauksessa asiakas ja pankki sopivat ainoastaan, että valuuttakauppa toteutetaan markkinoilla. Asiakas ei ole antanut tarkempia ohjeita kaupan toteuttamistavasta tai rajahinnasta, jolla kauppa olisi tullut toteuttaa. Lautakunta toteaa, että pankki on voinut toteuttaa kaupan parhaaksi katsomallaan tavalla, koska muuta ei ollut sovittu. Pankkilautakunta katsoo, että pankki on toiminut asiakkaan ohjeiden ja hyvän pankkitavan mukaisesti toteuttaessaan toimeksiantoa.
Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää sekä jäsenet Lampela, Lehtonen, Palin ja Ruokanen. Sihteerinä toimi Heino.


PANKKILAUTAKUNTA

 

Tulosta