Haku

PKL 25/14

Tulosta

Asianumero: PKL 25/14 (2014)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 28.10.2014

Miten vastuu asiakkaan maksukortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot            

Asiakkaan lompakko anastettiin Tallinnassa 3.7.2014 ja asiakkaan kortilla tehtiin oikeudettomia automaattinostoja klo 17.11-17.25 yhteensä 6.100 euron arvosta. Asiakas teki sulkuilmoituksen kortistaan klo 17.29. Asiakas oli itse käyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua edellisen kerran Pärnussa 2.7.2014 klo 8:46.

Asiakkaan valitus            

Asiakas ei mielestään ole toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti ja hän vaatii pankki korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Asiakas oli lomareissulla Pärnussa 29.6.-3.7.2014. Hän käytti korttiaan matkan aikana kolme kertaa, kerran laivalla menomatkalla sekä kaksi kertaa hotellissa maksaessaan hieronnoista. Kummallakaan kerralla asiakkaan lähellä ei ollut muita hänen maksaessaan. 3.7.2014 he lähtivät bussilla Tallinnaan, jossa laivan lähtöön oli aikaa noin 3,5 tuntia. He kävivät Vanhankaupungin torilla ja syömässä. Ruokailun asiakas maksoi käteisellä noin klo 17.00, jolloin lompakko ja kortti olivat vielä tallella.

Satamaan kävellessään he joutuivat pysähtymään liikennevaloihin, jossa syntyi ruuhkaa. Luultavasti tällöin asiakkaan lompakko katosi. Satamassa asiakkaan piti tehdä vielä ostoksia ja tällöin hän huomasi lompakkonsa kadonneen. Asiakas sulki kortin välittömästi klo 17.29.

Asiakas ei ole koskaan säilyttänyt tunnuslukuja lompakossa vaan muistaa ne muutenkin. Hän on pyytänyt poliisia ja pankkia selvittämään, onko muita tapauksia kyseisessä hotellissa, sillä siellähän tiedettiin, koska ja millä bussilla asiakas saapuu Tallinnaan ja milloin laiva lähtee. Kumpikaan taho ei ole halunnut asiaa selvittää.

Pankin vastine                 

Kaikki reklamoidut nostotapahtumat on tehty automaatilla kortin PIN-tunnusluvulla ennen kuin asiakas ilmoitti korttinsa kadonneeksi. Korttiehtojen perusteella kortinhaltijalla on velvollisuus toimia huolellisesti, eli asiakkaan olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista saada haltuunsa korttia tai sen tunnuslukua. Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän kortin avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Kortinhaltijan toimintaa ei voida kokonaisuutena arvostellen pitää huolellisena, jos sekä tunnusluku että kortti päätyvät ulkopuolisen käytettäviksi.

Tehtyjen selvitysten perusteella asiakas on käyttänyt korttinsa PIN-tunnuslukua edellisen kerran ennen oikeudettomia nostoja 2.7.2014 klo 08.46. On epätodennäköistä, että PIN-tunnusluvun urkkivat seuraisivat kohdettaan yli vuorokauden ajan. Tällöin on todennäköisempää, että kortin tunnusluku on päätynyt kortin varastaneiden tietoon kortin varkauden yhteydessä, esimerkiksi kortti ja tunnusluku ovat olleet samassa varastetussa lompakossa. Yleisten korttiehtojen mukaan korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa tai laukussa. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on ratkaisuissaan päätynyt, että kortin säilyttäminen samassa paikassa on katsottu osoittavan selkeää piittaamattomuutta kortin hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin ja näin ollen katsottu toiminnan olleen törkeän huolimatonta. Tällöin asiakas vastaa oikeudettomista tapahtumista täysimääräisesti.

Edellä mainituin perustein pankki katsoo, että pankki ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään ja käsittelemään korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa.  Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai sen tunnusluku katoaa tai on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Asian arviointi

Asiakkaan korttia on käytetty ensimmäisen kerran oikeudettomaan automaattinostoon Tallinnassa 3.7.2014 klo 17.11. Asiakkaan kertoman mukaan hänen lompakkonsa oli vielä tallella noin klo 17.00, kun hän maksoi itse käteisellä ruokailustaan Tallinnan Vanhassakaupungissa. Näin ollen asiakkaan korttia oikeudetta käyttäneen on täytynyt anastaa asiakkaan lompakko hyvin pian asiakkaan käteisellä tekemän maksun jälkeen.

Asiakas ei ole valituksessaan selvittänyt, miten hän on käteisellä suorittamansa maksun jälkeen säilyttänyt lompakkoaan. Asiakkaan kertoman mukaan hän ei kuitenkaan ole koskaan säilyttänyt tunnuslukuja lompakossaan vaan hän muistaa ne muutenkin.  

Saadun selvityksen mukaan asiakas ei ollut itse käyttänyt korttiaan Tallinnassa, missä kortin anastus ja oikeudeton käyttö tapahtui, ja asiakas oli edellisen kerran käyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua hotellissa Pärnussa edellisen päivän 2.7.2014 aamuna klo 8.46.

Pankkilautakunta pitää asiassa saadun selvityksen ja korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella epätodennäköisenä, että kortin tunnusluku olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon asiakkaan käyttäessä itse korttiaan edellisen kerran noin puolitoista vuorokautta ennen lompakon anastusta toisella puolella Viroa. Saadun kokonaisselvityksen perusteella lautakunta katsoo todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on päätynyt kortin anastaneen tietoon lompakon anastuksen yhteydessä. Ottaen huomioon, että korteilla on tehty oikeudettomia automaattinostoja hyvin pian anastuksen jälkeen, lautakunta katsoo lisäksi todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on ollut tunnistettavassa muodossa ja yhdistettävissä korttiin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo tässä tapauksessa asiakkaan menettelyn osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa maksupalvelulain 62 §:n mukaan asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei Pankkilautakunta ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Kallio
Lehtonen
Pulkkinen
Railas

Tulosta